logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Integriteit (volledige uitgave, 18 artikelen)

INHOUD THEMA 'INTEGRITEIT' (maart 2010) Van je fouten kun je leren? Ad Maas Hoe integer ben jij als coach? Francine ten Hoedt Over integriteit van de tweede orde, Arnold Lokhorst en Erna Harthoorn Een kwestie van bewustzijn, Annelies van Vianen en Olga Voskuijl Brullen van de leeuw, Josha Zwaan Voortaan haatte ik Gerritsen, Chris Rooijakkers Positieve boegbeelden en weerbare werknemers, Margot Meijer PRAKTIJK Én gewoon getrouwd én homoseksueel? Wilfred Ploeg Fuzzy goals, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies Interview met Hans Tijssen Integriteit bij een echtscheiding, Jocelyn Weimar Onsportief. Casus met vier visies METHODIEKEN De adem als spiegel en instrument, Regine Herbig Process Communication Model®, Patricia Antersijn Het lichaam raadplegen NLP Master Practitioner, Margo van Aken ACTUALITEITEN Waar ging het mis? Ilse Engwirda Interview met Stephen M.R. Covey Nieuwsberichten, promoties en relevante kennisgeving Boeken en spellen voor u gelezen en gespeeld Reacties op voorgaande thema uitgave: verbinding Voorwoord Hoera, twee zusjes! Net als bij een geboorte voelt het nog een beetje onwennig, maar ook heel erg leuk. In maart van dit jaar heeft het Tijdschrift voor Coaching twee zusjes erbij gekregen! Counselling Magazine en LoopbaanVisie. Uitgeverij Kloosterhof heeft nu drie vakbladen op het gebied van begeleidingskunde onder haar hoede. Samen met Frank van der Mijn (hoofdredacteur LoopbaanVisie), Christine Beenhakker (hoofdredacteur Counselling Magazine) en alle betrokken redacties willen we het verschil tussen deze begeleidingsvormen in de tijdschriften duidelijk naar voren laten komen om zo aanvullende, inspirerende vakbladen te maken. De eerste brainstormsessies zijn achter de rug en langzaam krijgt elk tijdschrift steeds meer haar eigen gezicht. Willen jullie de nieuwelingen eens bekijken, bezoek dan de websites en vraag een gratis proefnummer aan via www.counsellingmagazine.nl of www.loopbaan-visie.nl. Deze keer besteedt het TvC aandacht aan het thema integriteit. Een begrip dat na wat onderzoek niet zo eenduidig blijkt te zijn. Wat in de ene cultuur heel integer is, is in een andere cultuur not done! Het TvC ging voor jullie op pad om uit te zoeken hoe integer coaches zijn. We mochten een kijkje nemen in de (geanonimiseerde) klachten die binnen zijn gekomen bij de NOBCO. Waar overschreden coaches de gedragscode? Waar ging het mis? Dit lezen jullie bij Issue. Hoogleraar Annelies van Vianen en universitair docent Olga Voskuijl schetsen in hun artikel de complexiteit van dit thema en concluderen dat integriteit een kwestie is van bewust keuzes maken. De teamcoaches Arnold Lockhorst en Erna Harthoorn, maken in hun artikel onderscheid tussen integriteit van de eerste en van de tweede orde ofwel een oppervlakte- en een dieptecontract. Zij pleiten voor diepgaande zelfkennis om integriteit van de tweede orde bij teamcoaching te versterken. Verder wijst Stephen Covey Jr. ons heel toepasselijk op het belang van vertrouwen en doet Jocelyn Weimar uit de doeken hoe je integer kunt scheiden. Het samenstellen van dit themanummer leert dat integriteit een begrip is met vele invalshoeken en dat het nogal wat haken en ogen kent. Volledige integriteit is misschien wel niet mogelijk. Mijn conclusie is dat integriteit te maken heeft met zo betrouwbaar en transparant mogelijk zijn naar de ander, maar ook trouw blijven aan jezelf. Janet Rienties, hoofdredacteur Reageren? redactie@tvc.nl

€ 6,95

Verbinding (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA ´VERBINDING´ (december 2009) De zoektocht naar een horizontale verbinding, redactie Alles is er al, Petra de Bruijn Geen authenticiteit zonder verbondenheid, Hanneke Elich Coachen en managen vanuit universele principes, Stephen R. Covey Verbinden van specialisten, Laurens Baas Commitment in organisaties, Vincie van Gils PRAKTIJK Integrale procesbegeleiding van groepen, Wim Goossens Fitness, Josha Zwaan Verbinden in de transculturele ruimte, Irene Zwaan, Kitlyn Tjin A Djie Verbindend leiderschap, Harrie Aardema Verbindende rechtspraak, Alexander F. de Savornin Lohman It‘s lonely at the top. Casus met vier visies Contextuele coaching, Marianne Thans METHODIEKEN Dynamische Oordeelsvorming®, Martin van den Broek, Ruud Spaargaren Relatiespel, Peter Gerrickens Groepsontwikkeling inzetten bij leerproces, Corrie Horrel OF-OF: exploreren of herkaderen? Conflict: it’s a part of life, Sjonnie Vagevuur ACTUALITEITEN WereldCoach, Interview met voorzitter Jeroen Koopen T-maatjes Recensies Forum We voelen ons verbonden Afgelopen vijf jaar heeft het Tijdschrift voor Coaching een flinke ontwikkeling doorgemaakt. We hebben hard gewerkt om inhoud, vormgeving en kwaliteit af te stemmen op uw wensen als lezer. Deze inspanning werpt haar vruchten af. Uit het veld horen we steeds meer tevreden geluiden. Onze inspanningen hebben er zelfs toe geleid dat onze uitgeverij Kloosterhof twee gerelateerde vakbladen gaat uitgeven: LoopbaanVise, onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessional en Counselling Magazine. En wie weet wat volgt! Onze uitgever blijkt een goede gelegenheid te bieden aan verschillende disciplines van de begeleidingskunde om samen te komen en een verbinding aan te gaan. Drie vaktijdschriften bij één uitgever geeft ons de kans om de verschillen en overeenkomsten tussen de drie disciplines helder neer te zetten. Omdat deze bladen nauw verbonden met elkaar zullen zijn, ontstaan straks drie specialistische vakbladen die complementair zijn. Vanuit verbinding en samenwerking willen wij het brede veld van begeleidingskunde op een zinvolle manier van dienst zijn. In dit themanummer komt het belang en de diversiteit van verbindingen aan de orde. Uiteraard gaan we in op de vraag hoe je in goede verbinding kunt staan met jezelf. Want authenticiteit is waardevol. Maar de mens bestaat niet alleen en is een sociaal wezen. De verbinding met de ander; het kunnen geven of delen, geeft juist betekenis aan je leven. We gaan in op de verbinding tussen coach en werkgever, manager en werknemer, en werknemer en organisatie. Daarnaast bieden we deze keer ook verrassende artikelen over hoe je verschillende culturen kunt verbinden vanuit een transculturele ruimte en over hoe de rechtspraak kan bijdragen aan een duurzame samenleving. En we brengen een praktisch gericht verhaal over hoe inter-disciplinaire samenwerking synergie voortbrengt in de gezondheidszorg. December, een maand waarin veel mensen terugblikken op afgelopen jaar. Ze maken de balans op om een plan te maken voor de komende periode. Dit is een moment waarop verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden worden. Ik wens u hierbij veel inzicht en wijsheid. De redactie en alle medewerkers van het Tijdschrift voor Coaching wensen u fijne feestdagen en alle goeds in het komend jaar! Janet Rienties, hoofdredacteur

€ 6,95

Creativiteit (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA 'CREATIVITEIT' (september 2009) De coach als scheppend professional, Frank van der Mijn Creativiteit, Ad Maas Wees vindingrijk! interview Marieke Nijmanting Prinses Rozenhart, Anne-Kee Deelen Spelen moet! Siebelien Felix Marijke van der Heijden PRAKTIJK Alternatief voor juridisch steekspel Ik werk dus ik besta, Femke Lakerveld Een leidinggevende moet dienstbaar zijn, interview Hay Freriks Laat je verrassen, Ingrid Appels Talking stick, Arjeh Mesquita Geen dromen maar daden METHODIEKEN De onlogische weg van A naar Alles, interview Sjra Puts Metaprofiel Analyse, Jantina Prins Een krachtige leeromgeving, Gorry Cleven Meerdere ervaringskanalen gebruiken Zinvol mierenneuken! René Dagevos Voorwaarden voor een duurzame conflictoplossing, Friedrich Glasl ACTUALITEITEN De Da Vinci Code voor het Creatieproces, interview Marinus Knoope Crisis en coaching, Jan Pompe T-maatjes Recensies Forum Waarheid zit meer in het proces dan in het resultaat (The little book on Living, J. Krishnamurti) Ruim vijf jaar geleden vatte uitgever Eric het plan op om een vakblad voor coaches uit te gaan geven. Met een enorme dosis enthousiasme, vertrouwen en doorzettingsvermogen heeft hij, met hulp van vele anderen, het Tijdschrift voor Coaching tot stand gebracht. Als ik Eric vraag wat er belangrijk is geweest bij het tot stand brengen van dit tijdschrift geeft hij een hele mooie toevoeging: “Als je iets wil creëren is het belangrijk om de kansen die je krijgt te zien en te grijpen.” Het resultaat is dat precies vijf jaar geleden het TvC voor de eerste keer op de deurmat viel. Het eerste lustrum is een feit! Bij het verzamelen van de artikelen voor deze uitgave ontdekte ik een aantal interessante inzichten over creativiteit. Creatief zijn en creatieve methodieken gebruiken zijn twee verschillende dingen. Je hoeft niet kunstzinnig te zijn om creatieve technieken te gebruiken, aldus Marieke Nijmanting. Creatieve technieken kunnen heel succesvol zijn om via een zijdeurtje bij coachees binnen te komen om er zo erachter te komen wat hun wensen of drijfveren zijn. Dit werkt vaak goed bij mensen die niet zo talig zijn ingesteld of als je op diepere lagen komt waar taal tekort schiet. In enkele artikelen wordt ingegaan op wat creativiteit eigenlijk is. Kun je iets heel nieuws creëren? Hoe? Is het een combineren van bestaande concepten om zo tot iets nieuws te komen? Of is creëren juist stil en oordeelloos zijn en luisteren naar wat er opborrelt vanuit je bron? Tevens leest u in deze uitgave een unieke bijdrage van de creatie-expert Marinus Knoope, die een tipje van de sluier oplicht van zijn nieuwe boek. Hij borduurt voort op de Creatiespiraal en stelt dat bepaalde (zowel positieve als negatieve!) emoties horen bij een bepaalde fase in het creatieproces en hieraan juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren! Creativiteit staat tegenwoordig hoog in het vaandel en lijkt haast een ‘must’. Daarom wil ik tot slot wijzen op een prachtige, oude Hindoeïstische wijsheid die ons redactielid Frank van der Mijn beschrijft in het visiestuk. Volgens deze wijsheid bestaan er drie krachten bij een creatieproces die voortdurend met elkaar in wisselwerking staan en die even belangrijk zijn: creëren, behouden en vernietigen. Het ene kan niet ontstaan of vergaan zonder het andere. Aan scheppen gaat vernietigen vooraf en behoud is even belangrijk als verwoesten. Een hele opluchting voor de minder kunstzinnigen onder ons! Janet Rienties, hoofdredacteur

€ 6,95

Context (volledige uitgave, 18 artikelen)

INHOUD THEMA 'CONTEXT' (juni 2009) Coachen zonder context is onmogelijk, Annette Man-Mul en Alex Engel De geschiedenis herschreven, Francine ten Hoedt Soto ajam of kippensoep, Marlies van der Linden De confrontatie als meetingpoint, Annette Man-Mul Faalfactoren en valkuilen bij het coachen van medewerkers, Carolien de Monchy   PRAKTIJK Alles draait in wezen om loyaliteit, Annette Man-Mul en Herbert te Velthuis Kracht van de coachee, Marjo Korrel Wim Schreuders, DWI, Theo van Mulken Versnelling van teams aan de top, Pleuntje van Meer Steun en toeverlaat, Mirjam Diatlowicki, Jens van der Heide, José Mark, Martijn Meima METHODIEKEN Emotional Freedom Techniques, Gabriëlle Rutten en Yvonne Toeset De kracht van wandelcoaching, Judith Zadoks Sociale Netwerkstrategieën, Marian Sijben & Riny Moonen Leerstand creëren, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout en Rinies Merkies Weg met die PowerPoint!, Mariëlle Daemen  ACTUALITEITEN Coachen is samenwerken, Frank van der Mijn en Theo van Mulken Inzicht in het rendement van coaching, Willeke Lankamp, Hidde Santman T-maatjes Recensies Lezerscolumn Forum De kracht van de context De Dag van de Coach is net achter de rug. Het was wederom een zeer inspirerende dag waar (nieuwe) kennis werd gedeeld. Met veel energie en enthousiasme onthulde Ben Tiggelaar op deze dag enkele geheimen voor effectieve coaching. Zo vertelde hij dat maar liefst 30 % van het effect van therapie (en dit geldt wellicht ook voor coaching…) afhangt van de relatie tussen de coach en de coachee. Over context gesproken! Dat de context van invloed is, is een open deur. Maar hoe groot die invloed is, wordt misschien wel onderschat. In dit nummer hebben we de context vanuit verschillende standpunten benaderd. Van macro naar microniveau. We zijn begonnen om coaching vanuit landelijk perspectief te bekijken. Wat is het meetbare effect van coaching? Levert het de organisatie c.q. samenleving iets op? Op het volgende niveau kijken we naar coaching binnen een organisatie. Wat zijn valkuilen voor coaching als je de organisatie beschouwt als een sociaal systeem? Waar moet je als coach voor hoeden? Tot slot komt op microniveau de relatie tussen coach en coachee aan bod in het prachtige artikel van Marjo Korrel. Welke relationele aspecten hebben invloed op het coachingstraject? En wat is er binnen de relatie nodig om de coachee in zijn eigen kracht te laten staan? Annette Man-Mul rondt af met een weerspiegeling van de impasse die coaching kan veroorzaken binnen de coach zelf. Bij coaching wordt de context vaak benaderd als een proleem of lastig gegeven. Wat mij echter meer aanspreekt is de benadering dat je de omgeving ook kunt zien als een hulpbron. Sociale Netwerkstrategieën is daar een goed voorbeeld van. Bij deze methode worden problemen opgelost juist met behulp van het sociale netwerk, zonder ingrijpen van een coach! Deze visie deelt Martijn Aslander, die op zijn eigen, unieke wijze de Dag van de Coach afsloot. Ook hij ziet het sociale en digitale netwerk als een hulpbron met oneindig veel mogelijkheden. Hij pleit ervoor dat mensen meer (digitaal) met elkaar in contact treden. Ergens in je netwerk of in dat van een van je contacten zit iemand die jouw probleem kan oplossen. Martijn heeft zelfs zijn eigen loon afgeschaft en laat de beloning voor een dienst volledig over aan de ander. Om op deze manier te werken of te leven vergt veel moed om vaste kaders los te laten en een grenzeloos vertrouwen in de medemens. Het is vooral deze moed en dit vertrouwen dat ik zo waardeer in deze positieve, hoopgevende benaderingen van de sociale context. Janet Rienties, hoofdredacteur

€ 6,95

Ont-moeten (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA ONT-MOETEN (maart 2009) Moeten we wat met ontmoeten? Francine ten Hoedt, Marijke Lingsma Lanterfanten, Jeanne van Asseldonk Van moeten word je alleen maar moe, Jan Bommerez Gaan ont-moeten en beoordelen wel samen? Marijke Beukema Net(anders)werken, Jacques Giesbertz Ont-moeten, Alex Engel PRAKTIJK Managers wil is wet, Paola Pisu De kracht van ontmoetingen, Jens Pas Bevrijding van de geest, Alex Engel Achterliggende verslaving, Nick Gill Uit balans, Diny van den Bout, Mensenwerk, Erica Risiglione, Ramon van Bergem Patent op goud, Ton Verheijen METHODIEKEN Veranderen leer je niet van een coach, Ilse Engwirda R.A.P.P.®, Harry Rump Zorgvuldig confronteren, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies TA coaching, Anne de Graaf, Sandra Wilson Provocatief coachen en improvisatie, Bert van Dijk ACTUALITEITEN Waardering brengt leven voort, Frank van der Mijn Veel coaches zijn gefocust op status of geld, Herbert te Velthuis T-maatjes Recensies Forum (Ont)moet, juist nu! Voor u ligt alweer het eerste nummer van het Tijdschrift voor Coaching van 2009. Een bijzonder jaar, omdat het dit jaar 5 jaar geleden is dat het Tijdschrift voor Coaching voor het eerst verscheen. We vieren in september ons eerste lustrum! Daarmee hebben we ons bestaansrecht bewezen en dat in deze onzekere tijden. Er heerst een crisis die leidt tot onzekerheid over de toekomst. Dit werkt angst en stress in de hand bij medewerkers en ondernemers. Werk aan de winkel dus voor coaches (en hun coachees!). Wat betekent dit voor de toekomst van coaches? Hoe zal deze economische malaise de inzet van coaches en het vak beïnvloeden? Het zal zeker veranderingen teweeg brengen in de ‘coachingswereld’, een wereldje dat sowieso al in beweging is. Onzekerheid kan mensen flexibel maken en dwingt om los te laten, te ont-moeten. Mensen worden creatiever in het vinden van oplossingen en nemen zelf de teugels weer in handen. Dit zijn voorwaarden om tot inzicht te komen en om soms moeilijke stappen te zetten. Voorwaarden die gewenst zijn voor een succesvol coachingstraject. Er zijn nu dus juíst omstandigheden die maken dat er nieuwe kansen en mogelijkheden komen voor zowel coaches als coachees! Sommige coachingsbureaus profiteren al van het economisch zware weer. Men bemerkt de laatste maanden vanuit de kant van de ondernemers duidelijk een toenemende vraag naar een sparring partner. Sociale netwerken, zoals MySpace en LinkedIn zien de aantallen bezoekers zelfs stijgen dankzij de economische malaise. Deze netwerken worden steeds populairder, omdat mensen op deze manier kunnen lobbyen voor een opdracht of baan. Er zitten echter nog meer voordelen aan netwerken en aan het ontmoeten van mensen. In het artikel Net(anders)werken wordt uit de doeken gedaan wat netwerken allemaal op kan leveren, hoe coaches netwerken en worden aanknopingspunten gegeven om effectiever te netwerken. Uit een enquête gehouden onder de lezers van onze nieuwsbrief blijkt dat coaches nog heel wat kunnen leren! Verder komt in dit themanummer - hoe toepasselijk in deze tijd! - uitgebreid aan bod hoe belangrijk het is om los te laten en te ont–moeten om werkelijk in contact te komen met jezelf, de ander en misschien zelfs wel het goddelijke. Mijn conclusie: heb moed, niets moet, ontmoet en grijp de kansen en mogelijkheden die zich voordoen!  

€ 6,95

Bewustzijn (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'BEWUSTZIJN' (december 2008) Visie: Het onbewuste als basis voor een zinvolle ontmoeting, Frank van der Mijn & Ans Tros Achtergrond: Ons bewustzijn kent geen grenzen, Frank van der Mijn Lezerscolumn: Duurzaam reorganiseren, Pim Elfferich Achtergrond: Retraite en het ontwikkelen van bewustzijn, Tjeu van Knippenberg Supervisie: Herinneringen herschrijven, Marijke Beukema Achtergrond: Heel veel mensen leven in een comfort zone, Paul Bartels Redactioneel: bewust ZIJN, Francine ten Hoedt PRAKTIJK Onderwijs: Met een potentialtraject haal je eruit wat erin zit!, Margot Meijer & Theo van Mulken Anders bekeken: Wilde dieren hebben geen trauma, Cathelijne Wildervanck De manager als coach: Van Heilige Mis naar eigen missie, Annette Man-Mul Teamcoaching: Eén voor allen, Marc Grond En nu? Verandering doet leven? METHODIEKEN Ik zet in... Opstellingen en energie lezen, Nienke Binkhorst Geproefd: Loslaten en overgave, Emilie de Vries Conflictcoaching: Zoete vruchten plukken van conflicten, Arjette van Noort Werk in uitvoering: Niet sussen maar blussen, Paul Bartels Van hamer tot houvast: Reminders, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout & Rinus Merkies Overdenking: Kentering ACTUALITEITEN Praatstok en de veer: Onbewust denken, Paul Bartels & Ilse Engwirda Issue: Coaching kan zorgen voor een nieuw paradigma, Ilse Engwirda & Edmée Schalkx T-Maatjes Recensies Forum Bewustzijn In het laatste nummer van dit jaar besteden we aandacht aan het thema bewustzijn. Volgens ons zeer toepasselijk omdat de overgang naar een nieuw jaar altijd extra uitnodigt tot bezinning. Zo ook voor ons zeer gewaardeerde redactielid Ans Tros, directeur van de School voor Coaching. Zij heeft besloten om haar aandacht meer te richten op andere werkzaamheden. Ans was een inspirerende, hartelijke, stabiele en betrouwbare factor binnen de redactie, die goed de verschillende belangen van partijen kon overzien. Ans, hartelijk dank hiervoor! Al werkend aan het thema bewustzijn, werd voor ons steeds zichtbaarder hoe belangrijk het is om daarbij ook vooral het onbewuste te onderkennen. Om inzicht te krijgen in jezelf, om je bewust te worden van wie je werkelijk bent en wat je drijft, blijkt het kennen van onbewuste processen van essentieel belang te zijn. In dit themanummer presenteren we een greep uit wat er op dit moment over deze thematiek leeft in coachingsland. Ap Dijksterhuis heeft de rol van het onbewuste wetenschappelijk onderzocht. Deze rol blijkt enorm groot te zijn. Het onbewuste kan ongeveer elf miljoen bits per seconde verwerken en kan heel effectief ingezet worden bij complexe keuzes. Pim van Lommel spreekt over een allesomvattend of eindeloos bewustzijn. Hij stelt dat veel bepaald is en ieder zijn eigen weg heeft te gaan, ofwel zijn eigen antwoorden moet vinden. Wat kan dan de ware zin van coachen zijn? Hierop geeft Van Lommel een leerzaam antwoord. Naast een meer wetenschappelijke benadering van bewustzijn besteden we in deze uitgave ook aandacht aan hoe coaches het onbewuste kunnen betrekken in hun werk. We presenteren heel praktische methodieken die inzicht geven in onbewuste processen, zoals de Organic Score Card, Progressive Mental Alignment, het lezen van energie in bedrijven en de retraite. Tot slot wil ik nog melden dat de redactie zich ervan bewust is dat een online netwerk, waarbinnen coachprofessionals met elkaar kennis, ideeën en ervaringen kunnen delen, onmisbaar is. Daarom hebben we besloten om CoachWeb, een sociaal netwerk, op te zetten. Een netwerk waarvan coaches gratis gebruik kunnen maken via www.tvc.nl. Dit is een initiatief om coaches met elkaar te verbinden, het centrale thema voor 2009. Namens de redactie, de adviescommissie en alle mensen die meehelpen bij het tot stand komen van het TvC, wens ik u een gezond 2009 met volop bewustzijn en verbondenheid.

€ 6,95

Competenties (volledige uitgave, 21 artikelen)

INHOUD THEMA 'COMPETENTIES' (september 2008) Visie: Nieuwe energie van competenties, Ans Venselaar & Herbert te Velthuis Achtergrond: Competenties meten, Jan Schuitemaker & Wouter Schoonman Achtergrond: Onbewuste processen in loopbaanland, Wouter Reynaert Onderwijs: Ad Verbrugge: “Liever zakelijkheid dan coaching”, Theo van Mulken & Ilse Engwirda Praatstok en de veer: Cherie Carter-Scott, de eerste coach ter wereld, Rob Visser Redactioneel: Competenties, Francine ten Hoedt PRAKTIJK De manager als coach: Smart-Coachingsprofiel, Annette Man-Mul En nu? Kink in de kabel Teamcoaching: Collegiale coaching, Rosanne Zwart  Anders bekeken: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…, Sylvia Roosendaal Conflictcoaching: Ondernemer in een bureaucratie, Francine ten Hoedt METHODIEKEN Ik zet in... Methode op eigen benen, Gitty Scholten Lezerscolumn: Nieuw perspectief, Jeanne van Asseldonk Geproefd: Workshop Werkopstellingen, Gladys Nurmohamed Werk in uitvoering: Van of/of naar en/en, Stephen Steijger Overdenking: De Sluiers Van hamer tot houvast: Kwetsbare momenten, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout & Rinus Merkies ACTUALITEITEN Issue: Dag van de coach 2008, Rob Visser Achtergrond: Preventieve coaching op de werkvloer, Saskia van Rijnswou Supervisie: Supervisie en professionaliteit, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout & Rinus Merkies Achtergrond: Normatieve professionalisering, Frank van der Mijn T-Maatjes Recensies Forum Verenigingsnieuws Competenties: een zegen of achterhaald? Tijdens een redactievergadering waren we thema’s aan het inventariseren voor deze septemberuitgave van Tijdschrift voor Coaching. Dat verliep in alle gemoedelijkheid. Tot opeens het begrip competenties viel. We veerden allemaal op, hierover hadden we onze mening klaar. En om nu te zeggen dat de meningen overeenkwamen? Bepaald niet. Wat heb ik zoal aan reacties horen langskomen? “Handig voor het bedrijfsleven”, “Veel toegepast in het onderwijs”, “Dat is toch allang achterhaald. Wat is het alternatief?”, “De maatschappij vraagt erom”, “Weg met competenties!” We hadden hier duidelijk een onderwerp bij de kop. Als er binnen onze redactie al zo verschillend over gedacht wordt, wat roept dit thema dan wel niet op onder onze lezers? Kortom: reden genoeg om het veelgebruikte, omstreden begrip competenties uit te diepen en op zoek te gaan naar de huidige stand van zaken. Het visiestuk van de redactie verbindt competenties onlosmakelijk met talent en passie. Hoe ziet die verbinding er uit en welke mogelijkheden voor coaching biedt dit nieuwe perspectief dat ook recht doet aan het individu? We gaan hierop door met een artikel over wat er verder nog speelt dan alleen voldoen aan competenties bij een succesvolle loopbaanontwikkeling. En om vast te stellen of iemand over bepaalde competenties beschikt die belangrijk zijn voor de loopbaan, is meten noodzakelijk. We doen uit de doeken hoe dat in zijn werk gaat. Verder worden competenties bekeken vanuit het bedrijfsleven en de zorg. Hoe krijg je het als organisatie voor elkaar om in deze stormachtige tijden medewerkers vanuit een eenduidige missie en visie gemotiveerd te laten groeien en zich te ontwikkelen, met behoud van hun oorspronkelijke vakbezieling? Een HRM-manager van Stichting Kinderopvang Amersfoort vertelt hoe zij dat realiseert met competentiemanagement. Uiteraard komen er ook tegenstanders van het competentiedenken aan het woord. Zo plaatsen we een fel betoog tegen competentiegericht leren in het onderwijs. En tot slot aandacht voor de competenties van de coach zelf. Hoe competent bent u? Wat zijn de belangrijkste competenties van een coach volgens de oermoeder van coaching, Cherie Carter Scott? Ik ben benieuwd of u na het lezen van deze uitgave van Tijdschrift voor Coaching nog steeds dezelfde mening bent toegedaan over competenties.

€ 6,95

Ondernemen (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'ONDERNEMEN' (juni 2008) Conflictcoaching: De scheidingsmakelaar, Francine ten Hoedt Visie: Ondernemen en overnemen in balans, Ans Tros & Theo van Mulken Redactioneel: Maak van ondernemen een sport, Alex Engel Achtergrond: Zakelijk zichtbaar als coach, Mirjam Wiersma Onderwijs: Eigen zaak op school, Aveline Dijkman Achtergrond: Belofte maakt schuld, Charissa Freese Achtergrond: Zoekt niet en gij zult vinden, Monique van Gorkum Lezerscolumn: Geen trucjes, Jacqueline de Weerd PRAKTIJK Anders bekeken: Blijf zelf happy, Onno C. Hamburger Werk in uitvoering: Help de mensheid, maak meer omzet, William Potgieter En nu? Grenzen Teamcoaching: De wet van de verminderde meeropbrengst, Marijke Lingsma & Charis Sideris De manager als coach: Het geheim van de 3F-Formule, Alex Engel METHODIEKEN Ik zet in... Coaching met viool, Saskia van Rijnswou De proeverij: De meester (h)erkent het potentieel Geproefd: Logosynthese, Renske van Berkel Van hamer tot houvast: “Onaf” afronden, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout & Rinus Merkies Overdenking: Mysterie ACTUALITEITEN Praatstok en de veer: Deepak Chopra over de ziel van leiderschap, Ton Verheijen Issue: Wat voor een coach bent u?, Karen Walthuis Supervisie: Werelden van verschil of verwantschap, Louis van Kessel T-Maatjes Recensies Forum Verenigingsnieuws Ondernemen Wat zijn we trots: steeds meer mensen lezen ons tijdschrift, de website wordt goed bezocht en we gingen samenwerken met NOBCO, Stichting Coach!, LVSB, VAC en ICF. En daar bovenop was de Dag van de Coach al twee maanden van tevoren uitverkocht. Wat is het geheim van dit schijnbaar moeiteloze succes, vroegen we ons af. Hoe kun je (als coach) succesvolondernemen en misschien nog wel belangrijker: hoe kun je ervoor zorgen dat je gelukkig blijft met je werk?Deze vragen prikkelden ons tot het maken van dit themanummer over ondernemen. Succesvol ondernemen is enerzijds gebaseerd op kennis en kunde. Karin Walthuis ontwikkelde een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd model van zes coachhoudingen dat een prima hulpmiddel blijkt om de persoonlijke kennis en kunde van de coach te vergroten. Daarnaast is het belangrijk te weten waar je hart ligt en wat je drijft, jezogenoemde emotieven. Met deze kennis vergroot je je succes door open te staan voor waardevolle, schijnbaartoevallige vondsten ofwel serendipiteit. In het verslag over het seminar van Deepak Chopra doen we uit de doeken hoe je je emotionele intelligentie kunt vergroten en hoe je zelfs een ‘zielenprofiel’ kunt opstellen. Vanuit weer een andere invalshoek dagen Theo van Mulken en Ans Tros in hun visiestuk de ondernemer uit de juiste balans te vinden tussen overnemen en loslaten om zo te komen tot een derde weg: medeverantwoordelijkheid. De succesvolle, Belgische schoenenmagnaat Torfs onthult hoe hij coaching inzet om zijn medewerkers zo ver te krijgen.Uiteraard geeft het Tijdschrift voor Coaching je praktische tips over hoe je jezelf goed in de markt kunt zetten. Daarbij pleit William Potgieter ervoor om dit vooral niet te bescheiden te doen. Iedereen en dus ook elke coach heeft het collectief immers iets unieks te bieden. Succes betekent uiteraard pas echt iets als je ook gelukkig bent in je werk. En dat geluk komt niet vanzelf. Ons stuk over positieve psychologie beschrijft wat je kwetsbaar maakt als coach en hoe je plezier houdt in je werk. En als je niet voor vervelende verrassingen in je werk wilt staan, lees dan vooral ons artikel over het psychologisch contract.

€ 6,95

Gezondheid (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA 'GEZONDHEID' (maart 2008) ​Visie: Gij zult genieten!, Annette Man-Mul & Herbert te Velthuis Issue: Vitaal mens verandert makkelijker, Gerard van Vliet Redactioneel: Kiezen, Ans Tros Teamcoaching: Pesten op het werk, Adrienne Hubert Achtergrond: Pijnbehandelaar in de rol van coach, Mario Geilen & Albère Köke Conflictcoaching: Neem eens de temperatuur van je conflict, Francine ten Hoedt Onderwijs: Groepsleerkrachten zijn zoekende, John Huijs & Annette Man-Mul Achtergrond: Wet verbetering Poortwachter, Katja Bosboom Lezerscolumn: Onbevangen blik, Sabine Meulenbeld PRAKTIJK Werk in uitvoering: De stem zegt alles, Madeleine Ingen Housz Anders bekijken: Wie begeleidt de predikant, Marieke Jellema & Ton de Gans En nu? Glashelder De manager als coach: Paul Verburgt, algemeen directeur ArboNed, Francine ten Hoedt METHODIEKEN Ik zet in... Grenzen zijn de ultieme hulpbron, Priscilla van Lierop Supervisie: Supervisie en intervisie in de geneeskunde, Chris Rietmeijer De proeverij: Werkopstellingen Geproefd: Leven en liefhebben vanuit je kern, Maarten van Zutphen Van hamer tot houvast: Leerstijlen, Fer van den Boomen, Marcel Hoornhout & Rinus Markies Overdenking: De waarde van wat niet tastbaar is ACTUALITEITEN Praatstok en de veer: John Whitmore, Alex Engel, Ilse Engwirda & Pieter Rotteveel T-Maatjes Recensies Forum Gezondheid Het NTvC is gezond en groeit volop! Dit blijkt wel uit het feit dat we in een tijdsbestek van drie en een half jaar gegroeidzijn naar meer dan vijfduizend abonnees. Een samenwerkingsverband met de LVSB is verder aangehaald en we zijngestart met een samenwerking met de recent opgerichte Vlaamse Associatie voor Coaching (VAC). Ook zijn er gesprekken met de NFBK, NVO2 en de NOLOC. Deze nieuwe ontwikkelingen vragen om aanpassingen en een daarvan is een verandering van onze naam: het NederlandsTijdschrift voor Coaching (NTvC) wordt vanaf nu Tijdschrift voor Coaching (TvC), een visieblad voor professioneelbegeleiden. Een andere naam betekent voor ons dat we ook de vormgeving hebben aangepast, wat je vooral zultterugzien in de details. Een ander initiatief dat is ontstaan uit onze groei, is het organiseren van de Dag van de Coach, een uniek gebeuren datveel van onze lezers een uitstekende kans biedt te netwerken, workshops te volgen, en de bevlogen Ben Tiggelaar teontmoeten. Meer dan 180 reacties hebben we mogen ontvangen op onze oproep om voor deze dag een workshopaan te bieden. Deze betrokkenheid en het enthousiasme hebben ons aangenaam verrast. Hiervoor onze dank! In dit themanummer bekijken we gezondheid vanuit verschillende invalshoeken. We denken op de eerste plaats aangezondheid voor de coachee. Gerard van Vliet doet uit de doeken welke factoren maken dat een coachee zich vitaalvoelt en dus open staat voor veranderingen. Vanzelf komt dan de vraag naar boven wat ziek maakt. Pesten op de werkvloeris hiervan een treurig en helaas tamelijk vaak voorkomend voorbeeld. En met welke (juridische) aspecten dienteen coach rekening te houden bij verzuim, re-integratie en preventie? Paul Verburgt, directeur van ArboNed beschrijft op verrassende wijze wat hij inzet om zowel mens als organisatiegezond te maken en houden.Sir John Withmore gaat een stap verder en stelt dat coaching misschien wel de enige manier is om de wereldproblemenop te lossen. Het biedt de mogelijkheid om leiders naar een hoger bewustzijnsniveau te brengen. Tot slot komt in dit themanummer ook de zorg voor de coach zelf aan bod. In het visiestuk vanuit de redactie legt AnnetteMan-Mul uit dat het er in elke relatie, dus ook een coachingsrelatie, niet om gaat om de ander gelukkig te maken,maar dat jij gelukkig bent met die ander. Dan pas kun je als coach werkelijk ruimte scheppen voor de ander.Dus coaches, met andere woorden: gij zult genieten! Dit is ook wat wij jullie toewensen bij het lezen van deze uitgave.

€ 6,95

Spiritualiteit & zingeving (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'SPIRITUALITEIT & ZINGEVING' (december 2007) Spiritualiteit als basis voor liefdevol vakmanschap, Frank van der Mijn, Ans Tros Issue: De spirituele kracht van de coach, Paul de Blot SJ Redactioneel: Ontmoeten, Herbert te Velthuis Conflictcoaching: Geloven in zingeving? Francine ten Hoedt Overdenking: Knerpend inzicht, Rens van Loon Achtergrond: Servant leadership, Francine ten Hoedt Achtergrond: Coaching als betaalde liefde, Frank van der Mijn Achtergrond: De zin van generaties, Aart C. Bontekoning Lezerscolumn: De zin van de onbeantwoorde vraag, Godfried IJsseling PRAKTIJK Werk in uitvoering: Existentieel biografisch onderzoek, Hanneke Elich Anders bekeken: Bouwen op vertrouwen, Loes Helwegen,  Janet Rienties De manager als coach: Engbert Breuker, Gabriëlle Kuijer Teamcoaching: Van droom naar daad, Martin Buursen En nu? Reiken naar de maan? Sabine Meulenbeld, Hans Tibben, Monique van Berkel, Arnold Veenhoff METHODIEKEN Ik zet in… Psychosynthese en imaginatie, Jan Taal De proeverij… Dieptecoaching, …geproefd: De manager als coach, Sari van Poelje Van hamer tot houvast: ‘Formule’-zinnen, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies ACTUALITEITEN Achtergrond: Op weg naar nieuwe ordening, Adriaan Hoogendijk Praatstok en de veer: De levenshouding van Daniel Ofman, Ilse Engwirda Onderwijs: Geluk en stress bij ler(ar)en, Corma Ruijgrok T-Maatjes: Actualiteiten, boekrecensies Forum Niets heeft betekenis… ... als de betekenis die je eraan geeft. Deze woorden blijven door mijn hoofd spoken als ik door de artikelen blader van deze uitgave van het NTvC over zingeving. Waarschijnlijk zoekt iedereen, bewust of onbewust, naar iets wat zin geeft aan het leven. Diep in ons hart hebben we de behoefte aan zingeving en om vrij te zijn om te kunnen doen wat we graag willen. Deze zoektocht naar zingeving lijkt ‘hot’ voor zowel de coachee als de coach. Dit blijkt wel uit de namen van veel coachingbureaus. Even googlen levert op: De Mentale Smederij, …voor de verandering, Bridge Coaching, Diamant Coaching, Wake-up Company, Vogelvrij, ZoekenderWijs, Ynnergy, De Droomfabriek, Insight or Out, De Dromenvanger, enzovoorts. Al deze namen refereren aan het in gang zetten van een bewustwordingsproces bij mensen, een weg naar de kern of innerlijke vrijheid. Een weg naar de betekenis die jij aan je bestaan wil geven. Of zoals Daniel Ofman verwoord in De praatstok en de veer: “Het leven heeft geen zin, maar je geeft het zin.” Coaches geven op allerlei manieren ‘zin’ aan werk en leven. Dit kan door praktische methodieken in te zetten als het existentieel biografi sch onderzoek of gebruik te maken van psychosynthese. Leiders kunnen werknemers helpen om leiderschap over zichzelf te nemen door middel van de principes van servant leadership. Interessant om te lezen is dat iedere generatie met haar bepaalde karakteristieken, op zich, al bijdraagt aan de evolutie van een organisatie. Het vergt nogal wat van de coach om met dergelijke diepgaande vraagstukken om te gaan. De Blot beschrijft dat de spirituele kracht van de coach ligt in het aanspreken van de coachee op de diepste bestaanservaring door te communiceren op zijnsniveau. Dan begint de taal van de stilte te spreken. Het is de zogenaamde silence language die zorgt voor de overdracht van de silent knowledge. Frank van der Mijn en Ans Tros beschrijven namens de redactie in de nieuwe visierubriek, dat een coach hiervoor in contact dient te staan met lichaam en geest en dat er een overgave dient te zijn aan het innerlijke weten of niet weten. Dit is een leerproces waarin een coach zichzelf moet omarmen en dan zal, als bij toeval, de coach klanten krijgen die zijn eigen ontwikkeling weerspiegelen. In het begin van dit jaar hebben we als redactie erover nagedacht hoe we meer diepgang kunnen geven aan dit blad. Door themagericht te werken hebben we hier een mooie aanzet voor gemaakt. Ook met de vernieuwde website is weer een verdiepingsslag gemaakt. Net als bij de mens blijft dit een continu ontwikkelingsproces, waar we met plezier in 2008 mee doorgaan. Wij, de redactie en de leden van de adviescommissie, wensen jullie een gezond en inspirerend 2008. Maak er wat moois van! Janet Rienties, Hoofdredacteur Loes Helwegen, Bladmanager

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper