logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|35

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 september 2017 - Strategisch HRM - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 11 december 2017 - Onderwijsleiderschap van de toekomst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2018 - Governance - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 juni 2018 - Academische Opleidingsschool 24 september 2018 - Advies 10 december 2018 - Professionaliteit van leraren Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Governance (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘GOVERNANCE’ (maart 2018) Onderwijs om het onderwijs, Jan Bransen Voor gedegen verhalen heeft de krant niet altijd tijd: Beknopte geschiedenis van de onderwijsjournalistiek, Pieter Leenheer Verbinden en uitdagen: Secure Base Leiderschap in het onderwijs, Marnix Reijmerink en Jakob van Wielink Eenvormig of veelvormig? De toekomst van vakmanschap in Nederland, Anneke Westerhuis en Hester Smulders Teacher leaders strijden voor zichtbaarheid: De ervaring van de rol van teacher leader, Marjolijn Peltenburg, Jos Castelijns, Jeannette Geldens en Wenckje Jongstra Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw Onderzoek Boeken Buitenland FOCUS OP... Introductie: Toezicht houden in het onderwijs, Gerritjan van Luin, Pieter Leenheer, Hartger Wassink en Willem Elsendoorn De theorie: - Perspectieven op intern toezicht: Op zoek naar houvast, Hartger Wassink - Het publieke belang van onderwijs: Is er een knop om aan te draaien? Renée van   Schoonhoven - Boekrecensies, Gerritjan van Luin De praktijk: - Bestuurders over toezicht(houders): Met blote voeten op een kiezelpad, Gerritjan van Luin, Pieter Leenheer en Willem Elsendoorn - Toezichthouders over toezicht in het onderwijs: Toezicht als Januskop, Gerritjan van Luin, Pieter Leenheer en Willem Elsendoorn - Column: Toezicht, Jeanette Noordij Toezicht op toezicht: Het onderwijs verandert en het externe toezicht verandert mee: In gesprek met strategisch inspecteur Vic van den Broek d’Obrenan, Willem Elsenboom en Pieter Leenheer Een blik van buitenaf: - Toezicht in het middenveld: De rvt in onderwijs, zorg en volkshuisvesting, Gerdien Bikker-Trouwborst, Arno Geurtsen, Jajo Hellinga, Esther Spetter en Goos Minderman - Liever meer eenvoud en meer echte autonomie: Het relatieve belang van bestuursorganen, Roger Standaert Epiloog, Hartger Wassink, Gerritjan van Luin, Pieter Leenheer en Willem Elsendoorn Redactioneel Bij het opmaken van dit nummer bleek dat er te veel kopij was. Daardoor sneuvelde onder meer de bespreking die Gerritjan van Luin maakte van Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk. Ervan uitgaande dat dit boek, dat is samengesteld door Joep Berding, nog wel een tijdje relevant blijft, is het op zich geen probleem dat de bespreking doorschuift naar het volgende nummer. Maar jammer is het wel, omdat Van Luin een onderdeel van het gedachtegoed van Arendt aanhaalt, wat prachtig aansluit bij het artikel van Jan Bransen, waarmee we deze editie van DNM openen. Het gaat om het onderscheid dat Arendt maakt tussen de drie domeinen van het menselijk leven: arbeiden (biologisch voortbestaan), werken (het maken van dingen) en handelen (de ontmoeting en het gesprek). De stelling is dat onder invloed van markt en bureaucratie publieke professies zoals die van leraar, meer ‘werken’ dan ‘handelen’ zijn geworden. De nadruk op ‘werken’ c.q. op het realiseren van meetbare resultaten heeft geleid tot verschraling: alleen wat kan worden gemeten – toetsresultaten, slagingspercentages, rendement – lijkt nog te worden gewaardeerd. Die tendens stuit nogal wat mensen in en rond het onderwijs tegen de borst, getuige veelgehoorde uitlatingen in de trant van “onderwijs draait om meer dan alleen meetbare, cognitieve prestaties”. Het wijdverbreide gevoel dat het in het onderwijs niet alleen om ‘werken’ gaat, maar ook om ‘handelen’ en dat dat ‘handelen’ onder invloed van de hang naar resultaatgerichtheid onder druk staat, kan een verklaring vormen voor de populariteit van het werk van Gert Biesta. Naast het doeldomein kwalificatie – een relatief ‘hard’ domein waar gemakkelijk kan worden gemeten – onderscheidt hij de veel ‘softere’ domeinen socialisatie en subjectivering of persoonsvorming. Met de introductie van die drie domeinen geeft Biesta een begrippenkader aan al die mensen die vinden dat onderwijs meer is dan leerlingen meetbare kwalificaties bijbrengen, maar dat het bijvoorbeeld ook bijdraagt aan de persoonsvorming van leerlingen. Dat laatste is zonder meer waar, maar ook niet zonder risico. Want van vinden dat onderwijs bijdraagt aan persoonsvorming van leerlingen, naar vinden dat onderwijs moet bijdragen aan persoonsvorming is maar een kleine stap. Voor je het weet worden er ook meetbare doelen voor persoonsvorming vastgelegd, en is ook dat deel van het onderwijs ‘werken’ geworden, in plaats van ‘handelen’. Gelukkig is er dan Jan Bransen, die in het openingsartikel een lans breekt voor onderwijs om het onderwijs zelf. Een stevig artikel, maar ook zo’n verademing!
  5,95
  lees meer

  Onderwijs om het onderwijs

  Het ligt voor de hand om over de kwaliteit van goed onderwijs na te denken in termen van de doelen die met dat onderwijs gediend worden. Er schuilt iets sympathieks in deze opvatting, maar ook iets onbehaaglijks. Want zo’n opvatting kan een al te instrumentele interpretatie van de waarde van onderwijs aanwakkeren. Jan Bransen doet een voorstel om hieraan te ontsnappen om zo te kunnen nadenken over de kwaliteit van goed onderwijs om het onderwijs zelf.
  1,95
  lees meer

  Digitalisering en de professionaliteit van leraren

  We kunnen nog lang niet bevroeden welke impact digitalisering zal hebben, maar het is evident dat het alle facetten van ons leven raakt. Van consumeren tot communiceren, van vervoeren tot verzorgen, en van wonen tot werken. Bij digitalisering en onderwijs gaat het meestal over didactiek en het curriculum. Hoe kunnen digitale leermiddelen effectief worden ingezet? Welke digitale vaardigheden hebben leerlingen later nodig? Hoe kan digitale geletterdheid worden ontwikkeld? Op deze onderwijskundige terreinen wordt al vele jaren onderzoek gedaan. Het is echter ook duidelijk dat de betekenis van digitalisering voor het onderwijs veel verder gaat dan een ict-infrastructuur op school en het gebruik van tablets en smartboards in de les.
  1,95
  lees meer

  Voor gedegen verhalen heeft de krant niet altijd tijd

  Een high-trustsector zoals het onderwijs is gebaat bij kritische en degelijke journalistieke beschouwing. Dit is echter geen vanzelfsprekende zaak meer, zoals Pieter Leenheer laat zien in deze zeer beknopte geschiedenis van de Nederlandse onderwijsjournalistiek.
  1,95
  lees meer

  Mildheid

  In een interim-functie vertelde ik aan een collegaschoolleider dat een van mijn teamleiders een uitdagende nieuwe baan had gevonden. Hij vroeg me welke teamleiders ik nu nog overhad en ik gaf hem de namen. “O, die”, reageerde hij, “daar ga je de oorlog ook niet mee winnen.” Ik was een beetje verbouwereerd door dat snelle oordeel want ik was helemaal niet ontevreden over mijn teamleiders.
  Gratis
  lees meer

  Verbinden en uitdagen

  We verbinden ons met anderen op manieren die gekleurd zijn door hoe we ons hechtten aan onze ouders en andere belangrijke mensen en hechtingsfiguren in ons leven. Zicht krijgen hierop helpt om een ‘secure base’ voor jezelf en voor anderen te worden. Het gedachtegoed van secure bases en de Transitiecirkel vormt een uitdagend venster voor leiderschapsontwikkeling.
  1,95
  lees meer

  Onderzoek thema Governance

  In deze rubriek: - Het belang van vertrouwen in de relatie tussen de docent en de school - Wat vinden leraren van het sociale-mediagebruik van leerlingen? - Waarom gaat het zo traag met de invoering van passend onderwijs?
  Gratis
  lees meer

  Boeken thema Governance

  In deze rubriek: - Een goed plan blijft onaf - Onderwijs 3.0
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Moed

  Datum: 31 mei 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »