logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Rendement (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'RENDEMENT' (september 2013) WETENSCHAP Rendement op talent, Lidewey van der Sluis Interview met Leontine van Hooft van GreenDreamCompany, Annette Man-Mul Grondbeginselen van vertrouwen, Alexander van den Berg Peoplemanagement belangrijk voor prestaties en tevredenheid medewerkers, Eva Knies Hiërarchie in de leercommunity, Martin Rehm PRAXIS Rendement van leren, Jolanda Botke Amphia floreert, Erwin Klappe & Onno Hamburger Partnership leidt tot meetbaar effect, Wim van Hout, Pim Bijkerk & Ed Prins De vloer op, Simon van der Veer Return on Learning, Conny Daansen & Onno Geveke Just do the work!, Karin de Galan Yuri van Geest en de Singularity University, Ger Driesen Ren-de-ment, rendement! Jos Arets & Stephan Obdeijn Corporate Academy; naar een duurzame financiële sector, Esther de Haan Menno Lanting: Creativiteit is allesbepalend, Erik Deen VARIA Ferdinand Grapperhaus: Medezeggenschap in de polder, Rick van de Weg Het leerlandschap van organisaties, Fer van den Boomen & Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Nieuws, Guido van de Wiel Boeken en app Vereniging VOORWOORD De eindredactie wordt sinds een jaar verzorgd door Evelien van der Veen. Haar input wordt zeer gewaardeerd en we geven haar graag het woord in deze inleiding. Audrey de Jong, hoofdredacteur. Waar denk je aan bij een thema als rendement? Het is logisch om als eerste aan de beleggingswereld te denken: rendement van aandelen. Of aan het rendement van een verwarmingsketel. In algemene zin is rendement ‘de opbrengst van iets in verhouding tot de kosten’. Vanuit communicatieoogpunt denk ik vrijwel meteen aan de opbrengst van communicatie voor organisaties. Dit wordt nog steeds vaak in verband gebracht met effectiviteit, dus of een boodschap de juiste doelgroep bereikt. Uitgangspunt is dan het aloude ZMBO-model, waarbij de zender (Z) via een communicatiemiddel (M) een boodschap (B) stuurt naar de ontvanger (O). Tegenwoordig is dat niet genoeg. De strijd om de klant wordt steeds groter, vooral in een stagnerende markt. Omzetten lopen terug en organisaties moeten noodgedwongen mensen ontslaan om het hoofd boven water te houden. Hoe maak je communicatie dan rendabel? Via sociale media worden meningen over organisaties razendsnel verspreid. Dat is leuk als het goed gaat. Maar om klanten tevreden te houden, moeten de medewerkers van een organisatie daar adequaat op inspringen. Zenden alleen voldoet niet meer. Mensen zijn mondiger geworden, ze willen gehoord worden. Ze waarderen het als hun opmerkingen, al zijn de uitlatingen negatief, serieus worden genomen. Maar wat krom is kun je met communicatie niet rechtbreien. Wel kun je de dialoog aangaan en verduidelijken hoe een organisatie tot bepaalde keuzes is gekomen en daarmee het handelen of gebeurtenissen nuanceren. Het vraagt om andere faciliteiten en om een interne cultuuromslag, maar zo creëer je wel begrip. Een uitdaging voor elke organisatie om in een ander daglicht gezien te worden. Zo wordt het eenvoudiger om relaties aan te halen en dus klanten aan te trekken en te behouden. Ook communicatie draagt dus fundamenteel bij aan het rendement van organisaties. Ook bij rendement van leren, zoals Jolanda Botke beschrijft, moet de waarde worden aangetoond: het is niet vanzelfsprekend dat kennis ook automatisch wordt toegepast. Jos Arets en Stephan Obdeijn benaderen meetbare prestaties en het rendement van hrd-activiteiten vanuit de opleidingspraktijk. Toch kun je stellen dat ‘kennis is macht’ (Francis Bacon, 1597) nog steeds de basis is voor het verbeteren van iemands reputatie en invloed, en daarmee zijn macht. Storytelling, zoals Leontine van Hooft uitlegt in een interview, draagt zeker bij aan het rendement van organisaties. Heel inspirerend om te zien hoe deze verschillende invalshoeken samen leiden tot een waardevol septembernummer. Evelien van der Veen Communicatieadviseur en eindredacteur TvOO

€ 6,95

Veerkracht (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'VEERKRACHT' (juni 2013) PRAXIS Introductie op het thema veerkracht, Han Nichting De ontwikkeling van veerkracht, Steven Scheer & Ans Withaar Zwarte schapen: ideale traineres, Karin de Galan Flexibiliteit zit in je Brein, Rity van de Avoort & Eveline Jansen De impact van organisatiecoaching, Liesbeth Halbertsma & Petra Bosse Interview met David Zinger, Ger Driessen Het leerpotentieel na een faillisement, Eric Deen Wat levert opleiden op? Robbie van Kippersluis & Peter Steenkamer WETENSCHAP Aanpassen, Lidewey van der Sluis Functie van veerkracht voor organisaties, Jo Caris One do at a time, Karen J. Pine & Ben C. Fletcher Veerkracht of toch liever wijsheid? Marc Schabracq & Roos Schabracq Oud en (on)gelukkig, Marien van den Boom & Hanny Wargers Promotie: Oudere werknemers: de visie van Nederlandse werknemers in Europees perspectief, Wieteke Conen VARIA Circeltechniek bij organisatieverandering, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Vereniging Nieuws, Guido van der Wiel Boeken /Apps Vooraankondiging VOORWOORD Veerkracht Het stelde mijn ouders op diverse momenten in mijn leven gerust. Betekenisvolle veranderingen en gebeurtenissen lieten meerdere malen fundamentele pijlers in mijn persoonlijke leven op hun grondvesten schudden. “She always bounces back.” zei een goede vriendin eens treffend en het klopt. Kennis van en ervaring met toppen en dalen, kunnen altijd weer rekenen op de aanwezigheid van veerkracht als bondgenoot. Op persoonlijk vlak blijkt veerkracht een grote samenhang te vertonen met diverse persoonlijkheidseigenschappen. In de literatuur worden vooral optimisme, extraversie en consciëntieusheid genoemd. Tegelijkertijd heeft veerkracht een overlap met de eigenschap weerbaarheid, dat in trainingsprogramma’s kan worden ontwikkeld. Hoopgevend wanneer het om de ontplooiing van veerkracht gaat. Wat leidinggevenden, HR-managers of trainers kunnen doen om veerkracht te vergroten, komt aan de orde in een boeiend artikel van Steven Scheer en Ans Withaar. Vanuit verschillende perspectieven wordt een bruikbaar model geschetst om preventief te werken aan de ontwikkeling van veerkracht, met als doel mogelijk ingrijpende gebeurtenissen in de toekomst makkelijker het hoofd te kunnen bieden. Veerkracht gaat echter niet alléén over weerbare medewerkers. In ons openingsartikel, waarin Han Nichting zijn visie op het thema geeft, wordt een aanwendbaar kader gegeven. Veerkracht is een tweedimensionaal begrip. Het gaat over het systeem van de organisatie zelf én de mensen die in de organisatie werken. Weerbare medewerkers en wendbare organisaties. In een wetenschappelijk artikel van hoogleraar organisatieontwikkeling Jo Caris wordt dieper ingegaan op veerkracht binnen organisaties. Caris stelt dat, wanneer veerkracht ‘terugkeren naar een oorspronkelijke vorm’ betekent, dit gunstig kan zijn wanneer er sprake is van eenmalige calamiteiten, zoals een brand of een lekkend olieplatform. De term doet echter afbreuk aan de veranderslagen die veel organisaties moeten maken in tijden van crisis, waar juist het aanpassen en aannemen van nieuwe vormen (innoveren) wenselijk is. Wanneer het erom gaat vernieuwing door te voeren, is de term spankracht meer op zijn plaats. Het accent komt te liggen op wendbare organisaties en het lerend vermogen van organisaties komt centraal te staan. Naast verdiepende artikelen rondom het thema, is een mooi aanbod teksten en bijdragen opgenomen die ingaan op actuele ontwikkelingen in het werkveld van de HRD’er. Zo vind je interviews terug met neuropsycholoog Margriet Sitskoorn en Thijs Homan in een inspirerend artikel over het toepassen van breininzichten in verandertrajecten, is de trainerstool van Karin de Galan opnieuw verfrissend en kun je genieten van een intrigerend interview dat Ger Driesen hield met employee engagement expert David Zinger.

€ 6,95

Integriteit (volledige uitgave, 21 artikelen)

INHOUD THEMA 'INTEGRITEIT' (maart 2013) PRAXIS Vrijheid zonder gezag biedt weinig meer dan leegte, Eric Koenen Met lege handen? Wim van Hout & Jakob van Wielink Coaching Culture in organisatie,Margreet Steenbrink & Sander Trooster Hoer, Column + trainerstool, Karin de Galan De kracht van 'virtual classrooms', Marion Reijerink Bruggen bouwen tussen generaties, Nienke Wiemers & Dirk Koops David Kelly, Koning van de HRD-backchannel, Ger Driesen Integriteit schaffen we af! Victor Burger WETENSCHAP Trends in Integriteitstinten, Lidewey van der Sluis Jonge wetenschappers onder druk, Karianne Kalshoven Grijs en groen, Frans van der Gouw Zeven handvatten uit de sociale psychologie, Muel Kaptein De consultant als 'Temporary leader' in sociale interactie, Jolanda Botke & carla Wijers VARIA Column: Piraterij, Jolanda Botke & Rick de Rijk Bundeling NRTO en Vetron..., Robin Jochems 'Meer dan alleen klaarstomen voor de arbeidsmart', Rick van de Weg Nioeuws, Guido van der  Wiel Boeken /Apps Agenda INLEIDING Als je het over integriteit hebt, waar gaat het dan eigenlijk om? Integriteit raakt aan ethiek. In de context van organisaties heb je het over authenticiteit en oprechtheid. Zowel in het contact met anderen als in zakelijk doen en laten. Persoonlijke en zakelijk ethische maatstaven vormen hiervoor het fundament. Wat is de echte uitdaging als het op integriteit aankomt? Die komt tot uiting wanneer er sprake is van druk van buitenaf om af te wijken van deze algemene of professionele sociale ethische normen en waarden. Want wat doe je als de wetenschappelijke druk om te publiceren zo groot is, de balans tussen werk en privé al is scheefgetrokken en als je weet dat je afgerekend wordt op het aantal toonaangevende presentaties? Zet je alles op alles en ben je bereid je eigen wetenschappelijke integriteit van hogere waarde te laten zijn dan de druk die je ervaart? Hanteer je een creatievere insteek en knip je je studie op in verschillende deelstudies? Zorg je via je netwerk dat je mee kunt liften met je naam boven een publicatie, waaraan je slechts een marginale bijdrage hebt geleverd. Of ga je nog een stap verder? In een boeiend artikel over het ontwikkelen van professioneel normbesef onder jonge wetenschappers, gaan we in dit nummer in op rolmodellen in de professionele ontwikkeling van jonge onderzoekers. Bekend is dat rolmodellen van cruciaal belang zijn voor deze professionalisering. Wanneer de normen van deze begeleiders zuiver en aansluitend op de gewenste wetenschappelijke context zijn, is er geen probleem. Wat er kan gebeuren wanneer aan wetenschappelijke integriteit wordt ingeboet, laat zich helaas niet (meer) raden. In dit artikel over wetenschappelijke integriteit, geven de auteurs handvatten die jonge wetenschappers helpen zich tegen ongeoorloofde wetenschappelijke verleidingen te wapenen. Hoe integer gedrag in organisaties gestimuleerd kan worden, komt aan de orde in een artikel van de hand van Hoogleraar Bedrijfsethiek en Integriteit aan de RSM Erasmus Universiteit Muel Kaptein. Hij geeft handvatten uit een voor de HRD’er aangrenzend vakgebied, namelijk dat van de sociale psychologie en belicht zeven aspecten van integriteit aan de hand van sociaalpsychologische gedragsexperimenten. Wanneer we gedrag willen beïnvloeden valt of staat dit tenslotte met een goede kennis van de factoren die mensen beïnvloeden. Integriteit begint bij normen en waarden. Voor organisaties is het van belang om integer handelen te borgen, waarmee integriteit een werkwoord wordt. Trainers van integriteitsleergangen weten het maar al te goed: een gedeelde visie en gedragscode alleen zijn niet genoeg. In integriteit moet je opgevoed worden. Het dient te worden voorgeleefd en tot uiting komen in professioneel gedrag. Een uitdagende en - indien succesvol - dankbare taak voor de HRD’er. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Groei/Krimp (volledige uitgave, 25 artikelen)

INHOUD THEMA 'GROEI/KRIMP' (december 2012) Leven lang leren van levensbelang voor laag opgeleiden, Frank Cornelissen & Judit Soons Van baanzekerheid naar werkzekerheid. Ria van 't Klooster in gesprek met Olav Welling, Directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk Samenwerken stimuleert inzetbaarheid, Peter Steenkamp & Wiljo Florijn Innoveer u uit de Crisis, Marcel van der Ven De lange weg, column Karin Brugman Interview met Jack Philips. Meten is nog niet altijd weten, Jolanda Botke & Stephan Obdeijn WETENSCHAP Groei - oei, foei - groei, Lidewey van der Sluis Onderzoek effectiefste leiderschapsstijl voor middemanagers, Reimara Valk & Maureen den Hamer An interview with Professor Gervase Bushe. The use of judgmental language confuse things, Russel Kerkhoven Nationaal onderzoek talentmanagement, Lidewey van der Sluis, Rosalie van Stormbroek-Burgers & Boudewijn Overduin Vooral investeren in vertrouwen, Large scale interventions in de praktijk, Petra Kramer Duurzame inzetbaarheid, Martine Vos PRAXIS In memoriam Louis Le Roy, De man die wist hoe groei werkt, Cees Hoogendijk Natuurijk organiseren!, Derk Hueting & Lia Hol Trainingstool Faaldurf, Karin de Galan Organisatiebeloftes waarmaken, Angelique Blekking & Marjan Engelen Sturen in een co-creatieproces, Sibrenne Wagenaar in gesprek met André Vaughan, senior adviseur Leren & Ontwikkelen bij Buitenlandse Zaken VARIA Als de dagen korter zijn... Jolanda Botke Flying Dutch CLO met een groot hart, Interview met Nick van Dam,  Ger Driessen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes De ASTD Experience, Jolanda Botke Nieuws, Guido van der Wiel Boeken Voorwoord Groei versus krimp Groei is een proces dat niet op zichzelf staat, groei hangt samen met het begrip krimp. In de huidige economie lijken organisaties vooral te maken hebben met krimp, waar ze wellicht liever groei zien. Groei houdt beweging in, en beweging  betekent verandering. In de natuur zijn veranderingsprocessen aan de orde van de dag. Water wordt ijs, eb gaat over in vloed, en de rups ontpopt zich tot een vlinder. Hoewel we dit soort veranderingen vanzelfsprekend vinden, zijn ze dit allerminst. Ook de vaak onontkoombare veranderingen waar veel organisaties in deze tijd mee te maken krijgen, komen niet vanzelf. Beschouwingen over het ondergaan van veranderingsprocessen, hoe hiermee om te gaan en deze te hanteren, staan centraal in dit themanummer. Zo vind je in deze uitgave een boeiend interview met Olav Welling; directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk, over de uitdaging waar hij voor staat om de rijksoverheid te laten evolueren tot een flexibele netwerkorganisatie. Verder kun je lezen hoe gericht werken aan innovatie en creativiteit voor winst kan zorgen. Van de beursgenoteerde ondernemingen zegt weliswaar 84% dat ze innovatie en creativiteit als belangrijke kerncompetenties zien, toch voert minder dan 5% hiervoor een actief beleid. Om deze twee kerncompetenties te laten bloeien, is zorgen voor een creatief werkklimaat een goed begin. In een volgend prikkelend artikel is te lezen hoe de P&O-adviseurs van acht technische kenniscentra, tegen alle bezuinigingen in, de handen ineen sloegen en het duurzaam inzetten van medewerkers aan het waarmaken zijn. Groei begint hoe dan ook met een sterke visie. In het licht van ons themanummer moet ik denken aan het onderscheid dat Aristoteles maakt bij verandering tussen de begrippen ‘zijn’ en ‘worden‘. Volgens hem is verandering (en dus beweging) de overgang van het mogelijke naar het werkelijke, oftewel van het potentiële naar de verwezenlijking of voltooiing. Maar groei kan niet zonder zijn tegenhanger krimp. Krimp is in wezen een voorwaarde voor groei. In krimp ligt de uitdaging besloten om tot de kern te komen, waarmee de uitkomst aan kracht wint. Teruggekeerd bij hun essentie ontdekken organisaties en mensen opnieuw hun vurigheid en kracht, om vervolgens te kunnen schitteren in volle glorie. Ter lering en inspiratie, de voorliggende uitgave. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Co-creatie (volledige uitgave, 32 artikelen)

INHOUD THEMA "CO-CREATIE" (september 2012) Interview met Etienne Wenger, Professionals behoren tot hun community of practice, Jos Arets, Vivian Heijnen & Joost Robben Issue: Interview met Bas van Oevelen (VDS) en Alexander Groen (Gooiconsult), Over co-creatie van bureaus, Jolanda Botke In gesprek met Bart van Rosmalen, iets boven woorden brengen, Eric Koenen De stem van invloed. Column Karin Brugman Al netwerkend ontwikkelen- de Hub in Amsterdam. In gesprek met Frederike Vos, Co-founder van de Hub, Sibrenne Wagenaar Een sprankelend voorbeeld van co-creatie waarbij monteurs optreden als sparringspartner van het management, Thomas van den Berg & Daniëlle Plukaard WETENSCHAP Brothers in arms, Lidewey van der Sluis Samen oplossingen creëren. Omoiyari, Danaë Huijser Grootschalig kwantitatief onderzoek. Het effect van coaching, Erik de Haan Co-creatie van Verandering. Interview met André Wierdsma, Marc Coenders Promoties: Mevr. P.M. Voortman. Mevr. E Ouweneel, Dhr. A.S. Quak Oratie: Dhr prof. mr. dr. R. Houweling PRAXIS In dialoog voor vernieuwing, Cees Miedema In gesprek met Halbe Zijlstra, Flexible leren, Ria van 't Klooster, Rick van de Weg Trainingstool:  Goede Kapper, Karin de Galan Co-creatie als nieuwe standaard, Jaco van Zijl Langhout Van netwerker naar 'link & like' -werker! Jos Arets, Vivian Heijnen & Han Nichting Large scale Interventions in de praktijk, Silvia Prins, Han Begeer & William Strobbe Breng leercultuur in de praktijk, Ervaringen in de kinderopvang en welzijn met het project 'verstreken leercultuur', Joke van Alten De kracht van Verbinden! Blended learning bij Management Developmet, Mareen van Londen VARIA Verbinding, Column Jolanda Botke & Rick de Rijk HRD en Zuid-Korea's 'Hungry Mind', Petra Peeters, William de Kaste en Ger Driessen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes Your client in the boardroom, Karen Philips Congresveslag, nieuws, Guido van der Wiel, Heike Aiello Boeken Voorwoord Co-creatie Een intrigerend fenomeen is het verschijnsel dat ‘Wisdom of Crowds’ genoemd wordt. Het gaat hier om het fenomeen dat een grote groep mensen in staat stelt om ingewikkelde problemen op te lossen, juiste beslissingen te nemen of gemeenschappelijk tot het creëren van iets betekenisvols te komen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Voordat het zover is, dient echter wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Zo is het belangrijk dat de mening van ieder groepslid onafhankelijk is en er voldoende gebouwd kan worden op kennis en ervaring van de afzonderlijke leden (local knowledge). Daarnaast is het van belang dat de samenstelling van de groep voldoende divers is. In deze context draagt diversiteit immers bij aan frisse en innovatieve invalshoeken. Wanneer vervolgens de kennis en informatie op een juiste manier samengevoegd worden, kan zich een uitkomst manifesteren die op geen enkele andere wijze had kunnen ontstaan. Het gaat hierbij om een vorm van wijsheid of intelligentie die magische vormen aan lijkt te kunnen nemen. Co-creatie is bij uitstek een verschijnsel, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze Wisdom of Crowds. ​Hoe prachtig en gewenst ook; er zit een keerzijde aan deze fascinerende medaille. Zo blijken mensen het meeste gewicht toe te kennen aan hun eigen beoordeling van een situatie. Hierdoor gaat het voordeel van foutenreductie verloren dat zich zo elegant toont wanneer aan de diverse invalshoeken een gelijk gewicht toegekend wordt. Daarnaast moeten langetermijnplannen en de focus op wat goed is voor de groep en het grote geheel het vaak afleggen tegen eigenbelang en winst op korte termijn. Ook laat deze kracht zich niet zien, wanneer ‘alle neuzen dezelfde kant’ op staan. Hoogleraar Organiseren en co-creëren André Wierdsma (Nyenrode) zegt het prachtig in het interview dat met hem gehouden is voor de rubriek Wetenschap: “Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om toch afgestemd te kunnen handelen.” Wierdsma geeft in de boeiende weergave van dit gesprek aan dat de uitdaging voor organisaties er juist uit bestaat de interne verschillen op een acceptabele manier te overbruggen om succesvol te zijn. Dat is wat hij co-creatie is gaan noemen, waarmee hij een mooie definitie geeft waar ik mij prima in kan vinden. Voeg daar bewustwording, relflectie, oog voor het grote geheel en een helicopterview aan toe, en je hebt een krachtig elixer waarmee creativiteit, innovatiekracht en groei van zowel mensen als organisaties binnen handbereik is. Een elixer dat de eerder genoemde medaille in zijn volheid laat schitteren. Co-creatie in optima forma. Ik wens je leesplezier en inspiratie toe met deze voorliggende uitgave. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Waardering (volledige uitgave, 30 artikelen)

INHOUD THEMA 'WAARDERING' (JUNI 2012) #VL-AI-NL, een waar(den) gebeurd verhaal, Cees Hoogendijk & Arno Vansichen De waarde van waardering, Edith Lindhout Interview Theo Rinsema: Doorbreken van patronen, Sibrenne Wagenaar Bespiegelingen, Karin Brugman Een interview met Mary Geurts en Herman van der Vlies van Alliander College: Leren is voor iedereen, Jolanda Botke WETENSCHAP Waarderen is snoeihard, Lidewey van der Sluis In gesprek met Manon Ruijters (deel 3) Naar interventies tussen interventies, Carla Wijers & Jolanda Botke Oratie Joseph Kessels: Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte, Frank Hulsbos & Stefan van Langevelde Promotie: Medewerkers bepalen verbetering ziekenhuisprestaties, M.F.A. Veld Promotie: De roep om de menselijke maat, D.J. Verheijen Promotie: Op zoek naar gerichte cultuurverandering, R. Offerhaus PRAXIS Training zonder training, Carola Beers & Michiel Boswinkel Ontwikkeling van bevlogenheid, Roger Meij Interveniëren met passie, Inge Schats De val uit het paradijs, Karin de Galan Het karakter van de onderneming, Carlos Estarippa De school der dieren, Tjip de Jong & Simon van der Veer Casus: Randstad VARIA Spiegel in het faciliteren, Kemp van Ginkel & Din van Helden Column De Maya’s, Jolanda Botke & Rick de Rijk Duurzaam geloof in inzetbaarheid, Rick van de Weg, interview: Ria van ’t Klooster Interview met Ira Chaleff, schrijver van ‘The Courageous Follower’, Ger Driessen TOP werk(t), interview Henny Stegen, DSM, Nathalie Gispen & Hedi van Alphen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheenjes Congresverslagen Nieuws, Guido van de Wiel Boeken & App INLEIDING ​De redactie van TvOO is onlangs uitgebreid met Wiljo Florijn. We heten hem van harte welkom en geven hem graag het woord in deze inleiding. Audrey de Jong, hoofdredacteur Jong geleerd, oud gedaan. Na het thema ‘Lef’ ligt nu het thema ‘Waardering’ voor u. Een onderwerp dat bij de meeste mensen voor een positieve associatie zorgt: een mooi voorbeeld uit de praktijk, een prettige collega of een geliefd familielid. We geven daarmee onze eigen definitie of interpretative aan het woord waardering. Voor een uitleg van de betekenis van dit thema ben ik daarom geneigd ‘Van Dale’ erbij te halen. Dat zorgt voor een gemeenschappelijke taal. Waardering volgens ‘Van Dale’ is: het op prijs stellen, het gewaardeerd worden, het bepalen van waarde. Hier kan ik goed mee uit de voeten. Als nieuw redactielid van TvOO en vertegenwoordiger van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling), werd het op prijs gesteld dat ik de redactie kwam versterken. Zelfs mijn man-zijn viel in goede aarde en als mooie aanvulling gezien in een overwegend uit vrouwen bestaande redactie. Diversiteit, een man-vrouwbalans, werden duidelijk gewaardeerd, waarbij humor overigens niet ontbrak! Zelf waardeer ik in het bijzonder de professionele samenwerking van de diverse beroepsverenigingen die de handen ineen slaan en elkaar versterken in de professionalisering van haar leden. Die waardering bleek ook tijdens mijn eerste redactievergadering. Het openstaan voor elkaars netwerk, inhoudelijke expertise en actieve bijdrage, betekende een trotse terugblik op het vorige ‘Lefnummer’ en een kritische kijk naar volgende themanummers. Waardering is ook het bepalen van waarde. Met dit themanummer ligt er weer een waardevol magazine voor u. Dat vinden wij, maar we laten u graag zelf de waarde bepalen van dit nummer. Laat u het weten? Dit stellen we zeer op prijs. We staan open voor verbeteringen, aanvullingen en uiteraard de complimenten. Dit brengt me als vanzelf weer terug naar de titel van deze inleiding en mijn eigen positieve associatie van waardering. Een juf op de – toenmalige − lagere school van mijn kinderen heeft ooit het gedicht ‘Children Learn What They Live’ (in het Nederlands vertaald naar ‘Jong geleerd, oud gedaan’) voorgelezen. Al in 1954 schreef Dorothy Law Nolte dit gedicht voor ouders en ..n van de regels sluit prachtig aan bij dit thema: “Als een kind met complimentjes leeft, leert het te waarderen.” Jong geleerd, is oud gedaan. Wiljo Florijn, redacteur

€ 6,95

Lef (volledige uitgave, 28 artikelen)

INHOUD THEMA 'LEF' (MAART 2012) Innovatieve bubbels, met lef vernieuwen, Naomi den Besten & Eefje Teeuwisse Afspreken en aanspreken? Daan Buijs & Jayne Slot Lef als sleutel voor leren, Saskia Tjepkema Enkelvoud, Karin Brugman Lef voor professionals, Tica Peeman WETENSCHAP Hoeveel lef is ons lief? Lidewey van der Sluis Een organisatie van helden, Alexander van den Berg Je kleren wassen in een rivier? Lysbeth van Silfhout Promotie: Stress verhindert leren? John Taverniers Promotie: Geef kennisprocessen in onderwijs ruim baan, John Taverniers PRAXIS Interview met Paul Verburgt: Minimal Management: niet voor mietjes, Inge Schats NLQF zorgt voor transparantie in opleidingenmarkt, Rick van de Weg Het is héél leuk als het niet meer eng is: Werken met de successpiraal: van eng naar ‘ik kan het!’ Karin de Galan The rules of the game, Petra Peeters Niet durven, toch doen! Lennert B.hmer & Marieke Koopman De waarde van verschillen, Erik Boers & Marjo Korrel Ban de hufter! Ad.lka Vendl VARIA Lef en liefde, Jolanda Botke & Rick de Rijk Leren is heerlijk, Ria van ’t Klooster & Rick van de Weg Interview met Tony Bingham, Ger Driessen We moeten weer lef krijgen, Marcel van Bronswijk Omdat je werk altijd voor gaat, Sjors van der Heide Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheenjes Congresverslag, Sociale vluchtroutes, Marieke Cornelissen Nieuws, Guido van de Wiel App & Boeken INLEIDING U heeft weer een prachtig nummer in handen! Met gepaste trots durf ik te stellen dat deze uitgave veel moois en vernieuwends te bieden heeft. In dit nummer staat het thema ‘lef’ centraal, waarbij lef vooral verwijst naar moed en het betreden van niet eerder begane paden. Het is mede daardoor een uitgave over innovatief durven zijn, ook wanneer het spannend wordt of het nodig is om tegen de stroom in te zwemmen, en de moed te hebben om te zeggen waar het op staat. Dat een thema als ‘lef’ zijn aantrekkingskracht heeft, laat zich zien in de aansprekende en vaak intrigerende bijdragen die dit nummer rijk is. Zo vindt u van de hand van Rick van de Weg en Ria van ’t Klooster een boeiend interview met onze bevlogen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit vraaggesprek geeft Marja van Bijsterveldt verhelderend uitleg over de wijze waarop zij de gewenste brug wil slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, waarmee een Leven Lang Leren naar een hoger plan getild kan worden. Tica Peeman legt in een pakkend thema artikel helder uit hoe u voor vernieuwing en bewustwording kunt zorgen als u werkt aan organisatieontwikkeling, namelijk door proactief aan de slag te gaan met situaties die u zelf wilt veranderen. Zij hanteert hiervoor een even praktisch als aantrekkelijk model, waarvan de zogenoemde LEFcirkel (de cirkel van persoonlijk leiderschap) onderdeel is. De ontwikkeling van lef loont! Om uit te durven spreken wat er werkelijk speelt en het ‘probleem achter het probleem’ te achterhalen, is moed en oprechtheid nodig. Ad.lka Vendl beschrijft in een prikkelend artikel in de rubriek Praxis een probleemcasus die onbetwist actueel is, maar vaak impliciet blijft. Hoe je van mensen helden maakt, kunt u lezen in onze wetenschapsrubriek. Op prachtige wijze weet Alexander van de Berg een verbinding te leggen tussen diverse wetenschappelijke, filosofische en praktische aspecten van moed. In elke lerende organisatie komt onherroepelijk het moment dat mensen uit hun comfortzone moeten stappen. En dan begint het echte leren pas. Leven en handelen vanuit je waarden en idealen. Authentiek zijn en trouw blijven aan waar jij voor wilt gaan en tegelijkertijd de bergen, beren, dalen en diepste angsten er gewoon durven laten zijn. Voluit leven vanuit je hart, je passie en dit vervolgens verstandig en concreet benaderen. Hart en brein in verbinding. Dat is wat lef voor mij betekent. En hoe is dat voor u?  Audrey de Jong Hoofdredacteur hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Leiderschap (volledige uitgave, 25 artikelen)

INHOUD THEMA 'LEIDERSCHAP' (december 2011) De generatiewisseling en een nieuwe generatie leiders, Aart Bontekoning Focus op de leider, Jan Koers Surfen op de golven van de organisatie, Edith Lindhout Column: Leidzaam, Karin Brugman Kan het ook zonder managers? Madelon Markusse & Bert Bloem WETENSCHAP Inleiding: TomTom op de werkvloer, Lidewey van der Sluis Trainingen die bijdragen aan de organisatieprestaties, Marjolein Rijksen & Jetse van Hee Promoties:  Applicant reactions to selection events, Sonja Schinkel Transformationele en participerende leiders maken veranderingen leuk, Frouke de Poel Waarom de machtigen ontsporen? Ronald Visser PRAXIS In de sport zijn de topcoaches echte EigenWijze leiders, Willem van Leeuwen Adviesopdracht-in-één-dag, Charlotte Staats Column + werkvorm: Doe mij maar een training Een intake met diagnosemodel, Karin de Galan Bouwen aan modern leiderschap, Arjan Keunen & Els Hettinga Interview: Diversiteit is een effectiviteitsvraagstuk, Janneke Schenning & Jolanda Botke De huisacademie als organisatie-DNA, Cees Hoogendijk & Ronald van den Hoff Casus: Greenpeace Intrnational, Daniëlle Mulder & Joris Rietman,Peter van Lent De reis van de leider, Pieterjan van Wijngaarden, Tjip de Jong, Arne Gillert & Mariël Rondeel Infinite players, Marcel Karreman VARIA Column: Delen, Jolanda Botke & Rick de Rijk Overheid: Jaap Jongeman over menselijke maat, Rick van de Weg Charlene Li over Open Leadership, Ger Driessen Topic: Richting geven aan ministerie van Infrastructuur en Milieu, Han Nichting & Jaap Verhoeven Festival: Learling Lane Masterclass: Opleiden en leren Vereniging Conferentie: AOM Nieuws Boeken Agenda VOORWOORD Het beeld van de omgekeerde piramide van Ken Blanchard vormt nog altijd een treffende parabel waar het gaat om een manier van leiderschap die mij bijzonder aanspreekt. Het gaat erom dat leiders dienend zijn aan diegenen aan wie zij leiding geven. De gedachte hierachter is dat leiders anticiperen op de behoeften van mensen wanneer zij aangeven wat zij nodig hebben om hun doelen te behalen en succesvol te zijn. Het autoritaire leiderschap kan losgelaten worden om plaats te maken voor een meer gelijkwaardig contact. Managers gaan partnerschappen aan met hun medewerkers en vice versa. Prachtig toch? Een dergelijke vorm van leiderschap zal per definitie dichter bij een gekozen missie liggen en congruentie laten zien in waarden en gedrag. Belangen van de organisatie en van het grotere geheel zijn met elkaar in overeenstemming. Zowel leiders als medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun denken en doen. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het hier en nu, maar ook rekening gehouden met de ontwikkelingen op de lange termijn. In het prachtige artikel Bouwen aan modern leiderschap worden overeenkomstige ideeën uiteengezet aan de hand van een ontwikkeltraject voor War Child. In deze bevlogen organisatie vindt u een visie op leiderschap die naadloos aansluit op de huidige wereld. Uit de toegankelijkheid van de huidige informatiestromen volgt vanzelfsprekend gedeelde verantwoordelijkheid. Zo volgt het thema Leiderschap als vanzelf op het thema Het Nieuwste Werken (onze vorige uitgave). We kunnen allemaal een betekenisvolle bijdrage leveren aan de gewenste uitkomsten, wat om leiders vraagt die als katalysator kunnen dienen om veranderingen mogelijk te maken. Aardig in dit kader is de betekenis van het begrip katalysator, dat verwijst naar een generator die de snelheid van een bepaalde reactie beïnvloedt. Deze brengt een proces op gang of bespoedigt een bepaalde ontwikkeling, zonder zelf verbruikt te worden. Dit lukt alleen wanneer je als leider ook zelf in de spiegel kunt kijken en je oefent in de kunst van het geven en zelf omgaan met feedback. Een leider in verbinding dus. Zoals u wellicht opgemerkt heeft, besteden we in ons tijdschrift graag aandacht aan de meer onbelichte zijden van een thema. In de rubriek Wetenschap schrijft Ronald Visser een mooi artikel over de schaduwkant van leiderschap en het vroegtijdig en ongepland vastlopen van managers, waarbij hij aandacht besteedt aan de corrumperende uitwerking van macht. Ook vindt u in deze uitgave aansprekende interviews met Annerie Vreugdenhil (ING), Jaap Jongejan (CNV) en Charlene Li (Open Leadership), veelkleurige karakteristieke leiders die zich met een boeiend verhaal als een vis in het water voelen bij dit thema. Ik wens u veel leerzaam leesplezier toe! Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Het nieuwste werken (volledige uitgave, 28 artikelen)

INHOUD THEMA 'HET NIEUWSTE WERKEN' (september 2011) Het Nieuwe Werken, moeten we daar iets  mee? Kim Spinder Het Nieuwe Werken = Anders Leiden, Petra Kramer Paradigma wisseling, Daan Buijs Column: Windmolens, Karin Brugman Stimuleer mensen het maximale uit zichzelf te halen, Maud Hoefnagels, Kees Froeling De nieuwe wereld van het werk, Wilco van Gelderen WETENSCHAP  Ineiding: Verandering is veranderd, Lidewy van der Sluis Effecten van werkplekleren bij verpleegkundigen, Lotte van Praet, Herman Baert Leren ontwikkelen is spoorzoeken en schatgraven, Carla Wijers, Jolanda Botke #socialmedia en #HNW, Niel van Meeuwen Het Nieuwe Werken in de High Performance Workplace, Peter van Baalen Samenvattingen, promoties,  oraties PRAXIS Een visie op het vak als kompas voor Opleidingskunde, Marlo Kengen, William de Kaste Mag het over werk gaan? Het Nieuwe Werken, Evert Pruis Het nieuwe leren? Karin de Galan High Reliability Organizing in de praktijk, Bert Slagmolen De E-module Driehoek, Tim Lansink IN ONTWIKKELING Van trends naar toekomst... Monique Jordense, Suzanne Verdonschot Nederland moet leergieriger worden, Ria van 't KLooster Column: Het nieuwe..., Jolanda Botke, Rick de Rijk Interview met Jeanne Meister: Werk in 2020, Ger Driessen Hoe creëer je een professionaliseringsnetwerk? Jos Maassen Bricks, Bytes & Behavior, Guido van de Wiel VOORWOORD Tijdens de redactievergadering ter voorbereiding van dit nummer, waren we het er al gauw over eens: we wilden aandacht besteden aan het thema Het Nieuwe Werken, afgekort HNW, echter wel op een manier die aansluit bij de huidige tijd.  Dit betekent dat we voorbij het ‘thuiswerken’ wilden kijken, om de schijnwerpers te richten op de meer recente ontwikkelingen die HNW naar een hoger plan tillen. Hoewel het plaats- en tijdonafhankelijk werken niet te negeren begrippen zijn, gaat HNW anno 2011 wat ons betreft vooral over nieuwe manieren van met elkaar samenwerken. Dit vraagt ander leiderschap, het inzetten van de nieuwste technieken (zie bijvoorbeeld het artikel over serious gaming), het flexibel inrichten van werkactiviteiten en het gebruik maken van social media. Voor ons openingsartikel hebben we Kim Spinder bereid gevonden een overzicht van de huidige stand van zaken rondom het gekozen thema te verzorgen. Als vooruitstrevende professional met de missie: Let’s innovate the government, geeft zij treffend weer hoe de huidige transitie door de kennis- en netwerkeconomie en de daarbij horende ‘digitale revolutie’ vraagt om een nieuw soort organisatie en een ander soort bestuur. Het ‘ouderwetse besturen’, in veel grote organisaties nog terug te vinden, is toe aan vernieuwing wil zij meekomen in de veranderende tijd. Daan Buijs sluit hier met een frisse blik op aan. In zijn artikel belicht hij de denk- en mensbeelden achter HNW, waarbij hij prachtig aangeeft hoe een goed toegepast circulair proces als communicatie ervoor kan zorgen dat inspiratie en motivatie hand in hand gaan met organisatiedoelstellingen en zo bijdragen aan een vruchtbare uitkomst. Een verfrissend organisch perspectief. HNW is geen heilige graal. Uit het artikel van prof. dr. Van Baalen in onze wetenschapsrubriek blijkt dat voor veel organisaties HNW nog een grote uitdaging is! Duidelijk is dat HNW anno 2011 om een nieuwe organisatie vraagt. De principes achter het nieuwe werken dienen gedragen te worden door het topmanagement. Alleen dan kunnen de vruchten geplukt worden. Een treffende formule komt van de hand van prof. dr. Paul Louis Iske. Deze luidt:  HNW + OO = DOO. (Het Nieuwe werken in een Oude Organisatie is een Dure Oude Organisatie.) Ik wens u veel inspiratie toe met dit nummer over HNW anno 2011, of beter gezegd: Het Nieuwste Werken. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Motivatie (volledige uitgave, 32 artikelen)

INHOUD THEMA 'MOTIVATIE' (juni 2011) Het ontwikkelen van een groeimindset, Coert Visser Wat onderscheidt de jongste generatie werkenden, Gerdy Geersing De trekkracht van toekomstbeelden, Guido van der Wiel Medewerkers motiveren? Stop ermee! Frank Kist, Michael Brest Column: Pijnloosheid, Karin Brugman WETENSCHAP De bijsluiter bij motivatie, Lidewey van der Suis Motivatie als arbeidskracht, Lidewey van der Sluis Manon Ruijters over de ecologie van het leren, Carla Wijers, Jolanda Botke Motivatie in de wetenschap, Alexander van den Berg De rol van doeloriëntaties, Paul Preenen, Annelies van Vianen, Irene de Pater Samenvattingen, promoties, oraties PRAXIS Motiverende gespreksvoering, Margreet Steenbrink Interview Jay Cross, Jos Arets, Vivian Heijnen Motiveren vanuit provocatief perspectief, Adélka Vendl Column en werkvorm, Karin de Galan Het Ubuntigesprek, Dhian Sioe Lie, Mijnie Oosterom, René Waltenberg Donkel Casus: Effectief integreren Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Winst door bevlogenheid, Willem van Rhenen, Theo Visser Sturen op bevlogenheid in de praktijk, Jan Prins Levenslang leren, Hans Hautvast IN ONTWIKKELING Column: Moeiteloze groei? Jolanda Botke, Rick de Rijk De Drive van Daniel Pink, Ger Driessen 1 procent inspiratie, 99 procent transpiratie, Remy Rikers Motiveren tot leren. Is er een rol voor de overheid? Ria van 't Klooster VOORWOORD Onlangs las ik het bijzondere levensverhaal van Paul de Chauvigny de Blot, honorair hoogleraar Business Spiritualiteit verbonden aan de Universiteit van Nyenrode. Naast het bewogen en intrigerende leven dat deze 87-jarige man heeft geleid, waarbij zowel bezieling als menselijkheid zijn pad aanduidden, gaf hij aan zijn grootste drive te halen uit het contact met zijn studenten. Zoals een adelaar, na genoeg hoogte gemaakt te hebben, schijnbaar moeiteloos kan zweven op de thermiek, zo zorgen een luisterend publiek en een met passie verteld verhaal samen voor die wisselwerking waardoor energie als vanzelf gaat stromen. Juist dit gegeven raakte mij. Het raakte me door de oprechtheid, puurheid en authenticiteit waarmee een dergelijk contact zo feilloos het hart van inspiratie en motivatie weet te vinden. Na het verschijnen van het eerste nummer, ontvingen we veel reacties. Reacties die stimulerend waren, opbouwend, lovend en overwegend positief. Het formaat en glossy uitvoering vielen als eerste op. Daarnaast sprong ook de dikte van het nummer direct in het oog. Het woord ‘tijdschrift’werd door sommigen vervangen door ‘boekwerk’ en de vergelijking met National Geographic werd gemaakt. Dat was een mooi begin en met spanning aanschouwden we het inhoudelijke vervolg. Ook de inhoud werd zeer gewaardeerd. Het product waaraan we met de redactie zo gedreven en met zorg hadden gewerkt, werd echt gezien; kwalitatief hoogwaardige artikelen met een mooie balans in het aanbod, waarbij zowel wetenschap als praktijk hun eigen en gedeelde ruimte innamen. Bezien vanuit het perspectief van de diverse beroepsrollen die het gevarieerde werkveld van de HRD-er rijk is, was er ‘voor ieder wat wils’. Onze met zorg samengestelde eerste uitgave mocht er zijn. Als vanzelf volgde het thema motivatie op de eerste uitgave. Met de stimulerende reacties van u in het achterhoofd was het inspirerend om aan dit nummer te werken. Met uw suggesties en het gedeelde geloof in ontwikkelbaarheid door inspanning en ervaring, kunnen we u met deze uitgave weer een boeiende verzameling artikelen en bijdragen presenteren. Zo zet Coert Visser in het themakatern verder uiteen hoe je een groei-mindset kunt ontwikkelen en hoe individuen en organisaties hier vervolgens van kunnen profiteren. Op welke manier de motivatie van mensen bij het uitvoeren van meer en minder uitdagende taken kan worden beïnvloed, komt aan de orde in het wetenschapskatern, waar Paul Preenen aansprekend verhandelt over de rol van doeloriëntaties. In de rubriek Praxis vindt u onder andere een boeiend interview met Daniel Pink van de hand van Ger Driesen die deze bestsellerauteur een aantal uitdagende vragen wist voor te leggen. Het mooiste compliment dat wij kregen? Dat u zag dat dit een tijdschrift is waar met liefde, bezieling en gedrevenheid aan gewerkt wordt. Een mooie zomer gewenst, van zweven op thermiek! Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper