logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|31

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 11 maart 2014 - VMBO - Deze eerste uitgave is voor iedereen gratis beschikbaar! 10 juni 2014 - Praktijkgericht onderzoek - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 september 2014 - MBO - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 3 december 2014 - Leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 februari 2015 - Vakmanschap leraren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 mei 2015 - Wijsheid en leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 16 september 2015 - Het werk van Gert Biesta - Deze uitgave is al verschenen, download! 3 december 2015 - Ontwikkelingen in het MBO - Deze uitgave is al verschenen, download! 23 februari 2016 - Raakvlakken tussen po en vo - Deze uitgave is al verschenen, download! 6 juni 2016 - Opleiden van leraren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 september 2016 - Passend onderwijs - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 12 december 2016 - Gepersonaliseerd leren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 september 2017 - Strategisch HRM - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 11 december 2017 - Het opleiden van nieuwe schoolleiders 5 maart 2018 - Governance 4 juni 2018 - Staalkaart van de onderwijsinnovaties 24 september 2018 - Professionaliteit van leraren 10 december 2018 - Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Strategisch HRM (volledige uitgave, 18 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘STRATEGISCH HRM’ (september 2017) De morele dimensie van leiderschap, Robert Mentink Burgerschapsonderwijs in het mbo, Chris Holman Op zoek naar een eigen gezicht voor het havo, Pieter Leenheer en Henny Morshuis Professioneel statuut en medezeggenschap, Reinier Mudde Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw... Onderzoek Boeken Focus op... Introductie: over de grenzen, Gerritjan van Luin, Floor Eizema, Lisanne van der Kruis, Pieter Leenheer en Jonah Opsteen  Shrm: een mooie maar lastige opdracht, Gerritjan van Luin en Pieter Leenheer Hrm en de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept – praktijkverhaal, Martijn Laman De opleidingsschool als shrm-middel – praktijkverhaal, Marijke Nijboer De invloed van teamgericht hrm op teamleeractiviteiten van docenten, Machiel Bouwmans en Piety Runhaar Het richten van hrm-beleid op schooldoelen – praktijkverhaal, Marijke Nijboer Hybride docenten bieden kansen voor de schoolorganisatie, Kees van der Velden en Marius Bilkes Personeelsbeleid: een olievlek die zich langzaam verspreidt – praktijkverhaal, Dian van Erp en Harm van Gerven Hoe ZeeProf strategische professionalisering stimuleert en faciliteert – praktijkverhaal, Martijn Laman Bewegen naar een professionele schoolorganisatie – nabeschouwing, Peter Leisink en Jonah Opsteen Redactioneel “We leven in een tijdperk waarin leiderschap op basis van command & control steeds meer plaatsmaakt voor leiderschap vanuit vertrouwen en verbinding.” Aldus Robert Mentink in het openingsartikel over moreel leiderschap. Het is een beetje een sweeping statement, maar als het gaat om de richting waarin het leiderschap zich ontwikkelt, dan zal Mentink wel gelijk hebben; bovendien is het op zijn minst een aansprekend perspectief. Waar staat het onderwijs in die beweging? Kenmerkt het leiderschap in scholen zich door vertrouwen en verbinding, of geven macht en positie nogal altijd de doorslag? Een actuele vraag, omdat in scholen voor po, vo en mbo besturen met leraren afspraken moeten maken over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. Deze wettelijke verplichting is een onderdeel van het wetsvoorstel over het lerarenregister, dat sinds deze zomer van kracht is. De uitleg op de site van de Onderwijscoöperatie maakt duidelijk dat het allemaal best ingewikkeld is: “Het betekent dat je als leraar van je bestuur en schoolleiding voldoende zeggenschap over de invulling van je werk moet krijgen om dit goed te kunnen doen, binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van je school. Op school maak je afspraken over de afstemming van deze professionele ruimte van jou en je collega’s en het schoolbeleid. […] Je schoolbestuur blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, voor het functioneren van de school en voor het personeelsbeleid. Met de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister is het schoolbestuur nu verplicht om bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid rekening te houden met de basisprincipes van goed leraarschap die onderdeel zijn van een professionele standaard van leraren en met leraren afspraken te maken om ieders verantwoordelijkheid goed te regelen.” Hoe kom je binnen de school tot afspraken over de zeggenschap? Adviesbureaus en belangenorganisaties zullen scholen ongetwijfeld te hulp schieten. Vast nuttig, maar weinig duurzaam als de onderliggende vraag niet expliciet aan de orde komt: vertrouwen wij elkaar? Hoe kijken we als bestuur naar leraren: zien we hen als te managen productiefactoren, of als hoogwaardige professionals die de ruimte moeten krijgen? Die vraag is ook aan de orde bij de vormgeving van strategisch human resources management (shrm), een thema dat de laatste jaren volop in de belangstelling staat van schoolleiders en -bestuurders. Daar waar binnen integraal personeelsbeleid, in de jaren ’90 voorloper van shrm, leraren vooral werden gezien als te managen productiefactoren, wordt binnen shrm erkend hoe belangrijk het is dat leraren over professionele ruimte beschikken. Daarmee ligt er een mooie verbinding tussen het focusdeel, dat in zijn geheel is gewijd aan (de praktijk van) shrm en het hierboven al genoemde artikel van Mentink in het magazinedeel over moreel leiderschap en het artikel van Reinier Mudde over de verhouding tussen zeggenschap en medezeggenschap.
  5,95
  lees meer

  De morele dimensie van leiderschap

  Leiders kunnen de morele dimensie van hun leiderschap invullen door zich te positioneren als de moraalridder binnen hun organisatie. Robert Mentink neemt afstand van die invulling en pleit daarentegen voor de leider als filosoof, die regelmatig en systematisch met medewerkers onderzoekt of de organisatie nog deugt.
  1,95
  lees meer

  Burgerschap en sociale ongelijkheid

  Met burgerschapsvorming in het onderwijs is iets vreemds aan de hand. Dat blijkt bijvoorbeeld uit ons onderzoek naar sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs (Waslander e.a., 2017). We onderzochten hoe in vo en mbo sturing van burgerschapsvorming vorm krijgt, van ministerie tot en met leraren via alle lagen daartussen.
  1,95
  lees meer

  Burgerschapsonderwijs in het mbo

  Actuele gebeurtenissen zorgen ervoor dat er bij beleidsmakers en in de politiek een roep is naar meer burgerschap in het onderwijs. Maar wat is burgerschap? Wat betekent dit voor het onderwijs en welke taak ligt er? Chris Holman bespreekt een aantal dilemma’s waarmee leidinggevenden en beleidsmakers te maken krijgen bij het agenderen van burgerschapsvorming.
  1,95
  lees meer

  Schrijfvaardigheid

  Kunt u een betere leidinggevende worden door beter te leren schrijven? Wonderlijk dat ik me na zoveel columns over managementvaardigheden realiseer dat ik nog nooit heb geschreven over schrijfvaardigheid. Is dat eigenlijk wel een managementvaardigheid? Ja natuurlijk, schrijven is net als rekenen een basisvaardigheid, ook voor leidinggevenden. De afgelopen jaren heb ik een schrijversopleiding gevolgd, niet om een betere leidinggevende te worden, maar wel om beter te leren schrijven. Ik heb een halve meter aan boeken gelezen over schrijven, met heel veel plezier overigens. Toch leg ik al die mooie boeken hier even terzijde en focus ik op mijn eigen ervaring.
  Gratis
  lees meer

  Op zoek naar een eigen gezicht voor het havo

  Al langer proberen havo-scholen iets te doen aan de motivatieproblematiek in met name het vierde leerjaar. Bijvoorbeeld door het onderwijs beter te laten aansluiten bij specifieke kenmerken van havoleerlingen en het nadrukkelijker te verbinden met het hbo, zodat het minder een afgeleide van het atheneum wordt. Met een aantal scholen maakten Leenheer en Morshuis de stand van het havo-land op.
  1,95
  lees meer

  Onderzoek Strategisch HRM

  In deze rubriek: - Onderwijskwaliteit - Moreel gedrag als groepsnorm - Bergbeklimmen in het onderwijs
  Gratis
  lees meer

  Professioneel statuut en medezeggenschap

  In het professioneel statuut moet op schoolniveau worden beschreven hoe de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. Het schoolbestuur is wettelijk verplicht dit statuut in overleg met de leraren op te stellen. Hoe verhoudt dit nieuwe fenomeen zich tot de medezeggenschap? Welke scenario’s zijn denkbaar als het gaat om de afbakening van zeggenschap en medezeggenschap? Reinier Mudde verkent hoe een verbinding tussen beide vormen van participatie kan worden gemaakt.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Positieve Gezondheid

  Datum: 1 december 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »