logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

EXAMENS (mei 2022)

Beste lezer,   Van harte welkom bij het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Ook in deze zomerperiode ligt er een interessant nummer voor u klaar, waarin nieuwe kennis en inzichten over toetsen en beoordelen, maar ook praktische toepassingen in uiteenlopende onderwijspraktijken aan bod komen. Met plezier kondig ik eerst een nieuwe interviewreeks aan. Inmiddels alweer 15 jaar geleden heeft een vergelijkbare reeks centraal gestaan. Toen al werden verschillende kopstukken uit de Nederlandse examenwereld geïnterviewd. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan, dus een nieuwe reeks Kopstukken is zeker gepast. Liesbeth Baartman bijt het spits af. Zij deelt, een maand na haar openbare les bij Hogeschool Utrecht, haar visie op toetsen en beoordelen en neemt ons mee in belangrijke ontwikkelingen. En natuurlijk zijn er weer verschillende lezenswaardige artikelen uitgewerkt. Zo gaat Anne Lohuis in op holistisch beoordelen van meerdere samenhangende leeruitkomsten bij flexibel deeltijdonderwijs. Het holistische beoordelen wordt gezien als de aanpak waarmee recht gedaan wordt aan de kwaliteit van de prestatie. Daarnaast kunt u een interessante bijdrage lezen over Senior-Kwalificatie Examinering-trajecten in een universitaire setting, want ook hier is in toenemende mate aandacht voor het belang van deskundigheid van medewerkers die verschillende rollen en functies vervullen binnen de toetsorganisatie. Helma Vlas beschrijft hoe Universiteit Twente hier invulling aan gegeven heeft. Naast aandacht voor het hoger onderwijs, komt ook het middelbaar beroepsonderwijs aan bod. Erik Kaemingk, Leon van Belle en Henk Nelissen gaan in hun artikel in op verschillende vraagstukken rondom assessments door EVC-assessoren en mbo-assessoren. Zijn er verschillen en wat betekent dat voor de trajecten van certificering? Een relevant praktijkvoorbeeld wordt geschetst vanuit de Politieacademie, waarin u meer informatie krijgt over hoe nieuwe werkwijzen bijdragen aan het valideren van nieuwe examens. Tot slot, een tot nadenken stemmend artikel van Ton Lamers, waarin onderwijsrechtspraak voor het middelbaar en hoger onderwijs onder de loep wordt genomen. Natuurlijk is Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk niet compleet zonder de terugkerende rubrieken. In ‘Terecht of niet’ staat de vraag om een extra examenkans centraal. Ook nu wordt op een onderhoudende wijze omschreven tot welk oordeel de examencommissie is gekomen. Onze gastcolumnist Martijn Leenknecht verhaalt over feedbackcultuur, en de moeilijkheid van het meetbaar maken daarvan. En luistert u vooral ook naar de podcast LLEARN, waar Heleen Hesselink over schrijft in ‘Gezien en gelezen’. Aansprekende tips beperken zich niet meer enkel tot literatuur, maar ook podcasts bieden inmiddels boeiende verhandelingen. Wederom dank aan alle auteurs en redactieleden voor jullie interessante bijdragen en inspanningen! Mocht u zelf interessante thema’s aan willen dragen, of heeft u bijdragen voor Examens, dan horen we dat natuurlijk graag! Voor nu, mede namens alle auteurs en redactieleden, heel veel leesplezier! Kelly Beekman   INHOUD   Het holistisch beoordelen van meerdere samenhangende leeruitkomsten bij flexibel deeltijdonderwijs,  Anne Lohuis Een SKE-traject in een universitaire setting, Helma Vlas Assessments in het mbo en EVC: overeenkomsten en verschillen, Erik Kaemingk, Leon van Belle, & Henk Nelissen Interview met Dr. (L.K.J.) Liesbeth Baartman,  Harry Molkenboer Jan Jacobs Uit de praktijk Hoe de Politieacademie zorgt voor goede examens, Lotty Schoonderbeek, Willeke van EssenTamboer, Martine Bos-Horstink, Manon van den Brink, Inge de la Grange, Jeanet van de Bunte, Mireille Wolf-Rouwhorst en Rena Punt Nieuwe instantie voor onderwijsrechtspraak voor wo, hbo en mbo, Ton Lamers   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn NVE   Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (februari 2022)

Voor u ligt weer een mooi nieuw nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Ook nu hebben we voor u een aantal interessante bijdragen, waardoor u geïnspireerd raakt om de kwaliteit van toetsen en beoordelen in uw onderwijspraktijk te blijven ontwikkelen. In deze uitgave schrijven Ton Lamers en Annie Kempers-Warmerdam over de toelating tot een masteropleiding zonder een bachelordiploma. Op basis van twee sporen wordt toegelicht hoe het toetsen van vereiste kennis, inzichten en vaardigheden enerzijds, of het waarderen van andere diploma's anderzijds kan leiden tot een rechtstreekse toelating. Een volgend interessant artikel is geschreven door Janneke Sleenhof, Douwe Beijaard, Marieke Thurlings en Maaike Koopman. Zij geven het belang weer van objectieve besluitvorming in overgangsvergaderingen  in het voortgezet onderwijs. In hun artikel dragen ze enkele essentiële elementen om het objectieve karakter van deze besluiten te verbeteren, waarmee de kans vergroot wordt dat iedere leerling uiteindelijk op de juiste plek terecht komt. Ook vanuit het voortgezet onderwijs is de interessante, praktische bijdrage van Robbert-Jan Poortvliet. Hij vertelt hoe onderzoek uitgevoerd door Lisette Wijnia en ondergetekende geleid heeft tot resultaten en bevindingen waarmee men binnen professionele leergemeenschappen verder aan de slag is gegaan om de kwaliteit van formatief handelen binnen de school te blijven verbeteren. In het hoger onderwijs is door Jaap Brunnekreef, Ria Kersbergen en Lianne Remijn onderzocht hoe de kwaliteit van examinatoren een impuls zou kunnen krijgen. Hiervoor is een zelfevaluatie-instrument voor examinatoren ingezet en over de bevindingen leest u meer in hun interessante bijdrage. En natuurlijk heeft er weer een mooi gesprek plaatsgevonden. In het kader van een leven lang ontwikkelen hebben Harry Molkenboer en Desirée Joosten-ten Brinke gesproken met Eelco Kunst. Hij vertelt over de mogelijkheden die ontwikkelportfolio’s bieden om iemands ontwikkeling in beeld te brengen; zeer interessant! Zoals u van ons gewend bent, hebben we wederom een interessante casus in Terecht of Niet. In dit geval wordt het Bindend Afwijzend Studieadvies onder de loep genomen. Niet de eerste keer dat dit onderwerp aan bod komt, en ook nu weer de moeite waard. Ook Gezien en Gelezen ontbreekt niet. En we hebben een mooie gastcolumn van Simone Kralt-van Rhijn ontvangen, studente aan de Master Toetsdeskundige en specialist examinering en kwaliteitszorg bij SVO vakopleiding food. In dit nummer verschijnt de laatste column van Cor Sluijter. Hij heeft ons afgelopen jaar verrast, geïnspireerd en geprikkeld met een aantal mooie bijdragen en danken hem dan ook hartelijk voor de tijd en energie die hij hierin gestoken heeft! Dat geldt eveneens voor alle auteurs en redactieleden. Dank voor jullie bijdragen en inspanningen. Want er ligt wederom een interessante uitgave, waar u als lezer hopelijk veel plezier aan beleeft. Zoals we vaker vragen, mocht u zelf interessante thema’s aan willen dragen, of heeft u bijdragen voor Examens, dan horen we dat natuurlijk graag. Voor nu, mede namens alle auteurs en redactieleden, heel veel leesplezier!   Kelly Beekman   INHOUD Toelating tot een masteropleiding zonder bachelordiploma, Ton Lamers en Annie Kempers - Warmerdam Objectievere besluitvorming in overgangsvergaderingen, Janneke Sleenhof, Douwe Beijaard, Marieke Thurlings en Maaike Koopman De kwaliteit van examinatoren. De ontwikkeling van een zelfevaluatie-instrument voor examinatoren, Jaap Brunnekreef, Ria Kersbergen en Lianne Remijn Interview met Eelco Kunst; De kracht van competentie-ontwikkeling en het gemak van het positioneren van jezelf als high performance professional, Harry Molkenboer en Desirée Joosten-ten Brinke Uit de praktijk. Naar een formatieve schoolcultuur! Robbert-Jan Poortvliet , Kelly Beekman, en Lisette Wijnia   Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....?  Gastcolumn  Studentcolumn NVE  Gezien en gelezen  Literatuur en Agenda 

€ 6,95

EXAMENS (november 2021)

Van harte welkom bij het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Inmiddels zijn alle onderwijsinstellingen weer volop draaiende. Docenten, studenten, leerlingen, en alle betrokkenen in de onderwijspraktijk hebben hun ritme weer gevonden. Nieuwere en oudere routines worden ingezet en de lessen van afgelopen periode worden volop in de praktijk gebracht. Er wordt voortdurend nieuwe kennis en inzichten ontwikkeld. Zeker ook op het gebied van toetsen en beoordelen. We informeren u hier graag over, dus ook nu ligt er weer een mooie uitgave van Examens voor u klaar. In het kader van een leven lang leren hebben onze redactieleden met Isabel Coenen gesproken. Zij is vertegenwoordiger van de FNV in de EVC-Adviesraad en betrokken bij het ontwikkelen van beleid over ‘Een leven lang ontwikkelen’. Een interessant gesprek! Ook hebben we verschillende artikelen vanuit de perspectieven primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs voor u. Zo biedt Karen Heij haar perspectief op de eindtoets basisonderwijs, en de gevolgen van een gebrek aan consensus over validiteit. Uriël Schuurs beschrijft het belang en de uitdagingen van het toetsen van schrijfvaardigheid en biedt hierbij een aanpak. Henk van Berkel gaat in op (herhaalde) toetsing en de effecten ervan op leerprocessen. Maar ook aangepaste toetsvormen worden besproken. In het artikel van Suzanne Agterberg en Jackelien ter Burg wordt ingegaan op hoe mensen met een vorm van autisme informatie verwerken, en wat dit vervolgens betekent voor constructie en afname bij toetsing. Zoals u van ons gewend bent, hebben we wederom een interessante casus in Terecht of niet. In dit geval wordt het schooladvies onder de loep genomen, en de mate van invloed van ouders dan wel leerkracht hierop. In Gezien of Gelezen bespreekt Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp de intrigerende Netflix documentaire Operation Varisity Blues, waarin examenfraude vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Cor Sluijter, onze gast-columnist, neemt een prikkelend standpunt in op de mogelijkheden van remote proctoring. Dank aan alle auteurs en redactieleden voor jullie interessante bijdragen en inspanningen. Want er ligt wederom een interessante, en bovenal gevarieerde uitgave, waar u als lezer hopelijk veel plezier aan beleeft. Mocht u zelf interessante thema’s aan willen dragen, of heeft u bijdragen voor Examens, dan horen we dat natuurlijk graag! Voor nu, mede namens alle auteurs en redactieleden, heel veel leesplezier! Kelly Beekman   INHOUD   Het toetsen van schrijfvaardigheid, Uriël Schuurs Veelvuldig toetsen  stimuleert het geheugen, Henk van Berkel Toetsen bij autisme, Suzanne Agterberg en Jackelien ter Burg Interview met Isabel Coenen, Bernadette Kruijver en Harry Molkenboer De eindtoets basisonderwijs - Over de gevolgen van een gebrek aan consensus over validiteit, Karen Heij   Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....?  Gastcolumn  NVE  Gezien en gelezen  Literatuur en Agenda 

€ 6,95

EXAMENS (september 2021)

Beste lezer, In het onderwijs vormen de maanden voor de zomervakantie altijd een bijzondere periode. Wat enerzijds voelt als de laatste loodjes met een vakantie in zicht, is anderzijds een kans om af te maken wat af moet om na de zomer met een schone lei te kunnen starten. Op het moment van schrijven (juli 2021) is het nog niet helemaal duidelijk hoe die schone lei er na de zomer uit gaat zien. Want vooralsnog houden de COVID-19 ontwikkelingen ons volop bezig. Wat dit voor  gevolgen heeft voor de uitvoering van ons onderwijs op het moment dat u dit nummer van Examens leest, is nog niet helemaal duidelijk. Kunnen we onze lessen weer volledig op locatie aanbieden binnen alle onderwijstypes? Gaan we hybride onderwijs verzorgen? Hoe kunnen we fysieke lesactiviteiten optimaal combineren met online-lesactiviteiten? Wat willen we? Er zijn meerdere scenario’s waar we rekening mee houden en waar we ons op voorbereiden. Dat heeft vanzelfsprekend consequenties voor het toetsen en beoordelen, en roept direct een hoop vragen op. Ik heet u dan ook van harte welkom in dit mooie nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. In deze uitgave gaan we in op een aantal belangrijke bevindingen en lessen die we afgelopen maanden onder invloed van corona ondervonden hebben. Roelof van Deemter en Sharon Klinkenberg lichten toe hoe de problematiek rond het toetsen op afstand in kaart gebracht is, welke problemen bij het toetsen op afstand ontstaan zijn, en welke oplossingen vervolgens zijn voorgesteld. De belangrijkste knelpunten die examencommissies ervaren hebben en nog steeds ervaren met de corona-gerelateerde overgang naar toetsen op afstand, worden hierbij besproken. Harry Molkenboer neemt ons in zijn artikel De SuperSamenvatting mee in de mogelijkheden en beperkingen van het open-boek-examen. Vervolgens brengen Marjoleine Dobbelaer en collega’s de resultaten van een onderzoek in het voortgezet onderwijs naar formatief evalueren, en de vaardigheden die leerlingen hierbij nodig hebben. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de Toolkit Leerlingvaardigheden, met praktische werkvormen die ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling ervan. Rob Kickert en collega’s lichten perspectieven op de motivatie van studenten in het hoger onderwijs toe. Waar studenten in eerste instantie vooral gefocust lijken te zijn op het halen van de toets, wordt in dit artikel het curriculumperspectief op motivatie als uitgangspunt genomen. Dit perspectief levert vervolgens concrete suggesties op voor het verbeteren van curricula. Cor Sluijter heeft wederom een prikkelende column geleverd omtrent betrouwbaarheid, Ton Lamers bespreekt in ‘Terecht of niet’ de grenzen van persoonlijke omstandigheden en Jan Jacobs staat stil bij ‘De Staat van het onderwijs’. Tot slot een interview met Jos Sanders. Hij heeft ons in een plezierig gesprek verteld wat ‘leren tijdens een beroepsloopbaan’ voor hem in zijn rol als lector bij de HAN betekent, en waarom hij zich vol passie blijft vastbijten in zaken rondom een leven lang ontwikkelen. Kortom, er ligt er weer een interessante uitgave, met veel dank aan alle auteurs en redactieleden!  Ik wens u heel veel leesplezier. Kelly Beekman   INHOUD   De SuperSamenvatting. Een toegestaan spiekbriefje, Harry Molkenboer Ontwikkelen van leerlingvaardigheden voor formatief evalueren. Een praktische toolkit voor leraren, Het onderzoeksteam Kwaliteiten van Leraren, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Een curriculumperspectief op motivatie, Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen M., Stegers-Jagers, Peter Prinzie en Lidia Arends Interview met Jos Sanders, lector bij de HAN, Kelly Beekman en Annie Kempers Toetsing op afstand. Uitkomsten van een landelijke enquête onder examencommissies in hbo en wo, Roelof van Deemter en Sharon Klinkenberg Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (mei 2021)

Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Zoals Desirée Joosten-ten Brinke in haar laatste redactioneel aankondigde, heb ik de eer om het hoofdredacteurschap van haar over te nemen. Ik maak dan ook graag gebruik van de gelegenheid me kort voor te stellen. Mijn naam is Kelly Beekman. Ik ben werkzaam als Lector bij Fontys Hogescholen binnen het lectoraat Technology Enhanced Assessment. U begrijpt gelijk dat mijn affiniteit met toetsen en beoordelen niet alleen binnen dit interessante tijdschrift tot uiting komt. In mijn onderwijsloopbaan ben ik begonnen als leraar in het primair onderwijs. Daar is de interesse voor toetsen en beoordelen zonder twijfel gewekt. Want kunnen we leerlingen goed beoordelen op hun kennis, kunde en (complexe) vaardigheden? En betekent dit dan ook dat leerlingen zich optimaal blijven ontwikkelen binnen het onderwijstype en op het schoolniveau waarin ze in het voortgezet onderwijs terecht komen? In mijn proefschrift heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de inzet van formatief evalueren en de effecten daarvan op zelfregulatievaardigheden bij leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Inmiddels ben ik werkzaam in het hoger onderwijs, en ook hier heeft het thema toetsen en beoordelen als aanjager van leren mijn grote interesse. Niet alleen omdat de kennis over mogelijkheden en beperkingen, effecten en nieuwe inzichten voortdurend in beweging zijn, ook omdat kennisdeling over dit interessante thema binnen onze onderwijspraktijk ontzettend belangrijk is.   Het tijdschrift Examens biedt de mogelijkheid om een groot aantal lezers te informeren over relevante onderzoeksresultaten en ontwikkelingen in de praktijk. Samen met een groot aantal redactieleden, die met hun expertise en enthousiaste bijdragen de gehele onderwijskolom vertegenwoordigen, wordt steeds weer een interessant tijdschrift samengesteld. Ook nu hopen we u in deze mooie uitgave te inspireren, informeren, en discussie en kennisdeling tot stand te brengen. In het artikel van Hans Frederik en Barbara van Balen wordt ingegaan op de positie van de examencommissie, waarbij verschillende werkwijzen in het hoger onderwijs belicht worden. Isabel van Wijk, Anton Béguin en Anke Weekers verdiepen zich in de ontwikkeling van profielwerkstukken en de  beoordeling ervan in het voortgezet onderwijs. Irene Biemond en Liesbeth Baartman nemen ons mee in het ontwerpproces bij programmatisch toetsen. Ton Lamers beschrijft in ‘Terecht of niet’ een interessante casus over diplomawaardering. En we hebben een aantal bijdragen over eerder verworven competenties. Henk Nelissen en Erik Kaemingk lichten het belang van de kwaliteit van de EVC-assessor toe. Marloes Grootemaat-Langerak volgt met een mooi voorbeeld uit de praktijk. Tot slot is er natuurlijk ruimte voor een mooi interview. In deze uitgave met de directeur van Stichting Examenkamer, Annie Kempers-Warmerdam. Hartelijk dank aan alle auteurs voor hun bijdragen. Ik wens u heel veel leesplezier. Kelly Beekman     INHOUD   Een kijkje in de wereld van het profielwerkstuk, I​sabel van Wijk, Anton Béguin & Anke Weekers De positie van de examencommissie: toetspolitie of critical friend? Hans Frederik & Barbara van Balen De kwaliteit van de EVC-assessor, Henk Nelissen & Erik Kaemingk Interview met Annie Kempers-Warmerdam van de Examenkamer, Harry Molkenboer & Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp Erkenning voor jouw ontwikkeling en van jouw vakbekwaamheid, Marloes Grootemaat-Langerak Backward design bij programmatisch toetsen, Irene Biemond & Liesbeth Baartman   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (februari 2021)

Tijd om het stokje over te dragen   In 2007 begon ik mijn lidmaatschap bij de redactie van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk en nam ik in 2013 het hoofdredacteurschap over van Henk van Berkel en Annemarie de Knecht-van Eekelen. Wat een interessante artikelen heb ik in die jaren voorbij zien komen. Artikelen gebaseerd op onderzoek en artikelen waarin mooie praktijkverhalen verteld werden. In de redactie bespraken we alle artikelen die ingestuurd werden. Soms was een artikel niet geschikt voor het blad of vergde het teveel aanpassingen om het geschikt te maken, maar over het algemeen konden we veel van de ingezonden artikelen – al dan niet na enige aanpassingen – plaatsen. Met plezier kijk ik terug op alle interviews die we gehouden hebben. Telkens in wisselende samenstellingen gingen twee redactieleden op pad om mensen uit de toets- en examenwereld te interviewen. Nu is het tijd om het hoofdredacteurschap over te dragen. Ik ben heel erg blij dat Kelly Beekman het stokje van mij gaat overnemen. In het redactioneel van het volgende nummer zal zij zich aan u voorstellen. We hebben ook nu weer een heel mooi tijdschrift kunnen samenstellen. In twee artikelen wordt ingegaan op de rol van het portfolio. In het artikel van Karen Kotten-Lips en Tamara van Schilt-Mol wordt het portfolio ingezet om zogenoemde datapunten op te slaan in de context van programmatisch toetsen. In het artikel van Klaas Hoeksema en Erik Kaemingk wordt gekeken naar de voorwaarden waar een portfolio aan moet voldoen om deze in te kunnen zetten als kwalificerend portfolio in de context van leven lang ontwikkelen. Ton Lamers gaat in ‘Terecht of niet’ in op de eigen verantwoordelijkheid van studenten in de procesgang. Annemieke Bosshardt en Bert Wildering geven een inkijkje in de praktijk van Saxion ten tijden van de coronacrisis en laten zien hoe de samenwerking tussen examencommissie en instellingsbestuur vlot kan verlopen. Tot slot ook nog twee bijdragen waarin de centrale examens besproken worden. In het artikel van Twan Huijbers wordt de mogelijkheid om op een hoger niveau examens af te leggen onderzocht en in het interview met examenfunctionarissen kijkt Anton Béquin terug op het turbulente examenjaar 2020. Hartelijk dank aan de auteurs voor de mooie bijdragen. Ik eindig dit redactioneel met een dankwoord aan de (oud-)redactieleden waar ik zoveel jaren mee heb mogen samenwerken: Henk van Berkel, Annemarie de Knecht-van Eekelen, Ed Kremers, Jeanet van de Bunte, Annie Kempers-Warmerdam, Harry Molkenboer, Jackelien ter Burg, Alex van de Kerkhof, Ad de Jongh, Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Rena Punt, Bernadette Kruijver en Jan Jacobs en aan onze geweldige uitgever Eric Vullers en collega’s van Kloosterhof Neer BV. Allen, ontzettend bedankt voor de samenwerking en zeker ook voor de gezelligheid. Ik wens u veel leesplezier.   Desirée Joosten-ten Brinke desiree.joosten-tenbrinke@ou.nl   INHOUD   Over naar programmatisch toetsen Karen Kotten-Lips en Tamara van Schilt-Mol Flexibele examens bij het vak economie Twan Huijbers De waarde van een portfolio bij een leven lang ontwikkelen Klaas Hoeksema en Erik Kaemingk In gesprek met examenfunctionarissen: Anton Béquin Alex van de Kerkhof en Bernadette Kruijver Uit de praktijk – Borgen in crisistijd Annemieke Bosshardt en Bert Wildering   Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....? Gastcolumn  NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (november 2020)

Creativiteit in het toetsvraagontwikkelproces Het jaar 2020 loopt ten einde. Voor u ligt het laatste nummer van de zeventiende jaargang. 2020 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar, ook op het gebied van toetsing. Door Covid-19 werden dit jaar de centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs geschrapt. De schoolexamens werden leidend voor het al of niet behalen van het diploma. Een waardering voor de schoolexamens ondanks dat er vele schoolexamens de kwaliteitstoets nog niet kunnen doorstaan. Het onderwijs veranderde. Innovaties werden sneller doorgevoerd dan men mocht verwachten. In de komende jaren mogen we vast nog meer innovaties verwachten, ook op het gebied van (online) toetsing. Deze laatste aflevering van jaargang 2020 is ook het laatste nummer waaraan de hoofdredacteur en de eindredacteur van EXAMENS meewerken. Desirée Joosten-ten Brinke moet haar hoofdredacteurschap beëindigen vanwege haar drukke werkzaamheden. Onlangs is zij hoogleraar geworden bij de Open Universiteit en dat brengt extra activiteiten met zich mee. Ad de Jongh had al bij de acceptatie van zijn eindredacteurschap aangegeven dat voor vier jaar te willen doen. Het zijn er zes geworden. De veranderingen in werkwijze ten gevolge van Covid-19 hebben hem doen besluiten met ingang van jaargang 2021 zijn werkzaamheden voor EXAMENS te beëindigen. In deze aflevering weer vier artikelen en de vaste rubrieken. Het eerste artikel is van Silvester Draaijer en gaat over de creativiteit in het toetsontwikkelproces. Het artikel sluit mooi aan bij al die innovaties die momenteel plaatsvinden. Het tweede artikel is van Marieke van Onna, Anton Béguin, Remco Feskens en Paul van der Molen en gaat over de schooleffecten op het Schoolexamen (SE) en het Centrale Examen (CE) in het voortgezet onderwijs. Actueel zeker in deze tijden. Het derde artikel is van Ton Lamers, onze vaste auteur voor de rubriek ‘Terecht of niet’. In dit artikel houdt hij een pleidooi voor aan andere procesroute in het geval een student niet akkoord gaat met een besluit van de examencommissie. Het laatste artikel is van Annie Kempers-Warmerdam en Wijnand Prins en gaat over het valideren van beroepsoverstijgende competenties. Dit artikel is er één in de reeks over EVC (Erkennen van eerder en elders Verworven Competenties). En dan natuurlijk weer de vaste rubrieken: ‘Terecht of niet’, de ‘Column’, ‘Uit de praktijk’. ‘Klopt dit wel’ en het ‘Interview’.  De redactie wenst u veel leesplezier met dit nummer. Ad de Jongh addejongh@home.nl   INHOUD   Creativiteit in het toetsvraagontwikkelproces Silvester Draaijer Schooleffecten op SE en CE . Marieke van Onna, Anton Béguin, Remco Feskens, Paul van der Molen Student versus examencommissie, is het geldende procesrecht wel effectie Ton Lamers Valideren van beroepsoverstijgende competenties: wenselijke ontwikkeling bij een snel veranderende arbeidsmarkt Annie Kempers-Warmerdam en Wijnand Prins Uit de praktijk – Online Proctoring. Gamechanger of utopie? Loes van der Linden In gesprek met examenfunctionarissen: Cees Glas Desirée Joosten-ten Brinke en Harry Molkenboer Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....?  Gastcolumn Klopt dit wel Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (september 2020)

Innovatie door onderzoek, ontwikkeling en onverwachte gebeurtenissen   Als gevolg van een gebeurtenis die niemand vooraf had kunnen bedenken – corona – werd voor de zomer in alle onderwijssectoren nagedacht over de wijze van toetsen en examineren. De eindexamens in het vo vervielen en schoolexamens, toetsen en examens in het mbo en hoger onderwijs werden om gezet naar andere toetsvormen of werden thuis gemaakt met behulp van online proctoring. Innovatieve oplossingen, die normaal gesproken jaren duren om geïmplementeerd te worden, werden binnen enkele weken gerealiseerd. De evaluaties worden nu besproken en hopelijk worden de positieve ervaringen voortgezet en verbeteringen doorgevoerd voor de toekomst.   Onderzoek naar innovaties in het onderwijs hebben vaak een lange adem. Onderzoeksplannen worden geschreven, beoordeeld, bijgesteld, vastgesteld en uitgevoerd. Veelal met een duidelijke planning. In dit nummer van Examens worden resultaten van een aantal onderzoeken en ontwikkelingen in het toetslandschap beschreven die een geplande voorbereiding hebben gehad. Op Agora Liemers, een vo school in Zevenaar, werken de leerlingen het hele jaar door al veel op hun eigen Ipad of laptop. Anke Swanenberg, docent bij deze school vroeg zich af of het uitmaakt voor leerlingen of zij de verslagen maken op papier of digitaal. In dit nummer van Examens leest u haar onderzoek. Rob Adriaens en collega’s onderzochten in hoeverre ‘hogere denkvaardigheden', zoals analyseren en synthetiseren aan de orde zijn in de eindexamens op havo/vwo niveau van de vakken aardrijkskunde, filosofie, maatschappijwetenschappen, tehatex (tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving) en scheikunde. Vanuit het netwerk Toetsbekwaamheid (https://toetsbekwaamheid.nl/), een samenwerking tussen verschillende hogescholen, hebben Liesbeth Baartman, Lisette Munneke, Jeroen van der Linden, Tamara van Schilt-Mol, Kitty Meijer, en Marjoleine Dobbelaer een artikel geschreven over de wijze waarop het Protocol Afstuderen is geïmplementeerd in de hogescholen en wat redenen zijn waarom dat niet overal in dezelfde mate is gebeurd. Het vierde artikel gaat over het vier-ogen-principe bij een EVC-procedure. De auteurs, Hakan Bostanci en Klaas Hoeksema, gaan in op het aantal assessoren dat nodig is voor een betrouwbaar oordeel.  Uiteraard zijn ook de vaste rubrieken aanwezig: de column van Alex van de Kerkhof waarmee onze geschiedeniskennis geactiveerd wordt, een nieuwe Terecht of niet van Ton Lamers, en een Uit de praktijk van Dominique Sluijsmans, waarin ze terugkomt op het ontvangen van de NVE-Prijs voor Examens. In De Staat van het Onderwijs van de Onderwijs Inspectie worden de trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren besproken. Ad de Jongh heeft het rapport over 2019 gelezen en neemt ons mee met de ontwikkelingen op het gebied van examens. Ik ben nu al benieuwd naar de Staat van het Onderwijs van 2020. In een volgend nummer komen we terug op de ervaringen en effecten van de onverwachte gebeurtenissen van voor de zomer. Veel leesplezier!   INHOUD   Protocol Afstuderen 2.0. Een verkenning naar de huidige implementatie in het hbo Liesbeth Baartman, Lisette Munneke, Jeroen van der Linden, Tamara van Schilt-Mol, Kitty Meijer en Marjoleine Dobbelaer Zijn er verschillen in eindresultaten bij analoge of digitale verslagen?  Anke Swanenberg Het vier-ogen-principe: hoeveel assessoren zijn nodig voor betrouwbare validering? Hakan Bostanci en Klaas Hoeksema Hogere denkvaardigheden in de centrale examens Hugo Gitsels, Frans van Dorp, Rob Adriaens, Evert Limburg en Michiel Waltman Uit de praktijk – Is de toetsrevolutie in gang gezet? Dominique Sluijsmans Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (mei 2020)

Voor U ligt alweer het tweede nummer van de jaargang 2020. Andere jaren was dit de examentijd. In het voortgezet onderwijs vonden de centrale eindexamens plaats. Door de Coronacrisis gaan de eindexamens voor het voortgezet onderwijs dit jaar niet door. Toen ik dat hoorde, kreeg ik een ambivalent gevoel. Vanuit het aspect van volksgezondheid begrijp ik het besluit. Echter vanuit het oogpunt van examens zijn er vele vragen, die op het moment dat ik dit schrijf nog niet beantwoord zijn. De uitslagen van de schoolexamens zijn nu leidend voor het slagen of zakken. Maar zijn die examens altijd wel kwalitatief op orde? Een onderzoek enkele jaren geleden toonde nogal wat onvolkomenheden aan. Ook examenkandidaten zijn ambivalent. In een reactie in krant was een kandidaat verontrust over de maatschappelijke gevolgen van zijn diploma. Hij had liever aangetoond door voor het centrale examen te slagen dat hij over de vereiste kennis beschikt. Kortom heel wat vragen die in het komende jaar beantwoord moeten worden. Ook in dit tijdschrift kunnen we daar dan de nodige aandacht aan besteden. In dit nummer treft u weer vier artikelen en de vaste rubrieken aan. Het eerste artikel is van Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Desirée Joosten-ten Brinke en Liesbeth Kester en handelt over de perspectieven van studenten op de kwaliteit van toetsing. Het tweede artikel is van de hand van onze oud hoofdredacteur Henk van Berkel. Hij promoveerde enige maanden geleden op juridisch correct examineren. In dit artikel geeft hij richtlijnen daarvoor. Het derde artikel is van Kitty Meijer, Tamara Mol-van Schilt, Liesbeth Baartman, Jeroen van der Linden, Lisette Munneke en Marjoleine Dobbelaere en handelt over voortdurende toetsbekwaamheid in het hoger beroepsonderwijs. Zij geven de titel mee dat het een eerste verkenning is. Kortom we mogen nog een vervolg verwachten. Het laatste jaar hebben we in elke aflevering van ons tijdschrift een bijdrage over EVC (erkennen van eerder en elders verworven competenties) gehad. Daarmee gaan we door. Annie Kempers en Erik Kaemingk schrijven in het artikel ‘Weten hoe de hazen lopen’ over het meten van ervaring in het kader van een leven lang ontwikkelen. In deze aflevering is er weer een diversiteit aan artikelen over toetsen, examineren en het meten daarvan. En daarnaast zijn er natuurlijk de vaste bijdragen. In ‘Uit de praktijk’ treft U een bijdrage aan van Harry Molkenboer over zijn toolkit, waarmee hij vorig jaar de publieksprijs voor Examens won. In ‘Terecht of niet’ een bijdrage van Ton Lamers over een beroep tegen een tentamenuitslag. De gastcolumn van Alex van de Kerkhof gaat over begrijpend lezen. In de reeks ‘in gesprek met examenfunctionarissen’ komen twee leden van een examencommissie aan het woord. Ook in dit nummer biedt het tijdschrift weer een variëteit aan bijdragen die in deze onzekere tijden de moeite waard zijn om te lezen. Ad de Jongh, eindredacteur   INHOUD De perspectieven van studenten op kwaliteit van toetsing  Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Desirée Joosten-ten Brinke en Liesbeth Kester Juridische richtlijnen voor correct examineren Henk van Berkel Voortdurende toetsbekwaamheid in het hoger beroepsonderwijs: een eerste verkenning Kitty Meijer, Tamara van Schilt-Mol, Marjoleine Dobbelaer, Liesbeth Baartman, Jeroen van der Linden en Lisette Munneke Weten hoe de hazen lopen Erik Kaemingk en Annie Kempers-Warmerdam Uit de praktijk – Voldoen aan richtlijnen verhoogt de kwaliteit van toetsen Harry Molkenboer In gesprek met examenfunctionarissen: Peter Gabriels en Edwin Roovers Desirée Joosten-ten Brinke en Jackelien ter Burg Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (februari 2020)

Mangomomenten Net als dit tijdschrift, beginnen de meeste tijdschriften met een Redactioneel. Ik lees ze wel, maar wordt er over het algemeen niet heel erg enthousiast van. Dus geen enkel probleem als jij dat van ons redactioneel ook niet wordt. Vandaag werd ik echter geïnspireerd door het ‘Editorial’ van Paulette van Lierop in het Meander magazine, een tijdschrift van een zorgorganisatie. Zij had het over mangomomenten: momenten die, als we eraan terugdenken, zorgen voor een grote glimlach. Het begrip wordt wereldwijd gebruikt, is later in het blad te lezen, maar voor mij was het een onbekend begrip. Op het gebied van toetsen en examineren kan ik wel verschillende mangomomenten bedenken. Bijvoorbeeld als ik terugdenk aan de diploma-uitreiking van mijn dochter, waarbij de mentor vertelde dat mijn dochter hem gevraagd had naar de toetsmatrijs van zijn toets of als ik terugdenk aan een student die dankbaar is voor de feedback die hij heeft gekregen. Heb jij ook van die mangomomenten op het gebied van toetsen of examens? Misschien als je terugdenkt aan het moment dat je een bepaalde toets toch behaald had, terwijl je er misschien net iets te weinig voor had gedaan? Bij het schrijven van de gastcolumn, had Alex van de Kerkhof ook te maken met een aantal mangomomenten. Alex heeft de pen overgenomen van Tamara van Schilt-Mol en zal ons dit jaar met zijn atletische pen voorzien van poëtische columns. Zijn column, waarin glimlachende nijlpaarden een rol spelen, zorgde in ieder geval voor een glimlach op mijn gezicht. Het hoofdartikel is afkomstig van Martine Hasselman, Olga Firssova, Martine Baars en Kim Dirkx. In dit artikel gaat ze in op de vraag in hoeverre studenten beschikken over de vaardigheid om eigen werk te reviseren. Een tweede artikel is een verslag van Noor van Gils, waarin ze verslag doet van een gesprek dat ze gevoerd heeft met Cees van der Vleuten over programmatische toetsen en de landelijke kennistoets bij de lerarenopleidingen. Jos Keuning en Romy Noordhof hebben een artikel geschreven waarin ze tips geven voor itemconstructie en een tool bespreken waarmee je je eigen toets kan controleren op voorspelbaarheid. Ook in dit nummer weer aandacht voor EVC. Claudia Klarenbeek beschrijft hoe ze voor de Bouw & Infra sector medewerkers begeleiden en beoordelen in een EVC-traject. Uiteraard zijn de vaste rubrieken ook weer te lezen in dit eerste nummer van 2020. In ‘Uit de Praktijk’ schrijven Marjo Maas en Asha Dijkstra hoe studenten bijdragen aan het verbeteren van het toetsprogramma, ‘Gezien en gelezen’ geeft een recensie van het boek over het gebruik van de taxonomie van Bloom en ook Ton Lamers heeft weer een goede bijdrage in Terecht of niet…? Ik hoor graag uw mangomomenten en wens u veel leesplezier! Desirée Joosten-ten Brinke, hoofdredacteur   INHOUD Leren van toetsen Martine Hasselman, Olga Firssova, Martine Baars en Kim Dirkx Beyond intuition – beyond evidence Noor van Gils Hoe voorspelbaar is jouw examen Jos Keuning en Romy Noordhof De basis voor het EVC-assessment in de Bouw & Infra Claudia Klarenbeek Uit de praktijk – Themgerelateerde toetsverbetering als fundament voor BKE-/SKE-gerelateerde toetsbekwaamheidsontwikkeling Marjo Maas en Asha Dijkstra In gesprek met examenfunctionarissen: Joek van Werkhoven Ad de Jongh en Bernadette Kruijver Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper