logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|342|343|344|...|513

  Onderzoek: De subjectieve betekenis van carrièresucces

  In dit artikel worden de resultaten beschreven van vier samenhangende studies, allen met als centraal thema de betekenissen die individuen geven aan carrièresucces. Deze studies bouwen voort op het onderzoek van Nicky Dries naar de subjectieve betekenissen van carrièresucces (Dries, 2010). De vier onderzoeken kunnen worden opgesplitst in een tweeluik. Enerzijds een kwantitatieve focus op de verschillen in individuele betekenissen van carrièresucces. Anderzijds een kwalitatieve focus op de individuele betekenis van carrièresucces in de tijd en in extreme situaties.
  1,95
  lees meer

  De BV Ik

  Werkgevers zijn gewaarschuwd. De stroom aan publicaties over de Generatie Y heeft veelal een rode draad als het gaat over het arbeidsethos van deze generatie. De geluiden klinken nogal negatief. Toch is er ook een ander geluid: de generatie Y zal meer dan welke generatie ook coaching opzoeken in het kader van zelfontplooiing.
  1,95
  lees meer

  Zelf (volledige uitgave, 23 artikelen)

  INHOUD THEMA 'ZELF' (oktober 2011) Stelling: Blijf weg van het Zelf Wat je doet ben je zelf? Jouke Post Themadiscussie: Het zelf in de praktijk van de loopbaanprofessie, Frank van der Mijn Tinka van Vuuren: Ik heb het stokje doorgekregen, Meis Thewissen Zen en talentontwikkeling, Claudia van Orden Een jaarlijkse check-up voor ondernemers, Brigitt Kurvers Met zelfvertrouwen werken aan je loopbaan, Peter van der Ven PRAKTIJK Boeksamenvatting: Wie ben ik en zo ja, hoeveel? Els Ackerman Hond als coach, Carla Dert Inspiratie, Perry Filippini Portret, Perry Filippini Werken met de innerlijke criticus, Gerard Haverkate Loopbaanadvies via de vacaturesite, Els Ackerman Personal Branding voor de loopbaanprofessional, Corry Oppeneer Werkstation voor persoonlijke en loopbaanontwikkeling, Ria Freijsen Zelf, zelfbeeld en loopbaan, Richard van de Loo Loopbaanopstellingen werken, Ria Freijsen  WETENSCHAP Promotie: Competentiegerichte functionerings- en beoordelingsgesprekken, Albert Kamperman International assignments and repatriation, Reimara Valk, Mandy van der Velde & Marloes van Engen Wetenschappelijk loopbaanbeleid, Ria Freijsen, Pleun van Arensbergen & Inge van der Weijden Professionele en wetenschappelijke literatuur over loopbaanopstellingen, Tom Luken Wetenswaard NIEUW(S) Off- en online: Haal meer uit Twitter, Jarno Duursma Opinie: Allround loopbaan professionals met een missie, Joop de Kler en Marjo van Schaik Facts & FAQs Boekbesprekingen Lezerscolumn: Zelfsturing en Onze Lieve Heer, Gert van Brussel Geachte lezer, Eén van de eerste zinnen die mijn dochter ooit uitriep was “Self surkje aan doen!” Waarmee ze bedoelde dat ze zelf – net drie jaar jong – haar jurkje aan wilde doen. Bijzonder, hoe een veelomvattend en ondoorgrondelijk thema als het Zelf toch van kleins af aan wordt begrepen en gehanteerd. Alsof het Zelf ook echt bestaat. Maar wetenschappers en filosofen hebben er het laatste woord nog niet aan gewijd. Want wat is het Zelf en waar zetelt het? Zonder precies te weten wat het begrip Zelf inhoudt, hebben we er wel concepten en gedachten over die ons handelen als loopbaanprofessional – vaak onbewust – beïnvloeden. Elke coach zal het wel eens hebben over het belang van zelfinzicht en zelfsturing. We vinden dat onze cliënten toch echt zelf ‘hun jurkje aan moeten doen’ dan wel ‘hun broek op moeten houden’. Maar is dat wel een reëel uitgangspunt? In hoeverre kan een mens zijn leven en loopbaan werkelijk aansturen? En kan iedereen het op elk moment in zijn leven? In de wereld om ons heen komen vragen over het Zelf vaak aan de orde. De gloednieuwe term weigerpastoor bijvoorbeeld verwijst naar de kerkelijke functionaris die het oneens is met de stelling dat mensen over eigen leven en eigen dood moeten kunnen beslissen. Het is volgens hem niet de mens die hier de hand in moet hebben. Misschien geldt dat niet alleen voor euthanasie, maar voor alle beslissingen die we over ons leven maken. Hebben we geen recht om zelf ons lot en onze levensloop te bepalen? Kunnen we dat eigenlijk wel? Of worden we stiekem en onzichtbaar geleid? Als we Ap Dijksterhuis er weer eens bij halen, lijken we in elk geval bijster weinig invloed te hebben op onze beslissingen. Dus welk Zelf staat nu aan het roer? Elders in de media ontspint zich de interessante discussie of we vooral vanuit egocentrische of altruïstische motieven handelen. Denken we primair aan onszelf of aan de ander? De bekende bioloog Frans de Waal is hierin inmiddels 180 graden gedraaid. Volgens hem doen we feitelijk alles vanuit een altruïstisch motief en vormt egoïsme de uitzondering. Daarom zou het nieuws ook vooral gaan over daden en gebeurtenissen die uit dat zelfgerichte handelen ontstaan, want we lezen liever over de uitzondering dan over de regel. Nou, geef mij maar berichten over mogelijkheden in de wereld en positieve omgang met elkaar. Als loopbaanprofessional kijken we ook naar het bijzondere Zelf van de ander en proberen we dat te laten schitteren. Dat is toch veel boeiender? Hoog tijd dus dat we wat meer in de media verslag doen van onze bevindingen. Ondertussen blijft de vraag naar het bestaan van het Zelf overeind. Misschien is dat ook de bedoeling. Want alleen vanuit de vraag naar onszelf kunnen we op weg gaan naar ‘worden wie we zijn’, naar zelfontplooiing, naar zelfsturende loopbanen. Het Zelf als vraagteken leidt ons daarbij. Kijk op die weg ook eens om u heen. Want we kunnen ons Zelf alleen maar zien in de ogen van de Ander. Mijn dochter begreep dat al op driejarige leeftijd. Zonder mijn opdringerigheid om haar bij het aankleden te helpen, had ze het woordje ‘Self’ misschien nooit ontdekt. Frank van der Mijn, Hoofdredacteur redactie@loopbaan-visie.nl

  5,95
  lees meer

  Achtergrond: Zen en talentontwikkeling

  Wat hebben zen en talentontwikkeling met elkaar te maken? Op het eerste gezicht misschien niets, maar schijn bedriegt. Zen beoefening draagt bij aan het aanleren van discipline en ook vergroot het je zelfinzicht: twee zaken die wezenlijk zijn voor het ontwikkelen van je talenten. Je wordt immers niet vanzelf een talent. Inspiratie kunnen we opdoen bij de Suzuki-methode.
  1,95
  lees meer

  Methodiek: Zelf, zelfbeeld en loopbaan

  Loopbaancoaching helpt iemand een scherper zicht op zichzelf te geven in relatie tot werk en loopbaan. In mijn proefschrift heb ik uiteengezet hoe de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) van Hermans hiervoor gebruikt kan worden (Van de Loo, 1992). In dit artikel betrek ik daarbij een nieuwe ontwikkeling in de theorie over het zelf, namelijk de opvatting van het zelf als een dynamisch en dialogisch construct. Daarnaast bespreek ik mijn methode om de cliënt te helpen zich bewust te worden van de eigen meerstemmigheid in het kader van persoonlijke en loopbaanontwikkeling.
  1,95
  lees meer

  Wetenswaard: Zelf

  Alleenstaande moeders als kostwinner in de jaren vijftig en de levensloop van hun dochters Alleenstaande moeders als kostwinner in de jaren vijftig en de levensloop van hun dochters: “Je leven zelf vorm geven”. Promotie mevrouw Y.D. Wiegerinck. 9 juni 2011. Universiteit van Amsterdam. Yolanthe Wiegerinck verzamelde levensverhalen van dertien moeders die kostwinner waren in de jaren vijftig vanwege jonge verweduwing, echtscheiding of ongehuwd moederschap, en van 34 dochters met een moeder als kostwinner. De moeders lieten zich niet weerhouden door heersende normen voor moeders met jonge kinderen, werden kostwinner voor hun gezin, spanden zich regelmatig in om hun arbeidssituatie te verbeteren en combineerden met wisselend succes hun werk met de zorg voor hun kinderen. Weduwes en gescheiden moeders kijken verschillend, maar met voldoening, terug op hun kostwinnerschap. De levensloop van de dochters wijkt af van die van hun leeftijdgenoten: ze verlieten relatief jong het onderwijs om geld te verdienen, trouwden iets jonger en scheidden vaker. Maar veel dochters herkenden en benutten tweede kansen: ze gingen als volwassene studeren, behaalden een hoger opleidingsniveau, maakten carrière en hertrouwden. Hun moeders waren vaak een voorbeeld als het gaat om levenshouding, streven naar financiële onafhankelijkheid en combineren van arbeid en zorg. Tevens blijkt hoe intergenerationele patronen van eenouderschap en kostwinnerschap vele generaties terug kunnen gaan. Moeders en dochters voelden zich geen slachtoffer van omstandigheden, maar gaven iedere keer met veerkracht hun leven zelf vorm. (Bron: Universiteit van Amsterdam) Ziek en moe Sick and tired: psychological and physiological aspects of work-related stress. Promotie W. De Vente. 25 mei 2011. Universiteit van Amsterdam. Wieke de Vente onderzocht de gevolgen van werkstress voor de fysieke en mentale gezondheid, zoals hoge bloeddruk of somberheid. Ze keek bovendien naar de effectiviteit van een psychologische behandeling van werkstress en de gerelateerde fysieke en mentale gezondheidsklachten. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden vergeleek De Vente patiëntgroepen die verzuimden van hun werk in verband met overspanning of burn-out, met gezonde werknemers op onder andere burn-outklachten, somberheid, angstklachten, hartslag, bloeddruk, stresshormonen en immunologische parameters. Daarnaast ontving een deel van de patiënten een psychologische interventie (individueel of in groepsverband) bovenop reguliere zorg door de bedrijfsarts. Werkstress blijkt gepaard te gaan met lichamelijke ontregeling die wordt gekenmerkt door verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk en ontregeling van het immuunsysteem. Dit zijn bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De Vente concludeert tevens dat de aard van de lichamelijke ontregeling verandert over de tijd en gelijkenis vertoont met het proces van het ontstaan van hoge bloeddruk. De onderzochte psychologische interventie lijkt een gunstig effect te hebben op stressklachten wanneer die relatief mild zijn. De interventie in groepsverband lijkt een gunstig effect te hebben op het niveau van stresshormoon cortisol. (Bron: Universiteit van Amsterdam)  Onderwijsstelsels en non-cognitieve uitkomsten van onderwijs Onderwijsstelsels en non-cognitieve uitkomsten van onderwijs: Burgerschap, deviant gedrag en welzijn in landenvergelijkend perspectief. Studie prof. dr. Herman van de Werfhorst, prof. dr. Sjoerd Karsten, drs. Thijs Bol & drs. Justine Netjes. 7 september 2011. Universiteit van Amsterdam. Door de sterke scheiding tussen onderwijsniveaus ontplooien lager opgeleide kinderen zich maatschappelijk minder goed dan hoger opgeleide kinderen. Dat is een van de resultaten van onderzoek onder leiding van prof. dr. Herman van de Werfhorst, hoogleraar Sociologie aan de UvA. Met zijn team onderzocht Van de Werfhorst de non-cognitieve leeropbrengsten van gedifferentieerde onderwijsstelsels. Het Nederlandse schoolsysteem kent veel verschillende schooltypen en niveauverschillen. Leerlingen van verschillende niveaus - vmbo, havo, vwo - genieten onderwijs veelal gescheiden van elkaar. Bekend is dat de vroege selectie die deze differentiatie met zich meebrengt, ongelijkheid in kennisniveau en intellectuele vaardigheden tussen leerlingen vergroot. Van de Werfhorst ontdekte in zijn studie dat ook de ontwikkeling van burgerschap samenhangt met de mate van scheiding. Mensen in landen met sterk gescheiden onderwijssystemen hebben minder vertrouwen in instanties, nemen minder deel aan verenigingen en brengen minder vaak hun stem uit bij verkiezingen dan mensen in landen met ongedifferentieerde onderwijssystemen. Leerlingen in het beroepsonderwijs hebben minder burgerschapscompetenties dan leerlingen in ‘hogere’ schooltypen, constateren de onderzoekers. ‘Het beroepsonderwijs besteedt minder aandacht aan burgerschapsvorming, maar er kunnen ook andere oorzaken van het verschil tussen leerlingen zijn. Het effect van groepsdruk is er zo een. Hoe de verschillende oorzaken op elkaar inwerken is een complexe zaak, die we nader zullen onderzoeken,’ aldus Van de Werfhorst.Kijkend naar de non-cognitieve leeropbrengsten van het gedifferentieerde Nederlandse onderwijsstelsel, zou Van de Werfhorst pleiten voor bijvoorbeeld meer gezamenlijke lessen maatschappijleer. ‘Als vmbo’ers en vwo’ers toch al op dezelfde scholengemeenschap zitten, is dat gemakkelijker te organiseren dan wanneer die scholen helemaal gescheiden zijn. Ook om andere redenen vind ik brede scholengemeenschappen waar kinderen van verschillende schooltypen elkaar vaak ontmoeten en dus kennis en ervaringen kunnen delen, een goed idee.’ Een ander onderzocht aspect is het welzijn van leerlingen. Van de Werfhorst: ‘We hebben gezien dat leerlingen uit het beroepsonderwijs een minder gunstig beeld van zichzelf hebben als het gaat om kennis, inzicht en intellectuele vaardigheden. Ook gebruiken ze vaker drugs en alcohol. En binnen het beroepsonderwijs is er meer sprake van voortijdig schoolverlaten. Dit zijn allemaal zaken die met welzijn samenhangen. ’ (Bron: Universiteit van Amsterdam) Werk en privé Werk en privé: De strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht. Promotie Willemijn L. Roozendaal. 30 september 2011. Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds vijftien jaar kennen we in Nederland wetgeving om werknemers de gelegenheid te geven zorg en werk beter te combineren. Werknemers kunnen een beroep doen op bijzondere verlofrechten en hebben een recht om in deeltijd te werken. Vaak wordt gedacht dat ze het daarmee makkelijker hebben gekregen. Dat is slechts ten dele waar: werknemers moeten tegenwoordig veel flexibeler zijn, want het houdt ook in dat de werkgever in toenemende mate te maken met privéaangelegenheden van de werknemer. De werknemer heeft rechten gekregen om de combinatie van arbeid en zorg te organiseren, zoals ouderschapsverlof, het recht op aanpassing van de arbeidsduur en het recht op kortdurend zorgverlof. De regelgeving werd indertijd ervaren als een revolutie in het arbeidsovereenkomstenrecht. De grenzen tussen werksfeer en privésfeer werden overschreden, en men vroeg zich af welke rechtvaardiging hiervoor was. Willemijn Roozendaal onderzocht hoe groot de inbreuk op de privésfeer werkelijk was en of die revolutie ertoe geleid heeft dat persoonlijke belangen van de werknemer sindsdien een veel voornamere rol spelen in het arbeidsrecht. Uit haar onderzoek bleek dat wanneer het tot een rechtszaak komt, werknemers vaak het onderspit delven: privébelangen worden door de rechter vaak minder zwaar beoordeeld dan de belangen van de werkgever. (Bron: Radboud Universiteit) Validering van een HRM-model voor het MKB Validering van een HRM-model voor het MKB: Waarin de predictieve validiteit van Employability voor Innovatief werkgedrag wordt onderzocht. Promotie de heer J. Stoffers. Verwacht in 2013. Hogeschool Zuyd. Innovatief werkgedrag van medewerkers verhoogt de slagkracht en het innovatief vermogen van organisaties. Specifiek het midden-en kleinbedrijf (MKB) is cruciaal voor de economie en het innovatievermogen. Er is echter niet veel empirische onderzoek inzake HRM- beleid en -praktijken in het MKB. Dit onderzoek gaat daar verder op in, het gaat specifiek over de validering van een HRM-model voor het MKB, waarin de predictieve validiteit van Employability voor Innovatief werkgedrag wordt onderzocht.Employability wordt gedefinieerd als het vermogen van medewerkers om –gedurende de hele loopbaan- werk te verkrijgen, een goede arbeidsmarktpositie te behouden, en indien nodig, een andere functie te vervullen (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). De vraag is of dit vermogen van medewerkers een voorspellende waarde heeft voor Innovatief werkgedrag (=het genereren-, promoten- en realiseren van nieuwe ideeën). Innovatief werkgedrag is een concept welk bestaat uit drie onderscheiden sets van gedragingen die samenvallen met de fases in het innovatieproces (Janssen, 2001).Voor dit onderzoek werden 487 medewerkers (functies op middelbaar en hoger niveau) en hun leidinggevenden uit 176 MKB bedrijven in de regio Limburg gevraagd naar Employability en Innovatief werkgedrag (Stoffers & Van der Heijden, 2009). (Bron: Hogeschool Zuyd) Loopbaanmanagement voor de oudere werknemer Loopbaanmanagement voor de oudere werknemer: Healthy-Ageing-at-Work. Studie mevrouw K. Veth & meneer B. Emans. Promotie verwacht in 2014. Hanzehogeschool Groningen. Oudere werknemers hebben te maken met achteruitgang van hun fysieke en cognitieve capaciteiten. Daarbij kunnen ze ook nog eens te maken hebben met werkomstandigheden die belastend zijn en die daarmee bijdragen aan de achteruitgang van hun vitaliteit. Ze kunnen echter ook te maken hebben met werkomstandigheden die juist stimulerend zijn en daarmee vitaliteit bevorderen. We spreken dan van arbeid-als-medicijn. Deze thematiek is meer dan ooit actueel, nu er sprake is van een gestage verhoging van de pensioenleeftijd. Het onderhoud van de vitaliteit van oudere werknemers begint terecht alom aandacht te krijgen. Een onderzoeksprogramma is geïnventariseerd wat voor HRM-praktijken, gericht op loopbanen van oudere werknemers, er in de zorgsector gangbaar zijn. Het beeld dat daaruit naar voren kwam was dat die praktijken nagenoeg allemaal neerkomen op ‘ontzie-maatregelen’ die de werklast en/of de werkduur van ouderen naar beneden bijstellen. Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Vitaliteit van werknemers is te bevorderen door belastende werkcondities te verminderen (middels de genoemde ontzie-maatregelen), maar ook door te investeren in energiegevende werkcondities. Het gaat bij dat laatste bijvoorbeeld om maatregelen op het gebied van loopbaanmanagement en loopbaancoaching, waarmee aan werknemers een perspectief geboden wordt op een inspirerende werktoekomst. Het lijkt erop dat organisaties dit soort maatregelen buiten de orde verklaren wanneer het om hun oudere werknemers gaat. De arbeid-als-medicijn-formule wordt niet of nauwelijks op die werknemers toegepast. Hierin verandering te brengen zou een ambitie moeten zijn van elke HRM-afdeling. Uit het onderzoek kwam nog iets anders naar voren, namelijk dat de effectiviteit van maatregelen op het gebied van Healthy-Ageing-at-Work in de praktijk soms tegenvalt. Als het gaat om de vitaliteit van de oudere werknemer is het afkondigen van maatregelen op zichzelf blijkbaar onvoldoende. Wat op papier staat zie je niet altijd terug in de realiteit. Dat betekent nog een extra ambitie voor HRM-afdelingen, namelijk ervoor te zorgen dat hun organisaties niet alleen op papier maar ook in de dagelijkse praktijk investeren in de loopbanen van hun senioren. Daaronder vallen dan zowel de belastende condities, die waar nodig gereduceerd moeten worden, als de energiegevende condities, die geoptimaliseerd moeten worden. Dat belastende en energiegevende werkomstandigheden bepalend zijn voor de vitaliteit van werknemers, oud of jong, is al uitgebreid met onderzoek aangetoond. Voor de thematiek van Healty-Ageing-at-Work is het de kunst is om deze wetenschap te vertalen naar de HRM-praktijk. De vraag is hoe dat moet en precies die vraag wordt met het promotie-traject verder opgepakt. (Bron: Hanzehogeschool Groningen) 
  Gratis
  lees meer

  Achtergrond: Wetenschappelijk loopbaanbeleid

  In LoopbaanVisie 4, 2010 vertelden verschillende (ex)wetenschappers over hun persoonlijke ervaringen met loopbaanbeleid in de academische wereld. In datzelfde nummer vertelde professor Janet van Hell, dat door het huidige beleid veel talent verloren gaat en dat loopbanen van wetenschappers deuken oplopen. Ze hield een pleidooi voor stimulerend loopbaanbeleid. Wat is er sindsdien gebeurd? LoopbaanVisie ging samen met het Rathenau Instituut1 op onderzoek uit.
  1,95
  lees meer

  Organisaties: Werkstation voor persoonlijke en loopbaanontwikkeling

  “De nieuwe employability portal komt als geroepen”, zegt Suzanne Daniëls, projectleider employability bij het AWO Fonds van de Publieke Omroep. Dit digitale platform moedigt omroepmedewerkers aan zich actief met hun loopbaan bezig te houden, geen overbodige luxe nu er onzekere tijden voor het publieke bestel aanbreken. Wat doet het platform?
  1,95
  lees meer

  Methodiek: Werken met de innerlijke criticus

  We hebben allemaal een innerlijke criticus, maar vaak zijn we ons daar niet van bewust. Hij levert – soms mild, soms krachtig – negatief commentaar op je zelf, je uiterlijk, je prestaties. Dat beïnvloedt je zelfbeeld, zelfwaardering en welbevinden en beperkt je in je relaties, je werk en je ontwikkeling. Hoe gaat die criticus te werk?
  1,95
  lees meer

  Hoofdartikel: Wat je doet ben je zelf?

  Jouke Post neemt de lezer mee in de vraag welke concepten er in de filosofische, sociologische en psychologische literatuur over het ‘zelf’ en ‘zelfkennis’ bestaan. Vervolgens onderzoekt hij van daaruit hoe het ‘zelf’ in onze beroepspraktijk kan worden gekend.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »