logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|240|241|242|...|571

  Iedereen wil graag oud worden ,maar niemand wil oud zijn maar niemand wil oud zijn

  Oud zijn wordt in eerste instantie vaak geassocieerd met aftakeling, ziekte en verlies. En dat is ook wel begrijpelijk. Immers, met toenemende leeftijd worden we geconfronteerd met fysieke en cognitieve achteruitgang, met chronische ziekten, alsook met verlieservaringen zoals het verlies van een werkomgeving, van vrienden en kennissen. Sociale isolatie en eenzaamheid kunnen dan op de loer liggen.
  Gratis
  lees meer

  Human Resources Management en duurzame inzetbaarheid

  Aangezien er veel negatieve stereotypen bestaan rondom oudere medewerkers is deze groep in het verleden vaak gestimuleerd om vroeg met pensioen te gaan om plaats te maken voor jongere medewerkers (Taylor & Earl, 2016). De bevolking in de meeste Westerse landen is echter aan het vergrijzen (United Nations, 2017). Hierdoor dreigt er een tekort aan arbeidskrachten te ontstaan en wordt het voor overheden steeds belangrijker dat oudere medewerkers langer doorwerken. Bedrijven staan nu voor de uitdaging om hun medewerkers te helpen op een positieve en duurzame manier ouder te worden op het werk door meer gebruik te maken van de sterke punten van oudere medewerkers. Veel onderzoekers en managers gaan ervan uit dat organisaties dit kunnen bereiken door het gebruik van Human Resources Management (hrm), bijvoorbeeld door trainingen of gezondheid bevorderende activiteiten aan te bieden. Echter, er ontbreken richtlijnen over welke hrm-activiteiten ingezet zouden moeten worden om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Daarom wordt in deze literatuurstudie onderzocht wat er al bekend is over het effect van hrm op uitkomsten die gerelateerd zijn aan duurzame inzetbaarheid.
  1,95
  lees meer

  En ze leefden nog lang en gelukkig?

  Lang en gelukkig leven. Het lot van menig sprookjesfiguur. Maar in hoeverre is dit een sprookje? Wat zegt de wetenschap? Zijn mensen die lang leven ook gelukkig? En omgekeerd: leven gelukkige mensen ook langer? Dat is de Ockhamvraag over onze ‘gelukkige oude dag’ die we hier proberen te beantwoorden. Zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger: hoe verhouden zich ons geluk met onze oude dag?
  Gratis
  lees meer

  Positieve psychologie in het woonzorgcentrum

  Mede door de Wet Langdurige Zorg is het woonzorgcentrum een plek geworden waar je naartoe gaat als het thuis echt niet meer gaat. De bewoners van woonzorcentra zijn daardoor steeds fragieler, veelal met meerdere ernstige lichamelijke beperkingen en geheugenklachten. De zorgmedewerkers hebben vaak te maken met stress door de hoge werkdruk, personeelstekorten en aggressie. Dit heeft negatieve gevolgen voor de eigen gezondheid, de kwaliteit van de zorg en het welbevinden van bewoners. Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van wereldwijde vergrijzing en tekorten aan opgeleide zorgmedewerkers. Wij onderzochten hoe positieve psychologie kan bijdragen aan het welbevinden in woonzorgcentra.
  1,95
  lees meer

  Succesvol ouder worden op het werk

  Door achterblijvende geboortecijfers, een hogere levensverwachting en een stijgende pensioenleeftijd is succesvol ouder worden op het werk de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden.. In dit artikel willen wij stilstaan bij een positief psychologisch perspectief op het thema ouder worden op het werk door na te gaan wat er bekend is over succesvol ouder worden op het werk en welke definities, theorievorming en mogelijke interventies bekend zijn uit eerder onderzoek. We eindigen met een aantal lessons learned.
  1,95
  lees meer

  Goed leven

  Er bestaat een verscheidenheid aan woorden, meetinstrumenten en modellen om aan te geven hoe goed het met mensen gaat (Veenhoven, 2000). Vaak zijn deze gelinkt aan kwaliteit van leven, welzijn, gezondheid, gelukkig voelen. Een eenduidige definitie en betekenis, en hoe het te meten is, is er echter niet. Modellen en definities overlappen geregeld en worden aangepast naar context en doelgroep, waaronder ouderen. Duidelijk is in elk geval dat het multidimensionaal is, en over méér dan alleen gezond leven gaat. Goed leven is een term die recht doet aan een holistische benadering maar, wat is dát dan en wat kunnen we ermee?
  1,95
  lees meer

  Een positieve psychologische kijk op dementie

  Dementie staat hoog in de hiërarchie van het leed. Het denken, het voelen en het zelf worden zo bedreigd dat de persoon ten prooi valt aan angst, neerslachtigheid, betekenisloosheid of apathie. Dat is het beeld dat leeft bij het algemene publiek. Wat kan de positieve psychologie betekenen in de omgang met dit noodlottige ziektebeeld?
  1,95
  lees meer

  Staying flexible while aging

  De vergrijzing wereldwijd neemt toe en dit is een grote uitdaging waar ook Nederland de komende jaren voor staat. Begin 2019 was 19% van de totale bevolking in Nederland 65 jaar of ouder. Naar verwachting zal in 2030 een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zijn (CBS, 2018). De laatste decennia zijn er wat betreft visie op ouder worden zowel wereldwijd als landelijk belangrijke veranderingen te bemerken. Zo is er de vernieuwde definitie van de World Health Organization (WHO, 2018) waarin Healthy Ageing wordt gezien als een proces van ontwikkelen en behoud van functionele vaardigheden, waardoor ouderen in staat zijn om welbevinden te ervaren ondanks ziekten en tegenslagen. De functionele vaardigheden zorgen ervoor dat ouderen kunnen blijven doen wat zij waardevol vinden. Hierbij aansluitend is de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber (Huber et al., 2011), waarin gezondheid wordt gezien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Bij beide definities wordt veerkracht beschouwd als een belangrijke eigenschap en ligt de nadruk op het ervaren van welbevinden in plaats van het elimineren van ziekten of andere ongemakken (Huber et al., 2011; Keyes, 2005; WHO, 2018). Vanuit een interventie-perspectief is hier ook een parallel te trekken met het concept psychologische flexibiliteit afkomstig uit de Acceptance en Commitment Therapie (ACT) welke gericht is op het bevorderen van psychologische flexibiliteit (veerkracht) en algeheel welzijn (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999).
  1,95
  lees meer

  Sterker in je Kracht

  Chronische ziektes tasten de levenskwaliteit van veel ouderen ernstig aan. Positieve interventies waarbij mensen leren gebruik te maken van hun sterke kanten, talenten en persoonlijke doelen, kunnen deze impact mogelijk verkleinen. Daarom ontwikkelde de Universiteit van Twente in samenwerking met het Agis Innovatiefonds en psychologenpraktijk Vitaal Mensenwerk de stepped care interventie ‘Sterker in je Kracht’. Deze interventie helpt patiënten met een chronische ziekte hun sterke kanten in te zetten om hun welzijn te vergroten. In dit artikel beschrijven wij de kwalitatieve resultaten van het eerste effectonderzoek naar de interventie ‘Sterker in je Kracht’.
  1,95
  lees meer

  Kom vanavond met verhalen

  Het maatschappelijke discours over ‘oud’, ‘ouderen’, ‘ouder worden’ en ‘veroudering’ wordt vaak gedomineerd door negatieve beeldvorming, zelfs als het gaat om welgestelde ouderen. ‘Ouder worden‘ wordt vaak vooral als een probleem gezien, in relatie tot zaken als vergrijzing, ziekte en gebreken, dementie, afhankelijkheid, verminderde inzetbaarheid op het werk, en (kosten van) gezondheidszorg, pensioenen, woningen en voorzieningen. En ouderen zelf worden vaak méér gezien als afhankelijke lijdende voorwerpen met (een van) die problemen, dan als autonome, competente mensen die nog steeds volwaardig meedoen in de samenleving. Of ze worden beschouwd als welgestelde levensgenieters die de pensioenen van volgende generaties opmaken, maar evenmin serieus genomen als het om werk en belangrijke beslissingen gaat.Maar ouder worden hoeft niet louter een negatieve ontwikkeling te zijn, als we het nader bekijken. De filosofie, de ‘moeder’ van de wetenschappen, kan bijdragen tot een positief beeld van ouder worden. Door minder nadruk te leggen op de ‘objectieve’ chronologie en de biologie van het ouder worden, en meer aandacht te besteden aan de ‘subjectieve’ biografie (de verhalen) van het ouder worden. Om te beginnen door meer te luisteren naar ouderen dan te praten óver ouderen, om te variëren op een slogan van de Raad van Ouderen. Vanuit de filosofie kunnen we leren van de verrassend frisse ‘antieke’ ethiek, die zich meer richt op een persoonlijke, positieve, autonome manier van leven (de waarden) dan op het collectief naleven van spelregels (de normen), en die meer positieve perspectieven biedt voor het ouder worden.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper