logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|75

  EXAMENS 2021-02, Volledige uitgave

  Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Zoals Desirée Joosten-ten Brinke in haar laatste redactioneel aankondigde, heb ik de eer om het hoofdredacteurschap van haar over te nemen. Ik maak dan ook graag gebruik van de gelegenheid me kort voor te stellen. Mijn naam is Kelly Beekman. Ik ben werkzaam als Lector bij Fontys Hogescholen binnen het lectoraat Technology Enhanced Assessment. U begrijpt gelijk dat mijn affiniteit met toetsen en beoordelen niet alleen binnen dit interessante tijdschrift tot uiting komt. In mijn onderwijsloopbaan ben ik begonnen als leraar in het primair onderwijs. Daar is de interesse voor toetsen en beoordelen zonder twijfel gewekt. Want kunnen we leerlingen goed beoordelen op hun kennis, kunde en (complexe) vaardigheden? En betekent dit dan ook dat leerlingen zich optimaal blijven ontwikkelen binnen het onderwijstype en op het schoolniveau waarin ze in het voortgezet onderwijs terecht komen? In mijn proefschrift heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de inzet van formatief evalueren en de effecten daarvan op zelfregulatievaardigheden bij leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Inmiddels ben ik werkzaam in het hoger onderwijs, en ook hier heeft het thema toetsen en beoordelen als aanjager van leren mijn grote interesse. Niet alleen omdat de kennis over mogelijkheden en beperkingen, effecten en nieuwe inzichten voortdurend in beweging zijn, ook omdat kennisdeling over dit interessante thema binnen onze onderwijspraktijk ontzettend belangrijk is.   Het tijdschrift Examens biedt de mogelijkheid om een groot aantal lezers te informeren over relevante onderzoeksresultaten en ontwikkelingen in de praktijk. Samen met een groot aantal redactieleden, die met hun expertise en enthousiaste bijdragen de gehele onderwijskolom vertegenwoordigen, wordt steeds weer een interessant tijdschrift samengesteld. Ook nu hopen we u in deze mooie uitgave te inspireren, informeren, en discussie en kennisdeling tot stand te brengen. In het artikel van Hans Frederik en Barbara van Balen wordt ingegaan op de positie van de examencommissie, waarbij verschillende werkwijzen in het hoger onderwijs belicht worden. Isabel van Wijk, Anton Béguin en Anke Weekers verdiepen zich in de ontwikkeling van profielwerkstukken en de  beoordeling ervan in het voortgezet onderwijs. Irene Biemond en Liesbeth Baartman nemen ons mee in het ontwerpproces bij programmatisch toetsen. Ton Lamers beschrijft in ‘Terecht of niet’ een interessante casus over diplomawaardering. En we hebben een aantal bijdragen over eerder verworven competenties. Henk Nelissen en Erik Kaemingk lichten het belang van de kwaliteit van de EVC-assessor toe. Marloes Grootemaat-Langerak volgt met een mooi voorbeeld uit de praktijk. Tot slot is er natuurlijk ruimte voor een mooi interview. In deze uitgave met de directeur van Stichting Examenkamer, Annie Kempers-Warmerdam. Hartelijk dank aan alle auteurs voor hun bijdragen. Ik wens u heel veel leesplezier. Kelly Beekman     INHOUD   Een kijkje in de wereld van het profielwerkstuk, I​sabel van Wijk, Anton Béguin & Anke Weekers De positie van de examencommissie: toetspolitie of critical friend? Hans Frederik & Barbara van Balen De kwaliteit van de EVC-assessor, Henk Nelissen & Erik Kaemingk Interview met Annie Kempers-Warmerdam van de Examenkamer, Harry Molkenboer & Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp Erkenning voor jouw ontwikkeling en van jouw vakbekwaamheid, Marloes Grootemaat-Langerak Backward design bij programmatisch toetsen, Irene Biemond & Liesbeth Baartman   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

  5,95
  lees meer

  Een kijkje in de wereld van het profielwerkstuk

  In 1998 werd het profielwerkstuk ingevoerd, passend binnen de herziening van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs van de Tweede Fase. Het doel was om de in diverse vakken opgedane kennis en vaardigheden op een hoog niveau te integreren, zodat de leerling kon laten zien wat in de loop van de schoolloopbaan aan vaardigheden was opgedaan en dat het gekozen profiel werd beheerst. Twintig jaar later hebben we gekeken hoe het er voor staat met het profielwerkstuk en de beoordeling hiervan. Voor dit onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld die is ingevuld door meer dan 60 docenten van verschillende vo-scholen in Nederland.
  1,95
  lees meer

  De positie van de examencommissie: toetspolitie of critical friend?

  Tijdens de zeven jaar waarin wij hebben deelgenomen aan examencommissies op diverse hogescholen en universiteiten zijn we verschillende posities en werkwijzen van examencommissies tegengekomen. Daardoor werden wij nieuwsgierig. Hebben die verschillen te maken met de keuzes van de onderwijsinstelling, of zijn ze door andere omstandigheden ontstaan? En kun je door die werkwijzen in te delen misschien achterhalen wat de meest effectieve werkwijze is? Op zoek naar antwoorden hebben we onze eigen ervaringen beschreven, zowel in examen- en toetscommissies als visitatiecommissies. Op basis daarvan zijn dimensies van de werkwijzen van examencommissies geformuleerd. Deze dimensies zijn getoetst bij collega-examencommissies. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld en rondgestuurd naar een beperkt aantal landelijke collega’s. Over deze zoektocht en de resultaten van de vragenlijst wordt hier verslag gedaan.
  1,95
  lees meer

  Diplomawaardering en de discretionaire bevoegdheid van het instellingsbestuur

  Om te kunnen worden toegelaten tot een opleiding in het hoger onderwijs moet een aspirant-student beschikken over een van de diploma’s zoals genoemd in artikel 7.24 (eerste en tweede lid) van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het instellingsbestuur kan op grond van artikel 7.28 tweede lid WHW vrijstelling voor deze vooropleidingseisen verlenen als de aspirant-student een ander dan al dan niet in Nederland afgegeven diploma overlegt dat naar het oordeel van het instellingsbestuur tenminste gelijkwaardig is aan de in artikel 7.24 WHW genoemde diploma’s.
  1,95
  lees meer

  De kwaliteit van de EVC-assessor

  Het afnemen van een EVC-assessment is een echt vak. Dat kan niet iedereen zo maar. Hoe kunnen we de kwaliteit van het gehele EVC-proces, en met name de kwaliteit van de assessor, objectief vaststellen en borgen? In dit artikel bespreken we een aantal professionele uitdagingen over de kwaliteit van het EVC-assessment. We focussen hierbij met name op de kwaliteit van de EVC-assessor.
  1,95
  lees meer

  Een bevlogen toezichthouder op examinering in brede zin

  Een afgeronde opleiding in het formele onderwijs geeft een startkwalificatie voor een vervolgopleiding of een beroep en laat zien op welk niveau en met welke kennis of kunde iemand bekwaam is. Maar wie kent de ondernemer niet die zonder enige vorm van formele startbekwaamheid toch succesvol is geworden? ‘Van het concert des levens krijgt niemand het program’. De arbeidsmarkt verandert snel. Beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dat vergt bekwaamheden en competenties die steeds meer beroepsoverstijgend zijn, maar ook erkenning van bekwaamheden die buiten de formele opleidingswegen zijn behaald.
  1,95
  lees meer

  Erkenning voor jouw ontwikkeling en van jouw vakbekwaamheid

  Van koffieschenker met extra taken op vrijwillige basis naar een erkend diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2. Van een Sociaal Werk diploma niveau 4 naar een vakbekwaamheidsbewijs niveau 6. Van Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 3 naar Persoonlijk Begeleider Gehandicapten zorg niveau 4. Een EVC-traject maakt deze praktijkvoorbeelden mogelijk.
  1,95
  lees meer

  Don’t shoot the messenger!

  Stoppen! Weg ermee! De laatste tijd duiken er in kranten en de social media berichten op die pleiten voor het afschaffen van de centrale examens. Mildere berichten roepen de overheid op dat in ieder geval voor dit schooljaar te doen. De coronacrisis moet immers geleid hebben tot ‘enorme’ leerachterstanden. Maar er zijn ook extremere reacties. Wat te denken van het argument dat centrale examens totaal overbodig zijn, omdat schoolexamens al hetzelfde meten? Of van het argument dat het rendement van het voortgezet onderwijs sterk is toegenomen in het vorige schooljaar zonder centrale examens?
  Gratis
  lees meer

  Backward design bij programmatisch toetsen

  Programmatisch toetsen is in opkomst. Een van de vragen die leeft bij opleidingen die (willen gaan) werken volgens de uitgangspunten van programmatisch toetsen is: ‘Hoe kom je tot een verantwoord en bewust samengesteld toetsprogramma?’. In dit artikel geven we een stappenplan waarbij vanuit de te nemen beslissingen wordt toegewerkt naar het toetsprogramma. Dit wordt ook wel backward design genoemd.
  Gratis
  lees meer

  Gezien en gelezen

  Het boek Theoretical and Practical Advances in Computer-based Educational Measurement (2019) komt uit de serie Methodology of Educational Measurement and Assessment van uitgeverij Springer over internationaal onderwijsonderzoek. Het boek omvat 20 theoretische en empirische onderzoeken op het gebied van onderwijskundig meten.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper