logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|37

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 september 2017 - Strategisch HRM - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 11 december 2017 - Onderwijsleiderschap van de toekomst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2018 - Governance - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 juni 2018 - Academische Opleidingsschool - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 september 2018 - Advies 10 december 2018 - Professionaliteit van leraren Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Onderzoekscultuur in school en de rol van de schoolleider (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘ONDERZOEKSCULTUUR IN SCHOOL EN DE ROL VAN DE SCHOOLLEIDER’ (juni 2018) Verwaarloosd verleden, Pieter Leenheer Op zoek naar evidentie, Roger Standaert Het starten van een werkplaats onderwijsonderzoek, Pieter Leenheer en Gea Spaans De koepelstichting in het onderwijs, Jochem Streefkerk en Frans Hoogendijk Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw Onderzoek Boeken Buitenland Focus op Introductie: Onderzoekscultuur in school en de rol van de schoolleider, Anje Ros, Linda van den Bergh en Ria Timmermans Onderzoekscultuur in school, Anje Ros, Linda van den Bergh en Ria Timmermans Werken aan de onderzoekscultuur, Anje Ros, Linda van den Bergh en Ria Timmermans Feedbackfunctie en dialoogfunctie in de werkgroepen, Anje Ros, Linda van den Bergh en Ria Timmermans Onderzoekende houding van leraren, Anje Ros, Linda van den Bergh en Ria Timmermans Gebruik van literatuur, Anje Ros, Linda van den Bergh en Ria Timmermans De rol van besturen bij het bevorderen van een onderzoekscultuur, Anje Ros, Linda van den Bergh en Ria Timmermans Redactioneel In onderwijskringen lopen de gemoederen gemakkelijk hoog op. Voor- of tegenstanders van een bepaalde methode of (een) vernieuwing staan al gauw tegenover elkaar: dit kan niets worden of het kan nooit werken. Tot een goede dialoog komt het zelden: daarvoor zijn de verwijten die over en weer gaan te heftig. Vooral op de sociale media gaat het er weinig genuanceerd aan toe: andersdenkenden worden verketterd, de eigen mening wordt als zaligmakend gezien. De geschiedenis van het onderwijs, waarover Pieter Leenheer in dit nummer beschouwt naar aanleiding het recente boek van Piet de Rooy daarover, staat vol van onderwijscontroverses. Een zo’n controverse ontstond destijds rond het onderzoek dat werd gedaan naar de kenmerken van de effectieve school. Toen duidelijk werd dat scholen met vergelijkbare populaties kunnen verschillen in leerlingresultaten, zetten onderzoekers de zoektocht in naar factoren waarmee die verschillen konden worden verklaard. Die zogenaamde effectieve-scholenbeweging nam een grote vlucht, in bepaalde wetenschappelijke kringen werd de gevolgde onderzoeksmethodiek die op natuurwetenschappelijke leest was geschoeid, heilig verklaard. Tegelijkertijd was er een groeiende groep onderwijsmensen die er niets van moest hebben: de nadruk op meetbaarheid en effectiviteit zou ten koste gaan van vernieuwing en ook niet passen bij de pedagogische setting van scholen. De ironie wil dat er behoorlijk wat valt af te dingen op de uitkomsten van de effectieve-scholenbeweging, zoals Roger Standaert in zijn artikel Op zoek naar evidentie in dit nummer van DNM laat zien. Aanleiding voor dat artikel is het boek Educational effectiveness and ineffectiveness van Jaap Scheerens (2016), toch jarenlang een internationaal boegbeeld van de effectieve-scholenbeweging. Na lezing ervan concludeert Standaert dat er geen vaste recepten zijn, in weerwil van wat de effectieve-scholenonderzoekers destijds beweerden: wat wel of niet werkt hangt in hoge mate af van de specifieke context. Die conclusie betekent niet dat er geen onderzoek nodig is, maar dat er onderzoek in specifieke contexten nodig is, bij voorkeur door wetenschappers en leraren samen. De werkplaatsen onderwijsonderzoek, waarover Gea Spaans en Pieter Leenheer in dit nummer berichten, zijn in dit verband een veelbelovend initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-Raad. Mede dankzij diezelfde NRO vond in de afgelopen jaren Kennisbenutting in Onderzoekende Scholen plaats, een project gericht op het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in scholen. Ook in dit project werd het in de eigen schoolcontext doen van onderzoek c.q. van onderzoeksmatig werken ondersteund. In het focusdeel krijgen Anje Ros, Linda van de Berg en Ria Timmersmans volop de gelegenheid om dit mooie project uitvoerig te belichten. Ze gaan niet alleen in op de opbrengsten, maar bieden ook praktijkvoorbeelden en voorbeelden van instrumenten die in dat project zijn ontwikkeld. Daarmee biedt het focusdeel voldoende handvatten om in de eigen context te onderzoeken wat werkt en op die manier weg te blijven van weinig vruchtbare controverses.
  5,95
  lees meer

  Verwaarloosd verleden

  Piet de Rooys onlangs verschenen Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland vormde voor Pieter Leenheer aanleiding tot een beschouwing over het nut van onderwijsgeschiedenis voor leraren en leraren-in-opleiding.
  1,95
  lees meer

  Waar(de) voor het geld

  In de Tweede Kamer loopt een discussie over de financiering van het funderend onderwijs. In dat kader nam ik maart deel aan een rondetafelgesprek, georganiseerd door de Vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Drie zaken vielen mij op.
  1,95
  lees meer

  De Heilige Graal achterna?

  Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw zetten onderzoekers binnen de effectieve- schoolbeweging massaal in op het zoeken naar verbanden tussen beïnvloedende factoren en schoolresultaten. Heeft dit de Heilige Graal opgeleverd waarnaar zij op zoek waren? Roger Standaert beschrijft de geschiedenis van de effectieveschoolbeweging, die hij afsluit met een aantal reserves van Jaap Scheerens, een van de pioniers van die beweging.
  1,95
  lees meer

  Presencing

  Een lichte confrontatie… In de voorbespreking van een bijeenkomst met een groot aantal teamleiders van verschillende scholen zond een van de schoolleiders signalen uit dat het flauwekul was om zo’n bijeenkomst te willen. Op mijn vraag wat hem zo dwarszat, antwoordde hij dat het voldoende was dat hij in het laatste jaar tot aan zijn pensionering elke maand salaris ontving. Wetend dat “the succes of an intervention depends on the interior condition of the intervenor” (O’Brien) was ik benieuwd hoe de andere teamleiders in het proces zouden zitten. Gelukkig werd mijn optimisme beloond: zij stonden ervoor open en toonden belangstelling.
  Gratis
  lees meer

  Het starten van een werkplaats onderwijsonderzoek

  In september 2016 startten op initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-Raad een drietal werkplaatsen onderwijsonderzoek, in de veronderstelling dat die een goede bedding vormen voor de koppeling van onderwijsonderzoek en -praktijk. Met vertegenwoordigers van een daarvan – POINT, Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent – blikten Pieter Leenheer en Gea Spaans vanuit verschillende perspectieven terug op de start en de eerste ervaringen.
  1,95
  lees meer

  Onderzoek Onderzoekscultuur in school en de rol van de schoolleider

  In deze rubriek: - Invoering van de nieuwe examenprogramma’s in het vmbo - Het mbo telt de oudste leraren - Is het lerarentekort typisch Nederlands? - Leervaardigheden in het voortgezet onderwijs
  Gratis
  lees meer

  Boeken thema Onderzoekscultuur in school en de rol van de schoolleider

  In deze rubriek: - Leven is geen lichte kost - Transformatie van de schoolcultuur
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Positief Leiderschap

  Datum: 30 november 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »