logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Praktijkgericht onderzoek (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK' (juni 2014) Focus op.... Ontwikkelingen rondom onderzoek in de school, Janneke van der Steen & Helma Oolbekkink Leidinggeven aan onderzoek in de school, Femke Geijsel, Edith van Eck & Monique Volman Naar een duurzame academische basisschool. Het belang van teambetrokkenheid, Bregje de Vries, Martine Derks & Wim Folker Leerlingen als medeonderzoekers. Mogelijkheden en kansen voor verticale en horizontale verantwoording, Gijs Verbeek Van theorie naar ‘werken in het wild’, Kees van der Wolf Onderzoek en de onderwijspraktijk in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, Jelle Kaldewaij Rubrieken: - Buitenland, Rudi Schollaert - Bouwen aan een onderzoekscultuur in het mbo, Anneke Westerhuis - Signalementen De Nieuwe Meso Strip, Pieter Leenheer Hoe schoolleiders al doende blijven leren, Pieter Leenheer Scholen en het creëren van maatschappelijke meerwaarde, Berit Lindemann, Kim van Eijck en Marlies Honingh Maken we ons verstand kapot met computers?, Gerritjan van Luin De impact van life events op persoonlijk leiderschap, Freerk Wortelboer Hoe zit het met uw... Ecologie Je bent jong en je wordt schoolleider Buitenland Boekbespreking Boeksignalementen Redactioneel De vele positieve reacties die we hebben gekregen naar aanleiding van het eerste nummer van De Nieuwe Meso hebben onze motivatie om een mooi blad te maken voor schoolleiders en –bestuurders alleen nog maar vergroot. Het is fijn om van ‘oude’ en ‘nieuwe’ lezers terug te krijgen dat iets dat we als redactie hebben bedacht, in de praktijk ook aanslaat. Natuurlijk waren er ook punten van kritiek, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het blad. Niet voor iedereen was duidelijk dat het eerste deel van DNM - ‘Focus op …’ bedoeld is als voortzetting van de boekjesreeks Meso Focus, net zoals het tweede deel van DNM feitelijk het oude vertrouwde Meso Magazine is. Met het oog hierop hebben we in DNM 2 enkele technische verbeteringen aangebracht, die de toegankelijkheid hopelijk ten goede komen. Veel zal daarbij overigens afhangen van hoe u als lezer kennis neemt van De Nieuwe Meso: in gedrukte vorm of langs digitale weg? Onder meer vanuit kostenoogpunt was het de bedoeling dat het eerste nummer van DNM ook meteen het laatste papieren nummer zou zijn. Iedereen die we erover spreken, zien het digitaal uitgeven van DNM ook als een logische stap, tegelijkertijd merken we dat er nog veel lezers zijn die de voorkeur geven aan een papieren uitgave. Gelukkig is onze uitgever erin geslaagd financiële middelen te verwerven waarmee een papieren uitgave nog minstens een jaar mogelijk blijft. Ondertussen blijven we uw inbreng zeer op prijs stellen, niet alleen als lezer maar ook als schrijver. Mocht u naar aanleiding van uw werkzaamheden als schoolleider of -bestuurder, of als adviseur of onderzoeker lopen te broeden op idee voor een artikel, neem gerust contact met ons op. Met u onderzoeken we graag hoe we vanuit dat idee kunnen komen tot een artikel voor een van de eerstvolgende nummers van DNM.

€ 6,95

VMBO (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA 'VMBO' (maart 2014) Focus op.... Terug naar de kern - wat heeft het vmbo ons (niet) gebracht, Renée van Schoonhoven Moet het vmbo gered worden?, Anneke Westerhuis Het vmbo als archeologisch veld, Frans Mulder & Geesje van Slochteren Leiding geven aan het vormgeven van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's, Klaas Pit & Marloes Maarleveld Spoorzoeken in de nieuwe examenprogramma's vmbo, Remy van Kasteren & Geesje van Slochteren Rubrieken: - Het dagelijks wel en wee in het vmbo - Vmbo en passend onderwijs - Literatuur De Nieuwe Meso Strip, Pieter Leenheer Leiderschap en professionel leergemeenschappen, Robert Mentink Het leren van professionals, Hartger Wassink Schoolleider anno 2014, Arie Olthof Media, mediatisering en onderwijs, Sietske Waslander & Pieter Leenheer Een smalle kijk op onderwijskwalitiet, Luc Stevens & Hartger Wassink Hoe zit het met uw... Buitenland Je bent jong en je wordt Ecologie Boeken REDACTIONEEL ‘And now for something completely different’ Het zou natuurlijk extra wervend kunnen werken als we bij de introductie van De Nieuwe Meso zouden roepen dat we iets compleet anders, iets nieuws gaan doen. De waarheid gebiedt echter te zeggen dat De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders de geïntegreerde en vernieuwde voortzetting is van twee veel langer bestaande uitgaven: Meso magazine (sinds 1980) en Meso focus (sinds 1990). Niet helemaal nieuw dus, maar toch wel iets om even wat langer bij stil te staan. Waarom De Nieuwe Meso, kortweg DNM? Eind 2012 besloot de toenmalige uitgever van Meso focus te stoppen met deze boekjesreeks. Naar aanleiding hiervan hebben we ons als gezamenlijke redacties beraden op de toekomst, vanuit de overtuiging dat het onderwijs gebaat is bij een onafhankelijke uitgave voor schoolleiders en -bestuurders. Al gauw ontstond het idee om Meso magazine en Meso focus te integreren in een nieuw kwartaaltijdschrift. Nadat we met Kloosterhof BV een nieuwe uitgever hadden gevonden, was het vooral een kwestie van uitwerking, met als voorlopig resultaat het eerste nummer dat nu voor u ligt. Missie Met De Nieuwe Meso willen we van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, voor team- en afdelingsleiders tot en met bestuurders die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk te maken hebben. DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen, soms met een relativerende knipoog. DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, tussen idee en uitvoering, tussen het macroniveau - de maatschappij, het mesoniveau - de instelling – en het microniveau - het onderwijsleerproces, tussen buiten en binnen, tussen wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen. DNM is onafhankelijk, degelijk en aantrekkelijk voor verschillende lezersgroepen. Opzet Grofweg gezegd bestaat DNM uit twee delen. In het eerste deel, ‘De focus op …’ werken auteurs die hun sporen op een bepaald thema hebben verdiend, dat thema nader uit in een aantal hoofdstukken. Het tweede deel, het magazinegedeelte, bestaat uit losse artikelen over actuele thema’s, relevant voor schoolleiders en -bestuurders. De artikelen hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken in relatie tot het onderwijs, onderwijskundige en beleidsmatige ontwikkelingen, leiderschap, governance, bestuur, management en organisatie. Daarmee vormt DNM dus echt een voortzetting van het vertrouwde en gewaardeerde Meso focus en Meso magazine. Toch is er ook wel degelijk sprake van iets nieuws. Dit eerste nummer kent namelijk twee versies: een papieren en een digitale, maar na dit eerste nummer zet DNM vooral in op het verder ontwikkelen en optimaal benutten van digitale verspreiding. Bovendien zullen losse artikelen tegen een geringe vergoeding kunnen worden gedownload vanaf www.professioneelbegeleiden.nl. Daarnaast komt er in de loop van het jaar een eigen website en denken we ook na over een nieuwsbrief. Focus op het vmbo In deze eerste DNM richten we de focus op het vmbo. Belangrijke aanleiding is de aanstaande invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken. Leerlingen die vanaf 1 augustus 2016 beginnen aan de bovenbouw van het vmbo, krijgen hiermee te maken. De nieuwe examenprogramma’s vragen van scholen een nieuw onderwijsprogramma, waarmee zij voor een deel al zullen gaan beginnen in het schooljaar 2015-2016, wanneer de leerlingen in het tweede leerjaar zich gaan voorbereiden op hun programma in de bovenbouw. Willen de scholen op tijd klaar zijn en de komende twee schooljaren optimaal benutten, dan moet het nieuwe onderwijsprogramma aan het komende jaar in de steigers staan: een boeiende, uitdagende en mooie opdracht. Ondanks enkele kritische kanttekeningen die wij plaatsen bij het nieuwe programma, zien wij vooral ook veel kansen voor de scholen, de docenten en de leerlingen om beroepsonderwijs in het vmbo (nog) beter en mooier te maken. In vijf bijdragen belichten de auteurs uiteenlopende aspecten van de invoering van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo. In het eerste artikel beschrijft Renée van Schoonhoven in het kort en op hoofdlijnen de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in Nederland. Vervolgens gaat zij dieper in op enkele beleidsmatige ontwikkelingen sinds de invoering van het vmbo. Aan de hand hiervan wordt in deze bijdrage de balans opgemaakt: wat heeft het vmbo ons in de afgelopen vijftien jaar wel en niet gebracht en welke mogelijke oplossingen kunnen de nieuwe beroepsgerichte programma’s bieden voor enkele hardnekkige vraagstukken aan de basis van het beroepsonderwijs? Anneke Westerhuis plaatst in haar bijdrage de ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs in Nederland eveneens in een historisch perspectief, maar dan vooral in kwantitatief opzicht. Zij constateert enerzijds dat het vmbo het in een aantal essentiële opzichten goed heeft gedaan. Zo is de aansluiting op het mbo verbeterd en is het aantal leerlingen dat de school voortijdig verlaat, gedaald. Anderzijds moet worden geconstateerd, dat de dalende deelname aan de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo een autonome maatschappelijke ontwikkeling is, waaraan de nieuwe programmering waarschijnlijk niets zal veranderen. De betekenis van de nieuwe programma’s moet in een andere richting worden gezocht: actualisering, modernisering en verbetering van de aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Het vmbo heeft de afgelopen vijftien jaar niet stil gezeten. Van binnenuit en van buitenaf zijn er initiatieven ontwikkeld om het vmbo te vernieuwen. Frans Mulder en Geesje van Slochteren gaan in hun bijdrage nader in op drie veelbetekenende vernieuwingen: de intersectorale programma’s, het vakcollege en de VM2-experimenten. Na een korte toelichting op deze vernieuwingen gaan ze op zoek naar het antwoord op de vraag wat deze vernieuwingen hebben bijgedragen aan het versterken van het loopbaanleren, een van de rode draden in de nieuwe beroepsgerichte programma’s. De special over het vmbo wordt afgesloten met een tweeluik over de keuzes die de scholen kunnen en moeten maken met het oog op de nieuwe programma’s. In het eerste deel gaan Klaas Pit en Marlous Maarleveld in op de vraag hoe je als school kunt komen tot een praktisch koersplan. Zij schetsen twee routes die scholen kunnen bewandelen, waarbij zij een duidelijke voorkeur hebben voor een van deze twee routes. Zij brengen vijf thema’s in kaart die kunnen helpen om tot de juiste vragen (en antwoorden) te komen. Vervolgens gaan Remy van Kasteren, Geesje van Slochteren en Pieter Leenheer nader in op de vraag hoe je vanuit het perspectief van het loopbaanleren kunt komen tot een concreet onderwijsprogramma. Zij beschrijven daartoe eerst vier perspectieven op loopbaanleren en vertalen die daarna in enkele concrete praktijkvoorbeelden. Magazinedeel Zoals gezegd vindt u in het tweede deel van DNM grotendeels het oude en vertrouwde Meso magazine terug: boeiende artikelen over actuele onderwijsthema’s, de strip van Pieter Leenheer, boekbesprekingen en enkele columns. Maar er zijn ook nieuwe rubrieken. Zo portretteert Klaas Pit in elk nummer een jonge schoolleider die nog maar net de stap naar het schoolleiderschap heeft gezet. Het portret is vooral het verhaal van de jonge schoolleider zelf. We beginnen in dit eerste nummer met Tineke Ensing, 28 jaar en sinds het begin van dit schooljaar afdelingsleider op het Stedelijk Dalton College in Alkmaar. Naar aanleiding van het recente overlijden van Chris Argyris kijkt Hartger Wassink terug naar het baanbrekende Theory in Practice, dat Argyris ruim 40 jaar geleden schreef met Donald Schön. Wassink vraagt zich of dit veelgeciteerde werk de tand des tijds heeft doorstaan. Hij gaat op zoek naar het antwoord door in zijn bijdrage de vier hoofdthema’s uit het boek te analyseren op hun actualiteitswaarde, vooral ook in relatie met leiderschapsvragen in het onderwijs. Deze waarde is groot, zo blijkt, vooral als het gaat om het vraagstuk van de verbinding tussen theorie en praktijk en het leren van de professional. Sietske Waslander en Pieter Leenheer gaan in hun artikel nader in op de rol en betekenis van de media in het onderwijsdebat en leggen uit wat medialogica en mediatisering inhouden. Professionele leergemeenschappen krijgen ook in het onderwijs steeds meer aandacht. Maar wat is een professionele leergemeenschap en wat betekent deze voor het leiderschap in de school? Robert Mentink gaat in zijn bijdrage op zoek naar het antwoord. Ten slotte Nadat we eenmaal hadden besloten om De Nieuwe Meso te gaan maken, hebben we in relatief korte tijd deze eerste uitgave gemaakt. We zijn er trots op, maar realiseren ons tegelijkertijd dat we er hiermee nog niet zijn. Wij zijn vooral erg benieuwd wat u als lezer ervan vindt. Uw reacties zijn van harte welkom op redactie@denieuwemeso.nl. De redactie Deze eerste uitgave van De Nieuwe Meso is voor iedereen gratis beschikbaar!

€ 6,95

Verslaving (volledige uitgave, 14 artikelen)

INHOUD THEMA ‘VERSLAVING’ (november 2016) Verkenning: Het taboe dat verslaving heet, Ingrid Weijnen De opinie van… Reinout Wiers - Pillen? Praten? Trainen!, Christine Beenhakker Column: Kom uit je hok, Saskia Teppema Pioniers: Ervaringsgerichte gezinstherapie - Walter Kempler, Roel & Sonja Bouwkamp Workaholisme, Wilmar Schaufeli & Elze Versteeve PRAKTIJK Caleidoscoop: Transtheoretisch model van Prochaska en DiClemente, Robrecht Keymeulen Uit ’t veld: Counselling bij alcoholverslaving, Vincent Steenbrink Wetenschap: Beloningsgevoeligheid en middelengebruik onder jongeren, Madelon van Hemel-Ruiter Help: Strijdbijl begraven, Markus van Alphen ACTUEEL Issue: Persoonlijk herstel, zingeving en identiteit, Jaap van der Stel Help, mijn dierbare is verslaafd, Marieke Proper Internetverslaving, Herm Kisjes Gelezen Verder lezen over verslaving Verandering “Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.” Carl Gustav Jung Een citaat van Carl Gustav Jung dat in deze tijd van grote veranderingen treffend omschrijft waarmee ik als uitgever te maken krijg. Snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering, big data, sociale media enzovoort, brengen tal van emoties teweeg, die ook mij als uitgever van Counselling Magazine raken. Teleurgesteld om aan te kondigen dat Counselling Magazine moet stoppen in zijn huidige vorm. Teruglopende abonnees, weinig adverteerders en vermindering van leden bij de beroepsverenigingen dwingen mij met pijn in mijn hart te stoppen. Een bericht dat ik voor het eerst in het twintigjarig bestaan van Kloosterhof moet brengen. Ik heb het er intern al vaak over gehad, maar als het moment dan daadwerkelijk daar is voel je je verslagen en verdrietig. Gelijktijdig aan deze ontwikkelingen zijn we ruim drie jaar geleden gestart met onze missie ‘Kennis als Kern van Verbinding’ waarbij het delen van kennis centraal staat. Onderdeel van deze missie betreft het platform www.professioneelbegeleiden.nl waar nu al meer dan 30.000 professionals een account hebben en gebruik maken van de content van acht vakbladen. Vanaf 2017 krijgen de leden van de beroepsverenigingen waar we mee samenwerken zonder extra kosten toegang tot de totale content van al onze bladen op ProfessioneelBegeleiden.nl. Een ideale kans voor de beroepsverenigingen om over de grenzen van hun eigen vakgebied kennis te delen. Enthousiast word ik van deze ontwikkelingen en de mogelijkheid om op deze manier te verbinden. Een uitspraak van redactielid Arnold Vermeulen wil ik je niet onthouden: “Het geheim van uitgeven is zo basaal: ‘De lezer raken’! Hoe plaatsen we onszelf als redactie op een stabiele manier buiten de comfortzone waarin leren mogelijk is en blijft voor de lezer.” Graag wil ik mijn dankbaarheid uitspreken naar de redactie, de abonnees, adverteerders en meewerkende beroepsverenigingen. Dank jullie wel en ik hoop dat deze uitgave met als thema ‘Verslaving’ jullie weer weet te raken.

€ 6,95

Slachtofferhulp (volledige uitgave, 16 artikelen)

INHOUD THEMA ‘Slachtofferhulp’ (augustus 2016) Slachtoffers: behoeften, rechten en veerkracht, Sonja Leferink De opinie van… Jan van Dijk - Erkenning van slachtoffers helpt al enorm bij hun verwerkingsproces, Peter le Nobel Column: Gedeelde menselijkheid, Annette Nobuntu Mul Secundaire traumatisering bij hulpverleners, Erik de Soir Begeleiding van gezinssystemen, Theo Hendrickx PRAKTIJK Narratieve Exposure Therapie, Ruud Jongedijk Voorzorg is nazorg, Carla Auer Seksueel misbruik, Ivanka van Delft Geen kunst of een kunstje? Jolanda Winters Inburgeren is kunnen zeggen wat je denkt en voelt, Arnold Vermeulen ACTUEEL Hoe blijf je uit de reddersrol? Marike van Gemert Het wat en hoe van lijden, Martin Appelo Professionaliteit: Besteed ook aandacht aan jezelf, Jan Remmerswaal Gelezen Verder lezen over slachtofferhulp Huiselijk geweld in perspectief, Kristin Janssens & Anouk Visser Slachtofferschap Dagelijks voltrekken zich rampen, van catastrofes tot persoonlijke drama’s; natuurrampen, terreuraanslagen, verkeersongelukken, misdrijven, … Wie praat met familie, vrienden of collega’s, kranten leest of op internet kijkt, weet: iedereen is wel eens slachtoffer geworden of kent wel een slachtoffer. Slachtofferschap heeft niet altijd die openbaarheid gekend, die het heden ten dage ten deel valt, beschrijft Sonja Leferink. Pas in de jaren 80 van de vorige eeuw kwam er maatschappelijke en politieke aandacht voor slachtoffers. Voorheen was er helemaal geen aandacht voor slachtoffers, en passende therapieën waren er niet. “Het slachtoffer werd sterk gemedicaliseerd”, blikt Jan van Dijk terug. “Een slachtoffer werd al snel naar een psychiater gestuurd.” Hij was er fel op tegen dat van een slachtoffer een patiënt werd gemaakt: “Als je op straat in elkaar bent geslagen, is het onzin om het tijdens de psychoanalyse over je ouders te hebben. Waar slachtoffers behoefte aan hebben is begeleiding in praktische zaken bij hun gang naar politie, justitie en verzekering, en aan een luisterend oor. Die erkenning van slachtoffers helpt al enorm bij het verwerkingsproces.” Erkenning staat echter niet gelijk aan ‘redding’. Mensen die slachtoffer zijn van geweld, ziekte of andere pech, roepen bij hulpverleners al gauw reddersneigingen op. Weliswaar menselijk, maar vaak niet helpend voor het slachtoffer in kwestie. Marike van Gemert zoomt in op de reddersrol en legt uit hoe je voorkomt om in deze valkuil te trappen, juist wanneer de ander jouw hulp zo goed kan gebruiken. Hulpverleners die met door trauma getroffenen werken, kunnen na verloop van tijd zelf symptomen van posttraumatische stress vertonen: secundaire traumatisering. Het lijkt dan alsof ze zelf hinder ondervinden van de traumatische beelden, emoties en herinneringen verbonden aan de ervaringen van hun slachtoffers. Aan de hand van het Figleys boek ‘Compassion Fatigue’ verschaft Erik de Soir inzicht in deze problematiek. Een slachtofferervaring doet het leven even op zijn grondvesten schudden, maar het gros van de getroffenen beschikt over voldoende veerkracht en sociale hulpbronnen om na verloop van tijd de draad weer op te pakken. Het is daarom belangrijk dat het zelfherstellende vermogen van slachtoffers een kans krijgt, stelt Sonja Leferink, omdat hierin ook mogelijkheden liggen voor het versterken van zelfredzaamheid en persoonlijke groei.

€ 6,95

Echtscheiding (volledige uitgave, 17 artikelen)

INHOUDSOPGAVE ‘ECHTSCHEIDING’ (mei 2016) Counselling bij (echt)scheiding, John Stolvoort De opinie van…Ed Spruijt - De scheiding is er voor de ouders, de relatie voor de kinderen, Peter le Nobel Pioniers: Jay Haley, Jan Meerdinkveldboom Column: Scheiding is bevrijding, Jeffrey Wijnberg Ontrouw, Petra Deij Postrelationele rouw bij vechtscheiding, Tineke Rodenburg & Leoniek van der Maarel PRAKTIJK Echtscheidingsconflict, Regi Melcherts & Loes Stam Scheiden en de scheiding verwerken zijn twee verschillende dingen, Ericka Kuyters Kinderen en echtscheiding, Inge van der Valk Ondernemen kun je leren, Arthur Alferink & Erna Slangen Omgaan met stress, John Stolvoort ACTUEEL Hoe blijf je gelukkig in je relatie?, Lieven Migerode Complexe morele problemen in stiefgezin, Corrie Haverkort De grijze scheiding, Wills Langedijk Counsellen is werken op twee sporen, Jan Remmerswaal Gelezen Verder lezen over echtscheiding Echtscheiding Waarschijnlijk hebben weinigen die positief antwoorden op de vraag getrouw alle plichten te willen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt, de intentie ooit van hun partner te scheiden. Men trouwt doorgaans uit liefde, om een stabiele en veilige gezinsbasis te creëren. Toch eindigen jaarlijks tienduizenden huwelijken in een scheiding. Partners scheiden voornamelijk omdat zij op elkaar zijn uitgekeken, geen vertrouwen meer hebben in elkaar, hun beider karakters botsen, er iemand anders in het spel is of omdat zij onverenigbare toekomstplannen hebben. Natuurlijk is elke scheiding verschillend, maar het blijft voor alle partijen een emotioneel proces, zegt John Stolvoort, ook als een scheiding in goede harmonie is verlopen. Er wordt gerouwd omdat men zich ooit heeft gehecht en toevertrouwd aan de ander, leggen Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel uit. De rouw om de voorbije relatie wordt veelal afzonderlijk beleefd, terwijl beide partners rouwen om hetzelfde: het verlies van elkaar, de relatie, het gezin en hun gezamenlijke toekomst. Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding; een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en professionals vaak vastlopen. Vechtscheidingen kenmerken zich door een ernstig conflictueus verlopende communicatie tussen ouders. Conflicten tussen ouders na scheiding, verminderd contact met een of beide ouders, een verslechterde relatiekwaliteit tussen ouders en kind en verminderde kwaliteit van de opvoeding door zowel vader als moeder kunnen zorgen voor een cumulatie van problemen, waardoor scheiding een grote negatieve impact kan hebben op kinderen, stelt Inge van der Valk. Het is voor ouders nooit te laat om de onderlinge relaties te verbeteren en een ‘goede’ scheiding te hebben, zodat kinderen op een prettige manier relaties kunnen (onder)houden met beide ouders en andere familieleden. Bij een dergelijke situatie zijn kinderen op zowel korte als lange termijn gebaat. Dat liefde ons overkomt, wil niet zeggen dat we haar passief moeten ondergaan. Er blijft werk aan de winkel aldus Lieven Migerode. We ondernemen liefst liefdevolle actie om de kansen te vergroten dat liefde blijft leven, groeien en herstellen: samenwerken, vertrouwen schenken, accepteren en meegaan, elkaar de ruimte geven en de ander laten schitteren, in het hier en nu blijven, risico’s nemen en kunnen lachen om imperfectie. Daarmee kan een scheiding mogelijk worden voorkomen of na scheiding een nieuwe relatie succesvol vormgegeven.

€ 6,95

Eetproblematiek (volledige uitgave, 15 artikelen)

INHOUDSOPGAVE 'EETPROBLEMATIEK' (februari 2016) Een eetstoornis gaat niet over eten, Patricia Bos De opinie van…prof. dr. Eric van Furt - Ken je grenzen en verwijs tijdig door, Jos Govaarts Pioniers: Hilde Bruch, Greta Noordenbos Column: Vrij eten, Monique Rosier De kunst van het niet eten, Annemarie van Elburg PRAKTIJK Welke functies heeft de eetstoornis?, Suzanne Verheul Winnen met verliezen, Ine Oerlemans Column: Unieke mens, Fieke Thijs Werken met lichaamstaal, Hilde Bolt Help, John Stolvoort Wetenschap, Tatjana van Strien ACTUEEL Ontvankelijke aandacht in de cliëntrelatie, Christine Beenhakker Heb ik een probleem?, Liesbeth Libbers Gelezen Verder lezen over eetproblematiek Zie de ander Twee jaar geleden maakte onze dochter kennis met anorexia nervosa, doordat een jaargenootje doorsloeg in lijnen. Tijdens haar opnames in het ziekenhuis, klinieken en ‘huisarrest’ werd de verwaterde band aangehaald met appjes, kaartjes en zo nu en dan een bezoek als de situatie dat toeliet. Tijdens fasen van re-integratie werd onze dochter met andere vriendinnen ingezet ter begeleiding van eetmomenten op school. Het lijden, liegen en de lege huls die de anorexia veroorzaakte, evenals de hoop, zorgen en teleurstellingen, hebben een diepe indruk op haar gemaakt. Eetproblemen kunnen zich op diverse manieren manifesteren, legt Liesbeth Libbers uit. Zo zijn er de ernstige psychiatrische eetstoornissen, waarvan anorexia nervosa, boulimia nervosa en bingeeating disorder de bekendste zijn. Maar ook emotioneel eten, extern eten en lijngericht eten kunnen in meer of minder ernstige mate fysieke en psychische problemen veroorzaken. Kansen voor de counsellor liggen bij mensen met een eetprobleem of een lichte vorm van een eetstoornis, stelt Patricia Bos. Herstellen is meer dan alleen het krijgen van een gezond eetgedrag en gezond gewicht. Het betreft vooral het verbeteren van het psychische, emotionele en sociaal-maatschappelijk functioneren. Daar kan de counsellor op bepaalde momenten een rol bij spelen, mits hij voldoende expertise en ervaring heeft. “Als je dat nog nooit gedaan hebt, of niet speciaal bent opgeleid, moet je er niet aan beginnen. Er zijn te veel valkuilen om dat zomaar te gaan doen. Ken je grenzen en verwijs tijdig door”, waarschuwt professor Van Furth. Goede zorg voor cliënten in het algemeen en mensen met eetstoornissen in het bijzonder bestaat echter niet alleen uit het inzetten van de juiste interventies, meent professor Goossensen. “Een goede behandelrelatie is een voorwaarde voor een goed effect. Sensitiviteit leidt tot het wezenlijk zien van de ander. Zonder goed gezien te worden is het moeilijk om te zijn. Dat is instrumenteel niet te pakken, want het gaat over ontvankelijkheid. Als er geen ontvankelijkheid is, boet je in aan kwaliteit van de relatie met je cliënt en wordt alles wat je verder wilt bereiken ondermijnd.”  

€ 6,95

Hoogsensitiviteit (volledige uitgave, 17 artikelen)

INHOUDSOPGAVE 'HOOGSENSITIVITEIT' (november 2015) Counselling bij hoogsensitiviteit, Esther Bergsma De opinie van… Prof. Dr. Anna Bosman - Hoogsensitiviteit is een biologische eigenschap, Christine Beenhakker Roberto Assagioli, Wendy Kersemaekers Column: Hoogsensitief zijn, Gerarda van der Veen De hoogsensitieve werknemer, Maria Schreuders De logica van hoogsensitiviteit, Annek Tol PRAKTIJK De emotionele ontdekkingstocht van een hsp, Gemma Geertshuis Schematherapie, Loes Helwegen Multifocus, Marja van der Ende HELP, Leona Aarsen Ontwikkelingspotentieel bij hoogsensitiviteit, Els Umans ACTUEEL Hoogsensitief, of toch maar niet?, Gerrit Breeuwsma De ijsbergtheorie, Carla van Wensen Handvatten om introverte, hoogsensitieve cliënten te begeleiden, Eline Sluys Hoogbegaafd en hoogsensitief, Maud van Thiel Gelezen Verder lezen over hoogsensitiviteit Stromingen Toen in het begin van deze eeuw de door de Amerikaanse psycholoog Elaine Aron bedachte term ‘hoogsensitiviteit’ in Nederland geïntroduceerd werd, vielen bij veel mensen puzzelstukjes op hun plek. Zij die gevoeliger zijn voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen, herkenden zich niet alleen in Arons beschrijving van deze aangeboren eigenschap, maar vernamen ook dat zij door een positieve waardering van deze kwaliteiten een gelukkiger leven konden leiden. Dat deze zelfwaardering niet altijd van een leien dakje gaat, blijkt wel uit de verschijning van diverse boeken over hoogsensitiviteit en de opkomst van de in dit thema gespecialiseerde begeleiders sinds die tijd. Dat counselling een effectieve wijze is om hoogsensitieve personen oplossingen te laten vinden voor ongewenste gevolgen van deze eigenschap, blijkt uit onderzoek van Esther Bergsma. Want het is niet gek dat hoogsensitieve kinderen en volwassenen het wat moeilijker hebben in onze prikkelrijke westerse maatschappij, meent professor Anna Bosman. Zij waarschuwt echter voor identificatie met hooggevoeligheid, het betreft immers geen diagnose. Pathologie ontstaat op het moment dat biologisch gesproken het leven van het organisme bedreigd wordt. Lang niet elke abnormaliteit is pathologie, zo ook hoogsensitiviteit niet. Desondanks kunnen hoogsensitieve personen jarenlang begeleid worden en toch het gevoel houden dat ze niet echt geholpen zijn. Therapieën slaan namelijk niet helemaal aan als hoogsensitiviteit over het hoofd wordt gezien, legt Annek Tol uit. Deze eigenschap is voor de counsellor echter lastig te herkennen. Tol schets de aspecten die de basis kunnen vormen voor counselling van deze cliënten. Sommige psychologische fenomenen lijken als een waterscheiding te lopen tussen wat we aan de ene kant de academische psychologie en aan de andere kant de psychologische praktijk zouden kunnen noemen. Hoogsensitiviteit is zo’n fenomeen, meent Gerrit Breeuwsma. In onderzoek wordt het grotendeels genegeerd, maar in de praktijk van alledag is er veel en vaak positieve belangstelling voor. Breeuwsma zoekt uit hoe dat komt en wie er eigenlijk gelijk heeft. Aron stelt dat hooggevoeligen door hun eigenschap beter in staat zijn om informatie te verwerken, en daardoor aanzienlijk kunnen bijdragen aan de samenleving. Haar hoogsensitiviteitstest hoef ik niet in te vullen, ik voel op mijn klompen aan dat mijn bijdrage ondermaats zal zijn…

€ 6,95

Zelfbeeld (volledige uitgave, 15 artikelen)

INHOUDSOPGAVE 'ZELFBEELD' (augustus 2015) Verkenning: Zelfbeeld, Kees Korrelboom De opinie van…Dirk De Wachter - ‘Zelf’ ontwikkelt zich in interactie met de ander, Jikke de Ruiter Pioniers: Michael White, Leona Aarsen Column: Een kwestie van kijken, Frans van der Gouw Achtergrond: Negatief zelfbeeld, Manja de Neef PRAKTIJK Uit ‘t veld: De zelven van Maarten in beeld, Judith Budde Caleidoscoop: Zelfkonfrontatiemethode, Hubert Hermans Achtergrond: Dubbele loyaliteit, dubbele identiteit, Leona Aarsen & Jakob van Wielink HELP: De Organizer, Arnold Vermeulen Wetenschap: Helend schrijven, Reinekke Lengelle & Frans Meijers ACTUEEL Achtergrond: Het ecologisch-intuïtief tekort van de moderne identiteit, Gerard Wijers Issue: Paul Verhaeghe over de vreemde ogen van het zelf, Sytze de Roos Professionaliteit: Ervaringsdeskundigheid in de professionele praktijk, Anke de Jong-Koelé Gelezen Verder lezen over zelfbeeld Wat je zegt ben je zelf Het landschap van mijn emoties kent een gematigd klimaat: het weer is stabiel en extreme temperatuur- of weersomstandigheden komen nauwelijks voor. Onweersbuien of hittegolven die mij uit mijn doen brengen, zijn op een hand te tellen. Ik leg de oorzaak van mijn gedrag buiten mijzelf als ik stel dat ik niet mezelf ben. Maar als ik zelf het storingsfront niet ben, wie heeft die storm dan wel veroorzaakt? Ik heb toch echt zelf als een tornado rondgeraasd en ben ook zelf de enige die ervoor kan zorgen dat er de volgende keer hooguit een briesje opsteekt. Ons zelfbeeld is volgens Dirk De Wachter een sociale constructie: “Wir sind in de blik van de ander. Er is geen zelf uit ons zelf. Dat zelf is ook geen vaststaand gegeven. Ons zelfbeeld evolueert met de tijd, omdat de blik van de ander evolueert.” Dat identiteit een organisch veranderende, in beweging blijvende systemische notie betreft, is nergens beter te zien dan bij migranten, menen Leona Aarsen en Jakob van Wielink. Huis en haard achterlatend, laten migranten ook deels hun ‘oude’ identiteit achter om de ontstane ruimte met wezenlijk nieuwe elementen vullen. “Met de fysieke reis die migranten afleggen, leggen ze ook een reis in hun identiteit af.” “Het griezelige is dat het zelfbeeld een self fulfilling prophecy kan worden”, aldus Paul Verhaeghe. “Bij negatieve identificatie is de kans groot dat je je alvast gedraagt naar de negatieve verwachtingen die je uit je omgeving hebt overgenomen. Zo maak je waar wat je zou willen vermijden, namelijk de volgende mislukking in de reeks.” Als counsellor kun je op verschillende manieren te maken krijgen met de problematiek van een negatief zelfbeeld, legt Manja de Neef uit. Doorgaans is de problematiek taai en is de cliënt pessimistisch over de mogelijkheden te veranderen. “Zie het als een sport om iemand die in eerste instantie niets dan negatiefs ziet, zo ver te krijgen dat hij aan het einde van de begeleiding ziet én voelt wat jij als counsellor al lang zag: dat hij veel moois in huis heeft.”  

€ 6,95

Mantelzorg (volledige uitgave, 15 artikelen)

INHOUD THEMA ‘MANTELZORG’ (mei 2015) Hulp aan naasten, ook onze zorg, John Stolvoort & Arnold Vermeulen De opinie van…Prof. Dr. Marjolein Broesevan Groenou, Christine Beenhakker Column: Zorgen met zin, Gerrie Ham-Willemsen Pioniers: Murray Bowen, John Stolvoort Achtergrond: Allochtone mantelzorgers, Nuray Doğan-Altundal & Ursela van Dijk PRAKTIJK Caleidoscoop: Begeleiding vanuit het contact, Paul Derkinderen Professionaliteit: De counsellor gaat aan de counselling vooraf, Jan Remmerswaal Uit ’t veld: Een eenzaam avontuur, Hanne van Herwerden Wetenschap: Ik-Jij of Ik-Het?, Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer & Dr. Dorien Voskuil Ondernemen: Het verschil tussen hebben en zijn, Ine Oerlemans ACTUEEL Achtergrond: Jonge mantelzorgers, Els Jonker Issue: De risico’s en kansen van keukentafelgesprekken, Thomas Kampen & Babette Beertema Gelezen Verder lezen over mantelzorg Trends & Ontwikkelingen Onderweg Het Limburgse televisieprogramma ‘Ongerwaeg’ reist door heel Limburg op zoek naar de mooiste verhalen. Eind maart treft de presentator van het programma omroeper Rob. Hij mag helaas niet in de studio kijken, want Rob moet naar zijn zieke moeder. Soms stapelt verdriet zich ineens op in het leven, want Rob verloor nog niet al te lang geleden zijn vader. Maar dat hij de zorg voor zijn moeder op zich heeft genomen, maakt van hem geen mantelzorger. Hij heeft eigenlijk een hekel aan het woord: “Mantelzorger? Ik ben een zoon...” Vóór alles is iemands mantelzorger diens zoon of dochter, partner, ouder of vriend. Die relatie maakt dat de verleende zorg niet vrijblijvend is en grenzen soms moeilijk aan te geven zijn of vervagen. De belasting neemt vaak ongemerkt toe, omdat de mantelzorger steeds meer taken op zich neemt en de gezondheid van de dierbare voor wie hij zorgt verslechtert. Uit onderzoek blijkt dat het verzorgen fysiek en emotioneel zwaar is, zeker in combinatie met een baan. Zo ligt na twee jaar mantelzorgen het percentage ziekmeldingen onder mantelzorgers aantoonbaar hoger. Hanne van Herwerden deelt met ons hoe haar gelijkwaardige liefdesrelatie veranderde in een zorgrelatie met een totaal afhankelijke partner, en welke persoonlijke problemen daarbij op haar pad kwamen: hoe om te gaan met mijn dilemma’s, mijn liefde, tegenstrijdige gevoelens en wanhoop? John Stolvoort en Arnold Vermeulen verkennen waar counsellors en mantelzorgers elkaar treffen. Nuray Doğan-Altundal en Ursela van Dijk laten zien hoe counsellors allochtone mantelzorgers beter kunnen bereiken en welke ondersteuning zij nodig hebben, en Els Jonker legt uit hoe we kunnen voorkomen dat jonge mantelzorgers negatieve gevolgen ondervinden van hun opgroeien met ziekte en zorg. Met het overhevelen van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten is de participatiesamenleving weer een stapje dichterbij gekomen. Om de langdurige zorg betaalbaar te houden, rekenen gemeenten op de ‘eigen kracht’ en het netwerk van zorgbehoevenden. Prof. Dr. Marjolein Broese van Groenou zet op een rij welke uitdagingen voor sociale netwerken en zorgvoorzieningen in het verschiet liggen. Thomas Kampen en Babette Beertema belichten hoe gemeenten middels ‘keukentafelgesprekken’ onderscheid maken tussen ‘noden en wensen’ en hoe een counsellende gespreksvoering kan bijdragen aan rechtvaardige toepassing van maatwerk aan de keukentafel. De weg naar de participatiesamenleving is voor mantelzorgers nog niet geplaveid. Wellicht kunnen counsellors daar een steentje aan bijdragen.

Nu: Gratis Actie geldig t/m 31-01-2023

E-health (volledige uitgave, 15 artikelen)

INHOUD THEMA 'E-HEALTH' (februari 2015) Online counselling als toekomst? Saskia Timmer Prof. Dr. Heleen Riper - Blended care heeft de toekomst, Christine Beenhakker Column: Ceci n’est pas une pipe, Leona Aarsen Pioniers: Eugene Gendlin, Erna de Bruijn & Christine Langeveld E-counselling in de praktijk, Fenneke Woertman PRAKTIJK Caleidoscoop: ABC-model voor online begeleiden, Anne Ribbers De professionaliteit van counsellors, Ron van Deth Uiteindelijk heb ik het helemaal zelf gedaan!, Kyra de Boer HELP: Casus Anonieme online hulp voor depressieve jongeren helpt, Rianne van der Zanden ACTUEEL De hekkensluiters van online hulpverlening, Alexander Waringa Ik zie je niet, maar ik help je wel, Myriam Limper Gelezen Verder lezen over e-health Trends & Ontwikkelingen Digitale evolutie In 1996 vertrok ik voor een stage van een half jaar naar Trujillo, Peru. Tijdens mijn verblijf daar beviel mijn nicht van het eerste kleinkind, een hele happening in een kleine familie als de onze. Mijn tante, die me graag dit grote nieuws wilde vertellen, heeft hemel en aarde moeten bewegen om met mij in contact te komen. Ik was enkel bereikbaar op mijn stageplek, telefonisch of via de vaker niet dan wel werkende fax. Voor onderzoek was ik echter vaak op pad. Anno 2015 heerst er op kantoor een ware geboortegolf, voor een klein en hecht team als het onze een bijzondere tijd. Nog voor onze collega uit de echopraktijk stapt, zien wij in onze groepsapp de prachtige 4d echo van de foetus. In achttien jaar tijd heeft de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie een hoge vlucht genomen. Medio 2013 waren er in Nederland al meer dan tien miljoen mobiele internetters. Het is ondenkbaar dat deze ontwikkelingen geen invloed hebben op hulpverlening in het algemeen en counselling in het bijzonder. “De zorgverzekeraars stellen nu al als eis, dat in 2015 20% van het aanbod in de basis ggz eMental-health moet zijn,” zegt Heleen Riper. “Elektronische hulpverlening kan een oplossing zijn om het groeiende aantal Nederlanders dat hulp zoekt voor psychische problemen effectief, op afstand en vaak tegen lagere kosten te begeleiden.” Saskia Timmer zet in de ‘Verkenning’ de verschijningsvormen van online counselling op een rij en legt uit wat e-health voor de counsellor kan betekenen. Fenneke Woertman onderzocht in hoeverre counsellors bekend zijn met online hulpverlening en of zij hier in hun praktijk mee werken. Zij legt uit hoe een therapeutische alliantie en psychological presence tot stand te brengen in een online setting, bij afwezigheid van non-verbale signalen. In ‘Issue’ brengt Myriam Limper de verschillen tussen face-to-face en online counselling in kaart en concludeert dat het ene niet beter of slechter is dan het andere, enkel anders. De sleutel tot succes is gelegen in het voortdurend aandacht hebben voor de kwaliteit van de online interactie en het blijven aansluiten bij de begeleidingsvraag en situatie van de cliënt, hetgeen ook door Kyra de Boer wordt bevestigd. Alexander Waringa hamert op aandacht voor beveiliging en privacy bij online counselling, hier ontbreekt het nogal eens aan. Wees u ervan bewust dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder van e-health en dat bent u. Mijn inmiddels achttienjarige achterneef baant zich al WhatsAppend, Twitterend en FaceTimend een weg door het leven. Hij kan zich met geen mogelijkheid voorstellen hoe het leven zonder mobiele telefoon, tablet en laptop eruit zou zien, terwijl wij nog geen achttien jaar geleden niet beter wisten…

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper