logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|26

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 11 maart 2014 - VMBO - Deze eerste uitgave is voor iedereen gratis beschikbaar! 10 juni 2014 - Praktijkgericht onderzoek - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 september 2014 - MBO - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 3 december 2014 - Leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 februari 2015 - Vakmanschap leraren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 mei 2015 - Wijsheid en leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 16 september 2015 - Het werk van Gert Biesta - Deze uitgave is al verschenen, download! 3 december 2015 - Ontwikkelingen in het MBO - Deze uitgave is al verschenen, download! 23 februari 2016 - Raakvlakken tussen po en vo - Deze uitgave is al verschenen, download! 6 juni 2016 - Opleiden van leraren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 september 2016 - Passend onderwijs - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 12 december 2016 - Gepersonaliseerd leren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief 25 september 2017 - De school – een professionele arbeidsorganisatie 11 december 2017 - Het opleiden van nieuwe schoolleiders Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Gepersonaliseerd onderwijs (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘GEPERSONALISEERD ONDERWIJS’ (december 2016) Interne dialogen van innovatieve schoolleiders, Danielle Verschuren Strategisch HRM in het onderwijs, Peter Leisink, Eva Knies, Karen Oostvogel en Jasper Aalbers Op zoek naar lerende organisaties, Pieter Leenheer Professionele leergemeenschappen van ervaren docenten, Rutger van Sande Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw…Groeimindset Onderzoek Boeken Focus op… Introductie: gepersonaliseerd onderwijs, Klaas Pit Gepersonaliseerd onderwijs. Een benadering vanuit twee perspectieven, Klaas Pit Leren van de leerlabs, Noud Cornelissen en Milan van Manen Meer maatwerk mogelijk maken in het vmbo, Geesje van Slochteren Aan de slag met onderwijsontwikkeling, Noud Cornelissen Portret 1: Het Stedelijk in Zutphen Portret 2: Ds Pierson College in Den Bosch Portret 3: Farel College in Amersfoort Portret 4: Tabor College locatie d’Ampte in Hoorn Redactioneel Onderwijs2032, ooit mede ingestoken ter meerdere eer en glorie van de staatssecretaris, is inmiddels een flinke nagel aan zijn politieke doodskist. De zogenaamde verdiepingsfase - een politiek handigheidje om de kikkers nog enigszins in de kruiwagen te houden - heeft geresulteerd in een advies van de Onderwijscoöperatie - sinds kort zonder BON - dat het proces van curriculumvernieuwing van onderop moet worden ingericht. De sectorraden mogen dan wel staan te juichen dat er breed draagvlak is voor curriculumvernieuwing, de weg die de Onderwijscoöperatie nu voorstaat, is principieel zo’n andere, dat je haast zou concluderen dat Onderwijs2032 morsdood is. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? In de eerste plaats was de start natuurlijk bijzonder ondoordacht: wat haal je je op de hals als je met behulp van sociale media een landelijk debat wilt entameren over onderwijs? Paul Schnabel mocht vervolgens met zijn platform proberen het proces nog enigszins in goede banen te leiden. Gezien de ongunstige vertreksituatie heeft hij er nog best iets aardigs van weten te maken: het advies op hoofdlijnen had prima als vertrekpunt kunnen dienen. Maar ondertussen waren de tegenkrachten gemobiliseerd en kreeg het proces een heel andere wending. Het ging allang niet meer over de inhoud, maar over zeggenschap: wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen in het onderwijs? Op het moment dat de tegengeluiden ook in de Kamer doordrongen en de staatssecretaris gedwongen werd een verdiepingsfase in te lassen, kon je al zien aankomen: hij is de regie kwijt. Niettemin, bezinning op het curriculum is broodnodig. En de Onderwijscoöperatie ontkent dat ook niet. Haar terechte punt is dat Onderwijs2032 niet het zoveelste concept mag zijn dat over het veld wordt uitgerold, maar veeleer een startpunt voor de dialoog van onderop. Dat betekent dat het niet zou moeten gaan over zeggenschap, maar over leiderschap. Niet het hiërarchische leiderschap, maar gedeeld leiderschap, dat scholen helpt de lerende organisatie te worden waarin de professionele dialoog de vanzelfsprekende basis vormt. Het is een thema dat in het magazinedeel van deze DNM eens te meer ruime aandacht krijgt, met de artikelen van Daniëlle Verschuren over innovatieve schoolleiders, Rutger van der Sande over professionele leergemeenschappen en Pieter Leenheer over lerende organisaties.
  5,95
  lees meer

  Interne dialogen van innovatieve schoolleiders

  In haar promotieonderzoek in 2013 bracht Danielle Verschuren de denkprocessen van zeven innovatieve schoolleiders in beeld. Uit het onderzoek bleek dat de innovatieve schoolleiders veelvuldig en bewust innerlijke dialogen voeren. Eind 2015 zocht ze een aantal weer op en sprak met hen over ontwikkelingen en dilemma’s in hun persoonlijk leiderschap.
  1,95
  lees meer

  Strategisch HRM in het onderwijs

  Er is volop aandacht voor strategisch HRM in het onderwijs, maar waar staat dat concept voor? Wat hebben schoolbesturen, schoolleiders en medewerkers er aan? Draagt het bij aan beter onderwijs en tevreden medewerkers? In dit artikel gaat hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap Peter Leisink in op deze vragen, met medewerking van zijn collega Eva Knies en van Karen Oostvogel en Jasper Aalbers van de VO-raad.
  1,95
  lees meer

  I have a dream

  Begin november was ik voor een congres in Atlanta, een stad in de zuidelijke staat Georgia. Omdat Martin Luther King hier is geboren als (klein)zoon van predikanten in de Ebenezer Baptist Church, ben ik naar de Martin Luther King National Historic Site gegaan, waar je onder andere de Ebenezer Baptist Church, het graf van King en zijn vrouw, en een klein museum kunt bezoeken.
  1,95
  lees meer

  Onderwijsonderzoek en onderzoekscultuur

  ‘Wat scholen (nog) missen’ (DNM 3.3) bevatte een weergave van een panelgesprek over de nog altijd wat moeizame relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijs. In dat artikel opperde Pieter Leenheer dat het probleem wel eens meer aan de kant van de scholen en docenten kan zitten, omdat scholen geen lerende organisaties zijn. In dit vervolgartikel gaat Leenheer dieper in op de vraag wat nu eigenlijk een lerende organisatie is en waarom het zo lastig is er eentje te worden.
  1,95
  lees meer

  Groeimindset

  In de afgelopen maanden heb ik op een school veel lessen bijgewoond van docenten in (voor)examenklassen havo en vwo. Docenten en schoolleiding willen het niveau van het onderwijs verhogen, want de resultaten zijn per vak te verschillend en gemiddeld onder de maat. Terzijde: elke leidinggevende zou wat mij betreft een belangrijk deel van zijn tijd moeten invullen met lesbezoek en het nabespreken ervan, maar de waan van de dag maakt dat dit slechts mondjesmaat gebeurt. In mijn vrijgestelde positie van externe projectleider kijk ik vooral naar de interactie tussen docent en klas: hoe reageren leerlingen, hoe zitten ze erbij, zijn ze betrokken, denken ze echt na of is de aandacht snel weg? Steeds is de vraag: wat doet de docent waardoor de leerlingen het geobserveerde gedrag vertonen?
  Gratis
  lees meer

  Professionele leergemeenschappen van ervaren docenten

  Een professionele leergemeenschap (plg) is een platform dat leraren in staat stelt tijdelijk uit de hectiek van de eigen onderwijspraktijk te stappen en met enige afstand en samen met collega’s te reflecteren op die praktijk. Het lectoraat Bètadidactiek van Fontys Lerarenopleiding Tilburg heeft in samenwerking met de Zeeuwse academische opleidingsschool (ZAOS) een aantal plg’s ingericht. Rutger van de Sande beschrijft de werkwijze die de betrokkenen gaandeweg hebben ontwikkeld.
  1,95
  lees meer

  Motivatie van docenten voor professionalisering

  Professionele autonomie is niet de grootste trigger voor docenten om te professionaliseren. Dat kan geconcludeerd worden uit de dissertatie van Joost Jansen in de Wal. Volgens hem zijn veel docenten in het voortgezet onderwijs niet erg voor professioneel leren gemotiveerd. Ook neemt hun leermotivatie in de loop der jaren af.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Floreren

  Datum: 8 juni 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »