logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1 ... 4 5 »

Groei/Krimp (volledige uitgave, 25 artikelen)

INHOUD THEMA 'GROEI/KRIMP' (december 2012) Leven lang leren van levensbelang voor laag opgeleiden, Frank Cornelissen & Judit Soons Van baanzekerheid naar werkzekerheid. Ria van 't Klooster in gesprek met Olav Welling, Directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk Samenwerken stimuleert inzetbaarheid, Peter Steenkamp & Wiljo Florijn Innoveer u uit de Crisis, Marcel van der Ven De lange weg, column Karin Brugman Interview met Jack Philips. Meten is nog niet altijd weten, Jolanda Botke & Stephan Obdeijn WETENSCHAP Groei - oei, foei - groei, Lidewey van der Sluis Onderzoek effectiefste leiderschapsstijl voor middemanagers, Reimara Valk & Maureen den Hamer An interview with Professor Gervase Bushe. The use of judgmental language confuse things, Russel Kerkhoven Nationaal onderzoek talentmanagement, Lidewey van der Sluis, Rosalie van Stormbroek-Burgers & Boudewijn Overduin Vooral investeren in vertrouwen, Large scale interventions in de praktijk, Petra Kramer Duurzame inzetbaarheid, Martine Vos PRAXIS In memoriam Louis Le Roy, De man die wist hoe groei werkt, Cees Hoogendijk Natuurijk organiseren!, Derk Hueting & Lia Hol Trainingstool Faaldurf, Karin de Galan Organisatiebeloftes waarmaken, Angelique Blekking & Marjan Engelen Sturen in een co-creatieproces, Sibrenne Wagenaar in gesprek met André Vaughan, senior adviseur Leren & Ontwikkelen bij Buitenlandse Zaken VARIA Als de dagen korter zijn... Jolanda Botke Flying Dutch CLO met een groot hart, Interview met Nick van Dam,  Ger Driessen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes De ASTD Experience, Jolanda Botke Nieuws, Guido van der Wiel Boeken Voorwoord Groei versus krimp Groei is een proces dat niet op zichzelf staat, groei hangt samen met het begrip krimp. In de huidige economie lijken organisaties vooral te maken hebben met krimp, waar ze wellicht liever groei zien. Groei houdt beweging in, en beweging  betekent verandering. In de natuur zijn veranderingsprocessen aan de orde van de dag. Water wordt ijs, eb gaat over in vloed, en de rups ontpopt zich tot een vlinder. Hoewel we dit soort veranderingen vanzelfsprekend vinden, zijn ze dit allerminst. Ook de vaak onontkoombare veranderingen waar veel organisaties in deze tijd mee te maken krijgen, komen niet vanzelf. Beschouwingen over het ondergaan van veranderingsprocessen, hoe hiermee om te gaan en deze te hanteren, staan centraal in dit themanummer. Zo vind je in deze uitgave een boeiend interview met Olav Welling; directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk, over de uitdaging waar hij voor staat om de rijksoverheid te laten evolueren tot een flexibele netwerkorganisatie. Verder kun je lezen hoe gericht werken aan innovatie en creativiteit voor winst kan zorgen. Van de beursgenoteerde ondernemingen zegt weliswaar 84% dat ze innovatie en creativiteit als belangrijke kerncompetenties zien, toch voert minder dan 5% hiervoor een actief beleid. Om deze twee kerncompetenties te laten bloeien, is zorgen voor een creatief werkklimaat een goed begin. In een volgend prikkelend artikel is te lezen hoe de P&O-adviseurs van acht technische kenniscentra, tegen alle bezuinigingen in, de handen ineen sloegen en het duurzaam inzetten van medewerkers aan het waarmaken zijn. Groei begint hoe dan ook met een sterke visie. In het licht van ons themanummer moet ik denken aan het onderscheid dat Aristoteles maakt bij verandering tussen de begrippen ‘zijn’ en ‘worden‘. Volgens hem is verandering (en dus beweging) de overgang van het mogelijke naar het werkelijke, oftewel van het potentiële naar de verwezenlijking of voltooiing. Maar groei kan niet zonder zijn tegenhanger krimp. Krimp is in wezen een voorwaarde voor groei. In krimp ligt de uitdaging besloten om tot de kern te komen, waarmee de uitkomst aan kracht wint. Teruggekeerd bij hun essentie ontdekken organisaties en mensen opnieuw hun vurigheid en kracht, om vervolgens te kunnen schitteren in volle glorie. Ter lering en inspiratie, de voorliggende uitgave. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Co-creatie (volledige uitgave, 32 artikelen)

INHOUD THEMA "CO-CREATIE" (september 2012) Interview met Etienne Wenger, Professionals behoren tot hun community of practice, Jos Arets, Vivian Heijnen & Joost Robben Issue: Interview met Bas van Oevelen (VDS) en Alexander Groen (Gooiconsult), Over co-creatie van bureaus, Jolanda Botke In gesprek met Bart van Rosmalen, iets boven woorden brengen, Eric Koenen De stem van invloed. Column Karin Brugman Al netwerkend ontwikkelen- de Hub in Amsterdam. In gesprek met Frederike Vos, Co-founder van de Hub, Sibrenne Wagenaar Een sprankelend voorbeeld van co-creatie waarbij monteurs optreden als sparringspartner van het management, Thomas van den Berg & Daniëlle Plukaard WETENSCHAP Brothers in arms, Lidewey van der Sluis Samen oplossingen creëren. Omoiyari, Danaë Huijser Grootschalig kwantitatief onderzoek. Het effect van coaching, Erik de Haan Co-creatie van Verandering. Interview met André Wierdsma, Marc Coenders Promoties: Mevr. P.M. Voortman. Mevr. E Ouweneel, Dhr. A.S. Quak Oratie: Dhr prof. mr. dr. R. Houweling PRAXIS In dialoog voor vernieuwing, Cees Miedema In gesprek met Halbe Zijlstra, Flexible leren, Ria van 't Klooster, Rick van de Weg Trainingstool:  Goede Kapper, Karin de Galan Co-creatie als nieuwe standaard, Jaco van Zijl Langhout Van netwerker naar 'link & like' -werker! Jos Arets, Vivian Heijnen & Han Nichting Large scale Interventions in de praktijk, Silvia Prins, Han Begeer & William Strobbe Breng leercultuur in de praktijk, Ervaringen in de kinderopvang en welzijn met het project 'verstreken leercultuur', Joke van Alten De kracht van Verbinden! Blended learning bij Management Developmet, Mareen van Londen VARIA Verbinding, Column Jolanda Botke & Rick de Rijk HRD en Zuid-Korea's 'Hungry Mind', Petra Peeters, William de Kaste en Ger Driessen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes Your client in the boardroom, Karen Philips Congresveslag, nieuws, Guido van der Wiel, Heike Aiello Boeken Voorwoord Co-creatie Een intrigerend fenomeen is het verschijnsel dat ‘Wisdom of Crowds’ genoemd wordt. Het gaat hier om het fenomeen dat een grote groep mensen in staat stelt om ingewikkelde problemen op te lossen, juiste beslissingen te nemen of gemeenschappelijk tot het creëren van iets betekenisvols te komen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Voordat het zover is, dient echter wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Zo is het belangrijk dat de mening van ieder groepslid onafhankelijk is en er voldoende gebouwd kan worden op kennis en ervaring van de afzonderlijke leden (local knowledge). Daarnaast is het van belang dat de samenstelling van de groep voldoende divers is. In deze context draagt diversiteit immers bij aan frisse en innovatieve invalshoeken. Wanneer vervolgens de kennis en informatie op een juiste manier samengevoegd worden, kan zich een uitkomst manifesteren die op geen enkele andere wijze had kunnen ontstaan. Het gaat hierbij om een vorm van wijsheid of intelligentie die magische vormen aan lijkt te kunnen nemen. Co-creatie is bij uitstek een verschijnsel, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze Wisdom of Crowds. ​Hoe prachtig en gewenst ook; er zit een keerzijde aan deze fascinerende medaille. Zo blijken mensen het meeste gewicht toe te kennen aan hun eigen beoordeling van een situatie. Hierdoor gaat het voordeel van foutenreductie verloren dat zich zo elegant toont wanneer aan de diverse invalshoeken een gelijk gewicht toegekend wordt. Daarnaast moeten langetermijnplannen en de focus op wat goed is voor de groep en het grote geheel het vaak afleggen tegen eigenbelang en winst op korte termijn. Ook laat deze kracht zich niet zien, wanneer ‘alle neuzen dezelfde kant’ op staan. Hoogleraar Organiseren en co-creëren André Wierdsma (Nyenrode) zegt het prachtig in het interview dat met hem gehouden is voor de rubriek Wetenschap: “Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om toch afgestemd te kunnen handelen.” Wierdsma geeft in de boeiende weergave van dit gesprek aan dat de uitdaging voor organisaties er juist uit bestaat de interne verschillen op een acceptabele manier te overbruggen om succesvol te zijn. Dat is wat hij co-creatie is gaan noemen, waarmee hij een mooie definitie geeft waar ik mij prima in kan vinden. Voeg daar bewustwording, relflectie, oog voor het grote geheel en een helicopterview aan toe, en je hebt een krachtig elixer waarmee creativiteit, innovatiekracht en groei van zowel mensen als organisaties binnen handbereik is. Een elixer dat de eerder genoemde medaille in zijn volheid laat schitteren. Co-creatie in optima forma. Ik wens je leesplezier en inspiratie toe met deze voorliggende uitgave. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Waardering (volledige uitgave, 30 artikelen)

INHOUD THEMA 'WAARDERING' (JUNI 2012) #VL-AI-NL, een waar(den) gebeurd verhaal, Cees Hoogendijk & Arno Vansichen De waarde van waardering, Edith Lindhout Interview Theo Rinsema: Doorbreken van patronen, Sibrenne Wagenaar Bespiegelingen, Karin Brugman Een interview met Mary Geurts en Herman van der Vlies van Alliander College: Leren is voor iedereen, Jolanda Botke WETENSCHAP Waarderen is snoeihard, Lidewey van der Sluis In gesprek met Manon Ruijters (deel 3) Naar interventies tussen interventies, Carla Wijers & Jolanda Botke Oratie Joseph Kessels: Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte, Frank Hulsbos & Stefan van Langevelde Promotie: Medewerkers bepalen verbetering ziekenhuisprestaties, M.F.A. Veld Promotie: De roep om de menselijke maat, D.J. Verheijen Promotie: Op zoek naar gerichte cultuurverandering, R. Offerhaus PRAXIS Training zonder training, Carola Beers & Michiel Boswinkel Ontwikkeling van bevlogenheid, Roger Meij Interveniëren met passie, Inge Schats De val uit het paradijs, Karin de Galan Het karakter van de onderneming, Carlos Estarippa De school der dieren, Tjip de Jong & Simon van der Veer Casus: Randstad VARIA Spiegel in het faciliteren, Kemp van Ginkel & Din van Helden Column De Maya’s, Jolanda Botke & Rick de Rijk Duurzaam geloof in inzetbaarheid, Rick van de Weg, interview: Ria van ’t Klooster Interview met Ira Chaleff, schrijver van ‘The Courageous Follower’, Ger Driessen TOP werk(t), interview Henny Stegen, DSM, Nathalie Gispen & Hedi van Alphen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheenjes Congresverslagen Nieuws, Guido van de Wiel Boeken & App INLEIDING ​De redactie van TvOO is onlangs uitgebreid met Wiljo Florijn. We heten hem van harte welkom en geven hem graag het woord in deze inleiding. Audrey de Jong, hoofdredacteur Jong geleerd, oud gedaan. Na het thema ‘Lef’ ligt nu het thema ‘Waardering’ voor u. Een onderwerp dat bij de meeste mensen voor een positieve associatie zorgt: een mooi voorbeeld uit de praktijk, een prettige collega of een geliefd familielid. We geven daarmee onze eigen definitie of interpretative aan het woord waardering. Voor een uitleg van de betekenis van dit thema ben ik daarom geneigd ‘Van Dale’ erbij te halen. Dat zorgt voor een gemeenschappelijke taal. Waardering volgens ‘Van Dale’ is: het op prijs stellen, het gewaardeerd worden, het bepalen van waarde. Hier kan ik goed mee uit de voeten. Als nieuw redactielid van TvOO en vertegenwoordiger van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling), werd het op prijs gesteld dat ik de redactie kwam versterken. Zelfs mijn man-zijn viel in goede aarde en als mooie aanvulling gezien in een overwegend uit vrouwen bestaande redactie. Diversiteit, een man-vrouwbalans, werden duidelijk gewaardeerd, waarbij humor overigens niet ontbrak! Zelf waardeer ik in het bijzonder de professionele samenwerking van de diverse beroepsverenigingen die de handen ineen slaan en elkaar versterken in de professionalisering van haar leden. Die waardering bleek ook tijdens mijn eerste redactievergadering. Het openstaan voor elkaars netwerk, inhoudelijke expertise en actieve bijdrage, betekende een trotse terugblik op het vorige ‘Lefnummer’ en een kritische kijk naar volgende themanummers. Waardering is ook het bepalen van waarde. Met dit themanummer ligt er weer een waardevol magazine voor u. Dat vinden wij, maar we laten u graag zelf de waarde bepalen van dit nummer. Laat u het weten? Dit stellen we zeer op prijs. We staan open voor verbeteringen, aanvullingen en uiteraard de complimenten. Dit brengt me als vanzelf weer terug naar de titel van deze inleiding en mijn eigen positieve associatie van waardering. Een juf op de – toenmalige − lagere school van mijn kinderen heeft ooit het gedicht ‘Children Learn What They Live’ (in het Nederlands vertaald naar ‘Jong geleerd, oud gedaan’) voorgelezen. Al in 1954 schreef Dorothy Law Nolte dit gedicht voor ouders en ..n van de regels sluit prachtig aan bij dit thema: “Als een kind met complimentjes leeft, leert het te waarderen.” Jong geleerd, is oud gedaan. Wiljo Florijn, redacteur

€ 6,95

Lef (volledige uitgave, 28 artikelen)

INHOUD THEMA 'LEF' (MAART 2012) Innovatieve bubbels, met lef vernieuwen, Naomi den Besten & Eefje Teeuwisse Afspreken en aanspreken? Daan Buijs & Jayne Slot Lef als sleutel voor leren, Saskia Tjepkema Enkelvoud, Karin Brugman Lef voor professionals, Tica Peeman WETENSCHAP Hoeveel lef is ons lief? Lidewey van der Sluis Een organisatie van helden, Alexander van den Berg Je kleren wassen in een rivier? Lysbeth van Silfhout Promotie: Stress verhindert leren? John Taverniers Promotie: Geef kennisprocessen in onderwijs ruim baan, John Taverniers PRAXIS Interview met Paul Verburgt: Minimal Management: niet voor mietjes, Inge Schats NLQF zorgt voor transparantie in opleidingenmarkt, Rick van de Weg Het is héél leuk als het niet meer eng is: Werken met de successpiraal: van eng naar ‘ik kan het!’ Karin de Galan The rules of the game, Petra Peeters Niet durven, toch doen! Lennert B.hmer & Marieke Koopman De waarde van verschillen, Erik Boers & Marjo Korrel Ban de hufter! Ad.lka Vendl VARIA Lef en liefde, Jolanda Botke & Rick de Rijk Leren is heerlijk, Ria van ’t Klooster & Rick van de Weg Interview met Tony Bingham, Ger Driessen We moeten weer lef krijgen, Marcel van Bronswijk Omdat je werk altijd voor gaat, Sjors van der Heide Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheenjes Congresverslag, Sociale vluchtroutes, Marieke Cornelissen Nieuws, Guido van de Wiel App & Boeken INLEIDING U heeft weer een prachtig nummer in handen! Met gepaste trots durf ik te stellen dat deze uitgave veel moois en vernieuwends te bieden heeft. In dit nummer staat het thema ‘lef’ centraal, waarbij lef vooral verwijst naar moed en het betreden van niet eerder begane paden. Het is mede daardoor een uitgave over innovatief durven zijn, ook wanneer het spannend wordt of het nodig is om tegen de stroom in te zwemmen, en de moed te hebben om te zeggen waar het op staat. Dat een thema als ‘lef’ zijn aantrekkingskracht heeft, laat zich zien in de aansprekende en vaak intrigerende bijdragen die dit nummer rijk is. Zo vindt u van de hand van Rick van de Weg en Ria van ’t Klooster een boeiend interview met onze bevlogen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit vraaggesprek geeft Marja van Bijsterveldt verhelderend uitleg over de wijze waarop zij de gewenste brug wil slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, waarmee een Leven Lang Leren naar een hoger plan getild kan worden. Tica Peeman legt in een pakkend thema artikel helder uit hoe u voor vernieuwing en bewustwording kunt zorgen als u werkt aan organisatieontwikkeling, namelijk door proactief aan de slag te gaan met situaties die u zelf wilt veranderen. Zij hanteert hiervoor een even praktisch als aantrekkelijk model, waarvan de zogenoemde LEFcirkel (de cirkel van persoonlijk leiderschap) onderdeel is. De ontwikkeling van lef loont! Om uit te durven spreken wat er werkelijk speelt en het ‘probleem achter het probleem’ te achterhalen, is moed en oprechtheid nodig. Ad.lka Vendl beschrijft in een prikkelend artikel in de rubriek Praxis een probleemcasus die onbetwist actueel is, maar vaak impliciet blijft. Hoe je van mensen helden maakt, kunt u lezen in onze wetenschapsrubriek. Op prachtige wijze weet Alexander van de Berg een verbinding te leggen tussen diverse wetenschappelijke, filosofische en praktische aspecten van moed. In elke lerende organisatie komt onherroepelijk het moment dat mensen uit hun comfortzone moeten stappen. En dan begint het echte leren pas. Leven en handelen vanuit je waarden en idealen. Authentiek zijn en trouw blijven aan waar jij voor wilt gaan en tegelijkertijd de bergen, beren, dalen en diepste angsten er gewoon durven laten zijn. Voluit leven vanuit je hart, je passie en dit vervolgens verstandig en concreet benaderen. Hart en brein in verbinding. Dat is wat lef voor mij betekent. En hoe is dat voor u?  Audrey de Jong Hoofdredacteur hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Leiderschap (volledige uitgave, 25 artikelen)

INHOUD THEMA 'LEIDERSCHAP' (december 2011) De generatiewisseling en een nieuwe generatie leiders, Aart Bontekoning Focus op de leider, Jan Koers Surfen op de golven van de organisatie, Edith Lindhout Column: Leidzaam, Karin Brugman Kan het ook zonder managers? Madelon Markusse & Bert Bloem WETENSCHAP Inleiding: TomTom op de werkvloer, Lidewey van der Sluis Trainingen die bijdragen aan de organisatieprestaties, Marjolein Rijksen & Jetse van Hee Promoties:  Applicant reactions to selection events, Sonja Schinkel Transformationele en participerende leiders maken veranderingen leuk, Frouke de Poel Waarom de machtigen ontsporen? Ronald Visser PRAXIS In de sport zijn de topcoaches echte EigenWijze leiders, Willem van Leeuwen Adviesopdracht-in-één-dag, Charlotte Staats Column + werkvorm: Doe mij maar een training Een intake met diagnosemodel, Karin de Galan Bouwen aan modern leiderschap, Arjan Keunen & Els Hettinga Interview: Diversiteit is een effectiviteitsvraagstuk, Janneke Schenning & Jolanda Botke De huisacademie als organisatie-DNA, Cees Hoogendijk & Ronald van den Hoff Casus: Greenpeace Intrnational, Daniëlle Mulder & Joris Rietman,Peter van Lent De reis van de leider, Pieterjan van Wijngaarden, Tjip de Jong, Arne Gillert & Mariël Rondeel Infinite players, Marcel Karreman VARIA Column: Delen, Jolanda Botke & Rick de Rijk Overheid: Jaap Jongeman over menselijke maat, Rick van de Weg Charlene Li over Open Leadership, Ger Driessen Topic: Richting geven aan ministerie van Infrastructuur en Milieu, Han Nichting & Jaap Verhoeven Festival: Learling Lane Masterclass: Opleiden en leren Vereniging Conferentie: AOM Nieuws Boeken Agenda VOORWOORD Het beeld van de omgekeerde piramide van Ken Blanchard vormt nog altijd een treffende parabel waar het gaat om een manier van leiderschap die mij bijzonder aanspreekt. Het gaat erom dat leiders dienend zijn aan diegenen aan wie zij leiding geven. De gedachte hierachter is dat leiders anticiperen op de behoeften van mensen wanneer zij aangeven wat zij nodig hebben om hun doelen te behalen en succesvol te zijn. Het autoritaire leiderschap kan losgelaten worden om plaats te maken voor een meer gelijkwaardig contact. Managers gaan partnerschappen aan met hun medewerkers en vice versa. Prachtig toch? Een dergelijke vorm van leiderschap zal per definitie dichter bij een gekozen missie liggen en congruentie laten zien in waarden en gedrag. Belangen van de organisatie en van het grotere geheel zijn met elkaar in overeenstemming. Zowel leiders als medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun denken en doen. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het hier en nu, maar ook rekening gehouden met de ontwikkelingen op de lange termijn. In het prachtige artikel Bouwen aan modern leiderschap worden overeenkomstige ideeën uiteengezet aan de hand van een ontwikkeltraject voor War Child. In deze bevlogen organisatie vindt u een visie op leiderschap die naadloos aansluit op de huidige wereld. Uit de toegankelijkheid van de huidige informatiestromen volgt vanzelfsprekend gedeelde verantwoordelijkheid. Zo volgt het thema Leiderschap als vanzelf op het thema Het Nieuwste Werken (onze vorige uitgave). We kunnen allemaal een betekenisvolle bijdrage leveren aan de gewenste uitkomsten, wat om leiders vraagt die als katalysator kunnen dienen om veranderingen mogelijk te maken. Aardig in dit kader is de betekenis van het begrip katalysator, dat verwijst naar een generator die de snelheid van een bepaalde reactie beïnvloedt. Deze brengt een proces op gang of bespoedigt een bepaalde ontwikkeling, zonder zelf verbruikt te worden. Dit lukt alleen wanneer je als leider ook zelf in de spiegel kunt kijken en je oefent in de kunst van het geven en zelf omgaan met feedback. Een leider in verbinding dus. Zoals u wellicht opgemerkt heeft, besteden we in ons tijdschrift graag aandacht aan de meer onbelichte zijden van een thema. In de rubriek Wetenschap schrijft Ronald Visser een mooi artikel over de schaduwkant van leiderschap en het vroegtijdig en ongepland vastlopen van managers, waarbij hij aandacht besteedt aan de corrumperende uitwerking van macht. Ook vindt u in deze uitgave aansprekende interviews met Annerie Vreugdenhil (ING), Jaap Jongejan (CNV) en Charlene Li (Open Leadership), veelkleurige karakteristieke leiders die zich met een boeiend verhaal als een vis in het water voelen bij dit thema. Ik wens u veel leerzaam leesplezier toe! Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Het nieuwste werken (volledige uitgave, 28 artikelen)

INHOUD THEMA 'HET NIEUWSTE WERKEN' (september 2011) Het Nieuwe Werken, moeten we daar iets  mee? Kim Spinder Het Nieuwe Werken = Anders Leiden, Petra Kramer Paradigma wisseling, Daan Buijs Column: Windmolens, Karin Brugman Stimuleer mensen het maximale uit zichzelf te halen, Maud Hoefnagels, Kees Froeling De nieuwe wereld van het werk, Wilco van Gelderen WETENSCHAP  Ineiding: Verandering is veranderd, Lidewy van der Sluis Effecten van werkplekleren bij verpleegkundigen, Lotte van Praet, Herman Baert Leren ontwikkelen is spoorzoeken en schatgraven, Carla Wijers, Jolanda Botke #socialmedia en #HNW, Niel van Meeuwen Het Nieuwe Werken in de High Performance Workplace, Peter van Baalen Samenvattingen, promoties,  oraties PRAXIS Een visie op het vak als kompas voor Opleidingskunde, Marlo Kengen, William de Kaste Mag het over werk gaan? Het Nieuwe Werken, Evert Pruis Het nieuwe leren? Karin de Galan High Reliability Organizing in de praktijk, Bert Slagmolen De E-module Driehoek, Tim Lansink IN ONTWIKKELING Van trends naar toekomst... Monique Jordense, Suzanne Verdonschot Nederland moet leergieriger worden, Ria van 't KLooster Column: Het nieuwe..., Jolanda Botke, Rick de Rijk Interview met Jeanne Meister: Werk in 2020, Ger Driessen Hoe creëer je een professionaliseringsnetwerk? Jos Maassen Bricks, Bytes & Behavior, Guido van de Wiel VOORWOORD Tijdens de redactievergadering ter voorbereiding van dit nummer, waren we het er al gauw over eens: we wilden aandacht besteden aan het thema Het Nieuwe Werken, afgekort HNW, echter wel op een manier die aansluit bij de huidige tijd.  Dit betekent dat we voorbij het ‘thuiswerken’ wilden kijken, om de schijnwerpers te richten op de meer recente ontwikkelingen die HNW naar een hoger plan tillen. Hoewel het plaats- en tijdonafhankelijk werken niet te negeren begrippen zijn, gaat HNW anno 2011 wat ons betreft vooral over nieuwe manieren van met elkaar samenwerken. Dit vraagt ander leiderschap, het inzetten van de nieuwste technieken (zie bijvoorbeeld het artikel over serious gaming), het flexibel inrichten van werkactiviteiten en het gebruik maken van social media. Voor ons openingsartikel hebben we Kim Spinder bereid gevonden een overzicht van de huidige stand van zaken rondom het gekozen thema te verzorgen. Als vooruitstrevende professional met de missie: Let’s innovate the government, geeft zij treffend weer hoe de huidige transitie door de kennis- en netwerkeconomie en de daarbij horende ‘digitale revolutie’ vraagt om een nieuw soort organisatie en een ander soort bestuur. Het ‘ouderwetse besturen’, in veel grote organisaties nog terug te vinden, is toe aan vernieuwing wil zij meekomen in de veranderende tijd. Daan Buijs sluit hier met een frisse blik op aan. In zijn artikel belicht hij de denk- en mensbeelden achter HNW, waarbij hij prachtig aangeeft hoe een goed toegepast circulair proces als communicatie ervoor kan zorgen dat inspiratie en motivatie hand in hand gaan met organisatiedoelstellingen en zo bijdragen aan een vruchtbare uitkomst. Een verfrissend organisch perspectief. HNW is geen heilige graal. Uit het artikel van prof. dr. Van Baalen in onze wetenschapsrubriek blijkt dat voor veel organisaties HNW nog een grote uitdaging is! Duidelijk is dat HNW anno 2011 om een nieuwe organisatie vraagt. De principes achter het nieuwe werken dienen gedragen te worden door het topmanagement. Alleen dan kunnen de vruchten geplukt worden. Een treffende formule komt van de hand van prof. dr. Paul Louis Iske. Deze luidt:  HNW + OO = DOO. (Het Nieuwe werken in een Oude Organisatie is een Dure Oude Organisatie.) Ik wens u veel inspiratie toe met dit nummer over HNW anno 2011, of beter gezegd: Het Nieuwste Werken. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Motivatie (volledige uitgave, 32 artikelen)

INHOUD THEMA 'MOTIVATIE' (juni 2011) Het ontwikkelen van een groeimindset, Coert Visser Wat onderscheidt de jongste generatie werkenden, Gerdy Geersing De trekkracht van toekomstbeelden, Guido van der Wiel Medewerkers motiveren? Stop ermee! Frank Kist, Michael Brest Column: Pijnloosheid, Karin Brugman WETENSCHAP De bijsluiter bij motivatie, Lidewey van der Suis Motivatie als arbeidskracht, Lidewey van der Sluis Manon Ruijters over de ecologie van het leren, Carla Wijers, Jolanda Botke Motivatie in de wetenschap, Alexander van den Berg De rol van doeloriëntaties, Paul Preenen, Annelies van Vianen, Irene de Pater Samenvattingen, promoties, oraties PRAXIS Motiverende gespreksvoering, Margreet Steenbrink Interview Jay Cross, Jos Arets, Vivian Heijnen Motiveren vanuit provocatief perspectief, Adélka Vendl Column en werkvorm, Karin de Galan Het Ubuntigesprek, Dhian Sioe Lie, Mijnie Oosterom, René Waltenberg Donkel Casus: Effectief integreren Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Winst door bevlogenheid, Willem van Rhenen, Theo Visser Sturen op bevlogenheid in de praktijk, Jan Prins Levenslang leren, Hans Hautvast IN ONTWIKKELING Column: Moeiteloze groei? Jolanda Botke, Rick de Rijk De Drive van Daniel Pink, Ger Driessen 1 procent inspiratie, 99 procent transpiratie, Remy Rikers Motiveren tot leren. Is er een rol voor de overheid? Ria van 't Klooster VOORWOORD Onlangs las ik het bijzondere levensverhaal van Paul de Chauvigny de Blot, honorair hoogleraar Business Spiritualiteit verbonden aan de Universiteit van Nyenrode. Naast het bewogen en intrigerende leven dat deze 87-jarige man heeft geleid, waarbij zowel bezieling als menselijkheid zijn pad aanduidden, gaf hij aan zijn grootste drive te halen uit het contact met zijn studenten. Zoals een adelaar, na genoeg hoogte gemaakt te hebben, schijnbaar moeiteloos kan zweven op de thermiek, zo zorgen een luisterend publiek en een met passie verteld verhaal samen voor die wisselwerking waardoor energie als vanzelf gaat stromen. Juist dit gegeven raakte mij. Het raakte me door de oprechtheid, puurheid en authenticiteit waarmee een dergelijk contact zo feilloos het hart van inspiratie en motivatie weet te vinden. Na het verschijnen van het eerste nummer, ontvingen we veel reacties. Reacties die stimulerend waren, opbouwend, lovend en overwegend positief. Het formaat en glossy uitvoering vielen als eerste op. Daarnaast sprong ook de dikte van het nummer direct in het oog. Het woord ‘tijdschrift’werd door sommigen vervangen door ‘boekwerk’ en de vergelijking met National Geographic werd gemaakt. Dat was een mooi begin en met spanning aanschouwden we het inhoudelijke vervolg. Ook de inhoud werd zeer gewaardeerd. Het product waaraan we met de redactie zo gedreven en met zorg hadden gewerkt, werd echt gezien; kwalitatief hoogwaardige artikelen met een mooie balans in het aanbod, waarbij zowel wetenschap als praktijk hun eigen en gedeelde ruimte innamen. Bezien vanuit het perspectief van de diverse beroepsrollen die het gevarieerde werkveld van de HRD-er rijk is, was er ‘voor ieder wat wils’. Onze met zorg samengestelde eerste uitgave mocht er zijn. Als vanzelf volgde het thema motivatie op de eerste uitgave. Met de stimulerende reacties van u in het achterhoofd was het inspirerend om aan dit nummer te werken. Met uw suggesties en het gedeelde geloof in ontwikkelbaarheid door inspanning en ervaring, kunnen we u met deze uitgave weer een boeiende verzameling artikelen en bijdragen presenteren. Zo zet Coert Visser in het themakatern verder uiteen hoe je een groei-mindset kunt ontwikkelen en hoe individuen en organisaties hier vervolgens van kunnen profiteren. Op welke manier de motivatie van mensen bij het uitvoeren van meer en minder uitdagende taken kan worden beïnvloed, komt aan de orde in het wetenschapskatern, waar Paul Preenen aansprekend verhandelt over de rol van doeloriëntaties. In de rubriek Praxis vindt u onder andere een boeiend interview met Daniel Pink van de hand van Ger Driesen die deze bestsellerauteur een aantal uitdagende vragen wist voor te leggen. Het mooiste compliment dat wij kregen? Dat u zag dat dit een tijdschrift is waar met liefde, bezieling en gedrevenheid aan gewerkt wordt. Een mooie zomer gewenst, van zweven op thermiek! Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Verbinding (volledige uitgave, 27 artrikelen)

INHOUD THEMA 'VERBINDING' (maart 2011) Belangen verbinden als professional, Margreeth Kloppenburg Vertrouwen in de organisaties daalt, Carlos Estarippa High Impact Learning: inspiratie en spiegel voor vakmanschap, Agnes Zandvliet Na MD, nu ook Professional Development, Andreas Jansen Samen slimmer door verhalen Saskia Tjepkema Column: Verbindt een sleutelbos? Karin Brugman WETENSCHAP Inleiding: De onzichtbare hand in moderne arbeidsrelaties, Lidewey van der Sluis Verbinden met competentiemanagement, Albert Kampermann Invloed homogene subgroepen op leren en presteren van teams, Joyce Rupert Combinatorische innovatie, Paul Louis Iske  Interactie praktijk en wetenschap, Karin Derksen Wetenschap Samenvattingen, promoties, oraties PRAXIS Voice Dialogue toegepast op de kunst van het kiezen, Peter Peters, Ine Bimbergen Interview Joseph Kessels over werken en leren, Ilse Engwirda Speed sparren bij Buitenlandse Zaken, Charlotte Staats Kotsend in de coulissen, Karin de Galan Leiderschap als sleutel voor organisatieontwikkeling, Ria van Dinteren Casus Team sociomapping, Thomas de Vries Wat kunnen we leren van hersenonderzoek? En wat niet? Alexander van den Berg IN ONTWIKKELING Column: Quo Vadis? Jolanda Botke, Rick de Rijk Een eigentijds lerende overheid, Hans Lingers, Nelly Spanjersberg Online professionaliseren voor HRD-professionals, Sibrenne Wagenaar, Joitske Hulsebosch Robert Quinn over het dictaat van de middelmaat, Rob Visser Congresverslagen Vereniging Nieuws Boeken Agenda VOORWOORD Wanneer een samenwerking vanuit kracht en gedeelde ambitie aangegaan wordt met een gemeenschappelijk doel voor ogen, in ons geval: het maken van een vakblad voor de HRD-professional, dan zie je hoe mensen verbonden worden om vorm te geven aan dit gezamenlijke doel. Handen slaan ineen, ideeën komen samen en netwerken worden gedeeld. De afbeelding op de cover laat zien dat vanuit verbinding de sprong in een gecalculeerde verte, goed te nemen valt. Voeg aan dit recept nog een dosis geestdrift, kennis en kunde toe, waarbij het spreekwoordelijke geheel meer is dan de som der delen, en je merkt hoe een groep gedreven professionals, ondersteund door een adviescommissie en uitgeverij, al gauw die redactie vormt die in een relatief korte tijd tot realisatie van een vakblad weet te komen. Een vakblad dat klankbord is voor zowel bedrijven, wetenschap als overheid op nationaal en internationaal niveau. Het thema verbinding is aansprekend vanuit diverse invalshoeken. Naast het gegeven dat verbinding aan onze eigen start appelleert, staat het ook aan de basis van de werkwijze van High Impact Learning. Het daadwerkelijk aangaan van verbindingen maakt dat je als in- of externe HRDprofessional of lijnmanager echt impact kunt hebben. Het is juist vanuit deze verbinding dat de mogelijkheid ontstaat verantwoordelijkheden in het leer- en performanceproces bij de lerenden te laten, waardoor je het leren optimaal kunt faciliteren. Je kunt als professional echt het verschil maken. Agnes Zandvliet schrijft hier boeiend over in het themablok. We zijn trots eveneens een noemenswaardig aandeel aan wetenschappelijke artikelen en promoties te mogen presenteren. Prof. dr. Lidewey van der Sluis zet de toon door in haar inleiding voor deze rubriek te schrijven over het veranderde karakter tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, ontstaan door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dankzij aandacht en waardering voor wie iemand is en wat hij doet, krijgen mensen op de arbeidsmarkt energie. In het katern Praxis, waar rubrieken gebaseerd op de diverse beroepsrollen zijn ondergebracht, wordt ingezoomd op de praktijk. Vanuit zijn rol als adviseur, vertelt Joseph Kessels aansprekend over ondermeer de verschuiving van de formele opleiding naar leren op het werk zelf. Dat een blad maken per definitie het resultaat is van ineengeslagen handen, zal u niet verbazen. Zoals Karin Derksen beschrijft in haar artikel, blijken zowel de identificatie met een gemeenschappelijk doel als de verbinding vanuit nieuwsgierigheid naar een ander perspectief, een vruchtbare bodem voor leren en innoveren. Deze open houding naar elkaar bevalt ons goed. Ook wij kregen energie, naar ik wens met impact. Ik hoop dat u door de inhoud van dit nummer geïnspireerd raakt en er mee uit de voeten kunt binnen uw eigen professie. We horen het graag! Audrey de Jong Hoofdredacteur Reageren? hoofredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper