logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Verder lezen over geweld

Workplace Bullying Symptoms and Solutions Noreen Tehrani (ed.) Routledge, 2012ISBN 978 04 156 1708 6 (Engelstalig boek) Is bullying really that bad? Why dosome people just watch it happening? How do you know if it is bullying or strong management? What kind of leaders are able to create positive working  environments? The effects of bullying on organisations and individuals can be devastating and can adversely affect both the workers themselves and the productivity of the organisation that they work for. This book explores the impact of bullying from the perspective of both the employee and the organisation in which they work. In addition to describing the negative outcome of bullying, ‘Workplace Bullying’ also looks at ways to promote resilience and the opportunity for growth and learning to take place. Pesten en treiteren Psychisch geweld in het dagelijks leven Marie-France Hirigoyen Wereldbibliotheek, 2006 ISBN 978 90 284 1914 8 Pesten en treiteren binnen relaties en op het werk komt veel meer voor dan men denkt en meestal met verstrekkende gevolgen. Het is een vorm van intimidatie die wordt onderschat en  gebagatelliseerd, ook door hulpverleners. Slachtoffers vinden vaak geen erkenning. Preventiebeleid en wetgeving zijn nog ontoereikend. En de werkelijkheid is dat iedereen er slachtoffer van kan worden. De Franse psychiater Marie-France Hirigoyen legt helder en haarscherp de mechanismen bloot die aan pesten en treiteren ten grondslag liggen, en laat aan de hand van vele casestudies de soms extreme gevolgen ervan zien. Haar verhelderende boek is niet alleen een praktische gids voor slachtoffers en hulpverleners, maar ook een pleidooi voor een professionele aanpak en begeleiding. School en geweld Oorzaken en aanpak Bob van der Meer Van Gorcum, 2000 ISBN 978 90 232 3503 3 Het beeld van de school als een veilige plek voor leerlingen, personeel en ouders wordt door berichten uit de media wreed verstoord. Sinds het verschijnen van de onderzoeksresultaten naar pesten en gepest worden, is geweld op scholen erkend als probleem. Om het geweld op scholen effectief aan te pakken, wordt er in ‘School en geweld’ een verklaringsmodel van geweld aangereikt. Dit model maakt de factoren die een rol spelen bij geweld op school inzichtelijk. De structurele aanpak richt zich op het signaleren en analyseren van geweld op school, het opzetten en uitvoeren van plannen en de evaluatie daarvan. Het verklaringsmodel van geweld wordt toegelicht, waarna curatieve en preventieve oplossingen worden geschetst die zowel schoolgebonden als  schooloverstijgend kunnen worden uitgevoerd. Twee gevalsbeschrijvingen concretiseren de theorie
Gratis
lees meer

Trends & Ontwikkelingen

Meldpunt voor incidenten op internet gelanceerd Kinderen en jongeren krijgen op internet regelmatig te maken met pesten, discriminatie, bedreiging, hacking of oplichting en het vaakst met ruzie en roddel. Uit onderzoek van Digibewust blijkt dat een kwart van de jongeren wel eens online gepest is en 14% zegt wel eens gehackt te zijn, waarna vervelende mails of foto’s onder hun naam rondgestuurd zijn. Kinderen en jongeren krijgen via de website informatie hulp en advies van de betrokken organisaties: Digibewust, Meldpunt Kinderporno op Internet, de Kindertelefoon, Pestweb, het Meldpunt Discriminatie Internet en Vraaghetdepolitie.nl. (Bron: NJI, via Digibewust) Duimel, M. (2012). Verst(r)ikt in het net: Jongeren en ouders over hulp bij online problemen. Leidschendam: Digivaardig & Digiveilig. Nieuwe campagne tegen geweld in huiselijke kring Toenmalig staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en minister Ivo Opstelten (VenJ) startten eind augustus een campagne tegen geweld in huiselijke kring. Doel van de campagne is slachtoffers, omstanders of plegers van kindermishandeling, partnergeweld, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking en ouderenmishandeling er toe aan te zetten om zo snel mogelijk advies en hulp te zoeken. Veldhuijzen van Zanten: “Geweld is erg, maar geweld jegens iemand die kleiner, onmachtiger en kwetsbaar is en daardoor afhankelijk, is dubbel zo erg. Want het geeft een kras op het vertrouwen in de samenleving. De campagne laat zien hoe je de signalen van geweld kunt herkennen en wat je kunt doen om het zo snel mogelijk stoppen.” Opstelten: “Geweld in huiselijke kring, of het nu  kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling is, is ontoelaatbaar. Geweld in huiselijke kring komt helaas veelvuldig voor. De oproep aan een ieder is dan ook: kom in actie om dit probleem een halt toe te roepen!” Titel van de campagne is ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’ Op de website www.vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie, hoe u signalen kunt herkennen en hoe u zelf actie kunt ondernemen. (Bron: Rijksoverheid) JGZ-richtlijn Pesten Pesten komt zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs voor en het meest tussen negen en twaalf jaar. Ruim een kwart van de scholieren pest af en toe. Het aantal kinderen dat pest is de afgelopen jaren licht gedaald. Ruim 6% van de leerlingen zegt vaak te pesten; dit percentage is in het voortgezet onderwijs iets hoger dan binnen het basisonderwijs (HBSC, 2009). Jongens pesten op alle leeftijden vaker dan meisjes. Vmbo-leerlingen pesten vaker dan vwo-leerlingen. Uit onderzoek (Zeijl et al., 2005: Kinderen in Nederland. SCP & TNO) onder de hoogste klassen van de basisschool blijkt een derde deel van de kinderen in de afgelopen maanden gepest te zijn. Van deze kinderen wordt 28% structureel gepest, dat wil zeggen twee of meer keren per maand of wekelijks. TNO ontwikkelt momenteel een evidence based richtlijn voor pesten. Belangrijke thema’s in de richtlijn zijn voorlichting, preventie en vroege opsporing, symptomen en signalering, ondersteuning en behandeling, en verwijzing en nazorg. Op de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid vindt u meer informatie over de richtlijn, die in 2014 gereed zal zijn: www.ncj.nl (Bron: NJI & NCJ) Agressie leidt ook na lange tijd tot gezondheidsschade Het aantal gevallen van agressie op de Nederlandse werkvloer is sinds 2007 nagenoeg stabiel. Er is een stabiele trend voor agressie door klanten, leerlingen, passagiers, patiënten en een heel licht dalende trend voor agressie door collega’s of leidinggevenden. Dit blijkt uit de cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)(grafiek 1). Bij agressie op het werk gaat het om ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en/of pesten. In 2011 heeft 24% (1,7 miljoen) van de Nederlandse werknemers te maken met een vorm van externe agressie door klanten, leerlingen, passagiers, patiënten enzovoort en 16% (1,1 miljoen) met interne  agressie (collega’s of leidinggevenden). Ondanks de stabiele trend neemt de risicobeleving toe, vooral in de publieke sector. Van diegenen die in 2005 zeiden gevaarlijk werk te doen, zag 23% confrontatie met agressie als belangrijk gevaar op het werk. In 2010 is dit gestegen tot ruim 30% (44%, respectievelijk 62% in publieke sector). De redenen van deze verschuiving zijn niet onderzocht. Blootstelling aan agressie op het werk leidt zelfs na twee jaar, tot gezondheidsschade, zoals burn-outklachten, meer verzuim, een grotere intentie om van baan te veranderen en verminderde werktevredenheid. Paulien Bongers, Innovatiedirecteur Arbeid bij TNO: “Werknemers die agressie meemaken op het werk zijn verminderd inzetbaar en lopen de kans op voortijdige uitval uit het arbeidsproces. Agressie op het werk blijft door het aantal blootgestelde werknemers en door de aanzienlijke impact, een aandachtspunt in het arbeidsomstandighedenbeleid in Nederland.”Politie en justitie, gezondheids- en welzijnszorg, het voortgezet onderwijs, warenhuizen en supermarkten behoren tot de risicogroepen bij externe agressie. Ook vrouwen, jongeren, middelbaar opgeleiden en werknemers die parttime werken of nachtwerk doen en/of veel contact hebben met klanten, krijgen vaker te maken met agressie op het werk. Bij interne agressie bevinden zich de meeste risicogroepen in de branches industrie, autohandel en reparatie, justitie en post en telecommunicatie. Agressie wordt hier het meest gezien bij mannen, werknemers van middelbare leeftijd en  allochtonen. Ook werknemers die werkzaam zijn via de Wet Sociale Werkvoorziening behoren tot de risicogroepen. Het TNO rapport ‘Agressie op het werk: Ontwikkelingen, risico’s, impact en behoefte aan maatregelen’ is geschreven in het kader van het  Maatschappelijke Programma Arbeidsomstandigheden dat TNO uitvoert in nauwe samenwerking met het Ministerie van SZW en sociale partners. Het rapport is te downloaden van de site van TNO, www.tno.nl
Gratis
lees meer

Gelezen over geweld

Auteur: Frits Goossens, Marjolijn Vermande, Matty van der Meulen

Pesten op school Pesten op school: Achtergronden en interventies Frits Goossens, Marjolijn Vermande & Matty van der Meulen (Red.). Boom Lemma, 2012. ISBN 978 90 593 1817 5 Jaren geleden werd nogal eens gedacht: pesten is een tijdelijke situatie, die vanzelf overgaat, of: van pesten krijg je niks en word je alleen maar sterker. Inmiddels zijn de mogelijk schadelijke gevolgen van pesten bekend en zijn scholen verplicht een antipestbeleid te hanteren. In ‘Pesten op school’ gaan de auteurs eerst in op de vraag wat pesten nu eigenlijk inhoudt. Tevens komen de verschillende vormen van pesten aan de orde, van fysiek pesten tot het hedendaagse cyberpesten. Vervolgens wordt behandeld hoe vaak pesten eigenlijk voorkomt. Cijfers verschillen, afhankelijk van de meetmethode, maar zeker 10% van de schoolkinderen is actief aan het pesten en 10 tot 15% wordt gepest. De opvoeding, thuissituatie en het karakter van kinderen geven deels antwoord op de vraag waarom het ene kind gepest wordt en het andere niet. Andere oorzaken en de gevolgen voor alle betrokkenen komen tevens aan de orde in het boek. Pesten kan benaderd worden als een groepsproces, waarbij meer leerlingen betrokken zijn dan alleen daders en slachtoffers. De verschillende rollen en hun invloed op het pestproces worden duidelijk uiteengezet evenals de gevolgen ervan. Zelfs buitenstaanders, die niet actief betrokken zijn bij het pesten, ondersteunen het pestproces. Het laatste deel van het boek behandelt alles over mogelijke interventies. Om het probleemgedrag te verlagen en/of competenties van leerlingen te verhogen, kunnen verschillende interventies op verschillende niveaus worden ingezet. Interventies kunnen gericht zijn op het promoten van positieve factoren, op preventie, behandeling of langdurige behandeling van en nazorg voor personen bij wie het probleem blijft voortduren. Een goede interventie moet aan verschillende voor- waarden voldoen. Opvallend genoeg zijn nog slechts weinig interventies onderzocht op hun effectiviteit. ‘Pesten op school’ beschrijft helder bij elke interventie wat het doel ervan is, wat de doelgroep is, op welke theorie de interventie gebaseerd is en wat de inhoud, effecten en resultaten ervan zijn. PRIMA en KiVa zijn voorbeelden van schoolbrede interventieprogramma’s die ook in Nederland zijn geïntroduceerd en waarmee in Noorwegen en Finland veel  wordt gewerkt. Op klasniveau kunnen programma’s als Taakspel, PAD, Kanjertraining en Friendly ATTAC ingezet worden. Ook Mediation is een methode om in te zetten bij specifieke pestproblemen in de klas. Ten slotte zijn er ook interventies gericht op leerlingen of hun ouders. Tot deze interventies behoren de programma’s Plezier op School, Minder Boos en Opstandig, Alles Kidzzz en Zelfcontrole op School. Hierbij richten de laatste drie programma’s zich op kinderen met gedragsproblemen, die ook pesten: de daders. Hoewel alle onderzoeken naar pesten en de effectiviteit van interventies nog lang niet zijn afgerond, wordt pesten op school inmiddels gelukkig wel gezien als een serieus probleem. Dit boek is een aanrader voor eenieder die professioneel hiermee te maken heeft. Het geeft een zeer compleet beeld van alle achtergronden, onderzoeken, interventies en literatuur op dit gebied. Op wetenschappelijke wijze worden alle onderwerpen uitgebreid behandeld. De onderzoeken en cijfers die geciteerd worden, maken enkele hoofdstukken wat lastiger leesbaar. Dit wordt echter weer gecompenseerd door een korte heldere samenvatting per hoofdstuk. Al met al een zeer compleet en lezenswaardig boek over pesten op school. Linda Bergstra – loopbaancoach bij ReOrient Loopbaancoaching
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper