logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|36|37|38|...|533

Boeken

De schaduwkant van leiderschap Erik de Haan & Anthony Kasozi. Van Gorcum, 2014 ISBN 978 90 232 5341 9 ‘De schaduwkant van leiderschap’ is een prettig leesbaar en goed vormgegeven werk met praktijkvoorbeelden, citaten, fabels, vragenlijsten en een zeer uitgebreide, internationale literatuurlijst. Het boek bestaat uit drie delen: hoe leiders successen boeken, hoe leiders struikelen en hoe leiders de excessen van leiderschap kunnen overwinnen. Leiderschap gaat over iedereen die zich als leider gedraagt, ten gunste van een team. De schrijvers zien graag dat leiders reflecteren over de eigen rolinvulling en de momenten waarop leiderschap niet tot z’n recht komt. In het boek vind je concrete tools om je drijfveren, je kwaliteiten en valkuilen te onderzoeken. De Haan en Kasozi zijn geïnspireerd door Daniel Ofmans ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’. Bij falend leiderschap zijn er ‘doorgeschoten kwaliteiten’ en kom je in je valkuil terecht: de schaduwkant. Uitgebreid komt aan de orde wanneer leiders een risicogroep vormen. Leiders hebben te maken met de spanning van een verantwoordelijke functie, de verwachtingen van anderen én hun eigen ambitieniveau. Als ze niet reflecteren of zich laten scherpen is er een groot risico dat zij ‘struikelen’. De schrijvers maken deze dreiging concreet middels een uitgebreide omschrijving van de mogelijke ‘neuroses’ – mentale stoornissen waarbij er sprake is van enig ongemak bij de leider, maar waarbij het gedrag niet sterk tegen algemeen aanvaarde omgangsvormen ingaat. Het gaat om elf patronen, verdeeld over de mentale patronen voor doeners, denkers en gevoelsmensen. Het is naar mijn mening maar de vraag in welke mate de omgeving merkt dat de leider in een crisis is beland. De schaduwkant manifesteert zich in de vorm van depressieve gevoelens, stemmingswisselingen en verlies aan zelfvertrouwen. De leider zélf is degene die kan ingrijpen. Het boek geeft helaas geen antwoord op de vraag hoe de omgeving, de medewerkers, de leiders kunnen helpen, bovenop de gesuggereerde reflectie en coaching. En het is ook de vraag welke andere aanvliegroutes dan coaching er zijn. De inzichten en analyses zijn prachtig, maar de crux is dat de leider vooral zichzelf moet (leren) begrijpen. De Haan en Kasozi introduceren de metafoor van de tragische weg waarop leiders zich bevinden, maar spreken de positieve verwachting uit dat zelfonderzoek het risico op echte tragedies kan verminderen. Het maakt mij oprecht nieuwsgierig naar de vraag of balans werkelijk realiseerbaar is en welke testimonials hiervan te vinden zijn. Bart Slikkerveer – keuzecoach, percussiecoach Thinking in New Boxes Een nieuw paradigma voor creativiteit. Luc de Brabandere & Alan Iny. LannooCampus, 2014 ISBN 978 90 820 3373 1 Beide auteurs zijn in het verleden werkzaam geweest bij de Boston Consulting Group (BCG). In dit boek beschrijven zij in tien hoofdstukken uitvoerig hoe bij BCG creativiteit ingezet wordt om tot nieuwe of vernieuwende businessmodellen voor hun klanten te komen. In de eerste drie hoofdstukken laten ze zien dat we geneigd zijn om in bestaande boxes, denkkaders, te denken als we naar oplossingen voor problemen zoeken. Door juist deze denkkaders los te laten en je blik te verruimen kom je in een latere fase tot vernieuwende ideeën. Daarom is het goed om eerst in kaart te brengen wat de huidige boxes zijn om deze vervolgens ter discussie te stellen en nieuwe te creëren. In deze fase wordt ook de centrale onderzoeksvraag aangescherpt. In de tweede stap die je hierna zet, worden de nieuwe boxes verkend. Er worden marktonderzoeken gedaan, concurrentieanalyses et cetera. Na deze stap komen de bekende stappen: divergeren van ideeën, convergeren, herevalueren. Uitdrukkelijk stellen de auteurs dat het hele  proces of delen van het proces regelmatig herhaald moeten worden, omdat de ontwikkelingen steeds sneller gaan en je dus ook je bedrijf steeds moet blijven aanpassen. De theorie in het boek wordt ondersteund door een groot aantal voorbeelden van bedrijven over de hele wereld die deze aanpak hebben gehanteerd. Hier en daar worden gebruikte werkvormen kort aangeduid. De theorie die behandeld wordt in dit boek is niet nieuw. Wel is de insteek anders. De problematiek van businessvernieuwing wordt benaderd vanuit de business waarbij creativiteit ingezet wordt. In andere boeken staat juist vaak de creativiteit centraal. Daarmee is dit boek uitermate geschikt voor managers die inzicht willen krijgen in de redenen waarom en de aanpak om hun business te verbeteren. Dat wil niet zeggen dat managers daarna in staat zijn om dit zelf toe te passen. De auteurs stellen dat de inzet van een facilitator of een organisatieadviseur nodig is om de deelnemers aan de workshops in dit proces procesmatig door de stappen te leiden, zodat de deelnemers zich volledig met de inhoud bezig kunnen houden. Voor een boek dat in zijn subtitel creativiteit voert, wordt er erg weinig gewerkt met illustraties en uitgewerkte voorbeelden van creativiteitswerkvormen. Dat maakt het boek minder geschikt voor hen die op zoek zijn naar werkvormen. Henri Haarmans CPF – zelfstandig facilitator, trainer en coach Moed & Leiderschap Diederik Steeman Scenter, 2014. ISBN 978 90 779 5123 1 ´Moed & Leiderschap’ is een kleurrijk, metaforisch geheel, dat de lezer nieuwsgierig maakt naar mogelijke bronnen van moed. Centraal staat de vraag naar de oorsprong van de gave van een leider. Waar haalt een leider de moed vandaan om, ondanks belemmeringen, leiding te nemen en zijn talent te laten schitteren? Hiervoor zijn negen interviews gehouden met leiders uit allerlei geledingen. De verdieping zit in het kiezen van de kwaliteit die de auteur herkent als de centrale bron voor het leiderschap. Vervolgens wordt deze kwaliteit met literaire, spirituele, filosofische en politieke invalshoeken verhelderd en uitgewerkt. De lezer krijgt met humorvolle beelden, reflectieve vragen en opdrachten, de mogelijkheid om deze bron ook bij zichzelf te ontdekken. Het boek biedt vooral inspiratie. Diederik gaat een speelse dialoog aan met de lezer en de geïnterviewde. Wanneer je een gedegen onderbouwing zoekt binnen een heldere lineaire structuur, sluit dit boek niet aan. Voor een ieder die zich speels en ontvankelijk wil verwonderen, is het boek een aanrader. Marion Smit – docent hrm en onderzoeker Mijn baas kiest voor mijn talent Hoe verbind je talenten van mensen met excellente resultaten? Luk Dewulf & Peter Beschuyt (red.). Lannoo & Van Duuren Media, 2014. ISBN 978 90 820 3371 7 Wat is talent en wat zijn de bouwstenen van talentmanagement? De auteurs leggen talenten onder het vergrootglas als antwoord op vijf vragen: • Waar haal ik mijn drive vandaan? • Hoe ga ik om met anderen en de omgeving? • Hoe krijg ik anderen in beweging? • Hoe bouw ik kennis op en los ik problemen op? • Hoe organiseer en creëer ik? Met een onlinetool kun je aan de slag om een ranking aan te brengen in je eigen talenten en deze vragen te beantwoorden. Zowel de organisatie als de medewerkers moeten resultaten afleveren die gebaseerd zijn op de verwachtingen die klanten van medewerkers, van teams en uiteindelijk van de organisatie hebben. Via een geïllustreerd stappenproces wordt dit traject beschreven. Dit boek geeft heldere handvatten voor een hrd-beleid dat gericht is op talent, en die nauw aansluiten bij de praktijk en tegelijk op een duidelijke logica gebaseerd zijn. Roger Vermeulen – human resources manager Vandaag doen wat morgen nodig is Rob Fijlstra. Van Duuren Management, 2014. ISBN 978 90 896 5206 5 ‘Vandaag doen wat morgen nodig is´ is een pleidooi voor het stapsgewijs, maar wel rigoureus aanpakken van organisatieverandering. De auteur beschrijft waarom organisaties zijn verstard, waarom leidinggevenden al jarenlang op dezelfde manier leidinggeven, waarom medewerkers steeds vaker ontevreden zijn en waarom dit geheel van factoren vaak nergens meer toe leidt; niet naar een hogere omzet en al helemaal niet naar tevreden medewerkers en klanten. Fijlstra beschrijft een manier om verstarde organisaties om te vormen naar organisaties waar medewerkers weer met plezier naar hun werk komen, waar een hogere klanttevredenheid wordt gerealiseerd en waar productiviteit en omzet weer stijgen. Hij vult zijn betoog aan met een lijst van ‘Boeken die inspireren om vandaag te doen wat morgen nodig is’ en met een handreiking waarmee je zelf, met je team en met je organisatie eenvoudig aan de slag kunt wanneer je te maken krijgt met organisatieverandering. Geen lange theoretische verhandelingen, maar veel goed uitvoerbare praktische tips. Een aanrader voor iedereen die te maken krijgt met organisatieverandering. JTita Zeillemaker – coach Een voor allen, allen voor een Waarom leiders een cultuur van veiligheid moeten creëren. Simon Sinek. BusinessContact 2014. ISBN 978 90 470 0729 6 De medaille op de cover verwijst naar een van de elementen van leiderschap waarmee een cultuur van veiligheid gecreëerd wordt: heroïek. Andere elementen zijn de antropologische wetten van de stam, de werking van biochemische stofjes en de menselijke maat. Als de kennis over deze elementen vruchtbaar wordt ingezet, ontstaat een cirkel van veiligheid en een bedrijfscultuur waarin mensen kunnen bloeien en presteren: recept voor duurzaam succes. Aan de hand van voorbeelden over geslaagd en mislukt leiderschap brengt Sinek overtuigend urgentie aan. Hij volgt een historische lijn en laat zien dat veel organisaties door slecht leiderschap aan de rand van de afgrond zijn gekomen. Leiders werden managers, toonden geen visie meer en konden slecht omgaan met toenemende overvloed en de verleidingen van groot geld. Vernieuwende initiatieven in leiderschap en nieuwe bedrijven die zich nu anders organiseren ontbreken. Sinek grijpt terug op oude waarden, logische wetten en de menselijke maat, om zo weer leiders te krijgen die een vruchtbare organisatiecultuur weten te creëren. Hetty Oostijen – (team)coach en dialoogbegeleider in organisaties  
Gratis
lees meer

”De mens heeft de bijzondere gave om met elkaar iets te creëren waarvan niemand echt gelukkig wordt”

”De mens heeft de bijzondere gave om met elkaar iets te creëren waarvan niemand echt gelukkig wordt” Deze titel is geleend van Jitske Kramer en komt uit haar recent verschenen boek ‘Deep Democracy’ (2014). Een prachtige quote, ook in verband met vitaliteit in organisaties. Ik leidde tot medio oktober het veranderproces in een middelgrote organisatie. Zo’n veranderslag vraagt om een gevarieerde inzet van velen. De betrokkenen hebben allen een eigen opdracht, op weg naar een krachtige toekomstvaste organisatie. Vaak hebben we het dan over nieuwe werkprocessen, andere ict, ingrijpende wijzigingen in bestuur en organisatie, andere rollen en werkzaamheden voor het personeel en een effect op de relatie met de ketenpartners. En ook over negatieve effecten, in termen van personeelsomvang. Om het geheel werkend te krijgen, moet er nauw worden samengewerkt en afgestemd. Toewerken naar een nieuwe situatie leidt vaak tot afzetten tegen de oude situatie. Daar zit een venijnig risico in. De mensen die zich, naar beste eer en geweten, hebben ingezet, kunnen zich daarmee gediskwalificeerd voelen. Bovendien hebben zij heel vaak al gewaarschuwd voor de risico’s en onvolkomenheden van de huidige situatie, maar werden niet gehoord. Vaak ervaren ze de positieve en negatieve consequenties van het veranderen aan den lijve. Het creëren (of blijvend onderstrepen) van urgentie om anderen te veranderen is een achterhaald principe (Boonstra, 2013). Een crisis is geen voorwaarde tot veranderen. Sterker nog: organisaties met een teveel aan crisisgevoel hebben lage overlevingskansen. Ieder transitieproces vraagt bij de start om een lonkend perspectief, dat voortkomt uit de werkelijke gedrevenheid van het verantwoordelijke management en het vermogen en de bereidheid van alle betrokkenen om daar vorm aan te geven. Dat draagt bij aan betrokkenheid en vitaliteit van de organisatie. Dat is dé manier om medewerkers mee te krijgen. Medewerkers die echt weten wat er speelt of mis is. De werkvloer zorgt voor de bedrijfsresultaten. Het vraagt discipline om een nieuwe strategie te implementeren, om de gewenste strategische resultaten optimaal te vertalen naar effectieve sturing en operational excellence op de werkvloer. Een herijkte strategie gaat pas echt leven op de werkvloer. Daar zijn dragers in de uitvoering voor nodig. De kern is het geloof in het nieuwe, dat zit in personen, niet per se in een functie. Zoek ambassadeurs, superpromotors en andere verkondigers van het woord in de operatie, om de transitie succesvol te laten zijn (Vogelaar, 2009). Kernopdracht voor ons als hrd’er is om de medewerker in staat te stellen hun transitiebijdrage en hun nieuwe rol effectief vorm te geven, redenerend vanuit de opdracht die zij hebben! Jitske Kramer schrijft in ‘Deep Democracy’ over het gebruiken van de wijsheid van de minderheid bij meerderheidsbesluiten. Haar wijsheid is groter dan dat: voor een vitale organisatie gebruik je voortdurend en actief het verlangen van alle betrokkenen! Dan benut de mens haar bijzondere gave om met elkaar iets te creëren waarvan iedereen echt gelukkig wordt. ■ Han Nichting, voorzitter NVO2, hét netwerk voor hrd-professionals www.nvo2.nl
Gratis
lees meer

Verbinding van kennis (volledige uitgave, 17 artikelen)

INHOUD THEMA ‘VERBINDING VAN KENNIS’ (september 2014) PRAXIS Learning & development: trends en ontwikkelingen. Interview met Clark Quinn, Jos Arets De opmars van Dan Pontefract’s Flat Army, Ger Driesen The flying Dutchman. Interview met Dennis Karpes, Annette M. Mul Organiseren van het toeval. Interview met Lidi Brouwer over Studio Roosegaarde, Erik Deen De drempel over met Peter Senge, Joyce Rupert Doe jij het dan eens voor!, Karin de Galan WETENSCHAP Verbindende schakels in zelfsturende teams, Lidewey van der Sluis De ambtenaar van nu als netwerkende ondernemer, Tjip de Jong (met medewerking van Jos Esser) De praktische waarde van A&O-psychologie, Aukje Nauta & Carsten K.W. de Dreu Een aantrekkelijke leeromgeving voor schoolleiders, Frank Hulsbos Hoe geef je een lerende organisatie succesvol vorm?, Gerard Endenburg & Pieter van der Meché Promotie: Understanding the dark and bright sides of heavy work investment, Ilona van Beek Promotie: Levensgebeurtenissen beïnvloeden pensioentransities, Marleen Damman VARIA Beelddenken, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol The world accoring to Ab, Rick van de Weg & Ria van ‘t Klooster Nieuws, Guido van de Wiel Boeken Column: durf jij te delen?, Corline van Reenen Verbinden van kennis Op welke manier kan het inzetten van kennis bijdragen aan het weer groen en vruchtbaar maken van ‘verwoestijnde’ gebieden? Dennis Karpes, de bedenker van onder andere Dance4Life, was al eerder in staat om mensen, die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben, te verbinden en tot creatie te laten komen. In een inspirerend interview met deze flying Dutchman lees je hoe hij de thematiek rondom woestijnvorming en klimaatverandering op de kaart zet, om het watertekort terug te dringen in Azië en Afrika. Karpes handelt veelal intuïtief, vanuit het contact met een natuurlijke bron en gedreven door een diepgewortelde behoefte aan zingeving. “Het moet er voor mij echt toe doen hier op die aarde!” Een prachtig interview dat mij persoonlijk raakte. De oproep tot een bewustzijn dat handelt vanuit een global perspective is zo wezenlijk. Juist omdat wij allemaal verbonden zijn. En u hoorde wellicht eerder van de Sustainable Dancefloor: de dansvloer die de beweging van dansende feestvierders omzet in energie. Wanneer de bedenker ervan, Daan Roosegaarde, hierop verder gaat en zich een snelweg voorstelt die licht geeft als er verkeer op rijdt, of zelfs aangeeft dat het glad kan worden bij koud weer, wordt dit realiteit als Roosegaarde zijn ideeën deelt met het publiek tijdens zijn lezingen. Een aanwezige wegenbouwer raakt geïnspireerd en al gauw worden kennisnetwerken gecombineerd en wordt de Slimme Snelweg gerealiseerd. U zult begrijpen: niet alles wat we inspirerend, innovatief of de moeite waard vinden kunnen we aan bod laten komen in onze uitgaven. Ieder kwartaal opnieuw, maken we met oog voor de samenhang, met zorg een selectie uit de aangeboden kopij. Dit wil overigens niet zeggen dat als u voor ons schrijft, of suggesties heeft die het verspreiden waard zijn, deze niet onder de aandacht van onze collega’s en lezers komen! Integendeel: ieder goed geschreven artikel of aanvullende bijdrage vindt zijn weg naar belangstellenden. Dit kan zijn via onze fysieke uitgaven, maar ook heel goed via onze digitale media, zoals ons e-zine (verschijnt acht keer per jaar), via de LinkedIngroepen of via de websites: www.professioneelbegeleiden.nl en www.tvoo.nl. Graag blijf ik u dan ook uitnodigen om met ons deel te blijven uitmaken van ons groeiende podium aan opleidingsprofessionals en uw stem te laten horen. Verbinden van kennis wordt tenslotte manifest dankzij deze wisselwerking. Ik wens u veel plezier met deze uitgave!
5,95
lees meer

The flying Dutchman

Zo’n twaalf jaar geleden belde Dennis Karpes zijn baas bij Levi Strauss en zei: “Ik kom vandaag niet.” In één dag zette Karpes een idee op papier: Dance4Life was geboren. Een organisatie die met onderwijsprojecten en dansevenementen voorlichting geeft aan jongeren tussen de dertien en negentien jaar over hiv en aids. Hij wist wereldberoemde sterren en dj’s als Tiësto aan zich te binden.
1,95
lees meer

Interview met Lidi Brouwer over Studio Roosegaarde

Een snelweg die licht geeft als er verkeer op rijdt, of zelf aangeeft dat het glad kan worden bij koud weer. Dit idee ontstaat als Daan Roosegaarde doordenkt op zijn eerder gerealiseerde Sustainable Dancefloor: de dansvloer die de beweging van dansende feestvierders omzet in energie. Kan dat niet veel groter, dacht Roosegaarde, terwijl hij in de auto zat? En wat kan er nog meer veranderd worden aan zo’n weg? Die gedachten spreekt hij hardop uit en laat hij horen in lezingen. Tijdens één van die lezingen zit er iemand in de zaal van wegenbouwer Heijmans. Bij hem gaat het ook borrelen. Zo ontstaat het eerste contact. Zonder een in detail uitgewerkte strategie, maar met gecombineerde kennisnetwerken, realiseren ze samen de zogenaamde slimme snelweg. En worden ze over de hele wereld uitgenodigd om het product te laten zien en te verkopen.
1,95
lees meer

De drempel over met Peter Senge

Op 22 mei kwam Peter Senge op uitnodiging van Het Eerste Huis naar de Jaarbeurs in Utrecht voor het grootschalige leiderschapsevent ‘Next level leadership’. Daar namen zo’n vierhonderd directieleden, managers, adviseurs en andere geïnteresseerden aan deel. Peter Senge is hoofddocent aan de prestigieuze MIT Sloan School of Management in de Verenigde Staten en oprichter van de Society for Organizational Learning. Vanuit de achtergrond van het systeemdenken introduceert hij in zijn beroemde boek ‘The Fifth Discipline’ het concept van de lerende organisatie. In lijn met dit gedachtegoed volgden diverse boeken, waaronder ‘Presence’, dat hij met zijn collega’s Otto Scharmer, Joseph Jaworksi en Betty Sue Flowers schreef en waarin hij een ander perspectief op veranderen presenteert.
1,95
lees meer

Doe jij het dan eens voor!

“Doe jij het dan eens voor!” Dat zeggen deelnemers vaak als ik uitleg hoe je een gesprekstechniek moet toepassen en ze denken dat die niet werkt bij hun klant. Ik trap er in mijn eerste trainingsjaren niet in.
1,95
lees meer

Verbindende schakels in zelfsturende teams

We worden kampioen!” “Yes, we can!” Deze verbindende uitspraken illustreren dat samenleven verbroedert, mits er sprake is van gedeelde belangen. Hoe werkt dat in organisaties met zelfsturende teams? Onder welke condities maakt samenwerken sterk en wie zijn de verbindende schakels in deze teams? Welke mensen zijn geneigd om de kar te trekken en niet de kantjes ervan af te lopen? Wat is hun x-factor? Deze vragen stelde Dr. Michaéla Schippers zich, toen zij begon aan een studie naar sociale tendensen in teams.
1,95
lees meer

De ambtenaar van nu als netwerkende ondernemer

De afgelopen vijf jaar hebben steden en gemeenten ingrijpend moeten bezuinigen. De mondiale crisis leidde ertoe dat ambtelijke instanties tot soms wel dertig procent van hun budgetten kwijtraakten. Dit noodzaakte tot een ingrijpende reorganisatie. De korte periode, waarin deze inkrimping werd doorgevoerd, is heftig. Inmiddels ligt de tijd dat stedenbouwkundigen, verkeerskundigen of landschapsarchitecten met een zak geld initiatieven realiseren ver achter ons.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »