logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|41|42|43|...|537

  Interview met Lidi Brouwer over Studio Roosegaarde

  Een snelweg die licht geeft als er verkeer op rijdt, of zelf aangeeft dat het glad kan worden bij koud weer. Dit idee ontstaat als Daan Roosegaarde doordenkt op zijn eerder gerealiseerde Sustainable Dancefloor: de dansvloer die de beweging van dansende feestvierders omzet in energie. Kan dat niet veel groter, dacht Roosegaarde, terwijl hij in de auto zat? En wat kan er nog meer veranderd worden aan zo’n weg? Die gedachten spreekt hij hardop uit en laat hij horen in lezingen. Tijdens één van die lezingen zit er iemand in de zaal van wegenbouwer Heijmans. Bij hem gaat het ook borrelen. Zo ontstaat het eerste contact. Zonder een in detail uitgewerkte strategie, maar met gecombineerde kennisnetwerken, realiseren ze samen de zogenaamde slimme snelweg. En worden ze over de hele wereld uitgenodigd om het product te laten zien en te verkopen.
  1,95
  lees meer

  De drempel over met Peter Senge

  Op 22 mei kwam Peter Senge op uitnodiging van Het Eerste Huis naar de Jaarbeurs in Utrecht voor het grootschalige leiderschapsevent ‘Next level leadership’. Daar namen zo’n vierhonderd directieleden, managers, adviseurs en andere geïnteresseerden aan deel. Peter Senge is hoofddocent aan de prestigieuze MIT Sloan School of Management in de Verenigde Staten en oprichter van de Society for Organizational Learning. Vanuit de achtergrond van het systeemdenken introduceert hij in zijn beroemde boek ‘The Fifth Discipline’ het concept van de lerende organisatie. In lijn met dit gedachtegoed volgden diverse boeken, waaronder ‘Presence’, dat hij met zijn collega’s Otto Scharmer, Joseph Jaworksi en Betty Sue Flowers schreef en waarin hij een ander perspectief op veranderen presenteert.
  1,95
  lees meer

  Doe jij het dan eens voor!

  “Doe jij het dan eens voor!” Dat zeggen deelnemers vaak als ik uitleg hoe je een gesprekstechniek moet toepassen en ze denken dat die niet werkt bij hun klant. Ik trap er in mijn eerste trainingsjaren niet in.
  1,95
  lees meer

  Verbindende schakels in zelfsturende teams

  We worden kampioen!” “Yes, we can!” Deze verbindende uitspraken illustreren dat samenleven verbroedert, mits er sprake is van gedeelde belangen. Hoe werkt dat in organisaties met zelfsturende teams? Onder welke condities maakt samenwerken sterk en wie zijn de verbindende schakels in deze teams? Welke mensen zijn geneigd om de kar te trekken en niet de kantjes ervan af te lopen? Wat is hun x-factor? Deze vragen stelde Dr. Michaéla Schippers zich, toen zij begon aan een studie naar sociale tendensen in teams.
  1,95
  lees meer

  De ambtenaar van nu als netwerkende ondernemer

  De afgelopen vijf jaar hebben steden en gemeenten ingrijpend moeten bezuinigen. De mondiale crisis leidde ertoe dat ambtelijke instanties tot soms wel dertig procent van hun budgetten kwijtraakten. Dit noodzaakte tot een ingrijpende reorganisatie. De korte periode, waarin deze inkrimping werd doorgevoerd, is heftig. Inmiddels ligt de tijd dat stedenbouwkundigen, verkeerskundigen of landschapsarchitecten met een zak geld initiatieven realiseren ver achter ons.
  1,95
  lees meer

  De praktische waarde van A&O-psychologie

  Dit artikel is een pleidooi voor de zogenoemde kennisvalorisatie van de arbeids- en organisatiepsychologie (A&O), geschreven vanuit het perspectief van ons eigen vakgebied. Met kennisvalorisatie bedoelen we dat de wetenschappelijke kennis, die academische A&O/psychologen opbouwen, volop in de praktijk van organisaties wordt verspreid en benut. Deels gebeurt dit al. Dit illustreren we met voorbeelden. Maar kennisvalorisatie kan beter, door deals te sluiten die voordelig zijn voor zowel de praktijk als de wetenschap (de integratieve of ‘win-windeals’). Door A&O-psychologische kennis in de praktijk te benutten, kunnen wetenschappers alternatieve financieringsbronnen aanboren en profiteren (mensen in) organisaties optimaal van deze kennis.
  1,95
  lees meer

  Een aantrekkelijke leeromgeving voor schoolleiders

  Onderzoek van het Welten-instituut en de VO-academie laat zien dat schoolleiders in het voortgezet onderwijs voornamelijk leren wanneer zij werken aan verbeteringen of vernieuwingen in de school en door te reflecteren met collega’s. Hrd-professionals kunnen deze vormen van informeel leren actief ondersteunen, door schoolleiders te helpen samen te leren, rust en ruimte te creëren voor reflectie en het leren te verbinden aan urgente vraagstukken uit de praktijk.
  1,95
  lees meer

  Hoe geef je een lerende organisatie succesvol vorm?

  Elke organisatie streeft naar beter. Leren is daarvoor een noodzaak. Wil je de organisatie sneller en met meer rendement verbeteren? Kijk dan eens naar de wijze waarop de besluitvorming in je organisatie is vormgegeven.
  1,95
  lees meer

  Promotie: Marleen Damman. Promotie: Ilona van Beek

  Understanding the dark and bright sides of heavy work investment Psyhological studies on workaholism and work engagement. Promotie Ilona van Beek, 9 mei 2014, Universiteit Utrecht Circa 27 procent van de werknemers werkt structureel over. De redenen hiervoor lopen uiteen. Sommigen werken bijvoorbeeld over om hun hypotheek te kunnen betalen, anderen omdat zij carrière willen maken. Tegenover dit harde werken staat dus een beloning. Echter, bij werkverslaving en bevlogenheid spelen andere drijfveren een rol. Werkverslaafden ervaren een sterke innerlijke drang om hard te werken. Zij kunnen het werk niet loslaten, zelfs niet als zij vrij zijn. Bevlogenen werken hard vanuit een passie. Zij voelen zich vitaal en zijn toegewijd. In dit proefschrift zijn de psychologische mechanismen, die ten grondslag liggen aan werkverslaving en bevlogenheid, in kaart gebracht. Allereerst is op basis van de reinforcement sensitivity theory en regulatory focus theory onderzocht of persoonlijkheid een rol speelt bij de ontwikkeling van beide vormen van hard werken. In grote lijnen zien we dat werknemers, die gevoelig zijn voor negatieve uitkomsten (bijvoorbeeld het niet kunnen voldoen aan verplichtingen) en deze uitkomsten proberen te vermijden, een grotere kans op werkverslaving hebben. Werknemers die gevoelig zijn voor positieve uitkomsten (bijvoorbeeld het verwezenlijken van ambities) en deze uitkomsten nastreven, hebben een grotere kans op bevlogenheid. Deze verschillen in persoonlijkheid worden voor een deel bepaald op neurobiologisch niveau en in de kindertijd. Zo leren kinderen van hun ouders om oog te hebben voor het verwezenlijken van hun ambities. Daarnaast is aan de hand van de attachment theory onderzocht of hechting een rol speelt. De hechtingsband, die kinderen met hun ouders opbouwen, is namelijk van invloed op latere relaties en werkgedrag. Dit wordt bevestigd door de bevindingen. We zien dat werknemers die bang zijn om door hun partner verlaten te worden (onveilige hechting) hoger scoren op werkverslaving. Door hard te werken, proberen zij bevestiging en aandacht van hun partner te krijgen. Werknemers die vertrouwen hebben in hun relatie (veilige hechting) zijn meer bevlogen.  Verder is op basis van de self-determination theory onderzocht welke typen motivatie gepaard gaan met werkverslaving en bevlogenheid. De resultaten tonen aan dat het verrichten van werkzaamheden om de eigenwaarde te vergroten gepaard gaat met werkverslaving. Ook zien we dat identificatie met het werk en het werk leuk en interessant vinden samengaan met bevlogenheid. Dit suggereert dat de sociale (werk)omgeving, en dus het heden, eveneens belangrijk is bij de ontwikkeling van werkverslaving en bevlogenheid. Tot slot zijn enkele gevolgen van werkverslaving en bevlogenheid in kaart gebracht. Werkverslaafden scoren relatief hoog op burn-out, zijn ontevreden, willen van baan veranderen en presteren minder goed. Bevlogenen, daarentegen, scoren laag op burn-out, zijn tevreden, willen graag bij de organisatie blijven en presteren optimaal. Deze bevindingen bevestigen het idee dat werkverslaving gezien kan worden als een ‘slechte’ vorm van hard werken en bevlogenheid als een ‘goede’ vorm. Op basis van dit proefschrift zijn de negatieve en positieve kant van hard werken verder ontrafeld. Meer onderzoek is nodig om tot goede preventie- en interventieprogramma’s te komen. Ilona van Beek is nu werkzaam bij arbodienst ArboNed. Levensgebeurtenissen beïnvloeden pensioentransities From employee to retiree: Life histories and retirement in the Netherlands. Promotie Marleen Damman, 22 mei 2014, Universiteit van Amsterdam De basis voor keuzes en ervaringen rondom pensionering wordt al eerder in de levensloop gelegd. Aspecten van de scholings- en arbeidsloopbaan, gezondheidsproblemen voor het vijftigste levensjaar en gebeurtenissen op het gebied van huwelijk en gezinsvorming, hangen samen met de keuzes die oudere werknemers maken ten aanzien van werk en pensioen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Marleen Damman, verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).  Om inzicht te krijgen in de invloed van eerdere levensgebeurtenissen op pensioentransities, analyseerde Damman gegevens van circa dertienhonderd oudere werknemers van de Rijksoverheid en drie grote ondernemingen in de private sector in Nederland. De oudere werknemers werden tussen 2001 en 2011 gevolgd in de overgang van werk naar pensioen. Aangezien alle deelnemers werkzaam waren op het eerste meetmoment (50 tot 64 jaar) en daarna zijn gevolgd in de tijd, geven de data gedetailleerde inzichten in de pensioentransities van de bestudeerde werknemers. De resultaten tonen aan dat mannen die op relatief late leeftijd zijn toegetreden tot de arbeidsmarkt, gedurende hun loopbaan actief zijn geweest in training en baanwisselingen hebben meegemaakt, langer door willen werken. Gezondheidsproblemen voor het vijftigste levensjaar hangen juist samen met een relatief sterke intentie om vroeg met pensioen te gaan. Relatief laat kinderen krijgen en het meemaken van een echtscheiding aan het eind van de loopbaan, versterken de geneigdheid om langer door te werken. Ook na pensionering spelen eerdere levenservaringen een rol. De mate waarin gepensioneerden aspecten van hun oude werk missen – zoals inkomen, sociale contacten en sociaal aanzien – hangt samen met hun arbeidsverleden en huwelijksgeschiedenis. Gepensioneerden die snel carrière hebben gemaakt tussen hun veertigste en vijftigste, missen geld of inkomen minder dan degenen die geen promotie hebben gemaakt. Het verlies aan sociaal aanzien weegt voor degenen die snel carrière hebben gemaakt juist zwaarder. Gescheiden gepensioneerden, die niet samenwonen of een partner hebben, missen werkgerelateerde sociale contacten en aanzien meer dan continu gehuwden en nooit gehuwden. Naast de inbedding van de pensioentransitie in de individuele levensloop, wijst het onderzoek van Damman op het proces karakter van pensionering: het is een complex fenomeen dat zich gedurende een langere periode afspeelt. Het proces van afstand nemen van de werkrol begint regelmatig al voor de werkelijke pensionering en uit zich in weinig interesse voor scholing, nieuwe werkinitiatieven en het bijhouden van vakinhoudelijke ontwikkelingen. Zo neemt tussen 2001 en 2006 het aandeel oudere werknemers dat het eens is met de stelling ‘ze moeten bij mij niet meer aankomen met nieuwe cursussen’ toe van 16 tot bijna 31 procent. Ook het aandeel mensen dat de nieuwste ontwikkelingen in het vak minder goed bijhoudt stijgt van 28 naar 35 procent. Zowel de verwachte tijd tot het pensioen, als werkgerelateerde ervaringen, beïnvloeden dit proces van ‘voorsorteren’. Het meemaken van een promotie vertraagt het proces van afstand nemen van de werkrol, terwijl gezondheidsproblemen het proces juist versnellen.
  Gratis
  lees meer

  Beelddenken

  De vierkoppige directie van een technisch (mkb-)bedrijf wil meer uit de onderlinge samenwerking halen. Een teamcoach wordt geraadpleegd, maar die blijkt niet zo goed aan te sluiten bij de cultuur van de organisatie: haar confrontaties met wat er in de onderlinge interactie gebeurt, leiden tot afwijzende reacties bij enkele directieleden. Daarom nodigen ze een organisatiecoach uit om het gezamenlijke zoekproces te begeleiden.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »