logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|103

  Digitaal abonnement: Examens (4 uitgaven)

  EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Verschijningsdata (klik hier voor alle uitgaven) 20 februari 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 mei 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 februari 2018 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 14 mei 2018 - 17 september 2018 - 19 november 2018 - Neem een digitaal abonnement op Examens en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  EXAMENS 2018-01 Volledige uitgave

  INHOUD EXAMENS 2018-01 februari 2018 Beoordelen van conceptgebruik in een nieuwe context, Anne Hemker en Michiel Waltman De integratie van Assessment for Learning in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het belang van transformationeel leiderschap. Een voorbeeld uit het basisonderwijs, Marieta Rosendaal, Diana Baas en Jos Castelijns Uit de praktijk – Instrumenten en procedures gebruikt door examencommissies bij de implementatie van hun 10 kerntaken, Elissaveta Radulova en Robin Dirix In gesprek met examenfunctionarissen – Martine Pol-Neefs, inspecteur Hoger Onderwijs, Harry Molkenboer en Desirée Joostenten Brinke Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn Klopt het NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda Transparantie voorop In dit nummer een open interview met Martine Pol-Neefs. Zij is inspecteur bij de Onderwijsinspectie voor het Hoger Onderwijs. De Inspectie heeft effectief toezicht hoog in het vaandel staan en daarvoor is een goed contact met en openheid naar betrokkenen in het hoger onderwijs van groot belang. In dit interview laat Martine zien wat de taak is van de Onderwijsinspectie en op welke wijze zij daar invulling aan geeft. Een van de taken was een onderzoek naar de kwaliteit van de examencommissies wat in 2015 geresulteerd heeft in het rapport ‘Verdere versterking’. In dit rapport wordt een overzicht van vijftien kerntaken van examencommissies gepresenteerd. Voor deze kerntaken hebben Elissaveta Radulova en Robin Dirix voor hun werk in de examencommissie van de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) van de Universiteit Maastricht verschillende instrumenten ontwikkeld. In dit nummer van Examens geven zij een kijkje in hun keuken. Zij beschrijven op welke manier zij instrumenten hebben vormgegeven, zodat zij de kwaliteit van de diploma’s effectief kunnen borgen. De rubriek Terecht of niet? Gaat ook om transparantie. En dan wel om transparantie bij de inzage. Studenten hebben het recht om hun werk in te zien. Maar wat betekent dat nu precies? Ton Lamers geeft ons inzicht in hoeverre schriftelijke examenwerk van een student met de aantekeningen van de examinator en de beoordelingsformulieren beschikbaar moeten zijn voor inzage. Ook transparantie over de werkwijze bij het tot stand komen van de eindexamens voor het vak maatschappijwetenschappen. Dit vak heeft vanaf augustus 2017 landelijk een nieuw eindexamenprogramma voor havo en vwo. Hierbij wordt gewerkt met de concept-contextbenadering, wat inhoudt dat leerlingen vakspecifieke concepten moeten kunnen gebruiken in wisselende contexten. Anne Hemker en Michiel Waltman hebben onderzocht wat de valkuilen zijn voor leerlingen bij deze benadering en hoe dat in examenvragen tot uiting komt. Hun onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen voor taakconstructie voor dit vak. Marita Rosendaal, Diana Baas en Jos Castelijns geven met hun artikel inzicht in welke mate leraren transformationeel leiderschap ervaren bij het integreren van Assessment for learning in hun onderwijspraktijk. Transformationeel leiderschap houdt een dusdanige betrokkenheid in tussen leiders en hun volgers, dat zij elkaar motiveren. De leider draagt niet alleen een visie of opvatting uit, hij geeft ook openheid over de beweegredenen áchter de visie. Deze transparantie en betrokkenheid lijkt een positief effect te hebben. Verder wordt in de rubriek Klopt dit wel? inzicht gegeven in de noodzaak om te corrigeren voor de raadkans bij meerkeuzevragen. Saskia Wools houdt in haar laatste gastcolumn een pleidooi om kennis over toetsing en het gebruik van resultaten breed te delen. Daar sluit ik me als hoofdredacteur van Examens volledig bij aan. Wilt u uw kennis delen? Examens houdt zich aanbevolen om dit voor u te doen via het tijdschrift.
  5,95
  lees meer

  Beoordelen van conceptgebruik in een nieuwe context

  In augustus 2017 is landelijk het nieuwe eindexamenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en vwo van start gegaan. Het programma is opgezet met de concept-contextbenadering: het gebruik van vakspecifieke concepten in wisselende contexten. Wat vinden kandidaten moeilijk aan het toepassen van concepten in een examenvraag? Hoe kan in examens de beoogde toepassing worden gestimuleerd? Om deze vragen te beantwoorden is een exploratief praktijkonderzoek gedaan onder eindexamenkandidaten havo en vwo (2016) van de pilot-eindexamens maatschappijwetenschappen. Dit onderzoek resulteerde in een indeling in beheersingsniveaus voor conceptgebruik in contexten en aanbevelingen voor taakconstructie.
  1,95
  lees meer

  De integratie van Assessment for Learning in de dagelijkse onderwijspraktijk

  Evalueren in het basisonderwijs is een veelbesproken thema, waarbinnen Assessment for Learning (AfL) – evalueren om te leren – steeds meer aandacht krijgt. AfL is het proces waarbij leraren en leerlingen informatie verzamelen en interpreteren om te bepalen waar de leerlingen staan in hun leerproces, waar ze naartoe gaan en hoe ze dat het beste kunnen doen. Black en Wiliam (2009) noemen dit de drie kernprocessen van AfL. AfL heeft een positief effect op de motivatie en de ontwikkeling van de metacognitie. Metacognitieve kennis is van belang is voor de zelfregulering van het leerproces. Door het toepassen van AfL worden leerlingen uitgedaagd een actieve rol in hun eigen evaluatieproces te nemen (Birenbaum, Kimron & Shilton, 2011). Leraren beschikken over verschillende strategieën om AfL toe te passen, namelijk feedback geven, peer feedback stimuleren en self-assessment stimuleren door leerlingen uitdagende vragen te stellen over hun eigen leerproces. AfL krijgt vooral vorm in gesprekken met en tussen leerlingen over hun werk en in het reflecteren van leerlingen op hun eigen leren.
  1,95
  lees meer

  Recht op inzage via een bijzondere rechter

  Dit is de dertiende bijdrage die ik in EXAMENS schrijf. In al deze dertien bijdragen werd een kwestie besproken waarin een belanghebbende op kwam tegen een besluit van de examencommissie en waarin deze speciale rechtsgang via College van Beroep voor de Examens en College van Beroep voor het Hoger Onderwijs nader werd beschreven. Deze rechtsgang is in beginsel een exclusieve rechtsgang. Op een andere wijze dan vastgelegd in de WHW kan in beginsel niet worden geprocedeerd. In de volgende bijdrage zal ik een casus beschrijven waarin de burgerlijke rechter oordeelde dat de klager aan het verkeerde adres was en zich diende te vervoegen bij het College van Beroep voor de Examens. In deze bijdrage zal ik zeer bijzondere afwijkende procesgang beschrijven die wel mogelijk is. Deze keer betreft de materiële kwestie de vraag of en in hoeverre een tentamen/examen- kandidaat recht heeft op inzage van het door hem ingeleverde werk en de wijze waarop de examinator het heeft nagekeken.
  1,95
  lees meer

  Onbekend maakt te bemind

  Dit jaar vier ik mijn 10-jarig werkjubileum bij Cito. Voor mensen die mij uit mijn jeugd kennen, is dit een onverwachte prestatie. Ik ben namelijk opgegroeid in de beschermde omgeving van een Jenaplanschool op de Veluwe waar toetsen zorgvuldig buiten de deur werden gehouden. Pas jaren later realiseerde ik me dat ik hierdoor niet alleen beschermd ben, maar dat ik tegelijk risico liep.
  Gratis
  lees meer

  Instrumenten en procedures gebruikt door examencommissies bij de implementatie van hun 10 kerntaken

  De examencommissies (EC’s) van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen, die als onafhankelijke organen opereren, hebben de afgelopen vijf jaar een ingrijpende transformatie ondergaan. Naar aanleiding van de hervorming van de WHW in december 2010 zijn deze organen uitgegroeid van boekhouders tot wakende ogen, en hebben zij de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het effectief borgen van de kwaliteit van diploma’s.
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Martine Pol-Neefs, Inspecteur hoger onderwijs

  “Een goede mogelijkheid om onze open en transparante houding te kunnen laten zien”. Zo zag Martine Pol-Neefs dit interview dat wij in het kader van ‘In gesprek met examenfunctionarissen’ in Utrecht hielden. “Dit interview zie ik ook als werk. We hebben bij de Onderwijsinspectie namelijk effectief toezicht hoog in het vaandel staan en daarvoor is een goed contact met en openheid naar betrokkenen in het hoger onderwijs van groot belang”. Martine was goed voorbereid op het interview, waardoor we een uitgebreid beeld kregen van de werkzaamheden van deze Inspecteur voor het hoger onderwijs.
  1,95
  lees meer

  Bij een toets met gesloten vragen moet je de score corrigeren voor raden

  De raadkans is een begrip dat specifiek hoort bij meerkeuzevragen. Bij deze vragen moet een kandidaat het goede antwoord kiezen uit een aantal alternatieven. De raadkans is de kans dat een kandidaat die niet geleerd heeft het goede alternatief kiest, oftewel: goed gokt. De raadkans heet daarom ook wel gokkans.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Moed

  Datum: 31 mei 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »