logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

EXAMENS (mei 2024)

Beste lezer, Welkom bij deze nieuwe editie van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Nu we richting de zomer gaan, en er voor velen een drukke examenperiode aankomt, is dit een mooi moment om de nodige inhoudelijke ontspannen afleiding te bieden. Ook in deze uitgave hebben we weer verschillende interessante bijdragen verzameld. In onze terugkerende interviewreeks 'Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld' spreken we ditmaal niet met één maar twee kopstukken, Anneke Bax en Henk van Berkel. Experts die hun sporen in de wereld van toetsing ruimschoots hebben verdiend. In de lezenswaardige weergave van dit gesprek, opgemaakt door Harry Molkenboer en Jan Jacobs, delen zij hun waardevolle perspectieven en inzichten. Naast dit interview zijn er verschillende aansprekende artikelen. Zo duiken we in deze uitgave in de fascinerende wereld van het examineren van scheepvaartverkeersleiders met een verhelderend artikel van Janneke van Eck. De complexiteit en cruciale verantwoordelijkheden van deze rol bieden unieke uitdagingen en inzichten in de praktijk van beroepsspecifieke toetsen. Wilco Emons zet ons aan het denken met zijn bijdrage over de soms verrassende adequaatheid van toetsen met een lage betrouwbaarheid. Dit stuk nodigt uit tot een heroverweging van onze normen voor toetsevaluatie en benadrukt de nuance die nodig is in onze benadering van kwaliteitsbeoordeling. Henk van den Hooven, Paul Wiegers en Katja van den Hooven nemen ons mee op een reis van een toetscultuur naar een leercultuur. Hun artikel biedt praktische inzichten en strategieën die kunnen helpen bij het transformeren van onderwijsinstellingen om leren boven presteren te stellen. En natuurlijk zijn er ook weer onze vaste rubrieken. Annemieke Bosshardt deelt haar scherpe visie in haar column, terwijl Ton Lamers een complexe zaak van tentamenfraude onderzoekt in 'Terecht of niet'. Jan Jacobs levert ook dit keer een must-read bijdrage in 'Gezien en gelezen', waar hij ons door het ontwerp van een plan voor formatief handelen leidt in 'Leerflow'. Kortom, een editie die we u met veel plezier voorleggen! Dank aan alle auteurs en redactieleden voor hun inzet en inzichten. Wij hopen dat dit nummer u zal inspireren en informeren. Zoals altijd, mocht u zelf interessante thema’s willen aandragen of bijdragen hebben voor toekomstige edities van Examens, dan horen we dat heel graag. Veel leesplezier! Kelly Beekman hoofdredacteur   INHOUD   Het examineren van een scheepvaartverkeersleider (Vessel Traffic Service Operator), Janneke van Eck Een toets met een lage betrouwbaarheid kan helemaal prima zijn!), Wilco Emons Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld, Drs. A. E. (Anneke) Bax en dr. mult. H. J. M. (Henk) van Berkel, Harry Molkenboer & Jan Jacobs Van toetscultuur naar leercultuur, Henk van den Hooven, Paul Wiegers, Katja van den Hooven Uit de praktijk; NEC: Netwerk secretarissen en voorzitters examencommissies mbo, Joke Lammers   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolomn NVE-pagina Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (februari 2024)

Beste lezer, Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, de eerste editie van jaargang 2024! Ook nu hebben we weer een aantal lezenswaardige bijdragen voor u gebundeld. Deze keer hebben we in alweer de achtste verschijning van onze interviewreeks Kopstukken gesproken met Bernard Veldkamp. Deze hoogleraar, werkzaam bij Universiteit Twente, kan omschreven worden als een bevlogen deskundige met enorme kennis van zaken over onder andere de inzet van technologie bij toetsing en de waarde van data. Bernard deelt verschillende ideeën, inzichten en aanbevelingen voor onderwijsonderzoek nu en in de toekomst. Een waardevolle bijdrage die wordt afgesloten met een leuke boodschap; ‘Lees Examens!’. Een statement dat wij natuurlijk volledig onderschrijven. Naast dit interview kunt u zich verdiepen in een aantal interessante artikelen. Jeroen Donkers neemt ons mee in de logistieke uitdagingen die voorkomen bij de organisatie van een  interuniversitaire adaptieve voortgangstoets bij geneeskundeopleidingen, zo ook bij Universiteit Maastricht. Een andere bijdrage vanuit Universiteit Maastricht is geschreven door Bas Giesbers en collega’s. Zij bespreken hoe toetsing als didactisch, diagnostisch en certificerend onderzoeksproces ingezet kan worden met als doel een in gezamenlijkheid ontwikkeld curriculum. In het artikel ‘Grip op toetskwaliteit’ stellen Mieke Jaspers en Els van Zijl een kijkkader voor om examencommissies in flexibele onderwijsconcepten te ondersteunen in de uitvoering van hun verantwoordelijkheden. Nienke Boere en collega’s gaan in hun artikel in op de rol van het assessmentgesprek binnen programmatisch toetsen, waarbij zij verschillende aanpakken bespreken in het licht van ontwerpkeuzes. Tot slot leest u in de rubriek ‘Uit de Praktijk’ een bijdrage van Annie Kempers-Warmerdam, waarin zij enkele zeer actuele ontwikkelingen duidt in de context accountancy op basis van een gesprek met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. En natuurlijk zijn er weer de vaste rubrieken! Jan Jacobs bespreekt in ‘Gezien en gelezen’ het boek ‘De minister en de inspecteur-generaal’, waarin fragmenten uit de geschiedenis van het onderwijstoezicht worden weergegeven. In ‘Terecht of niet’ gaat Ton Lamers in op kansloos procederen, ditmaal in het licht van tegenvallende tentamenresultaten. En onze gastcolumnist Annemieke Bosshardt pleit voor goede gesprekken en de waarde van het mondeling.  Wederom een editie welke we met trots met u delen. Namens de redactie veel dank aan alle auteurs voor hun lezenswaardige bijdragen en inzet. Aan alle lezers: veel leesplezier gewenst. We doen ons best om uiteenlopende expertise, praktische toepassingen en voorbeelden met u te delen. Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren? Kijk dan op www.e-xamens.nl. Hier vindt u auteursrichtlijnen en aanvullende informatie. We zien uw bijdrage graag tegemoet!   Kelly Beekman hoofdredacteur INHOUD   De rol van het assessmentgesprek binnen programmatisch toetsen: verschillende aanpakken en keuzes ontrafeld  Nienke Boere, Liesbeth Baartman & Tamara van Schilt-Mol Logistieke organisatie van de computer-adaptieve interuniversitaire voortgangstoets geneeskunde (iVTG)  Jeroen Donkers, Judith van den Brink, Theo Keesom & André Bremers Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld, Prof. dr. ir. Bernard (B.P.) Veldkamp  Harry Molkenboer & Jan Jacobs Toetsing als een didactisch, diagnostisch en certificerend onderzoekproces in een curriculum  Bas Giesbers, Laurie Delnoij, Marloes Menten & Dominique Sluijsmans Uit de praktijk, Examenfraude bij de NBA  Annie Kempers-Warmerdam Grip op toetskwaliteit in een flexibel onderwijsconcept  Mieke Jaspers & Els van Zijl   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolomn NVE-pagina Gezien en gelezen Literatuur en Agenda  

€ 6,95

EXAMENS (november 2023)

Beste lezer, Welkom in de laatste editie ‘Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk’ van deze jaargang. Een jaar dat als vanouds voorbijvliegt, gevuld met de nodige ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van toetsing en examinering. Ook in deze uitgave hebben we weer een aantal mooie bijdragen voor u, met ditmaal een kleine verrassing als kers op de taart. Afgelopen jaar heeft u de verschillende edities digitaal mogen ontvangen. Er zijn echter ook liefhebbers van een papieren naslagwerk, en ook die lezers komen we graag tegemoet. Vandaar dat we alle artikelen die afgelopen jaar zijn verschenen in een extra papieren uitgave bundelen. In december vindt u deze verzameleditie in de brievenbus. Maar eerst een mooie vierde digitale uitgave van jaargang 2023! In onze interviewreeks Kopstukken hebben we de eer gehad te spreken met Saskia Wools. Dit Kopstuk maakt een bliksemcarrière door en vindt daarin gelukkig tijd om met onze redactieleden van gedachten te wisselen over trends en ontwikkelingen op het gebied van toetsing en haar visie daarop. Dit resulteert in een boeiend interview vol inspirerende en wijze lessen. Daarnaast hebben we verschillende lezenswaardige artikelen voor u. Peter Verkoeijen en collega’s gaan in op de complexe relatie tussen formatief handelen en motivatie en vertellen over het instrument dat zij ontwikkeld hebben om ervoor te zorgen dat studenten meer autonome motivatie ervaren. Theo Eggen en Gerard Straetmans leveren een lezenswaardige bijdrage over toetskwaliteit door de mogelijkheden en beperkingen van gerapporteerde betrouwbaarheid te bespreken. Lody Smeets is in gesprek gegaan met de zojuist gepromoveerde Patrick Rooijackers, die nader ingaat op zijn onderzoek naar diep tekstbegrip bij vwo-leerlingen. En tot slot zet Barbara Spieringhs uiteen welke  redenen er zijn om intermediate-stakes datapunten te ontwerpen en hoe deze er binnen een programmatisch toetsprogramma uit kunnen zien. Ook de vaste rubrieken komen voorbij. In de rubriek ‘Uit de Praktijk’ leest u hoe de examens voor het EHBOdiploma van het Oranje Kruis zijn opgezet. Jan Jacobs informeert in ‘Gezien en gelezen’ over het  promotieonderzoek van Marlies Vos, ‘Understanding how workplace educators assess student performance’, uitermate interessant voor het beoordelen op de werkplek. En in de veertigste rubriek ‘Terecht of niet’ houdt Ton Lamers ons de spiegel voor in het kader van kansloos procederen.    Deze vierde editie in 2023 van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, delen we wederom graag met u!  Aan alle auteurs en redactieleden, veel dank voor jullie inspanning en betrokkenheid. En voor onze lezers geldt; wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en interessante bijdragen? Volg ons op  www.e-xamens.nl en social-media. We zien jullie bijdragen voor de komende edities graag tegemoet!   Kelly Beekman hoofdredacteur   INHOUD   Formatief handelen en autonome motivatie: samen sterk! Peter Verkoeijen, Milou van Harsel, Lottie Raaijmakers & Marloes Broeren De schijnzekerheid van toetsbetrouwbaarheid  Gerard Straetmans & Theo Eggen Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld, Interview met Dr. Saskia Wools Harry Molkenboer & Jan Jacobs Onderzoek naar diep tekstbegrip bij vwo-leerlingen. Interview met Patrick Rooijackers Lody Smeets Well-done intermediate-stakes; geen gemakkelijke bestelling Barbara Spieringhs Uit de praktijk, Het EHBO-examen  Lody Smeets   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gezien en gelezen NVE-pagina Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (september 2023)

Beste lezer, Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, alweer de derde editie van dit jaar. En ook nu hebben de ontwikkelingen op het gebied van toetsing en examinering niet stilgestaan. De centrale eindexamens brengen toch altijd wat spanning en extra werkbelasting met zich mee. Examenfraude is afgelopen periode een onderwerp van gesprek gebleken in verschillende onderwijssectoren. Colleges van Beroep hebben het binnen verschillende instellingen druk gehad met vraagstukken rondom kwaliteit van examinering, besluitvorming en toegankelijkheid voor iedere student. Maar inmiddels is de zomerperiode voorbij en kan ieder zich, hopelijk uitgerust en opgeladen, opmaken voor een nieuw schooljaar. Een gepast moment ook om weer wat interessante artikelen te bestuderen, en daar ontbreekt het in deze editie niet aan! In onze interviewreeks Kopstukken hebben we de eer gehad te spreken met Lambert Schuwirth. Dit ware Kopstuk maakte tijd voor onze redactieleden vanuit Australië en deelde online in een vlammend betoog zijn visie op toetsing. Lambert benadrukte hierbij de noodzaak van volledige inbedding van toetsing in onderwijs, omdat alleen zo rijke informatie opgehaald wordt die bijdraagt aan leren. Een bijdrage vol wijze lessen, en een overduidelijke passie voor en betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek. Naast dit boeiende interview hebben verschillende auteurs ons wederom weten te vinden. Een positieve trend die hopelijk aanhoudt, want ook nu levert dat een pallet aan lezenswaardige artikelen op. Zo gaan Nienke Boere en collega’s in hun artikel in op de complexiteit van het examineren van beroepsvaardigheden op de werkplek. Zij verkennen de mogelijkheden van de GoPro camera en de eventuele meerwaarde ervan bij examinering. Aansluitend op de actuele toenemende aandacht voor toegankelijkheid bij toetsing nemen Ellen van Veen en Lies Leijs ons mee in hoe (beperkte) toegankelijkheid van toetsen en toetssystemen beoordelingen kunnen beïnvloeden en stellen zij verbeteringen voor. Wilco Emons en Sebastiaan de Klerk gaan ook in op toegankelijke toetsing, ditmaal binnen de context voortgezet onderwijs. In het artikel Toetsen met hulp beschrijven zij hoe toegankelijke en informatieve toetsing voor alle leerlingen gerealiseerd kan worden, uitgaande van toegangshulp en inhoudelijke hulp. Tot slot beschrijven Susan Voogd en Annemiek Rollman hoe de formatieve dialoog gehanteerd is om binnen de VU een vernieuwde toetsvisie te realiseren. In de rubriek ‘Uit de Praktijk’ wordt door Karin Gerritsen-Leeuwenkamp uitgebreid ingegaan op ChatGPT, met een veelvoud aan praktische toepassingen als resultaat. Zoals u van ons gewend bent zijn ook vaste rubrieken weer vertegenwoordigt. Jan Jacobs vertelt in ‘Gezien en gelezen’ over Shirley Clarke’s boek Leerdoelen & Succescriteria: de sleutel voor doelgericht lesgeven en leren. Een boek vol concrete voorbeelden en praktische toepassingen. In ‘Terecht of niet’ gaat Ton Lamers in op een interessante civiele kwestie, waarbij de hoogte van collegegeld het onderwerp van gesprek is. De column is deze keer geschreven door Annemieke Bosshardt, Beleidsadviseur Kwaliteit en Regelgeving en programmamanager Toetsing bij Saxion Hogescholen en bovenal een enorm bevlogen spreker over toetsing. Kortom, een mooie derde uitgave van het vakblad Examens in deze jaargang, welke we met gepaste trots delen! Dank aan alle auteurs en redactieleden voor hun inzet en bijdrage. Voor alle lezers wederom veel leesplezier, en mocht u een bijdrage willen leveren? We kijken ernaar uit! Op www.e-xamens.nl vindt u alle benodigde informatie!   Kelly Beekman hoofdredacteur   INHOUD   Startbekwaamheid in én op beeld Nienke Boere, Sietse Brands, Bas Kollöffel, Elwin Savelsbergh & Liesbeth Baartman Toetsen en toetssystemen onvoldoende toegankelijk voor studenten met beperking Ellen van Veen & Lies Leijs Toetsen met hulp Toegankelijke en informatieve toetsing voor alle leerlingen Wilco Emons & Sebastiaan de Klerk Een helpend begrip in onderwijs- land: de formatieve dialoog Susan Voogd & Annemiek Rollman Uit de praktijk, Illustratie van ChatGPT bij toetsing en aandachtspunten voor weloverwogen gebruik Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolumn Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (mei 2023)

Beste lezer,   Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Dit tweede nummer van deze jaargang ontvangt u in een periode waarin examinering een prominente rol speelt. In het basisonderwijs maken leerlingen zich op voor de afronding van hun schooljaar, of zelfs een gehele basisschoolperiode. In het voortgezet onderwijs stijgt de spanning door de centrale eindexamens. En ook in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs luidt deze periode een afronding van een leerjaar in met bijbehorende uitdagingen en drukte. Een uitstekend moment dus om zo nu en dan ter ontspanning, of ter lering, even te duiken in deze mooie verzameling artikelen die voor u ligt. In onze interviewreeks Kopstukken is deze keer gesproken met dr. Gerard Straetmans. Een bekende in het toetslandschap met een enorme passie voor onderwijs en in het bijzonder ‘deugdelijke toetsing’, om in Gerards’ woorden te spreken. Op kundige, zorgvuldige en betrokken wijze deelt hij zijn drijfveren en zijn enorme deskundigheid. Een bijzonder plezierig en leerzaam interview is het resultaat. In de afgelopen maanden hebben verschillende auteurs ons weten te vinden met voorstellen en uitwerkingen van interessante thema’s en bijdragen. Ontzettend fijn om deze onderwerpen en deskundigheid aangereikt te krijgen! Dat levert een veelheid aan nieuwe perspectieven en voor nu ook een mooie set artikelen op, waarin naar verschillende aspecten en uitdagingen van toetsing gekeken wordt. Zo bespreken Ingrid Vogels en Heleen Kuijper de totstandkoming van een gesprekstool voor examencommissies en de gebruiksmogelijkheden ervan om te komen tot kwaliteitsborging bij programmatisch toetsen. Paul van der Molen en Jos Keuning nemen u mee in de geschiedenis van de slaag-zakregeling. Rolf Bindels biedt een relevant juridisch perspectief op plagiaat bij groepsopdrachten. En Youp Horst informeert u over het hoe, waarom en de kanttekeningen bij gokkanscorrectie. Tot slot beschrijft de rubriek ‘Uit de Praktijk’ ook nu een verrassend vraagstuk. Annie Kempers benadrukt in haar bijdrage de noodzaak voor op het Caribisch gebied afgestemde tentamens. In de terugkerende populaire rubriek ‘Terecht of niet’ staat dit keer het complexe thema tentamenfraude centraal. Wat betekent dit voor de examencommissie, en welke consequenties hebben genomen besluiten? In deze uitgave van Examens hebben we een ingezonden column, geschreven door Jan Bransen, hoogleraar Filosofie bij de Radboud Universiteit. Hij beschrijft zijn zorgen over de rol van toetsing en vraagt zich af hoe we beter kunnen sturen op een leven lang leren. Tot slot bespreekt Jan Jacobs in ‘Gezien en gelezen’ het omvangrijke boek ‘Assessment for Inclusion in Higher Education’, samengesteld door een Australische redactie. Een waardevolle uiteenzetting over de verschillende uitdagingen en aandachtspunten ten aanzien van inclusief onderwijs, aldus Jan. Veel plezier en inspiratie gewenst bij het lezen van dit nummer. Dank aan alle auteurs en redactieleden voor hun enorme inzet en bijdrage aan deze editie. Mocht u ook een bijdrage willen leveren? Graag! Registreert u zich vooral op de vernieuwde website van www.e-xamens.nl. Hier vindt u alle benodigde informatie en eerdere uitgaven. Kelly Beekman hoofdredacteur   INHOUD   Wie examineert? Gesprekstool kwaliteitsborging examinatoren bij programmatisch toetsen – een hulpmiddel voor examencommissies Heleen Kuijper & Ingrid Vogels Plagiaat bij groepsopdrachten. Rechtspraak in beweging Rolf Bindels Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld, Interview met dr. Gerard (G.J.J.M.) Straetmans Harry Molkenboer & Jan Jacobs De geschiedenis van de slaag-zakregeling Paul van der Molen & Jos Keuning De gokkanscorrectie Youp Horst Uit de praktijk, Sneeuw in Caribisch Nederland? Annie Kempers-Warmerdam ​ Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolumn Gezien en gelezen Literatuur en Agenda  

€ 6,95

EXAMENS (februari 2023)

Beste lezer, Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Dit is een bijzonder nummer. Ten eerste omdat we al in de 20e jaargang van het tijdschrift terecht gekomen zijn. Vandaar de feestelijke cover. Maar ook omdat u deze versie voor het eerst uitsluitend digitaal ontvangt. Ongetwijfeld even wennen, maar hopelijk met onverminderd leesgemak; Aan de inhoud zal het zeker niet liggen. Want ook nu hebben we verschillende inspirerende artikelen weten te verzamelen. Voor ik u daar meer over vertel, wil ik graag stilstaan bij een belangrijke bijdrage in dit nummer, geschreven door Cor Sluijter en collega’s. In een In Memoriam staan zij stil bij de enorme bijdrage die Piet Sanders heeft geleverd aan het domein toetsing. Een waardevolle bijdrage in mooie herinnering. In onze interviewreeks Kopstukken is deze keer gesproken met Prof. dr. ir. Theo Eggen, die op geheel eigen wijze en vanuit grote deskundigheid zijn visie op toetsing deelt. Een plezier om te lezen! Daarnaast hebben we, zoals u van ons gewend bent, ons best gedaan om verschillende lezenswaardige artikelen te verzamelen gericht op verschillende onderwijspraktijken. Ik kan u met trots vertellen dat dit gelukt is. Hester Smeets en collegae beschrijven richtlijnen voor het beoordelen van interprofessionele competenties in het hoger onderwijs. Een actuele en relevante bijdrage aan het ontwerpen van interprofessionele beoordelingsprocedures die leiden tot valide beslissingen. Ook leest u het artikel van Christa Krijgsman en collegae over beoordelen en motivatie tijdens de gymles in het voortgezet onderwijs gebaseerd op haar proefschrift met praktische aanbevelingen voor de onderwijspraktijk. In ‘Steeds meer zesjes’ verwonderen Paul van der Molen en Jos Keuning zich over het fenomeen schoolcijfer en beschrijven zij de ontwikkeling hierin naar de zogenaamde zesjescultuur. De rubriek ‘Uit de Praktijk’ biedt deze keer een verrassende context. Harry Molkenboer neemt u mee in het beoordelen van bier bij de jaarlijkse Dutch Beer Challenge. Dit blijkt uiterst serieus en professioneel vormgegeven te worden. U kunt zich het plezier voorstellen van Harry die proefondervindelijk het bier-beoordelen in de praktijk gebracht heeft! En dan zijn er natuurlijk de terugkerende rubrieken. In de rubriek ‘Terecht of niet’ staat het gegeven bindend negatief studieadvies centraal, waartegen in beklag gegaan wordt op grond van persoonlijke omstandigheden die samenhangen met de coronasituatie. Een vraagstuk wat voor velen herkenbaar zal zijn. Ook onze gastcolumnist Martijn Leenknecht heeft weer een bijdrage geleverd, ditmaal met een column over hoe samenwerken leidt tot betere resultaten. Tot slot bespreekt Jan Jacobs in ‘Gezien en gelezen’ het boek ‘Wereldgericht onderwijs’ geschreven door Gert Biesta. Een waardevol naslagwerk, aldus Jan. Veel plezier en inspiratie gewenst bij het lezen van dit nummer! Dank aan alle auteurs en redactieleden voor hun enorme inzet en bijdrage aan deze editie. En ook voor de toekomst geldt dat wij altijd geïnteresseerd zijn in prikkelende, interessante en leerzame artikelen. Dus hopelijk voelt u zich van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren! Kelly Beekman hoofdredacteur   INHOUD   Richtlijnen voor het beoordelen van interprofessionele competenties in het hoger onderwijs Hester Smeets, Laurie Delnoij, Dominique Sluijsmans, Albine Moser en Jeroen van Merriënboer Beoordelen en motivatie van leerlingen in de gymles Christa Krijgsman, Lars Borghouts, Tim Mainhard, Jan van Tartwijk en Leen Haerens Interview met prof. dr. ir. T. J. H. M. Eggen  Harry Molkenboer, Jan Jacobs Wie schrijft die blijft: Piet Sanders 1947-2023 Cor Sluijter Steeds meer zesjes Paul van der Molen en Jos Keuning Uit de praktijk: Het beoordelen van bier tijdens de jaarlijkse Dutch Beer Challenge Harry Molkenboer   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolumn Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (november 2022)

Beste lezer,   Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Dit is alweer het laatste nummer van dit kalenderjaar en ook nu hebben we ons best gedaan om inspirerende voorbeelden en praktische toepassingen uit verschillende onderwijscontexten te verzamelen. Dit laatste nummer verschijnt kort na de inauguratie van Kim Schildkamp, hoogleraar ‘Data-informed decision making for learning and development’ bij de Universiteit Twente. Extra actueel en relevant om te lezen hoe Kim in onze interviewreeks Kopstukken vertelt over haar ontwikkeling als wetenschapper, aandachtsgebieden van onderzoek, relevantie voor de onderwijspraktijk en ambities voor de toekomst. Ik hoop dat u met net zoveel plezier geïnspireerd raakt door haar enthousiasme en haar overtuigende visie op toetsing. Naast het interview leest u verschillende artikelen uit de beroepspraktijk. Lea Raemaekers, Angela Tops en Erik van Santvoort beschrijven een didactisch concept voor professionele ontwikkeling van docenten, genaamd Flitsbezoeken. Vanuit verschillende invalshoeken nemen zij docentgedrag dat aansluit bij programmatisch toetsen onder de loep. Ingeborg Kroese levert in haar artikel een bijdrage aan de toenemende aandacht voor genderneutraliteit, in dit geval in relatie tot skills. Ze doet suggesties voor een gender-sensitieve benadering en aanbevelingen voor beoordeling. Het laatste artikel gaat in op beoordelen in hybride leeromgevingen. De auteurs (Andrea Oudkerk Pool, Fieke Tychon, Debby Weerlink en Rosa Bartman) hebben zich verdiept in het beoordelen en beslissen in hybride leeromgevingen in het hoger onderwijs. Op basis van verschillende theorieën en bevindingen uit de praktijk stellen zij vervolgens verschillende richtinggevende vragen voor het ontwerpen van toetsing in een hybride leeromgeving. In de rubriek ‘Uit de Praktijk’ staat deze keer het afscheid van Anneke Blok, scheidend voorzitter van de raad van bestuur van Cito centraal. Interessant om te lezen hoe haar ervaringen in deze rol hebben bijgedragen aan de overtuiging dat juist ook met toetsing talenten en mogelijkheden van alle leerlingen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. En dan zijn er natuurlijk de terugkerende rubrieken. In de populaire rubriek ‘Terecht of niet’ wordt een complexe casus over informatieverstrekking aan aspirant-studenten behandeld binnen de Universiteit van Utrecht. Ton Lamers neemt u onderhoudend mee in de ontwikkelingen van het proces tot besluitvorming. Onze columnist Martijn Leenknecht beschrijft, wederom in de vorm van een mooie metafoor (het sporthorloge), hoe het zichtbaar maken van voortgang bijdraagt aan leren. En tot slot beveelt Jan Jacobs in ‘Gezien en gelezen’ het boek ‘Onderwijs maakt het verschil’, geschreven door Louise Elffers, van harte aan. Een uitgave met daarin genoeg voer voor inspiratie, kennisdeling en discussie! Dat kan alleen door de tomeloze inzet en bijdragen van onze auteurs en redactieleden, waarvoor dank. Ook nu geldt dat we graag van u horen over interessante thema’s en uw bijdrage met plezier ontvangen. Volgt u ons al op social media? Zo blijft u nog sneller op de hoogte van de meest recente updates en ontwikkelingen.   Mede namens alle auteurs en redactieleden; veel leesplezier! Kelly Beekman   INHOUD   Flitsbezoeken in het hbo. Een didactisch concept voor professionele ontwikkeling van docenten Lea Raemaekers, Angela Tops & Erik van Santvoort Skills zijn niet genderneutraal Ingeborg Kroese Prof. dr. Kim (K.) Schildkamp in dialoog met data in het onderwijs Harry Molkenboer, Jan Jacobs Beoordelen en beslissen in hybride leeromgevingen. Een praktijkvoorbeeld binnen Fontys Hogeschool Andrea Oudkerk Pool, Rosa Bartman, Debby Weerlink, Fieke Tychon, & Kelly Beekman Uit de praktijk Een leerzame reis Lody Smeets   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (september 2022)

Beste lezer, Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke zomer! Inmiddels ligt het derde nummer van dit kalenderjaar voor u klaar met inspirerende voorbeelden en praktische toepassingen uit verschillende onderwijscontexten. Met veel plezier kondig ik onze tweede gast aan in onze nieuwe interviewreeks Kopstukken: Judith Gulikers. Judith is werkzaam als universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Onderwijs- en leerwetenschappen van de WUR (Wageningen University & Research) en richt zich op assessmentvraag¬stukken. In het interview neemt ze ons mee in haar inzichten over hoe assessment het leren kan stimuleren, en welke vaardigheden en competenties hierbij noodzakelijk zijn. Naast het interview zijn er wederom verschillende interessante artikelen uitgewerkt. Zo neemt Tamara van Schilt-Mol u mee in de ontwikkeling van ‘toetspiramide’ naar ‘toetsweb’. In ‘Uit de Praktijk’ vertelt Loes Thuis over haar ervaringen met het werken met dit toetsweb en hoe dit heeft bijgedragen aan de kwaliteit van toetsing bij haar opleiding. Daarnaast is er de lezenswaardige bijdrage over de menselijke factor in cesuurbepaling, geschreven door Wilco Emons, Sebastiaan de Klerk en Emmelien van der Scheer, op het moment van schrijven onderzoekers van Stichting Cito. Zij gaan in op de uitdagingen van cesuurbepaling en doen enkele suggesties. Het artikel ‘Over de waarde van eindtoetsing in het basisonderwijs’, geschreven door Tamara van Schilt-Mol en Marie-Anne Keizer-Mittelhaëser, biedt absoluut inhoud voor een goed gesprek. Genuanceerd beschrijven zij enkele misconcepties over eindtoetsen en betogen zij hoe en wanneer deze eindtoetsen kunnen voorzien in objectieve en betrouwbare informatie. En we hebben een extra gastcolumn in deze uitgave, geschreven door Carmen Rikhof, studente bij de Master Toetsdeskundige. Zoals u van ons gewend bent, zijn er de terugkerende rubrieken te lezen in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. In ‘Terecht of niet’ staat de casus rondom een doofstomme kraanmachinist centraal, die door zijn gehoor- en spraakbeperking niet in staat was een praktijkonderdeel van zijn examen uit te voeren. Wat zijn hiervan de consequenties? Ton Lamers bespreekt op onderhoudende wijze tot welk oordeel de rechtbank is gekomen. Onze columnist Martijn Leenknecht gaat in op de zelftest en de betrouwbaarheid daarvan. En in ‘Gezien en gelezen’ wordt het boek ‘Curriculumontwerp in een notendop’ besproken. Ook nu hopen we u met deze uitgave te inspireren, te informeren en discussie tot stand te brengen. Dat kan alleen door de inzet en bijdragen van onze auteurs en redactieleden, waarvoor dank. Zoals we al eerder gevraagd hebben, mocht u zelf interessante thema’s aan willen dragen, of heeft u bijdragen voor Examens, dan horen we dat natuurlijk graag. Volg ons ook op social media, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente updates. Mede namens alle auteurs en redactieleden, heel veel leesplezier! Kelly Beekman   INHOUD   Cesuurbepaling doe je samen! De menselijke factor in cesuurbepaling, Wilco Emons, Sebastiaan de Klerk & Emmelien van der Scheer Van piramide naar toetsweb: de (door)ontwikkeling van een kwaliteitszorginstrument om de kwaliteit van toetsing inzichtelijk te maken, Tamara van Schilt-Mol Over de waarde van eindtoetsing in het basisonderwijs, Tamara van Schilt-Mol & Marie-Anne KeizerMittelhaëuser Interview met Dr. (J.T.M.) Judith Gulikers, Harry Molkenboer & Jan Jacobs Uit de praktijk Spin in het toetsweb als basis voor toetsbeleid,  Loes Thuis Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (mei 2022)

Beste lezer,   Van harte welkom bij het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Ook in deze zomerperiode ligt er een interessant nummer voor u klaar, waarin nieuwe kennis en inzichten over toetsen en beoordelen, maar ook praktische toepassingen in uiteenlopende onderwijspraktijken aan bod komen. Met plezier kondig ik eerst een nieuwe interviewreeks aan. Inmiddels alweer 15 jaar geleden heeft een vergelijkbare reeks centraal gestaan. Toen al werden verschillende kopstukken uit de Nederlandse examenwereld geïnterviewd. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan, dus een nieuwe reeks Kopstukken is zeker gepast. Liesbeth Baartman bijt het spits af. Zij deelt, een maand na haar openbare les bij Hogeschool Utrecht, haar visie op toetsen en beoordelen en neemt ons mee in belangrijke ontwikkelingen. En natuurlijk zijn er weer verschillende lezenswaardige artikelen uitgewerkt. Zo gaat Anne Lohuis in op holistisch beoordelen van meerdere samenhangende leeruitkomsten bij flexibel deeltijdonderwijs. Het holistische beoordelen wordt gezien als de aanpak waarmee recht gedaan wordt aan de kwaliteit van de prestatie. Daarnaast kunt u een interessante bijdrage lezen over Senior-Kwalificatie Examinering-trajecten in een universitaire setting, want ook hier is in toenemende mate aandacht voor het belang van deskundigheid van medewerkers die verschillende rollen en functies vervullen binnen de toetsorganisatie. Helma Vlas beschrijft hoe Universiteit Twente hier invulling aan gegeven heeft. Naast aandacht voor het hoger onderwijs, komt ook het middelbaar beroepsonderwijs aan bod. Erik Kaemingk, Leon van Belle en Henk Nelissen gaan in hun artikel in op verschillende vraagstukken rondom assessments door EVC-assessoren en mbo-assessoren. Zijn er verschillen en wat betekent dat voor de trajecten van certificering? Een relevant praktijkvoorbeeld wordt geschetst vanuit de Politieacademie, waarin u meer informatie krijgt over hoe nieuwe werkwijzen bijdragen aan het valideren van nieuwe examens. Tot slot, een tot nadenken stemmend artikel van Ton Lamers, waarin onderwijsrechtspraak voor het middelbaar en hoger onderwijs onder de loep wordt genomen. Natuurlijk is Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk niet compleet zonder de terugkerende rubrieken. In ‘Terecht of niet’ staat de vraag om een extra examenkans centraal. Ook nu wordt op een onderhoudende wijze omschreven tot welk oordeel de examencommissie is gekomen. Onze gastcolumnist Martijn Leenknecht verhaalt over feedbackcultuur, en de moeilijkheid van het meetbaar maken daarvan. En luistert u vooral ook naar de podcast LLEARN, waar Heleen Hesselink over schrijft in ‘Gezien en gelezen’. Aansprekende tips beperken zich niet meer enkel tot literatuur, maar ook podcasts bieden inmiddels boeiende verhandelingen. Wederom dank aan alle auteurs en redactieleden voor jullie interessante bijdragen en inspanningen! Mocht u zelf interessante thema’s aan willen dragen, of heeft u bijdragen voor Examens, dan horen we dat natuurlijk graag! Voor nu, mede namens alle auteurs en redactieleden, heel veel leesplezier! Kelly Beekman   INHOUD   Het holistisch beoordelen van meerdere samenhangende leeruitkomsten bij flexibel deeltijdonderwijs,  Anne Lohuis Een SKE-traject in een universitaire setting, Helma Vlas Assessments in het mbo en EVC: overeenkomsten en verschillen, Erik Kaemingk, Leon van Belle, & Henk Nelissen Interview met Dr. (L.K.J.) Liesbeth Baartman,  Harry Molkenboer Jan Jacobs Uit de praktijk Hoe de Politieacademie zorgt voor goede examens, Lotty Schoonderbeek, Willeke van EssenTamboer, Martine Bos-Horstink, Manon van den Brink, Inge de la Grange, Jeanet van de Bunte, Mireille Wolf-Rouwhorst en Rena Punt Nieuwe instantie voor onderwijsrechtspraak voor wo, hbo en mbo, Ton Lamers   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn NVE   Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (februari 2022)

Voor u ligt weer een mooi nieuw nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Ook nu hebben we voor u een aantal interessante bijdragen, waardoor u geïnspireerd raakt om de kwaliteit van toetsen en beoordelen in uw onderwijspraktijk te blijven ontwikkelen. In deze uitgave schrijven Ton Lamers en Annie Kempers-Warmerdam over de toelating tot een masteropleiding zonder een bachelordiploma. Op basis van twee sporen wordt toegelicht hoe het toetsen van vereiste kennis, inzichten en vaardigheden enerzijds, of het waarderen van andere diploma's anderzijds kan leiden tot een rechtstreekse toelating. Een volgend interessant artikel is geschreven door Janneke Sleenhof, Douwe Beijaard, Marieke Thurlings en Maaike Koopman. Zij geven het belang weer van objectieve besluitvorming in overgangsvergaderingen  in het voortgezet onderwijs. In hun artikel dragen ze enkele essentiële elementen om het objectieve karakter van deze besluiten te verbeteren, waarmee de kans vergroot wordt dat iedere leerling uiteindelijk op de juiste plek terecht komt. Ook vanuit het voortgezet onderwijs is de interessante, praktische bijdrage van Robbert-Jan Poortvliet. Hij vertelt hoe onderzoek uitgevoerd door Lisette Wijnia en ondergetekende geleid heeft tot resultaten en bevindingen waarmee men binnen professionele leergemeenschappen verder aan de slag is gegaan om de kwaliteit van formatief handelen binnen de school te blijven verbeteren. In het hoger onderwijs is door Jaap Brunnekreef, Ria Kersbergen en Lianne Remijn onderzocht hoe de kwaliteit van examinatoren een impuls zou kunnen krijgen. Hiervoor is een zelfevaluatie-instrument voor examinatoren ingezet en over de bevindingen leest u meer in hun interessante bijdrage. En natuurlijk heeft er weer een mooi gesprek plaatsgevonden. In het kader van een leven lang ontwikkelen hebben Harry Molkenboer en Desirée Joosten-ten Brinke gesproken met Eelco Kunst. Hij vertelt over de mogelijkheden die ontwikkelportfolio’s bieden om iemands ontwikkeling in beeld te brengen; zeer interessant! Zoals u van ons gewend bent, hebben we wederom een interessante casus in Terecht of Niet. In dit geval wordt het Bindend Afwijzend Studieadvies onder de loep genomen. Niet de eerste keer dat dit onderwerp aan bod komt, en ook nu weer de moeite waard. Ook Gezien en Gelezen ontbreekt niet. En we hebben een mooie gastcolumn van Simone Kralt-van Rhijn ontvangen, studente aan de Master Toetsdeskundige en specialist examinering en kwaliteitszorg bij SVO vakopleiding food. In dit nummer verschijnt de laatste column van Cor Sluijter. Hij heeft ons afgelopen jaar verrast, geïnspireerd en geprikkeld met een aantal mooie bijdragen en danken hem dan ook hartelijk voor de tijd en energie die hij hierin gestoken heeft! Dat geldt eveneens voor alle auteurs en redactieleden. Dank voor jullie bijdragen en inspanningen. Want er ligt wederom een interessante uitgave, waar u als lezer hopelijk veel plezier aan beleeft. Zoals we vaker vragen, mocht u zelf interessante thema’s aan willen dragen, of heeft u bijdragen voor Examens, dan horen we dat natuurlijk graag. Voor nu, mede namens alle auteurs en redactieleden, heel veel leesplezier!   Kelly Beekman   INHOUD Toelating tot een masteropleiding zonder bachelordiploma, Ton Lamers en Annie Kempers - Warmerdam Objectievere besluitvorming in overgangsvergaderingen, Janneke Sleenhof, Douwe Beijaard, Marieke Thurlings en Maaike Koopman De kwaliteit van examinatoren. De ontwikkeling van een zelfevaluatie-instrument voor examinatoren, Jaap Brunnekreef, Ria Kersbergen en Lianne Remijn Interview met Eelco Kunst; De kracht van competentie-ontwikkeling en het gemak van het positioneren van jezelf als high performance professional, Harry Molkenboer en Desirée Joosten-ten Brinke Uit de praktijk. Naar een formatieve schoolcultuur! Robbert-Jan Poortvliet , Kelly Beekman, en Lisette Wijnia   Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....?  Gastcolumn  Studentcolumn NVE  Gezien en gelezen  Literatuur en Agenda 

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper