logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|47|48|49|...|532

Veerkracht (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'VEERKRACHT' (juni 2013) PRAXIS Introductie op het thema veerkracht, Han Nichting De ontwikkeling van veerkracht, Steven Scheer & Ans Withaar Zwarte schapen: ideale traineres, Karin de Galan Flexibiliteit zit in je Brein, Rity van de Avoort & Eveline Jansen De impact van organisatiecoaching, Liesbeth Halbertsma & Petra Bosse Interview met David Zinger, Ger Driessen Het leerpotentieel na een faillisement, Eric Deen Wat levert opleiden op? Robbie van Kippersluis & Peter Steenkamer WETENSCHAP Aanpassen, Lidewey van der Sluis Functie van veerkracht voor organisaties, Jo Caris One do at a time, Karen J. Pine & Ben C. Fletcher Veerkracht of toch liever wijsheid? Marc Schabracq & Roos Schabracq Oud en (on)gelukkig, Marien van den Boom & Hanny Wargers Promotie: Oudere werknemers: de visie van Nederlandse werknemers in Europees perspectief, Wieteke Conen VARIA Circeltechniek bij organisatieverandering, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Vereniging Nieuws, Guido van der Wiel Boeken /Apps Vooraankondiging VOORWOORD Veerkracht Het stelde mijn ouders op diverse momenten in mijn leven gerust. Betekenisvolle veranderingen en gebeurtenissen lieten meerdere malen fundamentele pijlers in mijn persoonlijke leven op hun grondvesten schudden. “She always bounces back.” zei een goede vriendin eens treffend en het klopt. Kennis van en ervaring met toppen en dalen, kunnen altijd weer rekenen op de aanwezigheid van veerkracht als bondgenoot. Op persoonlijk vlak blijkt veerkracht een grote samenhang te vertonen met diverse persoonlijkheidseigenschappen. In de literatuur worden vooral optimisme, extraversie en consciëntieusheid genoemd. Tegelijkertijd heeft veerkracht een overlap met de eigenschap weerbaarheid, dat in trainingsprogramma’s kan worden ontwikkeld. Hoopgevend wanneer het om de ontplooiing van veerkracht gaat. Wat leidinggevenden, HR-managers of trainers kunnen doen om veerkracht te vergroten, komt aan de orde in een boeiend artikel van Steven Scheer en Ans Withaar. Vanuit verschillende perspectieven wordt een bruikbaar model geschetst om preventief te werken aan de ontwikkeling van veerkracht, met als doel mogelijk ingrijpende gebeurtenissen in de toekomst makkelijker het hoofd te kunnen bieden. Veerkracht gaat echter niet alléén over weerbare medewerkers. In ons openingsartikel, waarin Han Nichting zijn visie op het thema geeft, wordt een aanwendbaar kader gegeven. Veerkracht is een tweedimensionaal begrip. Het gaat over het systeem van de organisatie zelf én de mensen die in de organisatie werken. Weerbare medewerkers en wendbare organisaties. In een wetenschappelijk artikel van hoogleraar organisatieontwikkeling Jo Caris wordt dieper ingegaan op veerkracht binnen organisaties. Caris stelt dat, wanneer veerkracht ‘terugkeren naar een oorspronkelijke vorm’ betekent, dit gunstig kan zijn wanneer er sprake is van eenmalige calamiteiten, zoals een brand of een lekkend olieplatform. De term doet echter afbreuk aan de veranderslagen die veel organisaties moeten maken in tijden van crisis, waar juist het aanpassen en aannemen van nieuwe vormen (innoveren) wenselijk is. Wanneer het erom gaat vernieuwing door te voeren, is de term spankracht meer op zijn plaats. Het accent komt te liggen op wendbare organisaties en het lerend vermogen van organisaties komt centraal te staan. Naast verdiepende artikelen rondom het thema, is een mooi aanbod teksten en bijdragen opgenomen die ingaan op actuele ontwikkelingen in het werkveld van de HRD’er. Zo vind je interviews terug met neuropsycholoog Margriet Sitskoorn en Thijs Homan in een inspirerend artikel over het toepassen van breininzichten in verandertrajecten, is de trainerstool van Karin de Galan opnieuw verfrissend en kun je genieten van een intrigerend interview dat Ger Driesen hield met employee engagement expert David Zinger.
5,95
lees meer

Werkvorm: Zwarte schapen: ideale trainers

1979. Er gaan briefjes rond in de klas: “Wat vind je van de trui van Sandra?” “Wat vind je van de broek van Jaap?” We schrijven er om beurten onze dodelijkste opmerking op en kijken nieuwsgierig hoe het briefje aankomt bij Sandra en bij Jaap. Dan komt briefje 3: “Wat vind je van de sandalen van Karin?” Rood hoofd, schaamte: sandalen in de brugklas, dat kan natuurlijk niet. Maar wist ik veel?
1,95
lees meer

Wat levert opleiden op?

Wat is het effect van opleidingen? Hoe maak je dat hard en hoe volg en borg je dat dan? Peter Steenkamer (Fundeon Academie) gaf Robbie van Kippersluis (CINOP Advies) in 2012 de opdracht om twee opleidingen van Fundeon onder de loep te nemen. Een gesprek tussen een academiebouwer en een onderzoeker.
1,95
lees meer

Veerkracht of toch maar liever wijsheid?

Veerkracht is een metafoor uit de metallurgie. Het betreft een kracht gericht op het herstel van een oude toestand. In de psychologie spreekt men hier van resilience of resiliency, termen die etymologisch teruggaan op ‘terugspringen’. Een parallelle metafoor dus. Resilience staat voor: ‘in staat zijn allerlei moeilijkheden die serieuze bedreigingen vormen voor je ontwikkeling te overwinnen en je desondanks goed te ontwikkelen’. Hierbij ging het aanvankelijk vooral om kinderen (bijvoorbeeld Werner, 1989), terwijl het begrip later ook toepassingen vond in gebieden als stress (bijvoorbeeld Ong et al. 2006) en armelijke of benarde levensomstandigheden (bijvoorbeeld Luthar, 1999).
1,95
lees meer

Flexibiliteit zit in je brein

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd: zijn wij mensen nu patroondieren of juichen we veranderingen juist toe? De een ziet een reorganisatie immers als een uitdaging. Bij de ander zinkt de moed in de schoenen als de managers de hei op gaan en iets nieuws bedenken. U heeft zelf vast ook veel ervaring met veranderprocessen in uw bedrijf of organisatie. Die processen verlopen niet altijd naar de wens van de initiators. De werkvloer of het management bieden weerstand, of de OR werkt niet mee.
1,95
lees meer

Promotie Wieteke Conen

Oudere werknemers: de visie van Nederlandse werknemers in Europees perspectief Proefschrift Wieteke Conen. Demografische ontwikkelingen zullen grote consequenties hebben voor de financiering van de welvaartsstaat en zullen de samenstelling en omvang van het arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt grondig veranderen. Het belang van de arbeidsparticipatie van ouderen wordt al sinds het midden van de jaren negentig onderstreept door experts en beleidsmakers en er wordt al geruime tijd beleid gevoerd om deze participatie te verhogen. Toch is er tot op heden maar in beperkte mate inzicht in hoe werkgevers zich gedragen ten opzichte van oudere werknemers. In dit proefschrift staan de houding en het gedrag van werkgevers ten opzichte van oudere werknemers centraal. Meer in het bijzonder wordt onderzocht 1) in hoeverre het gedrag van Nederlandse werkgevers ten opzichte van oudere werknemers is veranderd in de tijd en 2) hoe Europese werkgevers zich opstellen ten opzichte van vergrijzing op de werkvloer, hetgeen de mogelijkheid biedt om de houding en het gedrag van Nederlandse werkgevers te bezien in Europees perspectief. Voor de beantwoording van deze centrale onderzoeksvragen zijn survey data verzameld in zowel binnen- als buitenland. Daarnaast is casestudyonderzoek verricht, waarin Proefschrift Wieteke Conen ontwikkelingen in HR-beleid ten opzichte van oudere werknemers onderzocht werden op het niveau van de organisatie. Uit dit promotieonderzoek komt naar voren dat Europese werkgevers de vergrijzing van hun personeelsbestand vooral associëren met een groter wordend gat tussen arbeidskosten en productiviteit. Dit beïnvloedt het werven van ouderen en het stimuleren tot langer doorwerken negatief. Dit is met name een issue in Nederland, waar maar liefst 75% van de werkgevers een gat verwacht tussen arbeidskosten en productiviteit als gevolg van vergrijzing. Desalniettemin lijken werkgevers die een dergelijk gat verwachten niet vaker maatregelen te nemen binnen de eigen organisatie. In het afgelopen decennium zijn Nederlandse werkgevers overigens wel in toenemende mate ouderen gaan behouden binnen de organisatie. Dit lijkt vooral te worden gedreven door veranderingen in het institutionele raamwerk. En hoewel het dan wel een toename moge betreffen, nog steeds werven en behouden relatief weinig werkgevers oudere werknemers. Uit het onderzoek komt naar voren dat werkgevers het stimuleren van een combinatie tussen werk en pensioen zien als de meest effectieve overheidsmaatregel om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen. Een voorkeur voor een dergelijke combinatie suggereert dat er ruimte is voor oudere werknemers om langer door te werken, hoewel wellicht in een aangepaste vorm. Daarnaast leveren de resultaten van dit onderzoek een aantal relevante bevindingen op voor werkgevers, die in hun personeelsbeleid meer aandacht zouden kunnen besteden aan het overbruggen van het verwachte gat tussen arbeidskosten en productiviteit. De huidige discussie over de verhoging van de pensioenleeftijd vertroebelt nog wel eens het zicht op datgene wat onder de oppervlakte speelt: de obstakels en motivaties die werknemers en werkgevers – diegenen die echt vorm moeten gaan geven aan langer doorwerken – op hun pad vinden. Zolang concepten als demotie, competentiegerichte beloning, brugpensioen en geleidelijk pensioen onbespreekbaar zijn of de nodige hindernissen ondervinden, zal het antwoord op de vraag over hoe werkgevers op winstgevende wijze oudere werknemers in dienst kunnen houden complex blijven.
Gratis
lees meer

Oudere docenten in het hbo

De komende jaren vindt een grote uitstroom van oudere medewerkers plaats. Belangrijke kennis en ervaring dreigen in hoog tempo verloren te raken (Korver, 2007). Binnen het management is men zich ervan bewust dat de aanstaande grote uittocht van oudere docenten grote gevolgen zal hebben voor de organisatie. Activeren en betrokken houden van deze groep is essentieel.
1,95
lees meer

One Do at a time

Two managers, Johann and David, both recently applied for promotion within their organisation. Unfortunately neither of them was successful. Afterwards Johann was depressed and angry about the outcome. He moaned to his colleagues in the office and was snappy with his family at home. Conversely David decided that although he didn’t get promoted the interview had been good experience. He asked for feedback on his performance, sought advice from his colleagues and decided that promotion was a challenge he must prepare for in the future.
1,95
lees meer

Veerkracht is als je in Wonderland gelooft

Veerkracht is als je in Wonderland gelooft “Ik geloof in 6 onmogelijkheden”, zegt Alice tegen de Hoedenmaker, voordat ze op Vrijdingsdag het LarieLoeder verslaat: “1. Er is een drankje waar je van krimpt als je het drinkt. 2. Er is een koekje waarvan je groeit. 3. Dieren kunnen praten. 4. Katten kunnen verdampen. 5. Er bestaat een Wonderland. 6. Ik versla het Larieloeder!”* “Wat een fantasie” is het eerste wat je denkt. Maar is dat ook zo? Alice weet het ‘het onmogelijke’ mogelijk te maken. Zij kiest bewust een moment van stilstaan op haar pad van routine en rituelen. De tijd, haar omgeving, ‘dwingt’ haar om keuzes te maken. Toch wil ze eerst haar dromen najagen: klopt het wat ze denkt te zien, of is het een droom? Ze volgt het witte konijn en belandt in een land van onbegrensde mogelijkheden. Ze praat met dieren: ze luistert wat de Hoedenmaker, de rups Absolutem, en de Grijnzende kat zeggen en gaat door hun ogen anders kijken en redeneren. Wonderland bestaat. Het koekje laat haar groeien en verleidt de rode koningin tot vriendschap: daardoor vindt ze het zwaard van de witte koningin waarmee ze het Larie Loeder van de rode koningin kan verslaan. Als ze het Larie Loeder doodt zegt de Hoedemaker: “Blijf hier! De witte koningin heeft gewonnen!”. Alice zegt: ”Nee, ik moet gaan. Er zijn vragen die ik moet beantwoorden. Dingen die ik moet doen.” Het zijn eigen onbewuste dromen, gedachten, angsten, nog ongezien, nog niet ontdekt, die ze deelt met fictieve derden. Maar door stil te staan bij… een Wonderland te creëren… heeft ze weer veerkracht. En weer terug in de realiteit bekijkt ze wat ze eerst voor (on)mogelijk hield met andere ogen en komt ze tot nieuwe keuzes. Volgende week reis ik samen met 40 NVO2-delegatieleden af naar het ASTD-congres. “Er zijn vragen, hier op mijn werk, die ik moet beantwoorden. Dingen die ik moet doen”. Maar eerst stap ik uit mijn werkelijkheid. Ik ga net als Alice andere (leer)landschappen bezoeken. Met mensen uit andere werelddelen, met dezelfde passie ga ik mijn wensen en dromen delen. Ik ben nieuwsgierig naar wat hen drijft. Hoe zij netwerken van bevlogen mensen in hun vakgebied en in organisaties als spin-off weten in te zetten. Hoe zij nieuwe vragen en ontwikkelingen te lijf gaan. Stilstaan bij leren in een ander leerlandschap biedt kansen om wat ik voor (on)mogelijk hield met nieuwe ogen te bekijken. Dit benutten in de ontwikkelingen van NVO2: dat wordt voor mij de uitdaging. *Uit de verfilming van ‘Alice in Wonderland’ ■ Willy Harkink, waarnemend directeur NVO2, hét netwerk voor HRD-professionals. www.nvo2.nl
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »