logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden

Alle artikelen

«1|2|...|67

Digitaal abonnement: Examens (4 uitgaven)

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Verschijningsdata (klik hier voor alle uitgaven) 18 februari 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 mei 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 2 september 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 november 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 februari 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 mei 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 december 2015 - Special Examencommissies onderweg - Download hier! 12 februari 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 mei 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 augustus 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 november 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 februari 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 mei 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 februari 2018 - 14 mei 2018 - 17 september 2018 - 19 november 2018 - Neem een digitaal abonnement op Examens en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

EXAMENS 2017-04 Volledige uitgave

INHOUD EXAMENS 2017-04 november 2017 Maken toevoegingen van de vakverenigingen op de correctievoorschriften het CSE VO betrouwbaarder? Hans Kuhlemeier, Stefan Boom, Hugo Gitsels en Uriël Schuurs Ongelijke kansen in het onderwijsprocesrecht, Ton Lamers Cijfers en motivatie van leerlingen in de gymles, Christa Krijgsman, Lars Borghouts, Jan van Tartwijk, Tim Mainhard, Leen Haerens Beoordelaars meer op één lijn door gerichte feedback, Jan Adema en Alex Stolwijk Uit de praktijk – De examensurveillant als gastvrouw, probleemoplosser en poortwachter, Sienie Witke In gesprek met examenfunctionarissen – Els Kuijper, voorzitter Beroepencommissie Deelnemers ROC Zadkine, Ad de Jongh en Rena Punt Terecht of niet....? Gastcolumn Klopt het NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda Redactioneel Ondanks dat de centrale examens voor de zomervakantie zijn gehouden blijven de examens ook na de vakantie regelmatig het nieuws beheersen. Zo hebben we de afgelopen tijd berichten kunnen lezen over een kandidate die vond dat zij voor het examen Frans een te laag cijfer had gekregen en daardoor gezakt was. Ze begon een rechtszaak om een hoger cijfer te krijgen omdat ze meende dat ze door fouten in het examen benadeeld was. De rechter wees haar eis af. Het is natuurlijk voor de betrokkene wrang dat zij gezakt is. Haar voornemen om naar het hoger onderwijs te gaan, werd daardoor gedwarsboomd. Normeren van examens gebeurt zorgvuldig, maar het is wel lastig om dit proces aan de kandidaten (en wellicht ook aan anderen, niet direct betrokkenen) duidelijk te maken. Uit dit voorbeeld blijkt dat juridisering van de samenleving ook de wereld van de examens heeft bereikt. In ons tijdschrift besteden we er elke aflevering aandacht aan in de rubriek ‘Terecht of niet’. Cases die in deze rubriek behandeld worden, zijn leerzaam voor al diegenen die bij beslissingen rondom examens betrokken zijn. In deze aflevering wordt aandacht besteed aan factoren die van invloed kunnen zijn op het nemen van beslissingen rondom de centrale examens. Zo beschrijven Hans Kuhlemeier, Stefan Boom, Hugo Gitsels en Uriël Schuurs een onderzoek waarin zij nagaan of de toevoegingen van de vakverenigingen van docenten op de correctievoorschriften het Centraal Schriftelijk Examen Voortgezet Onderwijs betrouwbaarder maken. Jan Adema en Alex Stolwijk beschrijven aan de hand van de toets voor projectmanagers van IPMA of de correctoren na gerichte feedback meer of minder op één lijn komen. Christa Krijgsman, Lars Borghouts, Jan van Tartwijk, Tim Mainhard en Leen Haerens schrijven over de relatie tussen cijfers en motivatie van leerlingen in de gymles. Ton Lamers kennen we in dit tijdschrift als de vaste auteur van de rubriek ‘Terecht of niet’. Deze keer schrijft hij niet alleen deze rubriek, maar ook het artikel ‘Ongelijke kansen in het onderwijsprocesrecht’, waarin we een inkijk krijgen in de keuze die de wetgever heeft gemaakt voor processuele ongelijkheid en de gevolgen daarvan. Naast deze artikelen treft u natuurlijk de vaste rubrieken aan: in de rubriek ‘Uit de praktijk’ wordt ingegaan op eisen die aan de examensurveillant gesteld worden, met name bij het afleggen van digitale examens. In de rubriek “Klopt dit wel’ wordt ingegaan op het stellen van strikvragen en dan met name of je met strikvragen het kritisch denken kunt toetsen. Verder zijn er ‘de column’ en ‘gezien en gelezen’. Een aantal van de lezers heeft de lezersenquête ingevuld. De resultaten daarvan worden momenteel verwerkt. In het eerste nummer van 2018 zal verslag van de uitkomsten worden gedaan. Mocht u nog willen reageren dan zien wij uw suggesties alsnog graag tegemoet. De redactie wenst u veel leesplezier met het laatste nummer van de veertiende jaargang.
5,95
lees meer

Maken de toevoegingen van de vakverenigingen op de correctievoorschriften het CSE VO betrouwbaarder?

Elk jaar is er discussie over de interpretatie van de voorschriften voor de correctie van de centraal schriftelijke examens voortgezet onderwijs. Vakverenigingen organiseren daarom bijeenkomsten waarin het examen en het beoordelingsmodel besproken worden. Het verslag daarvan bevat toevoegingen op het beoordelingsmodel die onder correctoren gretig aftrek vinden. In dit artikel beantwoorden we de vraag naar de invloed van deze toevoegingen op de hoogte en betrouwbaarheid van examenscores. We bespreken de onderzoeksresultaten in het licht van de recente plannen voor een nauwere samenwerking met docenten en vakinhoudelijke verenigingen bij de ontwikkeling van de examens en de correctievoorschriften.
Gratis
lees meer

Ongelijke kansen in het onderwijsprocesrecht

Een van de beginselen in het Nederlands recht is het recht van appèl. Partijen in een rechtszaak moeten in hoger beroep kunnen gaan. Dat wil zeggen dat een partij die het niet eens is met de uitspraak van een rechterlijke instantie de zaak voor heroverweging moet kunnen voorleggen aan een hogere rechtsprekende instantie. De eerste rechterlijke instantie wordt de eerste aanleg genoemd. De hogere rechtsprekende instantie wordt dan de tweede aanleg genoemd. In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt het recht van appèl geweld aan gedaan, een orgaan van een instelling voor hoger onderwijs, zoals het bestuur of de examencommissie, kan een beslissing van een beroepsinstantie in eerste aanleg niet aanvechten als zij het oneens is met die beslissing, terwijl een student of andere betrokkenen dat wel kunnen.
Gratis
lees meer

Persoonlijke omstandigheden en het BAS-besluit

Een terugkerend thema in deze rubriek is het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) ook vaak wel Bindend Studieadvies met een Afwijzend karakter (BSA) of Bindend Negatief Studieadvies (BNSA) genoemd. De wet spreekt slechts van een advies, dat een negatief of een positief karakter kan hebben. In deze bijdrage gaat het niet zozeer over het BAS zelf maar over de aanleiding daartoe, want een BAS is vaak de reden voor studenten om te gaan procederen. Wie een positief studieadvies krijgt klaagt niet, wie een afwijzend studieadvies heeft gekregen heeft wellicht reden tot klagen. Alvorens een afwijzend studieadvies gegeven wordt, dienen de persoonlijke omstandigheden van de student in kwestie meegewogen te worden. Dat meewegen geeft een interpretatieruimte die niet zelden tot onbegrip leidt. In deze bijdrage wordt besproken welke invloed de persoonlijke omstandigheden dienen te hebben op de besluitvorming bij het studieadvies. Aan de hand van een recente uitspraak (2017/026/CBE van 4 mei 2017) van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) zal nader worden ingegaan op de wijze waarop persoonlijke omstandigheden kunnen worden meegewogen in een BAS-besluit.
Gratis
lees meer

Cijfers en motivatie van leerlingen in de gymles

Het schoolvak Lichamelijke Opvoeding (LO) beoogt leerlingen te motiveren voor een actieve leefstijl. Tegelijkertijd worden leerlingen veelal met een cijfer beoordeeld op hun sportieve prestaties. In een promotieproject wordt momenteel onderzocht wat de invloed is van beoordeling bij LO op de motivatie van leerlingen.
Gratis
lees meer

Beoordelaars meer op één lijn door gerichte feedback

Bij een examen voor projectmanagers bleken er in enkele gevallen opvallend grote verschillen tussen correctoren bij de beoordeling van de antwoorden op open vragen. Bij nader onderzoek bleken sommige correctoren structureel veel strenger of milder te zijn dan andere correctoren. In een traject van vier jaar, kregen de correctoren consequent feedback op hun strengheid of mildheid. Correctoren bleken gevoelig voor deze feedback en de onderlinge verschillen werden steeds kleiner.
Gratis
lees meer

Merk jij wat ik merk?

Tijdens mijn werkende leven val ik de hele dag terug op kennis en vaardigheden die ik in mijn onderwijsloopbaan heb opgedaan. Maar naast deze kennis en vaardigheden heb ik ook andere dingen nodig: creativiteit, inspirerend vermogen en pragmatisme, om maar wat voorbeelden te noemen. Deze vaardigheden worden vaak soft skills, 21e eeuwse vaardigheden of merkbare vaardigheden genoemd. Nu er binnen het onderwijs steeds vaker over deze merkbare vaardigheden wordt gesproken volgt haast als vanzelf de vraag óf en hoe je merkbare vaardigheden zou willen examineren.
Gratis
lees meer

De examensurveillant als gastvrouw, probleemoplosser en poortwachter

Om de betrouwbaarheid van de examinering voor highstake examens te kunnen borgen en zo aan de verwachtingen van de opdrachtgevers te kunnen voldoen, moet een CBT-toetslocatie in velerlei opzichten voldoen aan strenge voorwaarden. Niet alleen de examenlocatie zelf moet aan hoge eisen voldoen om voor certificering in aanmerking te komen (zie artikel certificering toetslocaties in het vakblad Examens, augustus 2017, nr. 3), ook voor surveillanten gelden vakbekwaamheidseisen. Zij zijn gastheer/ gastvrouw, maar hebben kennis van identiteits- en documentfraude en bewaken het proces.
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Positieve Gezondheid

Datum: 1 december 2017
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »