logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|123

  EXAMENS 2021-01 Volledige uitgave

  Tijd om het stokje over te dragen   In 2007 begon ik mijn lidmaatschap bij de redactie van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk en nam ik in 2013 het hoofdredacteurschap over van Henk van Berkel en Annemarie de Knecht-van Eekelen. Wat een interessante artikelen heb ik in die jaren voorbij zien komen. Artikelen gebaseerd op onderzoek en artikelen waarin mooie praktijkverhalen verteld werden. In de redactie bespraken we alle artikelen die ingestuurd werden. Soms was een artikel niet geschikt voor het blad of vergde het teveel aanpassingen om het geschikt te maken, maar over het algemeen konden we veel van de ingezonden artikelen – al dan niet na enige aanpassingen – plaatsen. Met plezier kijk ik terug op alle interviews die we gehouden hebben. Telkens in wisselende samenstellingen gingen twee redactieleden op pad om mensen uit de toets- en examenwereld te interviewen. Nu is het tijd om het hoofdredacteurschap over te dragen. Ik ben heel erg blij dat Kelly Beekman het stokje van mij gaat overnemen. In het redactioneel van het volgende nummer zal zij zich aan u voorstellen. We hebben ook nu weer een heel mooi tijdschrift kunnen samenstellen. In twee artikelen wordt ingegaan op de rol van het portfolio. In het artikel van Karen Kotten-Lips en Tamara van Schilt-Mol wordt het portfolio ingezet om zogenoemde datapunten op te slaan in de context van programmatisch toetsen. In het artikel van Klaas Hoeksema en Erik Kaemingk wordt gekeken naar de voorwaarden waar een portfolio aan moet voldoen om deze in te kunnen zetten als kwalificerend portfolio in de context van leven lang ontwikkelen. Ton Lamers gaat in ‘Terecht of niet’ in op de eigen verantwoordelijkheid van studenten in de procesgang. Annemieke Bosshardt en Bert Wildering geven een inkijkje in de praktijk van Saxion ten tijden van de coronacrisis en laten zien hoe de samenwerking tussen examencommissie en instellingsbestuur vlot kan verlopen. Tot slot ook nog twee bijdragen waarin de centrale examens besproken worden. In het artikel van Twan Huijbers wordt de mogelijkheid om op een hoger niveau examens af te leggen onderzocht en in het interview met examenfunctionarissen kijkt Anton Béquin terug op het turbulente examenjaar 2020. Hartelijk dank aan de auteurs voor de mooie bijdragen. Ik eindig dit redactioneel met een dankwoord aan de (oud-)redactieleden waar ik zoveel jaren mee heb mogen samenwerken: Henk van Berkel, Annemarie de Knecht-van Eekelen, Ed Kremers, Jeanet van de Bunte, Annie Kempers-Warmerdam, Harry Molkenboer, Jackelien ter Burg, Alex van de Kerkhof, Ad de Jongh, Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Rena Punt, Bernadette Kruijver en Jan Jacobs en aan onze geweldige uitgever Eric Vullers en collega’s van Kloosterhof Neer BV. Allen, ontzettend bedankt voor de samenwerking en zeker ook voor de gezelligheid. Ik wens u veel leesplezier.   Desirée Joosten-ten Brinke desiree.joosten-tenbrinke@ou.nl   INHOUD   Over naar programmatisch toetsen Karen Kotten-Lips en Tamara van Schilt-Mol Flexibele examens bij het vak economie Twan Huijbers De waarde van een portfolio bij een leven lang ontwikkelen Klaas Hoeksema en Erik Kaemingk In gesprek met examenfunctionarissen: Anton Béquin Alex van de Kerkhof en Bernadette Kruijver Uit de praktijk – Borgen in crisistijd Annemieke Bosshardt en Bert Wildering   Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....? Gastcolumn  NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

  5,95
  lees meer

  Over naar programmatisch toetsen

  Bij de opleiding Voeding & Diëtiek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werd programmatisch toetsen ingevoerd. In dit artikel worden de resultaten van een evaluatie van deze implementatie beschreven. Eerst leest u de uitgangspunten van programmatisch toetsen en hoe de opleiding de overgang van conventioneel toetsen naar programmatisch toetsen vorm gaf. Vervolgens wordt stilgestaan bij de ervaringen van de docenten en de studenten. Op basis van hun ervaringen geven de auteurs vijf tips aan opleidingen die overwegen te gaan werken volgens de principes van programmatisch toetsen.
  1,95
  lees meer

  Flexibele examens bij het vak economie

  In het voortgezet onderwijs mogen leerlingen voor een of meerdere vakken het examen op een hoger niveau afleggen. Uit de examenmonitor van DUO (2018, 2019) blijkt dat in de praktijk maar weinig leerlingen van deze mogelijkheid gebruik maken. Stichting Cito maakte een analyse welke extra kennis en vaardigheden worden gevraagd om het centraal examen economie op een hoger niveau af te leggen en welke inspanning dit van leerlingen vraagt.
  1,95
  lees meer

  Terecht of niet

  Zo eens in de paar maanden gaat ondergetekende op zoek gaat naar een interessante uitspraak van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) om in deze rubriek te kunnen bespreken. Bladerend door de jurisprudentie van het CBHO is de rode draad toch wel het NBSA (Negatief Bindend Studieadvies). Over dat onderwerp is in deze rubriek al het nodige geschreven en bovendien verwacht ik dat er door de coronatoestand en de opschorting van het NBSA de nodige nieuwe jurisprudentie zal ontstaan. Als het zover is, zal ik daar vast een annotatie aan wijden.
  1,95
  lees meer

  De waarde van een portfolio bij een leven lang ontwikkelen

  Recent verschenen in dit tijdschrift artikelen waar wij als auteurs bij betrokken waren. Kaemingk en Kempers-Warmerdam (2020) schreven een artikel over het verschil tussen startbekwaamheid, vakbekwaamheid en vakvolwassenheid. Ook ging het over hoe je vakvolwassenheid op de arbeidsmarkt kunt borgen. Daarin wordt een belangrijke waarde toegekend aan portfolio’s om persoonlijke ontwikkeling vast te leggen.
  1,95
  lees meer

  Interview met Anton Béguin, scheidend directeur Centrale Toetsing en Examinering Cito

  Vrijdagmiddag, 11 december. Het jaar 2020 zit er bijna op. Vanuit het perspectief van toetsing en examinering een bizar jaar, want zowel de eindtoetsen voor het primair onderwijs als de centrale examens voor het voortgezet onderwijs werden geannuleerd. Voor de redactie van Examens reden om kort terug te blikken met Anton Béguin, directeur van de afdeling CTE, Centrale Toetsing en Examinering, van Stichting Cito. Dat kan nog net, want Anton vertrekt per 1 januari 2021 naar het International Baccalaureate, dat voor ongeveer 5000 scholen in ruim 150 landen een internationaal erkende examinering verzorgt. Hij wordt er verantwoordelijk voor de divisie Assessment.
  1,95
  lees meer

  Borgen in crisistijd

  Exact een decennium na wat de ‘diplomafraude’ heette, kwam de coronacrisis. In de tussenliggende periode zijn examencommissies op het schild geheven als hoeders van de kwaliteit van het diploma. Een zeer belangrijke publieke taak, waarmee examencommissies garant staan voor de waarde van het waardepapier.
  1,95
  lees meer

  Bloed, zweet en tranen

  Op social media zag ik een kennis die met zware gewichten aan het zeulen was in de sportschool. Indrukwekkend om te zien hoe deze bijna vijftiger met de halterstang in de nek, vol gehangen met zware schijven, kniebuigingen maakte. Het daaropvolgende filmpje was ook indrukwekkend, maar meer omdat het nogal pijnlijk was. Ingezoomd op zijn handpalm was goed te zien hoe daar een blaar was ontstaan die, door het herhaaldelijk tillen van de halterstang, was opengegaan. De vellen hingen erbij.
  Gratis
  lees meer

  Gezien en gelezen

  Tussen toets en bestuur is geschikt voor leden van examencommissies, leden van management en juridische eenheden binnen universiteiten en hogescholen, rechtshulpverleners, docenten en studenten. Het is ook een leerzaam boek voor leden van Commissies van Beroep voor de Examens.
  Gratis
  lees meer

  EXAMENS 2020-04 Volledige uitgave

  Creativiteit in het toetsvraagontwikkelproces Het jaar 2020 loopt ten einde. Voor u ligt het laatste nummer van de zeventiende jaargang. 2020 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar, ook op het gebied van toetsing. Door Covid-19 werden dit jaar de centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs geschrapt. De schoolexamens werden leidend voor het al of niet behalen van het diploma. Een waardering voor de schoolexamens ondanks dat er vele schoolexamens de kwaliteitstoets nog niet kunnen doorstaan. Het onderwijs veranderde. Innovaties werden sneller doorgevoerd dan men mocht verwachten. In de komende jaren mogen we vast nog meer innovaties verwachten, ook op het gebied van (online) toetsing. Deze laatste aflevering van jaargang 2020 is ook het laatste nummer waaraan de hoofdredacteur en de eindredacteur van EXAMENS meewerken. Desirée Joosten-ten Brinke moet haar hoofdredacteurschap beëindigen vanwege haar drukke werkzaamheden. Onlangs is zij hoogleraar geworden bij de Open Universiteit en dat brengt extra activiteiten met zich mee. Ad de Jongh had al bij de acceptatie van zijn eindredacteurschap aangegeven dat voor vier jaar te willen doen. Het zijn er zes geworden. De veranderingen in werkwijze ten gevolge van Covid-19 hebben hem doen besluiten met ingang van jaargang 2021 zijn werkzaamheden voor EXAMENS te beëindigen. In deze aflevering weer vier artikelen en de vaste rubrieken. Het eerste artikel is van Silvester Draaijer en gaat over de creativiteit in het toetsontwikkelproces. Het artikel sluit mooi aan bij al die innovaties die momenteel plaatsvinden. Het tweede artikel is van Marieke van Onna, Anton Béguin, Remco Feskens en Paul van der Molen en gaat over de schooleffecten op het Schoolexamen (SE) en het Centrale Examen (CE) in het voortgezet onderwijs. Actueel zeker in deze tijden. Het derde artikel is van Ton Lamers, onze vaste auteur voor de rubriek ‘Terecht of niet’. In dit artikel houdt hij een pleidooi voor aan andere procesroute in het geval een student niet akkoord gaat met een besluit van de examencommissie. Het laatste artikel is van Annie Kempers-Warmerdam en Wijnand Prins en gaat over het valideren van beroepsoverstijgende competenties. Dit artikel is er één in de reeks over EVC (Erkennen van eerder en elders Verworven Competenties). En dan natuurlijk weer de vaste rubrieken: ‘Terecht of niet’, de ‘Column’, ‘Uit de praktijk’. ‘Klopt dit wel’ en het ‘Interview’.  De redactie wenst u veel leesplezier met dit nummer. Ad de Jongh addejongh@home.nl   INHOUD   Creativiteit in het toetsvraagontwikkelproces Silvester Draaijer Schooleffecten op SE en CE . Marieke van Onna, Anton Béguin, Remco Feskens, Paul van der Molen Student versus examencommissie, is het geldende procesrecht wel effectie Ton Lamers Valideren van beroepsoverstijgende competenties: wenselijke ontwikkeling bij een snel veranderende arbeidsmarkt Annie Kempers-Warmerdam en Wijnand Prins Uit de praktijk – Online Proctoring. Gamechanger of utopie? Loes van der Linden In gesprek met examenfunctionarissen: Cees Glas Desirée Joosten-ten Brinke en Harry Molkenboer Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....?  Gastcolumn Klopt dit wel Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper