logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|47

  ZKM Magazine: Verhaal halen in het onderwijs

  INHOUD THEMA ‘VERHAAL HALEN IN HET ONDERWIJS (januari 2019) Visie op de ontwikkeling van kind naar student naar volwassene, Els Holland & Els Voorhorst Vruchtbare samenwerking met de ZKM als basis, Mirjam Hermsen & Mirjam Sibbel Wat het primair onderwijs nodig heeft. Interview met Hank Beermann, Els Voorhorst & Els Holland ZKM leiderschap, Richard van de Loo Verhalen van ver, verhalen van nu; verhalen als spiegel voor zelf-verstaan, Ina ter Avest Zelf Konfrontatie Methode – een dialogical selfie? Ina ter Avest Somberheid en de school, Jan F. Nauta Preventie psychische aandoeningen J.J.L. Derksen, Els Voorhorst Bedreigde psychodiversiteit - Pleidooi voor een innerlijke democratie Hubert Hermans, Els Voorhorst In-Spanning: de dialoog tussen docenten en studenten gaat niet vanzelf! Elly van den Berg-Thomassen myInsightOut: een jonge ontwikkeling in de ZKM familie vol potentie, Margreet Poulie & Mirjam Zoestbergen ZKM-Vereniging: de Jaardag 2017, Ina ter Avest, met medewerking van Marjolein Fokkens,Wolf Lejeune, Annerieke Oosterwegel en Margreet Poulie Verenigingsnieuws: Van de bestuurstafel Verhaal halen in het onderwijs Verhalen gaan een steeds prominentere plaats innemen in de samenleving: mensen vertellen elkaar verhalen en willen met hun eigen verhaal gehoord worden. In het onderwijs lijken verhalen echter steeds meer te verdwijnen en plaats te maken voor overzichtelijk systemen die makkelijker te monitoren lijken maar essentiële zaken weglaten. Maar Grote Verhalen spelen in onze multiculturele tijd nog steeds een rol. En de eigen verhalen kunnen een nieuwe kans krijgen in de dialoog tussen docenten en studenten. In twee interviews vertellen drie mensen die midden in het onderwijsveld staan welke rol verhalen en dialoog spelen in hun werk en waarom dat belangrijk is. In dit nummer wordt ook zichtbaar op welke manier de ZKM van belang kan zijn voor het onderwijs. Zowel in organisaties als in individuele trajecten met docenten en met jongeren! Op de onderwijspagina van de ZKMvereniging (https://www.zkmvereniging.nl/over-zkm/zkm-voor-leraren) vertellen leden hoe ze in verschillende situaties en werkvelden ZKM toepassen. Twee bijdragen laten zien dat de methode zich ontwikkelt en steeds nieuwe wegen zoekt. Tenslotte twee boekbesprekingen: Het boek van Jan Derksen over preventie van psychische aandoeningen, dat aansluit bij het interview met Jan Derksen in een vorig nummer. Het boek van Hubert Hermans over psychodiversiteit en innerlijke

  5,95
  lees meer

  ZKM Magazine: Stem of stempel

  INHOUD THEMA 'STEM OF STEMPEL' (maart 2017) Ik ben mezelf: Achter het masker van schone schijn?, Hubert Hermans Interview met Jan Derksen Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, Stefan van Geelen & Lineke Tak Anhedonie als dysfunctie, Jan F. Nauta Sommige verhalen zijn wel te vertellen, Els Holland Iedereen een psychische aandoening? Els de Boom-Voorhorst Uit je hoofd, in je lijf met de ZKM, Frances van Dinther Interview met Rens van Loon, Els de Boom-Voorhorst Review, Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations, Frans Meijers Creatief schrijven: een eigen stem via meerstemmigheid, Reinekke Lengelle Stimulering van organisatiedialoog met de ZKM-Organisatie, Richard van de Loo ZKM-traject heeft blijvend effect, Anke Abels & Margreet Poulie Ninth International Conference, Jutta König & Peter Zomer Klacht? Mensen willen gehoord worden, Caroline Horikx Verenigingsnieuws Stem of stempel De discussie over diagnoses en behandelingen van psychische problemen wordt in toenemende mate in de media gevoerd op basis van persoonlijke ervaringen en eenzijdige standpunten. Dagelijkse verschijnen er bijdragen over burn-out, depressie, stress, verslaving, compleet met conclusies en onwrikbare standpunten. Tot een dialoog komt het daarbij meestal niet omdat de overtuigingen over medicijnen of therapie vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. De beslissingen over behandelingen worden elders genomen: door verzekeraars en door de politiek. Daarbij speelt beheersing van sterk stijgende uitgaven een grote rol. Een belangrijk thema in dit ZKMmagazine is daarom: Stem of Stempel. In het interview met Jan Derksen gaat deze uitgebreid in op de problemen en pleit hij voor methoden waar ruimte is voor het persoonlijke verhaal, zoals de ZKM en andere narratieve werkwijzen. In het boek “Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations”, dat in dit nummer besproken wordt is een aantal werkwijzen uitgewerkt. In verschillende bijdragen in dit Magazine wordt duidelijk wat de waarde van een narratieve benadering, van (gestructureerd) luisteren naar ‘het persoonlijke verhaal’ kan zijn. Niet alleen in het artikel van Jan Nauta, over depressie, en het interview van Els Holland waar een ex-gedetineerde haar verhaal doet, maar ook in de bijdrage van Stefan van Geelen en Lineke Tak, waar expliciet het lichaam-geest-dualisme aan de orde wordt gesteld. Aansluitend bij het promotieonderzoek van Stefan van Geelen naar het vermoeidheidssyndroom onderzoeken zij op welke manier een speciale ZKM-aanpassing een ander en nieuw licht kan werpen op SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke klachten). Verschillende aspecten van de ZKM komen in dit nummer aan de orde: Hubert Hermans reflecteert over wat “Mezelf mogen zijn’ betekent. Frances van Dinther beschrijft in UIJIJL hoe ze deze werkwijze, waar speciaal aandacht is voor ‘leren voelen’, ontwikkelde vanuit de validatiefase van het ZKM-zelfonderzoek. En in een interview vertelt hoogleraar Dialogical Leadership Rens van Loon (die ooit mede aan de wieg van de ZKM stond) hoe hij door de ZKM leerde echt te luisteren naar het verhaal van mensen ”zonder te interpreteren en te diagnosticeren”. Hij ontwikkelde een eigen werkwijze waarin de generatieve dialoog de hoofdrol vervult en laat zien hoe de dialoog ook algemeen maatschappelijk een belangrijke bijdrage kan leveren.

  5,95
  lees meer

  ZKM Magazine: Verleden - heden - toekomst

  INHOUD THEMA 'Verleden - heden - toekomst' (januari 2016) Het verhaal van de ZKM, Richard van de Loo Het verhaal IN de ZKM uitgelicht, Els Holland Interview met Paul de Blot: Ik ben wie ik ben, Els Holland Interview met Hubert Hermans, Els Holland & Els de Boom-Voorhorst Proefschrift: Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch Proces, Kara Vloet & Caroline Horikx Proefschrift: Acculturation of Iranian Immigrants in the Netherlands, Annet te Lindert De ZKM-Praktijk verdiept, Richard van de Loo Interview met twee opleiders van DST en ZKM Desiree Pieters & Paulien van Kessel, Ina ter Avest Kwaliteitsborging opleidingen, instrumenten en praktijken, op basis van de Dialogical Self Theory, Ina ter Avest Nieuwe mogelijkheden?, Caroline Horikx Verenigingsnieuws Benoemd Boeken Metamorfose Alstublieft: met trots presenteren wij het nieuwe ZKM Magazine, Zelf en Ander. De vertrouwde Narrator, die jarenlang enkele keren per jaar bij u in de brievenbus viel, heeft een metamorfose ondergaan en zal in het vervolg digitaal (en af en toe nog in papieren vorm) bij u binnenkomen. Verder krijgt het zijn eigen plaats op de site van Professioneel begeleiden (www.professioneelbegeleiden.nl). Een nieuwe vorm vraagt om een nieuwe naam: ZKM Magazine, Zelf en Ander. In één oogopslag is te zien waar het over gaat. Verandering van uiterlijk, naam en opmaak, betekent niet dat we de doelstelling van de Narrator hebben losgelaten. Nog steeds bieden we een podium voor artikelen over zowel wetenschappelijke onderzoeken als gedegen praktijkervaringen, die zorgen voor uitwisseling van ideeën over de ZKM, de Dialogical Self, over (tussen-)ruimte en stilte, en over narrativiteit, zoals in ”Het verhaal in de ZKM”. In dit eerste nummer staat de ZKM zelf centraal, met veel ruimte voor de achtergronden en wortels van de methode. Richard van de Loo beschrijft de lange en bijzondere geschiedenis van de ZKM. In het interview met Hubert Hermans, die samen met Els Hermans-Jansen de ZKM ontwikkelde, en de grondlegger is van de Waarderingstheorie, zien we de wordingsgeschiedenis van de ZKM door zijn ogen. En in het interview met Paul de Blot zien we ervaringen met de ZKM vanuit een heel ander gezichtspunt. Wetenschappelijk onderzoek neemt een belangrijke plaats in. In dit nummer van ZKM Magazine aandacht voor het recente proefschrift van Kara Vloet, over professionele identiteit, en ook een artikel van Annet te Lindert over haar onderzoek uit 2007 onder vluchtelingen, een onderwerp dat nu heel actueel is. Praktijk en onderzoek zijn nauw met elkaar verweven. Dat verdiept niet alleen de kennis over de ZKM, maar draagt ook bij aan de praktijk van het begeleiden. In de rubriek De Praktijk Verdiept zoals gebruikelijk een casus, ditmaal over het gebruik van ik-posities. Aandacht is er ook voor de vraag hoe ZKM-professionals worden opgeleid en hoe de kwaliteit van de praktijk en van de opleidingen geborgd wordt. Een nieuwe tijd vraagt ook nieuwe werkvormen en geeft nieuwe mogelijkheden. Speciale toepassingen, ook voor specifieke doelgroepen, worden in de praktijk uitgewerkt. De ZKM is een levende methode, die zich steeds verder ontwikkelt. Maar welke criteria bepalen of zo’n nieuwe vorm tot de ZKM-familie behoort? Ook daarover leest u in dit eerste nummer. In een volgend nummer willen we mogelijkheden en grenzen van die ontwikkelingen nader onderzoeken.

  5,95
  lees meer

  PUBLIEK VERSUS PRIVAAT

  Met het verschijnen van deze De Nieuwe Meso is het nieuwe schooljaar voor het primair en voortgezet onderwijs weer begonnen en wordt ook in het mbo de draad weer opgepakt. In de redactionele bijdrage in het vorige nummer hebben we al aandacht besteed aan deze bijzondere tijden en de (nieuwe) ervaringen die we opdoen in het onderwijs. In het decembernummer is het Focusdeel geheel gewijd aan de betekenis van de ervaringen die we in deze bijzondere periode opdoen in het onderwijs. In het magazinedeel van dit nummer vinden we allereerst twee bijdragen waarin aandacht wordt gevraagd voor het werken met en in teams. Ben van der Hilst gaat uitdagend in op de vraag hoe het werken met teams de kwaliteit van de onderwijsorganisatie kan versterken. Volgens Van der Hilst zijn scholen te typeren als ‘sturingszwakke’ organisaties, wat verklaart dat acties die verbeteringen beogen moeizaam verlopen en niet of maar matig tot kwaliteitsverbetering leiden. In haar bijdrage belicht Mieke Koeslag-Kreunen drie inzichten uit haar onderzoek voor het werken in teams. Achtereenvolgens gaat ze in op teamleren als de sleutel voor onderwijsontwikkeling, een gedeelde taakontwikkeling als voorwaarde voor teamleren en de betekenis van collectief leiderschap. Inge Geurts verkent in haar bijdrage het leidinggeven aan differentiatie naar aanleiding van de ontwikkelingen op haar school in Velp. Ook daar bleek het realiseren van differentiatie in de klas een moeizaam proces met aanvankelijk weinig resultaat. Peter Leisink en Eva Knies gaan in op de beleidsontwikkeling en implementatie van strategisch personeelsbeleid en de cruciale koppeling van de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders aan onderwijsontwikkeling. Zij doen dit aan de hand van de resultaten van in 2019 uitgevoerd onderzoek onder schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en in vervolg op een eerdere bijdrage in De Nieuwe Meso in 2017. In de laatste bijdrage neemt Ruth Harmsen ons mee in haar promotieonderzoek naar stress onder beginnende docenten, dat zij onlangs heeft afgerond. Vier jaar lang heeft zij van meer dan 500 beginnende docenten uit het hele land via vragenlijsten, observaties en diepte-interviews stresservaringen bijgehouden en in kaart gebracht en daarbij vooral ook gekeken naar factoren die van invloed zijn op meer of minder stress bij beginnende docenten. De Focus is ditmaal geheel gewijd aan privaat en publiek onderwijs. De afgelopen jaren hebben we de belangstelling voor privaat onderwijs zien groeien. Bijzondere onderwijsconcepten, extra steun voor zoonlief of een herkansing na een mislukte schoolloopbaan in het reguliere onderwijs hebben voor een gestage groei van het private onderwijs gezorgd. In de Focus wordt aan de hand van interviews met betrokkenen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en enkele beschouwende artikelen de relatie tussen het privaat en publiek onderwijs nader verkend. Hierbij komen ook toekomstige ontwikkelingen aan bod. De Redactie   Inhoud   MAGAZINE   Teamgericht organiseren in het onderwijs Ben van der Hilst Effectief teamwerk voor onderwijsontwikkeling Mieke Koeslag-Kreunen Leidinggeven aan leren differentiëren Inge Geurts Strategisch personeelsbeleid: belangrijke maar lastige opdracht Peter Leisink en Eva Knies Beginnende docenten en stress Ruth Harmsen Rubrieken Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw Onderwijs over de grenzen Boeken   FOCUS OP Inleiding; Publiek en privaat onderwijs Wouter Jacobs en Jolanda Botke Publiek en privaat onderwijs in het po, vo, mbo en hbo Renée van Schoonhoven Column: Ruim baan voor het privaat onderwijs Frank Studulski Leven lang ontwikkelen vraagt eigen regie en samenwerking Ria van ’t Klooster Publiek-private samenwerking in het hbo is zelden een goed plan Jolanda Botke De vele betekenissen van publiek en privaat in het middelbaar beroepsonderwijs Anneke Westerhuis Column: Een geluid vanuit de eigen vrije praktijk Thom Wildeboer Samen op weg om een leven lang ontwikkelen makkelijker te maken Tijs Pijls Epiloog Wouter Jacobs en Jolanda Botke

  5,95
  lees meer

  Teamgericht organiseren in het onderwijs

  De gangbare inrichting van de arbeidsorganisatie van scholen verhindert de ontwikkeling van een professionele cultuur. Maar het is zinloos om te streven naar een professionele cultuur als er geen organisatiestructuur is, die het professionele handelen van leraren ondersteunt. Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift van Ben van der Hilst getiteld Teamgericht organiseren in het onderwijs: Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.
  1,95
  lees meer

  Samenwerkingsverbanden als kristallisatiepunt

  Het spanningsveld tussen een overheid die ‘aanhoudende zorg’ heeft voor het onderwijs, en onderwijsinstellingen die veel autonomie hebben, tekent al meer dan een eeuw het Nederlandse onderwijsbeleid. We zien dat opnieuw in de aanpak van de corona-crisis. Bijvoorbeeld rond de mondmaskers. Of de ventilatie van gebouwen. De overheid heeft wel zorg maar is terughoudend en verwijst naar besturen en partijen in ‘de regio’, een aantal scholen kiest een eigen weg, dat geeft aanleiding voor verwarring en onzekerheid, de sectorraden kloppen bij de overheid aan voor meer duidelijkheid, enzovoorts. Verantwoordelijkheden voor lastige besluiten worden graag als hete aardappel doorgegeven, en de Nederlandse constellatie biedt daarvoor veel mogelijkheden.
  1,95
  lees meer

  Effectief teamwerk voor onderwijsontwikkeling

  Leraren werken steeds meer samen. Maar wanneer is die samenwerking effectief voor onderwijsontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het promotieonderzoek Leadership for team learning van Mieke Koeslag-Kreunen dat ze uitvoerde bij verschillende domeinen in het hoger beroepsonderwijs, in samenwerking met (co-) promotoren Piet Van den Bossche, Marcel Van der Klink en Wim Gijselaers. In dit artikel beschrijft Mieke drie inzichten uit haar onderzoek die relevant zijn voor alle onderwijssectoren.
  1,95
  lees meer

  Non-verbale communicatie

  Nu we onszelf zo vaak in beeld zien via Teams of Zoom, worden we vaker geconfronteerd met onze eigen non-verbale communicatie. Dat de mr-vergadering me weinig inspireerde was duidelijk te zien. Ik zag me achterover hangen in het managementoverleg en vond dat niet kunnen, dus ging snel weer rechtop zitten. Het bracht een oude herinnering terug van een collega die ineens tegen me uitviel omdat ik er zo ongeïnteresseerd bij zat. Het ergste was toen: ze had gelijk. Het was zelfs meer dan desinteresse, het was ergernis.
  1,95
  lees meer

  Leidinggeven aan leren differentiëren

  Sinds 2014 is interne differentiatie op Titus Brandsma in Velp (onderdeel van het Arentheem College) een belangrijk speerpunt in het schoolbeleid. Doel was interne differentiatie in 80% van de lessen. Begin 2018 bleek echter dat er slechts in minder dan de helft van de geobserveerde lessen werd gedifferentieerd. Om differentiatie in de les naar een hoger niveau te tillen, zijn het beleid en de ingezette interventies onder de loep genomen. In dit artikel beschrijft Inge Geurts welke lessen de schoolleiding van Titus Brandsma daaruit trok.
  1,95
  lees meer

  COVID-19: leraren en scholen in de frontlinie

  “Ik was nog zenuwachtiger dan op de eerste schooldag”, kijkt een Vlaamse lerares moderne talen terug op haar eerste online les. “Ik gebruik af en toe eens een PowerPointpresentatie in de klas, of ik toon al eens een YouTubefilmpje, maar dit was toch van een heel andere orde.” Met de komst van het coronavirus werd in scholen over heel de wereld in een klap de dagdagelijkse klasroutine doorbroken waarmee leerkrachten zich door hun steeds complexere taak worstelen. Afstandsonderwijs was wel al behoorlijk ingeburgerd in schaars bevolkte streken, zoals je die vindt in Finland en Noorwegen, maar nu bleef in de meeste landen afstandsleren niet langer een experimenteel instrument voor avontuurlijke leerkrachten, maar werd het van de ene dag op de andere de norm. Ook voor leraren met koudwatervrees.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper