logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|133|134|135|...|546

Congresverslag

Essence of Leadership 2013 “The succes of an intervention depends on the interior condition of the intervener.” William O’Brien, former CEO of the Hanover Insurance company Het was op donderdag 18 april dat we verwelkomd werden bij De Baak in Driebergen door Jos Rovers en Thom Schouten van Het Eerste Huis. Zo’n 400 deelnemers kwamen naar deze dag om gezamenlijk stil te staan bij The Essence of Leadership. Otto Scharmer en Alan Seale waren de gastsprekers op deze dag. Volgens Otto Scharmer staan we ten opzichte van de problemen die nu om aandacht vragen, met elkaar veelal in de overlevingsstand: vechten, vluchten of zelfs bevriezen. Dit laatste benoemde hij als ‘collective paralysis’. Binnen organisaties waar zoveel belangen heersen, waar individualiteit in veel gevallen nog altijd voor de gezamenlijkheid gaat, waar de markt hoge eisen stelt, wordt door veel leiders een kloof ervaren tussen de resultaten die bereikt worden en de – zinvolle en zingevende – resultaten die nodig zijn. Leiders ervaren weinig bewegingsvrijheid en veel druk en komen vanuit die beleving vaak in zo’n overlevingsstand terecht. De neiging is dan om zich af te sluiten van de omgeving en te reageren vanuit oude ingesleten patronen. Ook de andere lagen in organisaties worden hierdoor sterk beïnvloed. Hierdoor vernauwt het collectieve vermogen om goed waar te nemen en wordt werkelijke innovatie geblokkeerd. Het effect daarvan is weinig verbinding met betrokkenen binnen en buiten de organisatie, veel ad hoc besluitvorming en symptoomoplossingen. Het voorbeeld dat organisaties ons bieden als systeem, speelt ook op individueel niveau. Het is van belang dat we ons steeds weer opnieuw verbinden met de vrije ruimte in onszelf om de wereld vanuit openheid tegemoet te treden. Op die manier vergroten we de kans om de wijsheid die in het hier en nu nog ‘verborgen’ is waar te nemen en te benutten. Connecting to the now is the gateway to new possibilities Scharmer sprak over de kloven die ontstaan zijn tussen de realiteit waarin we werken en leven en onze idealen en beelden van ‘essentie’. Hij benoemde achtereenvolgens de Ecologische Kloof tussen onszelf en de natuur, de Sociale Kloof tussen onszelf en de ander(en) en de Zingevende Kloof tussen wat we doen en wie we (willen) zijn. Met de gevolgen van deze verschillen worden we dagelijks geconfronteerd. De effecten zichtbaar in de manier waarop we met de aarde omgaan, de verschillen tussen mensen op het gebied van welvaart, invloed en zeggenschap, de verschillen tussen gericht zijn op ‘willen hebben’ en op ‘willen bijdragen’. Deze verschillen zijn de motor voor velen om op een werkelijk creatieve en innovatieve manier verbindingen/relaties te (leren) herstellen. Ze bekrachtigen de noodzaak van werkelijke veranderingen. Veel van deze veranderingen zijn al gaande, maar kunnen meer manifest worden als we daar ook ruimte voor gaan creëren. Het is van belang dat we ruimte creëren in onszelf, door te vertragen en naar binnen te keren voordat we ons op buiten richten. Daardoor leren we echt te luisteren en kunnen we de wijsheid die er IS ook ontdekken. Often a problem is not to be solved. often it is a message to be listened to Alan Seale vroeg ons te focussen op een actueel probleem. Wat gebeurt er fysiek en in je geest als je je voorstelt dat je je tegen dit probleem verzet, weerstand en tegenstand levert? En wat gebeurt er als je je openstelt voor dit probleem, er contact mee zoekt en verbinding mee maakt? In zijn presentatie sloot hij naadloos aan bij een van de quotes van Otto Scharmer: “Co-creation is a journey and the most important one is our inner journey.” Seale benadrukte de grote invloed van de manier waarop we ons tot problemen verhouden, van de relatie die we aangaan met wat we moeilijk vinden. Start from the vertical, it will show you what to do in the horizontal We kunnen in coaching het ‘dramaniveau’ overstijgen en de keuzemogelijkheden verder onderzoeken die voor de coachee in ’n probleem verscholen liggen. Hoe wil je zijn in deze fase in je leven waarin je geconfronteerd wordt met dit probleem? Hoe wil je je als persoon, als mens, verhouden tot dit probleem? Welke keuzes kun je hierin maken? We zouden ook nog voorbij het probleem kunnen kijken en onderzoeken welke kansen, welk potentieel, hier liggen. Wat wil hier gebeuren? Welke lessen worden hier in mijn leven aangeboden? Wat vraagt dit probleem van mij om verder te ontwikkelen? Het effect is dat coachees dan kunnen ervaren dat zij geen slachtoffer van de situatie zijn, maar meer keuzemogelijkheden hebben in de manier waarop zij hiermee omgaan. En meer innerlijke vrijheid kan leiden tot meer en creatieve mogelijkheden om te handelen! Otto Scharmer senior lecturer aan het Massachusetts Institue of Technolgy en oprichter van het Presencing Institute. Auteur van meerdere boeken, onder andere ‘Theory U’. Alan Seale oprichter en directeur van het Center for Transformational Presence, coach, leraar en schrijver. Meer informatie: www.eerstehuis.nl Petra de Bruijn is redactielid van het Tijdschrift voor Coaching en coach bij de SchoolvoorCoaching. Marjo Korrel is redactielid van het Tijdschrift voor Coaching en initiator /senior trainercoach van Deïnthe Interventiekunde .
Gratis
lees meer

Week van een manager: Eveline O'Brien

Eveline O’Brien is ruim twee jaar Manager Operations bij PQR, een ICT-dienstverlener in De Meern. Na haar studie Cultuur, Organisatie & Communicatie aan de VU in Amsterdam is zij bij toeval het ICT-wereldje in gerold. Als freelance programma/projectmanager was zij vooral de brug tussen business en IT, en heeft zij met verschillende organisaties in diverse landen samengewerkt. Bij PQR is Eveline verantwoordelijk voor het goed functioneren van de delivery organisatie, waarbij zij de consultants, engineers en projectmanagers (65 mannen en 1 vrouw), onder haar hoede heeft.
Gratis
lees meer

Ik zet in… Coachen met focus op leren

Coachen heeft als opdracht om bij te dragen aan een bewustzijns-en leerproces van de gecoachte. De term ‘leren’ bedoelen we hier niet in de zin van ‘schools leren’ of uitsluitend cognitieve ontwikkeling, maar als proces dat tot duurzame mentale verandering leidt en zichtbaar wordt in iemands (professionele) gedrag. Om bewust te kunnen zien wat op het gebied van ‘leren’ tijdens een coaching of intervisie gebeurt moeten we het mentale leerproces enigszins kunnen waarnemen en monitoren. Welke denkstappen maakt de gecoachte? Hoe ontstaan er beelden met emoties? Op welk leerniveau zit de gecoachte en welk volgend niveau is een logisch vervolg?
1,95
lees meer

Bewogen leven

Niet denken, maar dansen. Niet praten, maar bewegen. Cliënten die vastzitten door rouw of een ander verlies, moeten letterlijk in beweging worden gebracht. Dat is de filosofie van bewegingstherapeuten Trude Cone en Patrice Kennedy van praktijk De Lachende Cactus. Door mensen te laten bewegen, kun je ze uitdagen en confronteren. Ze kunnen op die manier hun verlies fysiek ervaren en er vorm aan geven. Door bewegingsoefeningen ontdekken ze een nieuwe manier om zich te uiten. Cone en Kennedy weten waarover ze praten, ze zijn van huis uit professionele dansers. En ze hebben beiden persoonlijk ervaren hoe het is om op te krabbelen na een groot verlies.
1,95
lees meer

Hoogbegaafd talent

Zeer intelligent, scheppingsgericht, uiterst sensitief en snel schakelend: hoogbegaafden hebben een bijzondere combi van talenten waar ze de wereld mee kunnen veroveren. Toch komt een aantal van hen niet tot zijn recht, want het managen van zoveel talent vraagt zelfkennis en wijsheid. Regelmatig is er sprake van ‘ontsporing’ en ook kunnen hoogbegaafden last hebben van onjuiste of dubbele diagnoses en stigmatisering. Als coach kun je een belangrijke rol spelen in het begeleiden van deze mensen.
1,95
lees meer

Toekomst (volledige uitgave, 24 artikelen)

INHOUD THEMA 'TOEKOMST' (maart 2013) Bert Coenen overweegt de toekomst van coaching, Ad Maas I have a dream, Frank van der Mijn Saskia Teppema over het coachen van kanjers, Annette Man-Mul De mythe van het maakbare geluk, Ando Rokx Is er in de toekomst van coaching nog plek voor een olifant? Mediamap Klaar met coaching!, Nathalie Vrancken IK-ANDER Evenwicht tussen Vaardigheid en Waardigheid, Robert Haringsma Voorwaarden voor ervaringsleren scheppen, Fer van den Boomen Promotie of preventie, Roos Vonk Film en coaching, Belia van den Berg & Rozemarijn Dols Doet de persoon van de coach ertoe? Ad Maas ORGANISATIE Deel en geheel, Rudy Vandamme Edwin Steenvoorden, manager binnen Capgemini Leve de emotionele leider! Gerben van Kleef Strategisch coachen, Els Ackerman MAATSCHAPPIJ E-vaardig coachen, Hannelore Dekeyser, Niel Van Meeuwen & Harry Vos Coaching in een VUCA-world, Anje-Marijcke van Boxtel Een gesprek met Ad Verbrugge: Is een leraar een coach?, Ad Maas Carl Rogers, Jikke de Ruiter Empirisch onderzoek naar effectiviteit, Marilène Mineur Anderen dienen door te leiden, Inge Nuijten Onze weg tot systeemverandering, Robin Brouwer De afleiding van het nu, Petra de Bruijn VOORWOORD Een belangrijke levensles die ik heb geleerd door het verongelukken van mijn vader is dat de toekomst ineens kan veranderen. Je hebt het leven niet in de hand en tegenslag hoort erbij. Mijn vader werkte hard, genoot. Gepassioneerd ondernam hij dingen waaraan hij plezier beleefde en waarin hij geloofde. Soms zelfs tot ergernis van zijn omgeving. Dat mijn vader zo’n enthousiaste man was, die probeerde uit het leven te halen wat erin zat, verzacht voor mij het gemis. En ik realiseer me des te meer dat het leven zich NU afspeelt. We kunnen niet in de toekomst kijken, laat staan dat we de toekomst van coaching kunnen voorspellen. Wanneer we met de redactie en de adviesraad over dit thema praten, blijkt een aantal termen en ontwikkelingen steeds terug te keren. Zo komt de verdere professionalisering van coaching met regelmaat ter tafel en wordt gepleit voor een breder wetenschappelijk fundament. Enerzijds onderscheiden we een rationele benadering met de behoefte om zaken vast te leggen, te meten en te formaliseren. Anderzijds zien we een intuïtieve benadering, waarin gevoel en niet-wetenschappelijke visies de ruimte krijgen. Hier gaat het niet om de ultieme maakbaarheid, maar om het leren meebewegen, levenskunst. Ook rijzen met regelmaat de meer  Filosofische /maatschappelijke vragen: Dragen coaches voldoende bij aan de maatschappij? Wat hebben coaches te geven? En wat is de rol van coaching in het licht van de maatschappelijke analyses? De snelle technologische vooruitgang heeft onweerlegbaar impact op coaching, denk aan de sociale media, virtueel coachen en online community’s, evenals de veranderingen op de arbeidsmarkt zoals vergrijzing en lifelong learning. Martine Vanremoortele vat deze trends pakkend samen in de hierna volgende tekening. In deze uitgave van het TvC verkennen we de contouren en wensen van het toekomstige vakgebied. Diversiteit zal blijven bestaan en heeft een meerwaarde. Persoonlijk pleit ik ook voor een verdere integratie van de verschillende benaderingen binnen coaching en van coaching in de maatschappij. Liefst NU. Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching hoofdredacteur@tvc.nl
5,95
lees meer

Week van een manager: Edwin Steenvoorden

Edwin Steenvoorden is Strategic Business Domain (SBD) Manager binnen de Capgemini Business Information Management (BIM) divisie in Nederland. In deze rol is hij verantwoordelijk voor zowel de commerciële activiteiten als het portfoliomanagement van Information Strategy, Business Analytics en Advanced Planning & Scheduling. Hij combineert dit met een leidende rol in het global initiatief rond Digital Transformation gericht op de Utilities markt. Edwin is een regelmatig gevraagd spreker op nationale en internationale seminars en zijn artikelen worden frequent gepubliceerd in vakbladen Vrijheid komt met het inleveren van vrijblijvendheid Wat heb je afgelopen week gedaan? “Afgelopen week heb ik mij bezig gehouden met een mix van werkzaamheden op het commerciële vlak, zoals klantbezoeken en afstemming met partners, strategievorming voor het onderwerp Digital Transformation, het voeren van een drietal beoordelings- c.q. coachingsgesprekken en het opnemen van een promotievideo in het kader van ons Big Data initiatief. Daarnaast heb ik een dag op halve kracht gewerkt om te herstellen van een griepaanval.” Wat heb je deze week geleerd? “Naast het niet immuun zijn voor een griepaanval, heb ik wederom het belang geleerd van consequente beeldvorming en verwachtingsmanagement, waarbij onvoldoende helderheid op de lange termijn altijd afgestraft wordt. Tevens heb ik vastgesteld dat er vele vormen van leidinggeven zijn, waarbij de hiërarchische eigenlijk het minst voorkomt – en ook vaak het minst effectief is.” Welk patroon van je collega’s word je zat? “Voor eilandmentaliteit en eigen beeld – en ego– voorrang geven, heb ik weinig begrip. In mijn opinie worden resultaten vaak beter als er een teamgedachte achter zit, tot stand gekomen door de inbreng van verschillende mensen. Dit zorgt er ook voor dat mensen beter vanuit hun kracht kunnen werken in plaats van krampachtig te voldoen aan een – niet passend – beeld.” Hoe ga je daarmee om? “Zelf probeer ik om het grotere geheel te blijven zien en te handelen conform Covey: ‘Seek first to understand then to be understood.’ Tevens vraag ik me af waarom dit gedrag me opvalt en wat dat over mij zelf zegt.” Waar moest je deze week heel erg om lachen? “Toen ik de promotievideo opnam en mezelf heel even belangrijk ging vinden, moest ik daar wel om lachen. En het moment waarop ik van mijn dochter, die net haar rijbewijs had, verwachtte dat ze zou stoppen voor een auto, waarvoor ik zelf waarschijnlijk ook niet gestopt was.” Omschrijf jezelf als manager in vijf woorden. “Rustig, vertrouwen, verantwoordelijkheid, menselijk en prettig.” Wat is jouw belangrijkste motto in je werk, met name in de omgang met je medewerkers? “Het resultaat dat het meeste telt, is het resultaat dat de groep – uitdrukkelijk inclusief de klant – uiteindelijk beter maakt. Eenieder heeft hierin zijn verantwoordelijkheid en dient die ook in te vullen. Vrijheid komt met het inleveren van vrijblijvendheid. Het doel van een manager op het vlak van het begeleiden van medewerkers is ze beter te laten worden en verder door te laten groeien dan je zelf bent. Hiertoe is het belangrijk om mensen te laten functioneren op basis van hun kracht en ze te leren hun zwakheden af te dekken.” Als je alles voor het zeggen had, wat zou je als eerste veranderen? “Meer diversiteit in het management van organisaties en meer oog voor teamprestaties.”  
Gratis
lees meer

Versus: De mythe van het maakbare geluk

We leven in een tijd waarin de honger naar zingeving en spiritualiteit niet te stillen lijkt. Tijdschriften, boeken, trainingen, opleidingen, therapieën, workshops, aanbod en vraag zijn ongekend en blijven groeien. Op weg naar geluk, op weg naar een leven vol succes, innerlijk evenwicht, een gelukkig liefdesleven, volmaakt ouderschap en een flitsende carrière. Geluk en succes zijn maakbaar, als je maar wilt, als je maar goed genoeg je best doet. En natuurlijk, het leven is een proces van groei en ontwikkeling. En natuurlijk maakt het uit of je je best doet .
1,95
lees meer

Trend: Coaching in een VUCA-world

Anje-Marijcke van Boxtel geeft lezingen en masterclasses in organisaties, traint in de Masteropleiding voor Coaches en coacht met name in het bedrijfsleven. “Mijn passie ligt in het vertalen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de werkpraktijk van mensen in organisaties. Om zodoende leren en ontwikkelen van organisaties, teams en individuen niet alleen effectiever, maar ook duurzamer én leuker te maken.” Zij werkt als Director Coaching bij Schouten & Nelissen, is adviseur en internationaal gecertificeerd coach, lid van de Adviesraad van het Tijdschrift voor Coaching en de Raad van Advies van NOBCO/EMCC. Heden De omgeving waarin wij werken en leven verandert snel. In deze complexe, steeds meer ‘global’ wereld, gaan veranderingen niet alleen sneller, maar hebben ze ook op steeds meer mensen betrekking en zijn ze moeilijker dan voorheen te voorspellen. Dat vraagt van organisaties dat zij mogelijkheden zien en daar sneller dan ooit tevoren op doorpakken. Deze veranderende werkcontext heeft grote impact op de verwachtingen die organisaties van hun medewerkers hebben. Naast het beeld van medewerkers die, daartoe in vastgelegde leerlijnen opgeleid, geplande doelen halen in vastgelegde functieprofielen en processen met gestelde kwaliteit, ontstaat een noodzaak aan meer flexibiliteit. Flexibiliteit om op kansen te reageren, snel te kunnen schakelen en excellent te kunnen presteren. Dat stelt andere eisen aan medewerkers. Organisaties zijn in toenemende mate op zoek naar dynamische mensen die snel op veranderingen weten in te spelen, zonder hun ambities uit het oog te verliezen. Mensen die zeer goed zijn in wat ze doen, mogelijkheden zien en zich blijven ontwikkelen. Hierin speelt ook een psychologische trend mee: wat drijft mensen in hun werk? “I perform so I am”  mensen werken om hun waarden te leven, betekenis te hebben en daarin gezien willen worden. Herkenbare karakteristieken van Generation Y, die in toenemende mate voor ons allen zullen gelden. Dit stelt andere eisen aan organisaties. Om met Simon Sinek te spreken: wanneer je mensen inhuurt om een functie te vervullen, is dat precies wat ze zullen doen. Wanneer mensen echter voor je komen werken omdat ze je (organisatie)waarden delen, werken ze met bloed, zweet en… plezier (AM). Uit het bovenstaande volgt dat de meeste ‘oude’ methoden van leren en ontwikkelen in organisaties niet goed genoeg meer zijn. Deze tijd vraagt een nieuwe wijze van leren en professionele ontwikkeling, waarin waarden en het allignen daarvan, drijvende krachten van duurzame ontwikkeling zijn. De focus van leren ligt niet op de belemmeringen of zwakten, de tekortkomingen in het competentie profiel, maar juist op de talenten waardoor de ontwikkeling versnelt. De standaard off-site ‘leerschool’ staat niet meer centraal; leerlijnen worden individueler en integrated. Medewerker en manager werken samen om het potentieel optimaal uit te nutten en talenten ‘duurzaam’ te blijven doorontwikkelen. De energiebronnen in de werkcontext wakkeren dat vuurtje aan. Excellente prestaties liggen dan binnen handbereik. Toekomst Waar staan we nu en wat brengt de toekomst? Coaches hebben een geweldige bijdrage geleverd aan het (h)erkennen en ontwikkelen van potentieel van individuen. Die verantwoordelijkheid wordt in toenemende mate in organisaties getrokken. Grote organisaties creëerden interne coachingspools en leidden hun managers op tot coachend leidinggevende. Nu voer ik bij (inter)nationale bedrijven inspirerende gesprekken over hoe coachingsskills als metaskills in organisaties het leren, ontwikkelen en presteren kunnen optimaliseren. Soms onder de werktitel van coaching climates. Door coachingskills als waarderen, challengen en bekrachtigen in samenwerken, leidinggeven en adviseren te integreren, ontstaat een optimalere werkcontext. Coaches kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het focussen op strenghts en groei. In de turbulente markt zal de vraag naar change-coaching ook vanuit echelons onder dat van de CEO’s (VP’s, senior management) toenemen, evenals de vraag naar extra expertise in de functiegerichte coaching van excellente presteerders (salescoaching, managementcoaching). Mijn droom en bijdrage Mijn ambitie is het nieuwe leren, ontwikkelen en presteren effectiever, duurzamer en leuker te maken. Zodanig dat mensen en  organisaties hun waarden leven, het allerbeste uit zichzelf halen, betekenis hebben en daarin gezien worden. Daar mee richting aan geven, dat is de passie in mijn werk. Wanneer ambitie en talent maatgevend worden, in plaats van dat alleen bedrijfsstructuren groei en verantwoordelijkheden bepalen, levert dat geweldige resultaten op! Vanuit recent onderzoek in (positieve) psychologie, breinleren en organizational development heb ik een visie op leren en ontwikkelen gecreëerd; een kompas dat richting geeft aan deze veranderingen. Vanuit deze kompasvisie geven we bij Schouten & Nelissen vorm aan ontwikkel- en veranderingsprocessen voor onze  klanten. Onze missie is het vrijmaken en verbinden van het potentieel van individuen, teams en organisaties, wereldwijd. Die bijdrage leveren, aan klanten en in mijn eigen organisatie: een betere baan kun je niet hebben!
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »