logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|68

  Een kijkje in de wereld van het profielwerkstuk

  In 1998 werd het profielwerkstuk ingevoerd, passend binnen de herziening van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs van de Tweede Fase. Het doel was om de in diverse vakken opgedane kennis en vaardigheden op een hoog niveau te integreren, zodat de leerling kon laten zien wat in de loop van de schoolloopbaan aan vaardigheden was opgedaan en dat het gekozen profiel werd beheerst. Twintig jaar later hebben we gekeken hoe het er voor staat met het profielwerkstuk en de beoordeling hiervan. Voor dit onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld die is ingevuld door meer dan 60 docenten van verschillende vo-scholen in Nederland.
  1,95
  lees meer

  De positie van de examencommissie: toetspolitie of critical friend?

  Tijdens de zeven jaar waarin wij hebben deelgenomen aan examencommissies op diverse hogescholen en universiteiten zijn we verschillende posities en werkwijzen van examencommissies tegengekomen. Daardoor werden wij nieuwsgierig. Hebben die verschillen te maken met de keuzes van de onderwijsinstelling, of zijn ze door andere omstandigheden ontstaan? En kun je door die werkwijzen in te delen misschien achterhalen wat de meest effectieve werkwijze is? Op zoek naar antwoorden hebben we onze eigen ervaringen beschreven, zowel in examen- en toetscommissies als visitatiecommissies. Op basis daarvan zijn dimensies van de werkwijzen van examencommissies geformuleerd. Deze dimensies zijn getoetst bij collega-examencommissies. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld en rondgestuurd naar een beperkt aantal landelijke collega’s. Over deze zoektocht en de resultaten van de vragenlijst wordt hier verslag gedaan.
  1,95
  lees meer

  Diplomawaardering en de discretionaire bevoegdheid van het instellingsbestuur

  Om te kunnen worden toegelaten tot een opleiding in het hoger onderwijs moet een aspirant-student beschikken over een van de diploma’s zoals genoemd in artikel 7.24 (eerste en tweede lid) van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het instellingsbestuur kan op grond van artikel 7.28 tweede lid WHW vrijstelling voor deze vooropleidingseisen verlenen als de aspirant-student een ander dan al dan niet in Nederland afgegeven diploma overlegt dat naar het oordeel van het instellingsbestuur tenminste gelijkwaardig is aan de in artikel 7.24 WHW genoemde diploma’s.
  1,95
  lees meer

  De kwaliteit van de EVC-assessor

  Het afnemen van een EVC-assessment is een echt vak. Dat kan niet iedereen zo maar. Hoe kunnen we de kwaliteit van het gehele EVC-proces, en met name de kwaliteit van de assessor, objectief vaststellen en borgen? In dit artikel bespreken we een aantal professionele uitdagingen over de kwaliteit van het EVC-assessment. We focussen hierbij met name op de kwaliteit van de EVC-assessor.
  1,95
  lees meer

  Een bevlogen toezichthouder op examinering in brede zin

  Een afgeronde opleiding in het formele onderwijs geeft een startkwalificatie voor een vervolgopleiding of een beroep en laat zien op welk niveau en met welke kennis of kunde iemand bekwaam is. Maar wie kent de ondernemer niet die zonder enige vorm van formele startbekwaamheid toch succesvol is geworden? ‘Van het concert des levens krijgt niemand het program’. De arbeidsmarkt verandert snel. Beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dat vergt bekwaamheden en competenties die steeds meer beroepsoverstijgend zijn, maar ook erkenning van bekwaamheden die buiten de formele opleidingswegen zijn behaald.
  1,95
  lees meer

  Erkenning voor jouw ontwikkeling en van jouw vakbekwaamheid

  Van koffieschenker met extra taken op vrijwillige basis naar een erkend diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2. Van een Sociaal Werk diploma niveau 4 naar een vakbekwaamheidsbewijs niveau 6. Van Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 3 naar Persoonlijk Begeleider Gehandicapten zorg niveau 4. Een EVC-traject maakt deze praktijkvoorbeelden mogelijk.
  1,95
  lees meer

  Don’t shoot the messenger!

  Stoppen! Weg ermee! De laatste tijd duiken er in kranten en de social media berichten op die pleiten voor het afschaffen van de centrale examens. Mildere berichten roepen de overheid op dat in ieder geval voor dit schooljaar te doen. De coronacrisis moet immers geleid hebben tot ‘enorme’ leerachterstanden. Maar er zijn ook extremere reacties. Wat te denken van het argument dat centrale examens totaal overbodig zijn, omdat schoolexamens al hetzelfde meten? Of van het argument dat het rendement van het voortgezet onderwijs sterk is toegenomen in het vorige schooljaar zonder centrale examens?
  Gratis
  lees meer

  Backward design bij programmatisch toetsen

  Programmatisch toetsen is in opkomst. Een van de vragen die leeft bij opleidingen die (willen gaan) werken volgens de uitgangspunten van programmatisch toetsen is: ‘Hoe kom je tot een verantwoord en bewust samengesteld toetsprogramma?’. In dit artikel geven we een stappenplan waarbij vanuit de te nemen beslissingen wordt toegewerkt naar het toetsprogramma. Dit wordt ook wel backward design genoemd.
  Gratis
  lees meer

  Gezien en gelezen

  Het boek Theoretical and Practical Advances in Computer-based Educational Measurement (2019) komt uit de serie Methodology of Educational Measurement and Assessment van uitgeverij Springer over internationaal onderwijsonderzoek. Het boek omvat 20 theoretische en empirische onderzoeken op het gebied van onderwijskundig meten.
  Gratis
  lees meer

  Over naar programmatisch toetsen

  Bij de opleiding Voeding & Diëtiek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werd programmatisch toetsen ingevoerd. In dit artikel worden de resultaten van een evaluatie van deze implementatie beschreven. Eerst leest u de uitgangspunten van programmatisch toetsen en hoe de opleiding de overgang van conventioneel toetsen naar programmatisch toetsen vorm gaf. Vervolgens wordt stilgestaan bij de ervaringen van de docenten en de studenten. Op basis van hun ervaringen geven de auteurs vijf tips aan opleidingen die overwegen te gaan werken volgens de principes van programmatisch toetsen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper