logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|136|137|138|...|571

  Techniek, de mens en de rol van de coach

  Sinds enige tijd is er een nieuwe ster aan het firmament van de filosofie: de ‘techniekfilosoof’ Peter-Paul Verbeek. Verbeek is als hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek werkzaam aan de Universiteit Twente en kan bogen op een productieve staat van dienst. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens en technologie, in het bijzonder de ethische en antropologische aspecten daarvan. Eerder schreef hij onder meer ‘Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things’ en ‘De grens van de mens: Over techniek, ethiek en de menselijke natuur’. In 2014 verschijnt ‘De Vleugels van Icarus: Over de moraal van technologie’.
  1,95
  lees meer

  Spinoza’s praktische filosofie toegepast op verslavingszorg

  Saskia Teppema werkte afgelopen winter drie maanden in een attitudinal healing centre in Costa Rica. Ze was daar dit keer als vrijwilliger. Eerder, in 2012, verbleef zij er een maand als cliënt. Dit neemt niet weg dat zij er nog steeds voor haar eigen ontwikkeling is. ‘We are all teachers and students’, is het motto in El Cielo, het centrum van Choose Again aan Lake Arenal. Het doel van de mensen die daar komen, is om zich te bevrijden van verslaving, ongeacht welke vorm die heeft aangenomen.
  1,95
  lees meer

  Opvoeden tot het virtuele milieu

  De sociale en informatieve media (televisie, computer, iPad, et cetera) zijn niet meer weg te denken uit ons leven, ook niet uit dat van onze kinderen. Voor opvoeders betekent dit dat we kinderen bekend moeten maken met vier milieus: het gezin, de school, de reële wereld waarin we wonen en het virtuele milieu. Met name de opvoeding tot het virtuele milieu roept veel vragen op. Recent zijn hier twee interessante boeken over verschenen: ‘Digitale dementie’, van Manfred Spitzer (2013) en ‘In 80 dagen de virtuele wereld rond’, van Martine Delfos (2012).
  1,95
  lees meer

  Onder druk wordt alles vloeibaar

  Een manager belt je met de vraag om een van zijn backofficemedewerkers, Reinder, te coachen. Reinder werkt al meer dan dertig jaar in het bedrijf en heeft altijd geweigerd om cursussen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling te volgen. Zijn kennis, ervaring en persoonlijkheid waren voldoende voor het werk, vond hij. Het bedrijf heeft geen consequenties verbonden aan zijn weigeringen. Intussen is het bedrijf een andere koers gaan varen en moet Reinder meer contact met de klanten gaan onderhouden. Zijn sociale vaardigheden zijn niet geweldig. Het liefst zou het bedrijf hem ontslaan, maar dat gaat veel geld kosten en dat is er niet. Reinder is daar niet van op de hoogte. Reinder komt met duidelijke tegenzin op gesprek. Hij heeft geen behoefte aan coaching en vindt het pure geldverspilling. Hij ziet jou als een verlengstuk van zijn slecht functionerende manager. Hij is toch gekomen, omdat hij bang is om ontslagen te worden wegens het negeren van een werkopdracht, maar anders was hij nooit geweest. Vervolgens meldt hij dat hij jou en alle coaches profiteurs en zakkenvullers vindt.. En nu...
  1,95
  lees meer

  Non-duale coaching en therapie

  Ieder mens is op zoek naar geluk. We jagen het na op de beurs en in relaties, in onze carrière en prestaties. Maar als we het dan denken gevonden te hebben, is dat meestal maar van korte duur. In deze tijd van toenemend bewustzijn ontdekken we dat geluk niet kan worden nagestreefd. Geluk is een staat van ‘zijn’, die zich ontvouwt zodra wij stoppen met najagen en contact maken met wie wij ten diepste zijn. Voorbij al onze ideeën over onszelf, voorbij de grenzen van onze persoonlijkheid, ontdekken we de rust, stevigheid en goedheid van de non-duale werkelijkheid.
  1,95
  lees meer

  Leanteamcoaching: praktische organisatiecoaching

  Lean is hot. Er is bijna geen organisatie die niet aan de slag is met deze vorm van procesverbetering. Lean is een methode om verspillingen – zaken die geen toegevoegde waarde leveren – te elimineren uit processen. De methode is afkomstig uit productieomgevingen, met Toyota als aansprekend voorbeeld. Maar tegenwoordig wordt lean ook in de zorg en het onderwijs veel gebruikt. En het is niet zo raar dat de aanpak populair is, want lean combineert de belofte van efficiencyverbetering met een sterkere focus op de klant.
  1,95
  lees meer

  Informatietechnologie en humanisering

  ‘Stratosphere’ over de verbindende kracht van technologie, pedagogie en veranderkunde, is een boek dat ook buiten de kringen van onderwijsinnovatoren aandacht verdient. Emeritus hoogleraar Michael Fullan, een autoriteit op het gebied van onderwijsinnovatie, geeft in dit boek uitdrukking aan zijn teleurstelling over wat op dat terrein de laatste halve eeuw is bereikt. Hij schetst een rooskleurigere toekomst wanneer de drie krachten van technologie, pedagogie en veranderkennis samenwerken. Technologische ontwikkelingen, wetenschap over leerprocessen en veranderingen beïnvloeden de innovatieprocessen binnen het onderwijs. Michael Fullan is ervan overtuigd dat deze ontwikkelingen een nieuw leren en daardoor andere mentale instellingen en een betere wereld tot stand brengen.  Halve waarheid Fullan schetst op indringende wijze de donkere kanten van de informatie- en communicatietechnologie, maar concludeert dat het erop aankomt op welke wijze mensen met technologie om leren gaan. Hij combineert een realistische visie op technologie met een idealistische visie op de menselijke mogelijkheden om technologie te benutten ten behoeve van humanisering. Technologie verandert mensen, heeft wellicht een muterende werking, maar dit is geen onafhankelijk proces; mensen zijn in staat om gebruiksmogelijkheden te kiezen en te laten prevaleren. Marshall McLuhans deed in 1967 in zijn beroemde boek ‘The medium is the massage’ al uit de doeken dat niet de inhoud van de technologie, maar de werking ervan mensen verandert. Een halve waarheid, aldus Fullan: mensen kunnen technologie sturen. In zijn stratosfeer gaat het om een strijd tussen de ontwikkeling van technologie en de krachten van de nieuwe leer- en verandermogelijkheden. Zo duidelijk als Fullan de negatieve werking van technologie uiteenzet, zo vaag schrijft hij over de positieve gevolgen. Hier botsen realistische analyses van de werkelijkheid enerzijds met idealistische veronderstellingen anderzijds. Fullans visie op een betere wereld is sympathiek, zijn boodschap dat technologie niet automatisch daartoe leidt is overtuigend, maar de ontwikkeling waarop Fullan hoopt, wekt toch sterk de indruk van een ‘op-hoopvan- zegenproces’. Eenheid In de ogen van Fullan moet leerstofgestuurd onderwijs verdwijnen. Uiteraard kan leerstof in allerlei ontwikkelingsfasen en op allerlei manieren aan de orde komen, maar wie zich richt op betere maatschappelijke en mondiale verhoudingen moet wel beseffen dat je basisleerstof niet van individuele keuzes moet laten afhangen. Juist een zekere eenheid in het onderwijsaanbod op nationaal, Europees en mondiaal niveau is noodzakelijk om een democratische samenleving te scheppen en in stand te houden. Als mensen weten waarover ze van mening verschillen, en welke krachten daarachter zitten, dan is dat winst. Opvoeding en onderwijs dienen ongetwijfeld persoonlijke ontwikkeling, maar ook maatschappelijke wenselijkheid en noodzaak.  Een klassieke triade is de zogenaamde pedagogische of didactische driehoek (figuur 1): opvoeder - kind – opvoedingsmiddelen, en leraar – leerling – leerstof, of als: begeleider – talent – ontwikkelingsmogelijkheden.  In relatie tot de ontwikkeling van jonge kinderen wordt veelal gedacht dat als kinderen in een rijke omgeving kunnen kiezen en hun keuze volgen, de rest vanzelf goed komt. Ouders gaan hierover vaak anders denken als kinderen ouder worden; ongerustheid en handelingsverlegenheid nemen toe. Het wordt noodzakelijk om te kijken hoe onze maatschappij op een aantal terrein werkelijk functioneert. Duidelijk wordt dan dat het kunnen omgaan met eigen voorkeuren in verhouding tot eisen en verplichtingen juist een kernzaak is om je – lichamelijk en geestelijk – op gezonde wijze te handhaven en te ontwikkelen. Wie de romantiek van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen sterk belicht en propageert, zou eigenlijk ook het beeld van een andere dan de huidige samenleving moeten schetsen. De gevolgen van een bepaalde opvoedings- en onderwijsvisie worden naar mijn mening niet of amper maatschappelijk doordacht. Coaches kunnen hier met enige voorrang een rol in spelen. Discussie Fullans boek biedt een vlot leesbare documentaire over hoe tegen de – mogelijke – werking van informatie- en communicatietechnologie aangekeken kan worden. Het is een weldoordachte samenvatting van veel recente literatuur. Het boek is niet expliciet gericht op de wereld van coaching, maar lezing ervan is geen verloren tijd. Het biedt bouwstenen voor een visie en mening over een bepaalde soort technologie. Leraarschap wordt door Fullan omgebogen tot een coachende en faciliterende taak; daarover echter vanuit professioneel oogpunt niets nieuws onder de zon. Coaches zullen vooral belangstelling hebben voor ‘Ontwerpbeginselen en veranderkennis’ (hoofdstuk 5). Fullan acht focus, innovatie, empathie, vergroten van verbeter- en verandercapaciteit, kruisbestuiving, transparantie, eliminatie van futiliteiten en leiderschap belangrijke beginselen voor veranderkansen. “Veranderkennis draait om implementatie, iets nieuws in praktijk brengen. Kwalitatief goede implementatie is essentieel. Iets op grote schaal implementeren noemen we systeemimplementatie”, aldus Fullan. Ziet hij veranderen, vernieuwen en verbeteren niet te veel als implementeren van elders bedachte oplossingen? Worden verander- en verbetermogelijkheden vanuit een eigen keuze en een eigen initiatief onderschat? Waarom komt het met de zelfkiezende leerling in principe wel goed, maar met de zelfkiezende leraar niet? Wat is het verschil tussen het leren leren van de leraar en het leren leren van de leerling? Het boek opent nieuwe discussies.
  Gratis
  lees meer

  God der Techniek

  Wij vonden het als kind heel gewoon dat er een telefoon in huis was. Je moest het wel netjes eerst vragen als je naar je vriendinnetje wilde bellen. Hier of daar een auto in de straat. Op woensdagmiddag kwamen de kinderen uit de buurt met gekamde haren bij ons ‘Pipo de Clown’ kijken. En daarmee had je het qua techniek begin jaren zestig zo’n beetje gehad. Kinderen van nu groeien net zo liefdevol en ingewikkeld op als toen, maar dan met een schier eindeloze hoeveelheid technische apparaten en een vanzelfsprekend dedain daarvoor. Doet-ie het niet meer? In bad beland? Uit de kontzak gevallen? Geen punt, ff een nieuwe halen. Boffen trouwens, want er is weer een nieuwe versie op de markt. De lijst van technische hulpmiddelen voor huis, tuin en keuken, alsmede voor de communicatie tussen de bewoners, bedrijven, overheden, militairen, hulpverleners, boswachters en schouwburgdirecteuren, is inmiddels zo lang dat die verouderd is in de tijd dat ik dit schrijf. En daar word ik eigenlijk heel erg bang van. Niet dat ik onthand ben als de magnetron ermee zou ophouden, want dan warm ik de melk voor de koffie gewoon weer in een pannetje. Maar wel als ik denk aan al die kwetsbare infrastructuren die nodig zijn om ons met ons allen online en toegankelijk te houden. Aan die enorme computers die ervoor zorgen dat de winkels gevuld zijn met onze boodschappen. En aan die superslimme jongens en meisjes die met een mooi product mijn spaargeld tot een derivaatje hebben versleuteld en geen idee meer hebben waar de sleutel ligt, hoe het slot werkt en zelfs niet weten wat er in het gunstigste geval tevoorschijn komt. Nu ben ik niet zo’n bang type. Ik heb van thuis voldoende vertrouwen meegekregen en ik heb mijn angst voor honden en spinnen doeltreffend overwonnen. Eigenlijk ben ik meer bang dat we niet bang genoeg zijn voor de kwetsbaarheid van de technische God die we geschapen hebben. Op wereldniveau hangt nu alles, maar dan ook alles aan elkaar. Iedere muntschommeling, vliegbeweging of handelsverandering radert aan iets anders. Zolang dat de goede kant op beweegt is dat fijn. Maar soms zie ik voor mijn geestesoog een akelig mannetje dat met een grote schaar een enorme kabel doorknipt, waardoor onze werkelijkheid in een klap plat ligt. ‘In mijn tijd’ gaf je je als onhandige puber een houding met een sigaret, nu vult de mobiel de ontluikende stoerheid op. Het onmisbare handcomputertje is echter vele male verslavender dan die stinkstok. Kijk maar om je heen: die pubertijd gaat helemaal niet meer over, want de twintiger, dertiger, veertiger, vijftiger, zestiger en zelfs zeventiger lardeert nog ieder persoonlijk contact met steelse blikken op het schermpje. Gebed: “O, wonder der Techniek, O, God 5.0 of 6.0, wat aanbid ik U. Blijft U ons voor altijd genadig, zodat wij tot het eind der tijden gevrijwaard zijn van uw uitval. Zo bid ik u. Drie maal daags.”
  Gratis
  lees meer

  Douane en serious gaming

  Sinds een aantal jaren is het fenomeen serious gaming stevig in opmars. Een serious game is een spel, een vorm van spelend leren, waarbij het behalen van een serieuze doelstelling vooropstaat. Een goede game is natuurlijk ook pakkend en leuk. In een game kunnen, in tegenstelling tot een simulatie, realiteit en fictie vermengd worden. En men kan winnen...
  1,95
  lees meer

  Experimenteren met zelfcoaching

  Jezelf coachen. Waarschijnlijk doe je dat elke dag. Telkens als je bewust een draai geeft aan je gedachten, zodat de gebeurtenissen verdergaan in een richting die je belangrijk vindt. Je reguleert je emoties, je gedachten en je gedrag. Je voelt boosheid opkomen en weet jezelf toch bij de les te houden en op een constructieve manier naar voren te brengen wat je belangrijk vindt. Zonder dit soort zelfregulatie zouden we voortdurend al onze impulsen volgen. En zouden we regelmatig brokken maken, voor onszelf en anderen. Zelfregulatie is essentieel voor mensen. Je zou het een bewuste proces van zelfregulatie, zelfcoaching kunnen noemen (Schlundt Bodien, 2013).
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper