logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|91

  ZKM Magazine: Verhaal halen in het onderwijs

  INHOUD THEMA ‘VERHAAL HALEN IN HET ONDERWIJS (januari 2019) Visie op de ontwikkeling van kind naar student naar volwassene, Els Holland & Els Voorhorst Vruchtbare samenwerking met de ZKM als basis, Mirjam Hermsen & Mirjam Sibbel Wat het primair onderwijs nodig heeft. Interview met Hank Beermann, Els Voorhorst & Els Holland ZKM leiderschap, Richard van de Loo Verhalen van ver, verhalen van nu; verhalen als spiegel voor zelf-verstaan, Ina ter Avest Zelf Konfrontatie Methode – een dialogical selfie? Ina ter Avest Somberheid en de school, Jan F. Nauta Preventie psychische aandoeningen J.J.L. Derksen, Els Voorhorst Bedreigde psychodiversiteit - Pleidooi voor een innerlijke democratie Hubert Hermans, Els Voorhorst In-Spanning: de dialoog tussen docenten en studenten gaat niet vanzelf! Elly van den Berg-Thomassen myInsightOut: een jonge ontwikkeling in de ZKM familie vol potentie, Margreet Poulie & Mirjam Zoestbergen ZKM-Vereniging: de Jaardag 2017, Ina ter Avest, met medewerking van Marjolein Fokkens,Wolf Lejeune, Annerieke Oosterwegel en Margreet Poulie Verenigingsnieuws: Van de bestuurstafel Verhaal halen in het onderwijs Verhalen gaan een steeds prominentere plaats innemen in de samenleving: mensen vertellen elkaar verhalen en willen met hun eigen verhaal gehoord worden. In het onderwijs lijken verhalen echter steeds meer te verdwijnen en plaats te maken voor overzichtelijk systemen die makkelijker te monitoren lijken maar essentiële zaken weglaten. Maar Grote Verhalen spelen in onze multiculturele tijd nog steeds een rol. En de eigen verhalen kunnen een nieuwe kans krijgen in de dialoog tussen docenten en studenten. In twee interviews vertellen drie mensen die midden in het onderwijsveld staan welke rol verhalen en dialoog spelen in hun werk en waarom dat belangrijk is. In dit nummer wordt ook zichtbaar op welke manier de ZKM van belang kan zijn voor het onderwijs. Zowel in organisaties als in individuele trajecten met docenten en met jongeren! Op de onderwijspagina van de ZKMvereniging (https://www.zkmvereniging.nl/over-zkm/zkm-voor-leraren) vertellen leden hoe ze in verschillende situaties en werkvelden ZKM toepassen. Twee bijdragen laten zien dat de methode zich ontwikkelt en steeds nieuwe wegen zoekt. Tenslotte twee boekbesprekingen: Het boek van Jan Derksen over preventie van psychische aandoeningen, dat aansluit bij het interview met Jan Derksen in een vorig nummer. Het boek van Hubert Hermans over psychodiversiteit en innerlijke

  5,95
  lees meer

  ZKM Magazine: Stem of stempel

  INHOUD THEMA 'STEM OF STEMPEL' (maart 2017) Ik ben mezelf: Achter het masker van schone schijn?, Hubert Hermans Interview met Jan Derksen Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, Stefan van Geelen & Lineke Tak Anhedonie als dysfunctie, Jan F. Nauta Sommige verhalen zijn wel te vertellen, Els Holland Iedereen een psychische aandoening? Els de Boom-Voorhorst Uit je hoofd, in je lijf met de ZKM, Frances van Dinther Interview met Rens van Loon, Els de Boom-Voorhorst Review, Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations, Frans Meijers Creatief schrijven: een eigen stem via meerstemmigheid, Reinekke Lengelle Stimulering van organisatiedialoog met de ZKM-Organisatie, Richard van de Loo ZKM-traject heeft blijvend effect, Anke Abels & Margreet Poulie Ninth International Conference, Jutta König & Peter Zomer Klacht? Mensen willen gehoord worden, Caroline Horikx Verenigingsnieuws Stem of stempel De discussie over diagnoses en behandelingen van psychische problemen wordt in toenemende mate in de media gevoerd op basis van persoonlijke ervaringen en eenzijdige standpunten. Dagelijkse verschijnen er bijdragen over burn-out, depressie, stress, verslaving, compleet met conclusies en onwrikbare standpunten. Tot een dialoog komt het daarbij meestal niet omdat de overtuigingen over medicijnen of therapie vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. De beslissingen over behandelingen worden elders genomen: door verzekeraars en door de politiek. Daarbij speelt beheersing van sterk stijgende uitgaven een grote rol. Een belangrijk thema in dit ZKMmagazine is daarom: Stem of Stempel. In het interview met Jan Derksen gaat deze uitgebreid in op de problemen en pleit hij voor methoden waar ruimte is voor het persoonlijke verhaal, zoals de ZKM en andere narratieve werkwijzen. In het boek “Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations”, dat in dit nummer besproken wordt is een aantal werkwijzen uitgewerkt. In verschillende bijdragen in dit Magazine wordt duidelijk wat de waarde van een narratieve benadering, van (gestructureerd) luisteren naar ‘het persoonlijke verhaal’ kan zijn. Niet alleen in het artikel van Jan Nauta, over depressie, en het interview van Els Holland waar een ex-gedetineerde haar verhaal doet, maar ook in de bijdrage van Stefan van Geelen en Lineke Tak, waar expliciet het lichaam-geest-dualisme aan de orde wordt gesteld. Aansluitend bij het promotieonderzoek van Stefan van Geelen naar het vermoeidheidssyndroom onderzoeken zij op welke manier een speciale ZKM-aanpassing een ander en nieuw licht kan werpen op SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke klachten). Verschillende aspecten van de ZKM komen in dit nummer aan de orde: Hubert Hermans reflecteert over wat “Mezelf mogen zijn’ betekent. Frances van Dinther beschrijft in UIJIJL hoe ze deze werkwijze, waar speciaal aandacht is voor ‘leren voelen’, ontwikkelde vanuit de validatiefase van het ZKM-zelfonderzoek. En in een interview vertelt hoogleraar Dialogical Leadership Rens van Loon (die ooit mede aan de wieg van de ZKM stond) hoe hij door de ZKM leerde echt te luisteren naar het verhaal van mensen ”zonder te interpreteren en te diagnosticeren”. Hij ontwikkelde een eigen werkwijze waarin de generatieve dialoog de hoofdrol vervult en laat zien hoe de dialoog ook algemeen maatschappelijk een belangrijke bijdrage kan leveren.

  5,95
  lees meer

  ZKM Magazine: Verleden - heden - toekomst

  INHOUD THEMA 'Verleden - heden - toekomst' (januari 2016) Het verhaal van de ZKM, Richard van de Loo Het verhaal IN de ZKM uitgelicht, Els Holland Interview met Paul de Blot: Ik ben wie ik ben, Els Holland Interview met Hubert Hermans, Els Holland & Els de Boom-Voorhorst Proefschrift: Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch Proces, Kara Vloet & Caroline Horikx Proefschrift: Acculturation of Iranian Immigrants in the Netherlands, Annet te Lindert De ZKM-Praktijk verdiept, Richard van de Loo Interview met twee opleiders van DST en ZKM Desiree Pieters & Paulien van Kessel, Ina ter Avest Kwaliteitsborging opleidingen, instrumenten en praktijken, op basis van de Dialogical Self Theory, Ina ter Avest Nieuwe mogelijkheden?, Caroline Horikx Verenigingsnieuws Benoemd Boeken Metamorfose Alstublieft: met trots presenteren wij het nieuwe ZKM Magazine, Zelf en Ander. De vertrouwde Narrator, die jarenlang enkele keren per jaar bij u in de brievenbus viel, heeft een metamorfose ondergaan en zal in het vervolg digitaal (en af en toe nog in papieren vorm) bij u binnenkomen. Verder krijgt het zijn eigen plaats op de site van Professioneel begeleiden (www.professioneelbegeleiden.nl). Een nieuwe vorm vraagt om een nieuwe naam: ZKM Magazine, Zelf en Ander. In één oogopslag is te zien waar het over gaat. Verandering van uiterlijk, naam en opmaak, betekent niet dat we de doelstelling van de Narrator hebben losgelaten. Nog steeds bieden we een podium voor artikelen over zowel wetenschappelijke onderzoeken als gedegen praktijkervaringen, die zorgen voor uitwisseling van ideeën over de ZKM, de Dialogical Self, over (tussen-)ruimte en stilte, en over narrativiteit, zoals in ”Het verhaal in de ZKM”. In dit eerste nummer staat de ZKM zelf centraal, met veel ruimte voor de achtergronden en wortels van de methode. Richard van de Loo beschrijft de lange en bijzondere geschiedenis van de ZKM. In het interview met Hubert Hermans, die samen met Els Hermans-Jansen de ZKM ontwikkelde, en de grondlegger is van de Waarderingstheorie, zien we de wordingsgeschiedenis van de ZKM door zijn ogen. En in het interview met Paul de Blot zien we ervaringen met de ZKM vanuit een heel ander gezichtspunt. Wetenschappelijk onderzoek neemt een belangrijke plaats in. In dit nummer van ZKM Magazine aandacht voor het recente proefschrift van Kara Vloet, over professionele identiteit, en ook een artikel van Annet te Lindert over haar onderzoek uit 2007 onder vluchtelingen, een onderwerp dat nu heel actueel is. Praktijk en onderzoek zijn nauw met elkaar verweven. Dat verdiept niet alleen de kennis over de ZKM, maar draagt ook bij aan de praktijk van het begeleiden. In de rubriek De Praktijk Verdiept zoals gebruikelijk een casus, ditmaal over het gebruik van ik-posities. Aandacht is er ook voor de vraag hoe ZKM-professionals worden opgeleid en hoe de kwaliteit van de praktijk en van de opleidingen geborgd wordt. Een nieuwe tijd vraagt ook nieuwe werkvormen en geeft nieuwe mogelijkheden. Speciale toepassingen, ook voor specifieke doelgroepen, worden in de praktijk uitgewerkt. De ZKM is een levende methode, die zich steeds verder ontwikkelt. Maar welke criteria bepalen of zo’n nieuwe vorm tot de ZKM-familie behoort? Ook daarover leest u in dit eerste nummer. In een volgend nummer willen we mogelijkheden en grenzen van die ontwikkelingen nader onderzoeken.

  5,95
  lees meer

  LEIDERSCHAP VAN LERAREN

  In de laatste aflevering van de vorige jaargang van DNM hebben we al aangekondigd dat ons vakblad over onderwijs en leiderschap een nieuwe vorm krijgt. Na zeven jaargangen laten we het onderscheid tussen Magazine en Focus los en krijgt vanaf nu elke DNM een eigen thema. Voor 2021 hebben we voor de volgende thema’s gekozen: het leiderschap van leraren, de betekenis van onderwijsonderzoek voor de dagelijkse onderwijspraktijk, de wereld van onderwijsbestuur en wat verstaan we onder goed werk. Elk thema wordt uitgewerkt aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek en bijdragen vanuit de praktijk. In dit eerste nummer zien we deze aanpak meteen terug in de uitwerking van het thema over het leiderschap van leraren. Naast wetenschappers en onderzoekers, komen ook de leraren zelf aan het woord. Naast de thema-artikelen heeft elke DNM, net als voorheen, ook enkele algemene artikelen waarin een actueel onderwerp wordt uitgewerkt. Zo werken in dit nummer Jeroen Onstenk en José van den Berg de stelling uit, dat kennisontwikkeling in het mbo weinig aandacht krijgt omdat in de oriëntatie op beroepsopgaven en het leren in de praktijk, vanuit een te smal perspectief naar kennis wordt gekeken. Het ontwikkelingsperspectief van wendbaar vakmanschap vraagt daarentegen een breed en gelaagd palet aan kennis met sterke onderlinge verbindingen. De beide auteurs focussen op de betekenis van kennisontwikkeling in het opleiden naar vakmanschap. In zijn bijdrage over intern toezicht gaat Hartger Wassink in op de vraag welke nieuwe structurele aanknopingspunten kunnen worden geformuleerd om het intern toezicht op onderwijsorganisaties te verbeteren en welke meer ‘harde’, waarneembare elementen van goed toezicht kunnen worden benoemd, die geldig zijn in verschillende contexten en gekozen modellen voor toezicht en bestuur. Wat verder blijft zijn onze columns en de rubriek Boeken, Bestuur en Beleid en Onderwijs over de grenzen. Nieuw is de column van Willem de Vos. Hij is rectorbestuurder van het Christelijk Lyceum Veenendaal. Daarvoor was hij 16 jaar lang senior-adviseur en partner bij adviesbureau BMC. Willem de Vos begon zijn loopbaan als leraar Godsdienst in 1981. Ook in onze redactie hebben we de verbinding van wetenschap en onderwijspraktijk weten te versterken. Vijf nieuwe redactieleden zorgen niet alleen voor een behoorlijke verjonging, maar versterken ook de zo noodzakelijke verbinding tussen de dagelijkse praktijk, de opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Nieuw in de redactie zijn: Jitske Brinkman (als onderwijsadviseur werkzaam bij NUOVO), Sietske Hendriks (bestuurssecretaris bij SCOL), Jeroen Onstenk (emeritus lector Pedagogisch en didactisch handelen in het onderwijs bij Hogeschool Inholland), Tanja de Ruijter (rector van SG De Huizermaat) en Margriet van der Sluit (Academic Director en onderzoeker bij TIAS). Een klein netwerk van correspondenten houdt de redactie scherp als het gaat om actuele vraagstukken die om verdieping vragen of om aandacht in onze Nieuwsbrief, die eveneens vier keer per jaar verschijnt. Wij wensen iedereen veel leesplezier en inspiratie. De Redactie   INHOUD - Kennis als fundament van wendbaar vakmanschap, Jeroen Onstenk en José van den Berg - Burgerschapsonderwijs en Forums kijk op democratie, Pieter Leenheer THEMA: Leiderschap van leraren Inleiding op het thema, Redactie Gespreid leiderschap, Anje Ros, Loes van Wessum en Marlon van de Put Docenten over hun leiderschap, Jitske Brinkman, Tanja de Ruijter en Anneke Westerhuis Leraren als motor voor schoolontwikkeling, Peter Sleegers, Margriet van der Sluis en Hans van Dael Hoe leraren leiderschap kunnen ontwikkelen en delen, Marco Snoek, Brigit Verbeek en Simon Verwer - De cirkel is rond, Hartger Wassink Rubrieken Bestuur Beleid Beschouwing Column, Willem de Vos Column, Daniel Bonder Onderwijs over de grenzen Strip Boeken  

  5,95
  lees meer

  Kennis als fundament van wendbaar vakmanschap

  Niemand in de wereld van het onderwijs zal bestrijden dat kennisontwikkeling bij leerlingen en studenten de kernopdracht is van alle schooltypen. Desondanks staat dit thema in de politiek en het beleid van het middelbaar beroepsonderwijs op het tweede plan. Centraal staan het leren van beroepsvaardigheden en -toepassingen, en sinds kort ook van 21eeeuwse vaardigheden. Het lijkt een zero-sum game: meer beleidsaandacht voor versterking van vaardigheden leidt – in de onderwijspraktijk – tot minder aandacht voor andere dan direct toepasbare kennis.
  1,95
  lees meer

  Bestuur Beleid Beschouwing

  Verhalen van onbereikbare liefdes zijn van alle tijden en vormen een geliefd genre in film en literatuur. East is East and West is West, never the twain shall meet dichtte Rudyard Kipling eind 19de eeuw. Daarmee de titel leverend voor een zoetsappig liefdesdrama dat uiteindelijk niet goed afloopt.
  Gratis
  lees meer

  Burgerschapsonderwijs en Forums kijk op democratie

  In de aanloop naar verkiezingen hebben we meer dan eens overwogen de onderwijsparagrafen van alle partijen kritisch te bekijken om naderhand na te kunnen gaan wat er van alle mooie plannen en beloften terecht was gekomen. We zijn daar echter nooit serieus aan begonnen. Onder andere omdat in het parlement zoals dat nu eenmaal in een democratie gaat, compromissen moeten worden gesloten en onverwachte ontwikkelingen roet in het eten gooien, zodat al met al die plannen en beloften geen serieuze meetlat meer zijn. Bij deze verkiezingen maken we echter een uitzondering en wel voor de plannen en beloften van één partij: Forum voor Democratie.
  1,95
  lees meer

  Column

  Ooit werd een bestuurder van een bibliotheekorganisatie ontslagen na een interview in de regionale krant. Hij zou hebben gezegd dat het merendeel van zijn medewerkers vrouw was, boven de 50 en niet veranderingsbereid. Hij had dat ook daadwerkelijk gezegd en dat was het laatste zegeltje in een toch al goedgevuld zegelboekje. Opstand in de vorm van een handtekeningenactie was het gevolg.
  Gratis
  lees meer

  Leiderschap van leraren

  Enkele jaren geleden kon je nog de vraag stellen “Hoe geef je leiding in een school?”. Vandaag is die vraag minder vanzelfsprekend nu leiderschap niet meer aan een of enkele personen is voorbehouden en is de vraag eerder “Hoe verdeel je het leiderschap in de school?”. Wie mag over wat beslissen en wie mag over wat oordelen? Rollen en beelden van leidinggeven verschuiven. Niet in de betekenis dat leidinggevenden ander gedrag moeten laten zien om alles soepel te laten verlopen, maar in de betekenis van wie over wat mag beslissen en wie over wat mag oordelen
  1,95
  lees meer

  De rol van de schoolleider

  Gespreid leiderschap is een vorm van leiderschap waar de laatste jaren veel belangstelling voor is, zowel in de praktijk als in de onderzoekswereld. De kern is dat schoolleiding leraren stimuleert om zelf leiding te nemen, op basis van hun expertise op een bepaald thema. In het denken van schoolleiders over leiderschap overheerst echter vaak nog het (zelf)beeld van daadkrachtige, formele leiders die bijzondere kwaliteiten bezitten die het hen mogelijk maken om ‘de kar te kunnen trekken’. Leiderschap wordt gelijkgesteld aan de invloed die individuen hebben in formeel leidinggevende posities (Hulsbos & Van Langevelde, 2017).
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper